Det är forskare i USA som har testat en hypotes om att tumörceller från tumörer i omkringliggande organ skulle kunnas spåras i livmoderhalsen.

Svaret blev alltså ja. Hos samtliga av 24 undersökta kvinnor med livmoderkroppscancer återfanns muterat dna som är karakteristiskt för just livmoderkroppscancer i cellprovet. 

Metoden var dock inte lika känslig för äggstockscancer, där tumören också anatomiskt sett finns längre bort från livmoderhalsen. Här kunde tumör-dna hittas hos 9 av 22 testade kvinnor med äggstockscancer.

Forskarna ser studien som bevis på att cellprovskontroller skulle kunna få en bredare användning vid screening i framtiden. De poängterar att deras metod hittills inte indikerat cancer i cellprover hos friska kvinnor, det vill säga att risken för falska positiva svar är låg.

Elisabeth Åvall Lundqvist som är professor i onkologi vid Karolinska institutet anser att fynden är intressanta men att de behöver bekräftas i större studier.

– Behovet av nya screeningmetoder är stor vid framför allt äggstockscancer, där tumören ofta upptäcks i sent skede. Och här ger studien visst hopp även om det är för tidigt att dra några slutsatser. Vid livmoderkroppscancer är prognosen oftast mycket bättre, eftersom dessa tumörer vanligen upptäcks i tidigt stadium på grund av blödning, säger hon.

Läs abstract till studien.