System för fjärrövervakning av patienters sjukdomstillstånd kan användas med syfte att förenkla och förbättra uppföljningen av patienter. Men det är osäkert om sådana system förbättrar patienternas självupplevda hälsa, åtminstone enligt den nya studien som utfördes i Storbritannien.

Forskarna lottade 1 573 patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, diabetes eller hjärtsvikt till två grupper: telemedicinsk övervakning eller till en kontrollgrupp som fick sedvanlig vård.

Patienterna i telemedicingruppen fick bland annat utrustning för fjärrövervakning av blodtryck, blodsocker, syremättnadsgrad och vikt.

Efter ett års uppföljning fanns det alltså ingen skillnad i patienternas hälsorelaterade livskvalitet och inte heller i graden av ångest eller depressiva symtom.

Forskarna påpekar att om sådan utrustning leder till bättre hälsa, till exempel genom snabbare behandlingsinsatser, borde det också leda till bättre livskvalitet.

Samtidigt poängterar de att dylik övervakningsutrustning i hemmet också skulle kunna ge sämre livskvalitet genom att den uppfattas som påträngande och krånglig och att den underminerar det traditionella förhållandet mellan patient och sjukvårdspersonal.

Forskarnas slutsats är att den studerade typen av telemedicinsk utrustning inte bör användas om syftet är att förbättra patienternas livskvalitet.

Läs hela originalstudien: