Knivskarp konkurrens när vårdens förnyare ska utses

Rekordmånga vill vara med och tävla om 2007 års Guldskalpell, Dagens Medicins pris till årets förnyare i svensk sjukvård.

De 71 nominerade bidragen presenteras landstingsvis på de följande sidorna – utan inbördes rangordning.

Vår jury med ledande representanter för hälso- och sjukvården börjar inom kort arbetet med att utse vinnare och hederspristagare. Den 28 maj delar socialminister Göran Hägglund (kd) ut Guldskalpellen vid en prisceremoni. Samma dag avslöjas vinnaren i Dagens Medicin.


Stockholms läns landsting

1. Nominerad: Heléne Söderquist, läkarsekreterare, Vallentuna Doktorn.

Projekt: Uppbyggnad av webbsida för kliniken Vallentuna Doktorn.

Motivering: Heléne Söderquist har på ett engagerat och innovativt sätt skapat och utvecklat en hemsida för Vallentuna Doktorn. Syftet är att förenkla och anpassa informationen till patienter och befolkning. Heléne Söderquist har på eget initiativ utbildat sig till webbredaktör för att kunna utveckla hemsidan. Resultatet andas yrkesstolthet, arbetsglädje och patientfokus. Hemsidan är ständigt aktuell och mycket uppskattad.

2. Nominerade: Leif Svensson , överläkare, och Mårten Rosenqvist, professor, vid Södersjukhusets hjärtklinik i Stockholm.

Projekt: Salsaprojektet, Saving Lives in the Stockholm Area.

Motivering: Salsaprojektet har skapat ett nytt arbetssätt mellan polis, brandförsvar och akutsjukhus i syfte att åstadkomma kortare insatser vid hjärtstopp i Stockholms läns landsting. Bland annat har det skett genom att sprida användandet av automatiska externa defibrillatorer, till viss del på allmänna platser som köpcentra. Statistik visar att överlevnaden i hjärtstopp har ökat från 2 till 6 procent per år. Leif Svensson har arbetat med stor ihärdighet och ett aldrig sviktande tålamod för att lösa de många praktiska och formella hinder som har funnits för att genomföra projektet.

3. Nominerat: Mobila ultraljudsteamet i Stockholms läns landsting:

Jaroslava Lander, specialist i medicinsk radiologi och Bengt Lander, jurist, båda vid Laseradia AB samt Ingegerd Eriksson och Gerd SjölundMedicinsk Röntgen AB i Stockholm.

Projekt: Mobila ultraljudsundersökningar i hem och i äldreboenden.

Motivering: De nominerade har varit först i landet med att utnyttja mobil ultraljudsteknik för att erbjuda svårt sjuka och rörelsehindrade patienter ultraljudsundersökningar i deras hemmiljö. Verksamheten har pågått sedan 2003 och mer än 450 undersökningar har genomförts. Vinsterna av den nyskapande verksamheten är flera: Undersökningarna underlättar för patienter, anhöriga och personal samtidigt som de avlastar sjukhusens akutmottagningar och sparar pengar åt landstinget.

4. Nominerade: Cecilia Thingwall och Göran Thingwall , Doktorn direkt i Solna.

Projekt: Födelsedagsuppvaktning.

Motivering: Doktorn Direkt uppmärksammar alla sina patienters födelsedagar. De äldre patienter som fyller jämnt, 60, 70, 80 eller 90 år, uppvaktas med ett fång tulpaner. Det gör också alla 90-plussare. Medmänsklighet är syftet med de nominerades uppvaktning. Att doktorn kommer hem, sitter ner och pratar över en fika blir en höjdpunkt på bemärkelsedagen. Patienterna känner sig sedda som människor och inte enbart som diagnoser och läkarna tycker att deras arbete får ett klart mervärde.

5. Nominerad: Personalen vid Gynekologkliniken Stockholm , Capio S:t Görans sjukhus : Folke Flam , projektledare och medicinsk chef, Steffan Lundberg , läkare och vd, Annika Cronsioe och Birgitta Mörlin , båda överläkare, Titti Höjdén , narkossjuksköterska och Cecilia Ohlsson , operationssjuksköterska.

Projekt: Nya rutiner för prolapskirurgi.

Motivering: De nominerade har eliminerat traditionella, icke evidensbaserade rutiner i samband med prolapskirurgi. Genom att operera med lokalbedövning kan kvinnor opereras snabbare, enklare och med kortare väntetid. Patienten mobiliseras och får gå hem samma dag. En traditionellt stor operation har därmed omvandlats till en minimalinvasiv åtgärd. De nominerade har bedrivit extensiv kursverksamhet för att sprida tekniken till andra kvinnokliniker och är nu Nordens största producent vad gäller operationer av prolaps.

6. Nominerad: Personalen på Råcksta Vällingby Närvårdsmottagning i Vällingby, bestående av bland andra verksamhetschef Svante Stål .

Projekt: Inrättande av infektions- och drop in-mottagning.

Motivering: Minskad smittspridning, ökad tillgänglighet och vård åt fler patienter har blivit resultatet av Råcksta Vällingby Närvårdsmottagnings arbete. Genom att inrätta en drop in-mottagning utan tidsbokning har kliniken kraftigt förbättrat tillgängligheten för sina
patienter, vilket också gör att färre söker sig till sjukhusens akuter. Den separata mottagningen för infekterade patienter förhindrar smittspridning i väntrum och innebär samtidigt att omhändertagandet blir effektivare så att värdefull läkartid frigörs till högkvalitativ vård åt kroniskt sjuka eller äldre patienter. Läkarna får arbeta i lugn och ro utan störningar, något som förbättrar deras arbetsmiljö och patienternas vårdkvalitet.

7. Nominerade: Charlotta Wiberg, enhetschef vid BUP:s flyktingenhet och mobila asylteam i Stockholm, Benice Aronsson, barnläkare vid Sachsska barnsjukhuset, Södersjukhuset, David Eberhard, verksamhetschef vid Stockholms läns psykiatriska akutmottagning, Capio S:t Görans sjukhus, ASIH Långbro Park, Älvsjö, och ASIH Solna Sundbyberg, Solna.

Projekt: Utredning och vård i hemmet av asylsökande barn med uppgivenhetssyndrom.

Motivering: Med målet att samordna vårdinsatserna för asylsökande barn med uppgivenhetssyndrom har de nominerade genomfört ett unikt och gränsöverskridande samarbete mellan barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, barn- och ungdomsmedicin samt två organisationer för ASIH – avancerad sjukvård i hemmet. Vården som har skett i hemmet har gett strålande kliniska resultat som ger grund för vetenskapliga studier. Av 44 vårdade barn mellan 2005 och 2006 har 31 tillfrisknat och återgått till skola och ett normalt vardagsliv. Detta har de nominerade lyckats med trots ringa erfarenhet från både tidigare samarbete och liknande fall. Arbetet har utförts under tidvis stor press, där såväl nyttan som metoderna ifrågasatts.

8. Nominerade: Ulla Ageby , Anne-Rose Mübner, Gunilla Strömberg , Annelie Wikenborg , Mona Karlsson och Maria Åsberg , distriktssköterskor vid Södersjukhusets akutmottagning i Stockholm.

Projekt: Vårdkedjesjuksköterskor.

Motivering: Sedan början av 1990-talet har Södersjukhuset, som enda sjukhus i landet, haft disktriktssköterskor stationerade på akuten. Dessa så kallade vårdkedjesjuksköterskor ger äldre akutsökande patienter ett bättre omhändertagande och minskar därmed trycket på akutsjukvården. De äldre patienterna får hjälp att nå rätt vård- och omhändertagandenivå utanför sjukhuset. Bland annat slussas de ut till primärvård, öppenvårdspsykiatri, kommunal äldreomsorg och geriatriska kliniker.

9. Nominerad: Från Capio S:t Görans Sjukhus i Stockholm: Göran Örnung , överläkare vid medicinkliniken och Gustav Hjelmgren, sjuksköterska och sektionsledare vid akutkliniken , samt medarbetare vid respektive klinik.

Projekt: Akutprocessarbete.

Motivering: En ny arbetsmodell har under 2006 mer än halverat väntetiden, minskat ledtiderna och förbättrat kommunikationen mellan läkare och sjuksköterskor på akuten vid Capio S:t Görans sjukhus. Detta utan att personalstyrkan ökats eller att några nya vårdplatser införts. De nominerade har jobbat med akutprocessarbete som utgår från patientens behov och bygger på att den bästa läkarkompetensen möter patienten redan i första skedet. Arbetet kring patienten sker i ett tvärprofessionellt vårdteam där specialistläkaren har hjälp av AT -läkare, sjuksköterska och undersköterska som samtidigt och tillsammans undersöker patienten.

10. Nominerad: Gunilla Brohmé, chefssjuksköterska och kvalitetssamordnare vid Nackageriatriken, Nacka.

Projekt: Individuell och teamgemensam vårdplan.

Motivering: Nackageriatriken har i enlighet med Socialstyrelsens krav infört ett nytt arbetssätt som ger varje patient en individuell vårdplan. Denna vårdplan är datoriserad och teamgemensam samt förankrad hos patient eller närstående. Med detta arbetssätt ökar patientens delaktighet och kommunikationen inom teamet förbättras samtidigt som informationsöverföringen blir säkrare. Som ett resultat har vårdtiderna minskat och vården blivit mer kostnadseffektiv.

11. Nominerad: Per Aldén, verksamhetschef vid Handens specialistvård, Haninge, med personal.

Projekt: Handens specialistvård.

Motivering: De nominerade har på kort tid, knappt ett år, byggt upp och utvecklat en verksamhet för närspecialistvård där patienter och remittenter är nöjda och där personalen trivs samtidigt som ekonomin är i balans. Handens specialistvård har skapat egna styrsystem och nyckeltal vilket givit god förståelse för vårdbehovet samtidigt som det förbättrat samverkan med primärvård, kommun och slutenvård.

12. Nominerad: Personalen vid Nacka psykiatriska öppenvårdsmottagning, Nacka närsjukhus.

Projekt: Genombrott för tillgänglighet.

Motivering: Den psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Nacka brottades 2004 med stora problem avseende uteblivna patientbesök. 17 procent av patienterna avbokade besöket eller så dök de inte alls upp, något som störde behandlingen, hindrade tillgängligheten för andra patienter och gjorde behandlaren frustrerad. På försök gjordes en satsning för att öka tillgängligheten och minska andelen outnyttjade patienttider. Arbetet har strukturerats om, särskilda grupper för patienter med återkommande depression eller panikångest startats, familjeterapin har formaliserats och en öppen drop in-grupp för kroppskännedom har inrättats. Resultatet är över förväntan. Andelen uteblivna besök/återbud har minskat till 6 procent och personalen känner att dess kompetens utnyttjas bättre.

13. Nominerade: Staffan Lindblad, överläkare och docent vid reumatologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet, KI, samt Nils Feltelius, docent och specialistläkare vid Läkemedelsverket samt adjungerad rektor vid KI .

Projekt: Systematisk dokumentation av reumatikers sjukdomsförlopp och terapiresultat.

Motivering: Staffan Lindblad och Nils Feltelius nomineras som representanter för svensk reumatologi för det nya arbetssätt som har utvecklats inom området det senaste decenniet. Genom införandet av flera nationella kvalitetsregister, Svenska reumatoid artritregistret, Registret för antireumatisk terapi i Sverige, Artis, och samarbetsorganet Svenska reumatologiregister, har det blivit möjligt att systematiskt dokumentera patienternas sjukdomsförlopp och terapiresultat. Denna dokumentation har varit avgörande för att de nya terapier som har utvecklats inom reumatologin, framför allt TNF -alfa-hämmarna, har kunnat användas snabbt, effektivt och jämställt i hela landet.

Landstinget i Uppsala län

14. Nominerade: Åsa Witkovski, Gun Heimer, Kristina Stenson, Christina Lund och personalen på NKC, Nationellt kunskapscentrum för mäns våld mot kvinnor, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Projekt: Insatser för att omhänderta och hjälpa utsatta kvinnor.

Motivering: De nominerade har utvecklat NKC till mer än ett föredöme för Uppsalas arbete med utsatta kvinnor och barn. De har gjort ett omfattande jobb bland annat med att ta fram särskilda handlingsplaner för ett snabbt och professionellt omhändertagande. De har nyligen fått i uppdrag av justitiedepartementet att utarbeta nationella riktlinjer för omhändertagande av offer för våldtäkt och andra sexualbrott.

15. Nominerad: Jonas Wadström, överläkare vid kirurgkliniken, sektionen för transplantation och leverkirurgi, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Projekt: Arbete med levande organdonatorer.

Motivering: Jonas Wadström nomineras för sitt omfattande engagemang gällande levande organdonatorer, särskilt njurdonatorer. I tio års tid har han arbetat för att förbättra det psykosociala omhändertagandet och minimera de ekonomiska och medicinska skadorna i samband med njurdonation. I sitt arbete visar han prov på gott omdöme, god samarbetsförmåga och omsorg om såväl donatorn som mottagaren av organet. En av Jonas Wadströms mest framstående insatser är utvecklandet av en ny teknik vid njurdonationer som drastiskt minskar risken för livshotande komplikationer såsom blödning och tarmskada – Hars , Handassisterad retroperitoneoskopisk nefrektomi. Han har föredömligt samlat in data och spritt kunskapen om den nya tekniken. Därtill har han bland annat utverkat en särskild privat försäkring för njurdonatorer och byggt upp ett nordiskt uppföljningsregister. Hans insatser har uppmärksammats nationellt och internationellt.

16. Nominerad: Christina Bergström, sjuksköterska och transplantationskoordinator, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Projekt: Start av landets första universitetsutbildning för donatorsansvariga sjuksköterskor.

Motivering: Den förändrade transplantationslagen säger att sjukhus som genomför transplantationer ska ha tillgång till en donationsansvarig sjuksköterska som förbereder för donationer och som ger stöd och information till avlidnas anhöriga. Detta har Christina Bergström tagit fasta på. Hon har startat landets första nationella universitetsutbildning för donationsansvariga sjuksköterskor, en 10-poängs uppdragsutbildning på kvartsfart. Christina Bergström har själv kläckt idén, lagt programmet, kontaktat föreläsare och deltagit på i stort sett alla lektioner. Detta är ett exempel på hennes otroliga känsla och engagemang för sitt arbete som transplantationskoordinator. Efter 20 år i yrket har hon behållit glöden och möjligheten till nytänkande.

Landstinget i Östergötland

17. Nominerade: Staffan Smeds, kirurg, och Lars Löfström, anestesiolog, båda vid Sergelkliniken, Linköping.

Projekt: IT -baserad registrering av dagkirurgiska patienters självskattade besvär.

Motivering: De nominerade har utarbetat ett IT -system som gör det möjligt att mäta patienters upplevda besvär före och efter operation. Systemet gör det möjligt att mäta och skatta operationsresultat på ett mycket bättre sätt än tidigare. Riskpatienter och mindre lyckade metoder kan identifieras. Operationer av ljumskbråck är ett exempel. Med hjälp av IT -registreringen har teamet funnit betydande skillnader i besvär på kort och lång sikt med olika operationsmetoder.

18. Nominerade: Barbara Almfeldt och Ann-Britt Larsson, verksamhetschef respektive vårdenhetschef vid kvinnokliniken, Lasarettet i Motala samt Anna Saland, överläkare, Ninnie Borendal-Wallin, överläkare, och Margareta Carlsson, verksamhetsutvecklare, samtliga vid Barn-kvinnocentrum i Östergötland.

Projekt: Gynekologisk hemsjukvård.

Motivering: De nominerade har varit pionjärer med tidig hemgång vid större gynekologiska operationer som hyster-
ektomi, framfallsoperation och inkontinenskirurgi. Patienterna får anpassad anestesi och smärtlindring och mobiliseras tidigt, medelvårdtiden är 34 timmar. Efter hemgång har de daglig telefonkontakt med gynsjuksköterska och möjlighet till hembesök. En operatör finns i beredskap under jourtid.

Landstinget i Jönköpings län

19. Nominerad: Barngruppen i Jönköpings län bestående av ordförande Boel Andersson-Gäre, barnhälsovårdsöverläkare, och Linda Frank, processledare, båda vid Landstinget i Jönköpings län, samt Bertil Carnhede, verksamhetschef för elevhälsan i Nässjö kommun.

Projekt:
Barnprojektet mot övervikt och fetma bland barn och ungdom i Jönköpings län.

Motivering:
Barnprojektet är ett försök att ta ett helhetsgrepp på hälsoproblem med övervikt och fetma hos barn och ungdom i Jönköpings län. Målet är att halvera andelen drabbade före 2009. Arbetet som startade 2004 är systemövergripande, landsting, kommuner och frivilligorganisationer i länet medverkar. De jobbar för bättre kostvanor och ökad fysisk aktivitet hos 80 000 barn och ungdomar i åldern 0 till 19 år och deras familjer. Resultaten visar bland annat redan ett trendbrott i
BMI -utvecklingen för flertalet åldersgrupper och att färre barn får behandling för fetma i länet.

20. Nominerade: Britt-Louise Suneson, vårdcontroller, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och Annika Nordin, utvecklingsledare, Qulturum .

Projekt: Vårdprevention fall, trycksår och undernäring.

Motivering: De nominerade har utvecklat ett systematiskt vårdpreventivt arbetssätt med visionen att helt förebygga trycksår, undernäring och fall i vården. De har bland annat, i samråd med personal från sjukhus, primärvård och kommunal omsorg, utvecklat ett gemensamt nätbaserat bedömningsinstrument, Moa, som garanterar samma vård, åtgärder och uppföljning genom hela vårdkedjan. Metoden har varit snabb, effektiv och framgångsrik och kan användas för införande i vården oavsett ämnesområde.

21. Nominerade: Bo-Eric Malmvall, professor och chef för Futurum, Landstinget i Jönköpings län, Karin Thörne, överläkare, Ulrika Öberg, sjukgymnast, Helena Andén och Anneli Ohlsson, administrativa samordnare, samt Ulla Hansson Green, informatör och webbredaktör.

Projekt: Futurums webbplats.

Motivering: Arbetsgruppen kring Futurums webbplats nomineras för skapandet av en webbplats som saknar motstycke bland svenska landsting. Målgruppen är studenter, studentansvariga och forskare och är byggd för att enkelt hitta information. Webbplatsen svarar på enkla rutinfrågor, vilket sparar tid för alla parter, och förbättrar kommunikationen inom Futurum. Webbplatsen har vidare synliggjort nyckelområden i landstinget, något som sporrar medarbetare till ständig utveckling och bidrar på sikt till nyrekrytering.

Landstinget Kronoberg

22. Nominerad: Operationsteamet vid ögonkliniken, Centrallasarettet i Växjö, under ledning av Jarl Björkman, överläkare och chef för operationsteamet, specialistläkare Karin Wallentén och Gabor Koranyi, överläkare och klinikchef.

Projekt:
Plan för att minimera avvikelser från den förväntade postoperativa refraktionen efter kataraktoperation.

Motivering:
Teamet har genom utveckling och samarbete kommit fram till en plan för att minska problemen med avvikelser ifrån ögonlinsens planerade ljusbrytning efter gråstarrsoperation. Man har noggrant identifierat felkällor, lagt om arbetsrutiner, byggt om operationssalar och undersökningsrum och upphandlat ny apparatur. Personalen har utbildats i nya standardiserade metoder och patientuppföljning görs. Resultat väntas under 2007.

23. Nominerade: Catrin Carlsson och Jan-Olof Svensson, utbildningssekreterare och handledare respektive anhörigsamordnare och handledare i Goda exempel, omsorgsförvaltningen Växjö kommun.

Projekt: Goda exempel.

Motivering: Sedan starten 2004 har över 50 förbättringsprojekt genomförts inom äldreomsorgen i Växjö kommun. Bättre inkontinensvård med individanpassade hjälpmedel, fallprevention, bättre måltidssituationer för dementa och minskad användning av laxermedel är några exempel. Modellen, kallad Goda exempel, har gjort att medarbetarnas egna idéer lyfts fram, vilket ger arbetsglädje och stolthet. De nominerade har startat Goda exempel och utvecklat modellen till ett arbetssätt som bygger på omsorgsförvaltningens värderingar. De har verkat som kursledare och metodansvariga i samtliga utbildningsgrupper.

Landstinget i kalmar län

24.
Nominerad: Ortopedkliniken vid Oskarshamns sjukhus, representerad av verksamhetschef Dan Eriksson.

Projekt: Kvalitetsarbete inom ortopedin.

Motivering: Ortopedkliniken i Oskarshamn har på ett förtjänstfullt sätt utvecklats till en högproduktiv och kostnadseffektiv verksamhet samtidigt som den visat prov på en hållbar bästa tillgänglighet med bibehållen kvalitet och kundfokusering. Bland annat har kliniken utvecklat samarbetet med primärvården, förändrat sin remisshantering och etablerat en koordinatorfunktion för att optimera processen från remiss till mottagning och operation. Resultatet har blivit en effektivare mottagning utan väntetider, med kortare vårdtider, minskat antal återbesök, bättre smärtlindring och högre vårdproduktion.

25. Nominerade: Projektgruppen bakom Mångbesökarmodellen bestående av personal vid Akutkliniken , Rehab Söder och apoteket på Länssjukhuset i Kalmar samt vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Landstinget i Kalmar län .

Projekt: Mångbesökarmodellen.

Motivering: Mångbesökarmodellen riktar sig till patienter som sökt akut vård mer än fyra gånger på ett år. Det är en liten grupp som tar en stor del av vårdens resurser. Modellen bereder möjlighet att multidisciplinärt bedöma dessa patienter avseende deras psykiatriska, omvårdnadsmässiga, sociala och farmakologiska tillstånd. Resultatet är ett bättre omhändertagande som patienterna är mycket nöjda med. En stor andel tidigare outredda problem har identifierats, bland annat att många har psykiatrisk multisjuklighet och läkemedelsrelaterade biverkningar. Utredningarna har signifikant minskat vårdkonsumtionen.

26. Nominerade: Katja Sundström, läkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna, Eva Wolke, dietist, samt Göran Lundström, barn- och ungdomsläkare, båda vid barnkliniken vid Länssjukhuset i Kalmar.

Projekt: Utbildningsmaterial för barn och ungdomar om typ 1-diabetes.

Motivering: De nominerade har på ett pedagogiskt och nytänkande vis skapat ett visuellt undervisningsmaterial för att möta barn och ungdomar med typ 1-diabetes. Materialet innehåller både rörliga och fasta bilder som till exempel förklarar orsaken till diabetes, vad som händer i kroppen, vad en insulinkänning är, vilka behandlingar som finns samt vilken mat en diabetiker kan äta.

Landstinget Blekinge

27. Nominerad: Nikegruppen bestående av team från ett antal ögonkliniker över hela landet bland andra professor Mats Lundström , Eva Wendel och Susanne Albrecht , forskningssjuksköterskor, samtliga vid Eyenet Sweden , Blekingesjukhuset i Karlskrona , samt Ingemar Håkansson, överläkare vid ögonkliniken , Universitetssjukhuset i Lund .

Projekt: Nike – ett prioriteringsinstrument för kataraktoperationer.

Motivering: De nominerade har gemensamt tagit fram och validerat Nike, det första instrumentet för prioritering till kataraktoperationer. Tidigare togs enbart hänsyn till patientens synskärpa men Nike omfattar även en rad andra parametrar som bättre visar omfattningen av patientens invaliditet, bland annat förmågan att läsa tidning och känna igen ansikten. Instrumentet har skapat en ny nationell standard och används sedan drygt ett år av så gott som samtliga kataraktopererande enheter i landet. Tack vare Nike kan vårdgarantin genomföras med samma indikationer överallt vilket möjliggör nationella jämförelser och ger patienter ett pålitligt och invändningsfritt system.

28. Nominerad: Öron-ögonoperation och dagkirurgisk avdelning ögon-öron-tand vid Blekingesjukhuset i Karlskrona .

Projekt: Omvandling av traditionell ögon-öronkirurgi till dagkirurgi.

Motivering: Alla anställda inom ögon-öron-tand har samarbetat för att skapa ett nytt system för bättre patientflöde. Den traditionella vårdavdelningen har byggts om till dagkirurgi där operations- och vårdenheten slagits samman. Här omhändertas även specialisttandläkarnas patienter, ögonklinikens operationspatienter samt bronkoskopipatienter från medicinkliniken. Barn omhändertas inom ett särskilt projekt, Barnlek, som har rönt internationell uppmärksamhet. I dag kan många patienter gå hem samma dag och de polikliniska operationerna har ökat med 25 procent. Kliniken har inga väntetider, en bättre arbetsmiljö och 99 procent nöjda patienter.

Region Skåne

29. Nominerad: Andreas Hvarfner, överläkare vid intensivvårdsavdelningen,
Universitetssjukhuset i Lund.

Projekt: Har varit drivande i utvecklingen av Mig-team, mobil intensivvårdsgrupp vid Universitetssjukhuset i Lund.

Motivering: Mig-teamen, bestående av intensivvårdssjuksköterska och intensivvårdsläkare uppsöker vårdavdelningar för att snabbt bedöma patienter med sviktande vitala funktioner. De har även vidareutbildat sjukvårdspersonal vid nästan samtliga sjukhusets avdelningar i intensivvård. Sedan teamen etablerades 2003 har andelen hjärtstopp på sjukhusets medicinska akutvårdsavdelning, MAVA , minskat drastiskt. Till följd av personalutbildningen har övervakningen av akut sjuka patienter förbättrats.

30. Nominerad: Yvonne Dimiskovski, barnsjuksköterska och IBCLC, internationell certifierad amningskonsult vid amningsmottagningen, Universitetssjukhuset i Lund .

Projekt: Start av amningsmottagningen och kvalitetssäkring av amningsrådgivning genom hela vårdkedjan.

Motivering: I sitt arbete som barnsjuksköterska hade Yvonne Dimiskovski sett att kvinnor med amningsproblem ofta hade behov av men inte möjlighet att få professionell amningsrådgivning, hjälp, stöd och behandling. Efter att ha utbildat sig till internationell certifierad amningskonsult har hon nu planerat och öppnat en amningsmottagning på patienthotellet vid Universitetssjukhuset i Lund. Hon har vidare kvalitetssäkrat amningsrådgivningen genom utbildning av personal och föräldrar, införande av en särskild omvårdnads-amningsjournal och start av en amningsgrupp på sjukhuset. Resultatet är minskad risk för felbehandling, minskat lidande för kvinnor med amningsproblem och en ökad kunskap, entusiasm och arbetsglädje hos personalen.

31. Nominerat: Resursteamet i Helsingborg bestående av bland andra Ulrika Arvidsson, områdeschef, Försäkringskassan Nordvästra Skåne, Johan Lidmark, hälso- och sjukvårdsstrateg i Region Skåne, Inga-Lill Andersson, gruppledare/controller vid utvecklingsnämnden, Helsingborgs stad, Per Nyman, vd Capio Citykliniken i Lund och Rikke Schau, Helsingborgs stad/Capio Citykliniken i Helsingborg.

Projekt: Resursteam för att minska långtidssjukskrivningar.

Motivering: Resursteamet i Helsingborg representerar ett nytänkande i arbetet med att minska andelen långtidssjukskrivningar och att hjälpa patienter tillbaka till arbetslivet. Teamet är ett gränsöverskridande samarbetsprojekt mellan vård, myndigheter och kommun där olika yrkeskategorier samarbetar. Patienten får ett samlat grepp med bedömning, utredning och rehabilitering vilket minskar risken för att denna bollas mellan myndigheter. Projektet startade sommaren 2006 och löper till och med slutet av 2008. Så här långt har 30 av 63 patienter avslutats av teamet,
18 av dem är åter på arbetsmarknaden och en har fått arbetsinriktad rehabilitering.

32. Nominerade: Lars Malmberg, överläkare, Anders Mattiasson, professor, Karin Stenzelius, avdelningschef och Bengt Uvelius, verksamhetschef, samtliga vid urologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund samt Pia Teleman, överläkare vid sjukhusets kvinnoklinik, och Anders Niklasson, distriktsläkare vid Vårdcentralen Staffanstorp.

Projekt: Bildandet av Urogynekologiskt centrum, UGC .

Motivering: De nominerade har genom bildandet av Urogynekologiskt centrum skapat ett gemensamt vårdprogram avseende kvinnlig inkontinens och implementerat det inom primärvård och kommunal hemsjukvård. UGC samordnar effektivt resurser inom primärvård, gynekologi och urologi och är en modell för hur forskning, utveckling och utbildning kan integreras i sjukvården. Förhoppningen är att den nya organisationen och arbetssättet ska förändra den rådande obalansen mellan resurser för hjälpmedel kontra utredning och behandling av inkontinens.

33. Nominerade: Företrädare från Malmö stad , primärvården och slutenvården i Malmö, bland andra Lars Stavenow, överläkare vid medicinska kliniken, Universitetssjukhuset Mas i Malmö, och Eva Ersson, sektionschef för myndighetssektionen, västra innerstadens vård- och omsorgsverksamhet i Malmö.

Projekt: Nissekonceptet.

Motivering: Nisse – Närsjukvård i samverkan stärker effektiviteten – är ett samarbete mellan primärvård, kommun- och sjukhusvård i Malmö. Syftet är att ge främst multisjuka äldre och sköra patienter bättre och enhetligare vård. Personal från de olika vårdområdena har ändrat arbetssätt för att skapa bättre samsyn och förståelse för varandras arbete. Fasta kontakter har upprättats mellan företrädare i slutenvård och primärvård, bland annat i form av ett direktnummer – den så kallade Nisse-mobilen, och möjligheter till direktinläggning på sjukhus har upprättats. Nisse har minskat vårdtiderna, ökat kvaliteten i vården och förbättrat samarbetet inom rehabiliteringen.

34. Nominerade: Lydia Holmdahl, överläkare och medicinsk enhetschef vid närsjukvårdsenheten, Universitetssjukhuset i Lund, och Bengt Bengtsson, primärvårdsläkare, primärvården mellersta Skåne.

Projekt: Läkarlänken.

Motivering: Äldre, multisjuka behöver sjukhusvård oftare än andra. Läkarlänken är en direkttelefonlinje mellan sjukhusläkare och primärvårdsläkare i syfte att underlätta eller om möjligt undvika dessa inläggningar. Arbetet sker inom befintliga organisationsformer och utan resurstillskott. Lydia Holmdahl och Bengt Bengtsson har lett arbetet med Läkarlänken. Projektet prövades i liten skala under 2006 och så framgångsrikt att det nu implementeras på alla närsjukvårdsavdelningar och vårdcentraler i mellersta Skåne.

Västra Götalandsregionen

35. Nominerad: Tord Röstlund, överläkare vid ortopedkliniken på Frölunda specialistsjukhus, Västra Frölunda.

Projekt: Lia – lokal infiltrationsanalgesi.

Motivering: Tord Röstlund har infört, utvecklat och förmedlat en helt ny metod och nya behandlingsprinciper för postoperativ smärtlindring vid ledplastiker inom ortopedisk kirurgi. Med LIA tar ortopeden ett mer övergripande ansvar för den postoperativa smärtlindringen.

Resultatet har blivit en dramatisk förbättring av ett tidigare smärtsamt och komplikationsbelastat postoperativt förlopp. LIA ger mindre smärta, färre komplikationer, snabbare mobilisering och flera dygn kortare vårdtid. Metoden är enkel och dessutom förhållandevis billig. Tekniken är nu den dominerande behandlingsrutinen i Sverige med fortsatt spridning även internationellt.

36. Nominerad: Personalen vid geriatrisk/ortopedisk akutavdelning , GOA , vid Uddevalla sjukhus .

Projekt: En unik akutavdelning för äldre patienter med höftfraktur.

Motivering: GOA är unikt i sitt bemötan de av äldre med höftfraktur. Avdelningen har tillsammans med en rad andra kliniker byggt upp en vårdprocess som kortar väntetider och vårdtider, ger professionell omvårdnad och god uppföljning genom Rikshöft. Operationen kan ske samma dag eller dagen efter och rehabilitering eller mobilisering sker dagen efter operation. Vårdplanering tillsammans med kommunen gör att patienterna får en god återgång till hemmet eller annat boende.

37. Nominerad: Vårdpersonalen på akut- och olycksfallsmottagningen , Sahlgrenska universitetssjukhuset / Sahlgrenska i Göteborg, bland andra Bengt R Widgren , överläkare och verksamhetschef.

Projekt: Metts-A, medical emergency triage and treatment system.

Motivering: De nominerade har förändrat akutprocessen genom införandet av Metts-A, ett adaptivt akutprotokoll som styr vårdprocessen på akutmottagningar. Metts-A är utvecklat av och inom mottagningen i samverkan med övriga sjukhuset. Det är ett kraftfullt, enkelt och säkert verktyg för beslutsstöd och ett sorteringsverktyg på en stor akutmottagning med stor patientmix. Protokollet använder ett kodsystem med fem nivåer som gör det möjligt att hitta de sjukaste mycket tidigt i processen. Det har ett högt prediktivt värde för vad som händer senare under vårdtiden.

38. Nominerade: Ulla Flanagan och Maria Kastberg, sjuksköterskor vid strålbehandlingsavdelningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Projekt: Strålbehandling med drop in-mottagning.

Motivering: Att ständigt boka om och anpassa strålbehandling efter patienternas önskemål är ett tidskrävande arbete. De nominerade har löst problemet genom att skapa en drop in-mottagning för strålbehandlingspatienter. Genom att släppa makten över tidboken har stora vinster uppnåtts för såväl personal som patienter. Varje vecka sparar sjuksköterskan i snitt 120 minuter som nu kan användas till patientarbete. Patienterna är nöjda med möjligheten att anpassa sina besök efter hälsa, arbete och kollektivtrafikens anslutningar.

39. Nominerade: Fredrik Bååthe, verksamhetschef, Cathrine Thanner och Anders Kullbratt, vårdenhetschefer, akutenheten vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/Mölndal.

Projekt: Ny organisation med behovsanpassat och medarbetarstyrt förbättringsarbete.

Motivering: De nominerade har organiserat om arbetet på sin akutmottagning till en enhet som bygger på medarbetarnas åsikter och erfarenheter och som är bättre anpassad till patienternas verkliga vårdbehov. På så sätt arbetar alla mot samma mål och såväl patienter som personal har blivit nöjdare. Den nya organisationen bygger på tolv medarbetarstyrda arbetsgrupper med ansvar för exempelvis information och kommunikation, hygien, etik och bemötande eller arbetsmiljö. Varje grupp arbetar med tre förbättringsarbeten.

40. Nominerade: Lars Ekström, områdeschef, Marie Lithander-Marcus, projektledare/enhetschef, Susan Rithheim-Olsson, tillförordnad enhetschef och Eva Brändström, kvalitetschef, samtliga vid område hjärta-kärl, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Projekt: Kontaktpunkten – från person till funktion.

Motivering: Närmare 80 kontaktvägar blev en när Kontaktpunkten infördes vid område hjärta-kärl. Systemet gör att patienter, närstående och vårdpersonal kan nå all vård via en enda mejladress och ett enda telefonnummer. Här administreras även alla remisser. Systemet har löst många problem. Tillgängligheten och servicenivån är avsevärt förbättrad. Patienterna uppskattar den ökade tillgängligheten och den centraliserade hanteringen har synliggjort problem i vårdflödet vilket möjliggör förbättrings- och kvalitetssäkringsarbete.

41. Nominerad: Personalen vid hudklinikenSahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Projekt: Samarbete med avdelningen för arbetsorganisation, Chalmers tekniska högskola.

Motivering: Genom ett samarbete med avdelningen för arbetsorganisation vid Chalmers har hudkliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset lyckats lösa sin omfattande köproblematik. Antalet väntande remisser har minskat från 3 000 till 37 och alla patienter kan nu få vård inom tre månader. Personalen vid hudkliniken nomineras för att den har haft modet att låta sig granskas utifrån, för att alla personalkategorier har visat energi och uthållighet i ett omfattande handlingsprogram samt
för att de visat dramatiska, bestående effekter och tagit fram generaliserbara råd som nu sprids till andra arbetsplatser.

42. Nominerad: Svante Lifvergren, utvecklingschef, verksamhetsutveckling, Kärnsjukhuset i Skövde.

Projekt: Offensiv verksamhetsutveckling vid Skaraborgs sjukhus.

Motivering: Svante Lifvergren har med engagemang, djärvhet och ödmjukhet initierat offensiv verksamhetsutveckling med patienten i fokus på Skaraborgs sjukhus. Bland annat har han introducerat det världsledande förbättringskonceptet Six Sigma inom en rad områden såsom säkrare Waranbehandling och bättre blodsockerkontroll hos diabetiker. Han har därtill lett systematiseringen av styrning och ledning
för sjukhusledning och verksamhetschefer samt initierat och drivit fram Vårdkedja Örjan för bättre samarbete mellan primärvård, kommun och slutenvård inom närsjukvården i Västra Skaraborg.

43. Nominerade: Gunilla Bergerson, arbetsterapeut vid strokeenheten, och Åsa Burge, logoped vid neurologopedin, båda vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra .

Projekt: Utbildning av sväljombud.

Motivering: Gunilla Bergerson och Åsa Burge driver en internutbildning om dysfagi för sjuksköterskor vid Sahlgrenskas strokeenhet. Genom att sjuksköterskor utbildas till sväljombud blir de bättre på att ta hand om patienter med ät- och sväljsvårigheter under kvällar och helger då rehabpersonalen inte är i tjänst. Bland annat används en särskilt framtagen bedömningsmall. Insatserna har nu gjort att patienter med stroke kan komma igång att äta och dricka mycket tidigare och att riskpatienter uppmärksammas bättre. Samtidigt minskar risken för sjukdom och dödsfall kopplade till undernäring.

44. Nominerade: Ingela Wennman och Gunilla Tornberg, sjuksköterskor och projektledare vid ambulansenheten på Sahlgrenska universitetssjukhuset/Mölndal, samt Agnetha Folestad, överläkare vid ortopediska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Mölndal .

Projekt: Från hallmattan till röntgenbordet.

Motivering: De nominerade har med målinriktat processarbete möjliggjort projektet Från hallmattan till röntgenbordet. Här utnyttjas ambulansen som ett prehospitalt akutintag, patienter med misstänkt höftfraktur behandlas och styrs till röntgenavdelningen efter registrering och rapport till akutintaget. En akutsjuksköterska i ambulansen tar prover och skriver remisser. Ambulansvården ger snabbare omhändertagande och bättre smärtlindring samtidigt som tiden till operation kortats och antalet vårddagar minskat. Patienterna upplever färre möten och färre lyft och får snabbare ligga i en säng. Projektet har fått stor nationell spridning.

Örebro läns landsting

    

45. Nominerade: Lars-Göran Larsson , överläkare, och Göran Ågren , överläkare, båda vid  kirurgiska klinikenLindesbergs lasarett .

Projekt: Internetbaserat videoarkiv över kirurgiska ingrepp.

Motivering: De nominerade har på Örebro läns landstings hemsida skapat ett arkiv med videofilmer av kirurgiska ingrepp. Videoarkivet tjänar ett betydande pedagogiskt syfte. Var och en som vill kan oavsett plats och tidpunkt se och lära på ett mycket bättre sätt än det läroböcker kan erbjuda. Arkivet gör det också möjligt att snabbt sprida kunskap om kirurgiska innovationer och nyheter.

Arbetet med videoarkivet började redan 1995 men sedan 2003 är det webbbaserat. Vid slutet av 2006 hade videoarkivet haft 130 000 besök.

46. Nominerade: Sjukgymnasterna Universitetssjukhuset Örebro , USÖ / primärvården i Örebro läns landsting.

Projekt: Sjukgymnastremisser – bättre informationsöverföring mellan sjukgymnaster på USÖ och i primärvården.

Motivering: God vård och rehabilitering är beroende av att behandlaren får rätt information om patientens sjukdomar, utförda undersökningar och behandlingar. I Örebro läns landsting har de nominerade infört sjukgymnastremisser som förbättrat sådan informationsöverföring sjukgymnaster emellan. Sjukgymnastremisserna sparar tid, är utförligare än läkarremisser och förbättrar därmed kvaliteten på vården. I dag är sjukgymnastremisser standard inom landstinget.

47. Nominerade: Mia Englund , enhetschef, och Harriet Udd , projektledare för Clinical Research Support , Universitetssjukhuset Örebro .

Projekt: Prim-site, prövningsvårdcentral inom primärvården i Örebro läns landsting.

Motivering: De nominerade har skapat landets första prövningsvårdcentral som ska bidra till ökad forskning inom Örebro läns landsting. Prim-site är en central och effektiv organisation som samordnar forskningsresurser utan att belasta rutinsjukvården. Ett nätverk av tolv vårdcentraler i Örebro är redan organiserade och samarbetar med rekrytering av patienter till prövningar. Intresset från primärvård och läkemedelsindustri har varit stort vilket lett till avtal för en rad intressanta studier.

48. Nominerade: Lennart Löfgren , docent och överläkare vid öron-näsa-halskliniken , Universitetssjukhuset Örebro samt Gun-Britt Adamsson , sjuksköterska, centrum för huvud- och halsonkologi .

Projekt: Kvalitetsarbete inom behandling av huvud- och halscancer.

Motivering: Lennart Löfgren och Gun-Britt Adamsson nomineras för en rad förbättringar avseende behandlingen av huvud- och halscancer vid Universitetssjukhuset Örebro. Bland annat har de upprättat ett multidisciplinärt centrum med ett tumörregister för uppföljning av patienterna. De har därtill skapat kvalitetsseminarier för genomgång efter större ingrepp samt inrättat en kvalitetsgrupp för effektivare arbetssätt med kortare operationstider och mindre risk för patienten.

49. Nominerad: Personalen på ortopedavdelning 6 vid Karlskoga lasarett .

Projekt: Etisk handlingsplan.

Motivering: De nominerade har arbetat med etiska frågor i enlighet med en etisk värdegrund framtagen av Karlskoga lasarett. De har visat nytänkande då de funnit en modell för att följa sin etiska medvetenhet och mäta den. Etikarbetet bygger på att personalen medvetet ska se till att patienter känner sig sedda, respekterade och behandlade med omtanke, att vården genomförs i samråd med patienterna och att dessa förstår den information som de får av personalen. Över 90 procent av patienterna är helt nöjda med klinikens arbete.

50. Nominerade: Monika Karlsson , städledare vid försörjningsavdelningen , Karlskoga lasarett , samt Linda Karlsson , Susanne Johansson och Ann-Marie Tarfaia-Fallgren , städare.

Projekt: Gemensam instruktion för slutstädning efter infektionsisolerad patient.

Motivering: De nominerade har upprättat en ny gemensam instruktion för säkrare rengöring av vårdmiljöer där infektionssmitta förekommit. Städrutinerna, som riktar sig till vårdpersonal och städpersonal, följer godkänd hygienstandard för smittrening på sjukhus och tydliggör omfattningen av allas ansvarsområden. Rutinerna har minskat behovet av omstädning samtidigt som de ger personalen större arbetsglädje och trygghet.

Landstinget Västmanland