Läkemedelssubstansen valdecoxib godkändes nyligen av den amerikanska läkemedelsmyndigheten för behandling av smärta vid ledförslitning, vuxenreumatism och mensvärk. Läkemedlet kommer att säljas under varunamnet Bextra. I en studie som presenteras i veckan vid en konferens arrangerad av American Academy of Orthopaedic Surgeons i Dallas, USA, ingick enligt uppgift från läkemedelstillverkarna Pharmacia och Pfizer, 209 patienter som skulle genomgå ett knäledsbyte. Patienterna delades slumpmässigt in i två grupper där den ena behandlades med en första dos valdecoxib (20 mg eller 40 mg) och den andra behandlades med placebo och morfin, så snart de klarade att ta läkemedel oralt efter operationen. Patienterna fick ytterligare doser 12, 24 och 36 timmar efter den första dosen, eller tills de slutat ta morfin. Effekten av valdecoxib mättes genom registrering av mängden morfin som förbrukades under de första 24 respektive 48 timmarna efter den första valdecoxibdosen. Studien visar, enligt läkemedelstillverkarna att den grupp som fick morfin ihop med placebo i genomsnitt använde 69,5 mg morfin under det första dygnet och 27,1 mg under det andra dygnet. Motsvarande siffror för dem som behandlades med 40 mg valdecoxib istället för placebo var 56,5 mg respektive 16,7 mg morfin. Det var en signifikant minskning jämfört med placebo, med 19 respektive 38 procent. De patienter som fick en lägre dos valdecoxib (20 mg) var 12 timme hade ungefär lika stor morfinförbrukning som placebogruppen under det första dygnet, men däremot var förbrukningen av morfin 27 procent lägre under det andra dygnet, jämfört med placebogruppen. Totalt sett minskade morfinförbrukningen hos patienter som fick valdecoxib 40 mg respektive 20 mg var 12:e timme med 24,2 respektive 16,3 procent, jämfört med patienter som fick morfin plus placebo.