Om läkare och sjuksköterskor vårdar patienterna och medicinska sekreterare tar hand om journaldokumentationen får man ökad patientsäkerhet, bättre arbetsmiljö, mer tid för direkt patient­arbete samt bättre ekonomi.

Läkar­sekre­terares och sjuk­vårds­admin­istratör­ers för­bund har medverkat till att det finns en mycket bra eftergymnasial utbildning till medicinsk sekreterare inom yrkeshögskolan. Innehållet har arbetats fram i nära sam­arbete med branschen och är arbetsmarknadsmässigt en stor framgång där samtliga studenter får arbete direkt efter examen.

Inom vårt yrke har datoriseringen betytt mycket positivt, men har inte medfört minskad administration. Det är resursslöseri att låta andra än medicinska sekreterare sköta journaldokumentationen. En sekreterare utför arbetsuppgifterna snabbt och kostar cirka två tredjedelar mindre än en överläkare. Går vi tillbaka till tidigare rutiner, då läkare och sjuksköterskor var vårdgivare och medicinska sekreterare skötte dokumentationen, får man bättre patientomhändertagande, ökad patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö. Läkare och sjuksköterskor skulle få mer tid för patienterna.

Brister i dokumentationen kan ibland leda till att man missar att ge läkemedel eller annan beslutad behandling. Ännu allvarligare kan det bli som vi hört om i det uppmärksammade fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Lagar och förordningar styr hur man ska föra journaler. ”En patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten” står det i patientdatalagen (2008:355). Det är inte god och säker vård när patienter avlider eller får sämre vård på grund av bristfällig journal­föring.