Samhällsdebatten handlar allt mer om kvalitet på vården. Trots detta ägnas inte tillräcklig kraft åt att utveckla ersättningsmodeller för att stärka kvalitet i vården. Det är väsentligt för utvecklingen av primärvården i landet att fokus sätts på hur kvalitet följs upp och hur den ersätts i primärvårdens olika vårdval. Det finns fortfarande mycket kvar att göra i Region Skåne i att hitta ännu bättre modeller för att styra mot kvalitet, men Region Skåne är på god väg. Flera exempel finns på detta, till exempel inom demens och på läkemedelsområdet.

Det är viktigt att primärvårdens system stärks avseende uppföljning av kvalitet i hela landet. När landstingen har egna definitioner av kvalitet är det inte lätt för politiker, patienter eller professionen att följa upp och jämföra. Utformandet av någon typ av nationella kvalitetsindikatorer är en möjlig utveckling för att nå högre kvalitet i primärvården i hela landet.

Antalet kvalitetsmått i landstingen som är kopplade till ersättning varierar mellan 2 och 40. Även sättet att beräkna ersättningen skiljer sig åt: från fast ersättning för måluppfyllelse, och olika ersättningar för grader i måluppfyllelsen, till beräkning av kvalitetspoäng. Vi behöver också diskutera vad vi ska mäta, till vilken nytta och hur vi med kvalitetsmätningen kan göra vården bättre för patienten. Det är därför viktigt att kvalitetsmåtten verkligen speglar patienternas syn på vårdkvalitet.

När frågan huruvida vård ska vara privat eller offentlig, och vinstdriven eller inte, blir den som dominerar i debatten tappas ibland den viktiga frågan bort: kvalitetsutvecklingen inom vården, och hur den ersätts och följs upp.

Vi ser att det finns flera områden som kan förbättras. Viktigast är att vi får ett system för uppföljning inom primärvården över hela landet. Med gemensam definition ökar kvaliteten och jäm­för­bar­heten i uppföljningen av vård­givare, både för beslutsfattare och för patienter.

Genom förbättrad uppföljning av alla vårdgivare kan diskussionen komma att handla om rätt saker. Vi önskar diskussion om säkerhet i vården och uppföljning av gemensamma kvalitetsmål. På detta sätt bygger vi tillit mellan oss som utför vård och allmänheten som finansierar vården via skatten.