En fungerande tillsyn av vård och omsorg är oerhört viktigt och en förutsättning för att säkerställa kvalitet. Innan tillsynsfunktionen reformerades 2009 fanns två problem. Det första handlade om att tillsynen över äldreomsorg och sjukvård var delad på två. Länsstyrelserna hade i uppdrag att bedriva tillsyn för äldreomsorgen medan Socialstyrelsen hade ansvar för hälso- och sjukvården. Det andra problemet handlade om att både tillsyn och normering för hälso- och sjukvården låg under samma myndighet.

2009 valde Alliansen att åtgärda problemet med den uppdelade tillsynen genom att flytta äldreomsorgsansvaret från länsstyrelserna och samlade all tillsyn hos Socialstyrelsen. Samtidigt som denna förändring gjordes, fanns en diskussion om att åtgärda båda frågorna i ett slag. Detta avfärdades då en utredning föreslog att man först skulle flytta över tillsynen till Socialstyrelsen och därefter åtgärda problemet med att tillsyn och normering sköttes av samma myndighet. Samtliga remissinstanser avrådde från detta med farhågan att det skulle skapa kaos i tillsynen. Vem vill söka jobb i en myndighet som sedan ska läggas ner?

Tanken har hela tiden varit att gå vidare med att bryta ut hela tillsynen av hälso- och sjukvården och socialtjänsten från Socialstyrelsen till en egen myndighet. Detta för att även kunna skilja normering från tillsyn, vilket är principiellt mycket viktigt. Det tankesättet har också legat till grund för det utredningsförslag som Stefan Carlssons vård- och omsorgsutredning nyligen presenterade. Han gick ytterligare ett steg genom att föreslå att den tillsyn som i dag utövas av Läkemedelsverket och Folkhälsoinstitutet skulle in i den nya myndigheten.

Centerpartiet ställer sig positiva till en särskild tillsynsmyndighet – det är något som vi ser som en nödvändig och angelägen reform. Däremot är vi tveksamma till att låta Läkemedelsverket och Folkhälsoinstitutet ingå i en sådan.

När nu en arbetsgrupp inom Moderaterna, enligt den moderate partisekreteraren, lägger ett förslag som de facto innebär en återgång till vad som gällde tidigare höjdes många förvånade ögonbryn. För mig och Centerpartiet ter sig förslaget svårt att förstå. De mest sjuka äldre är ofta i behov av kvalificerad sjukvård och omsorg. Att åter dela tillsynen vore oklokt. En myndighet ska då bedriva tillsyn av läkemedelshanteringen och en annan myndighet tillsyna omvårdnaden. Knappast grunden för en skarp och effektiv tillsyn inom ett mycket viktigt område.

I det moderata förslaget har också gått att utläsa att ”välfärdsinspektionen” ska arbeta förebyggande. Att ge en tillsynsmyndighet uppdraget att arbeta förebyggande kan tyckas vällovligt men riskerar att återigen ge dubbla roller som skapar problem i myndighetsutövningen. Det förebyggande arbetet bör skötas av den myndighet som har det normerande och kunskapssammanställande ansvaret.

Även om Moderaternas ambition att skapa bättre tillsyn kan tyckas lovvärd riskerar dock separering av äldreomsorg från sjukvård liksom sammanblandningen av tillsyn och förebyggande uppdrag att försämra tillsynen. Skapandet av en tillsynsmyndighet med ansvar för hälso- och sjukvård, äldreomsorg och LSS skulle ge bättre resultat i form av en äldreomsorg med högre kvalitet.