Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Apotek

Goda exempel tävlar om Guldpillret 2019

Publicerad: 2 oktober 2019, 04:00

Guldpillret 2018 gick till krafttag mot vårdorsakat läkemedelsberoende i Region Västmanland. Mats Rothman, Maria Brygg och Margareta Ehnebom är några av dem som prisades vid ceremonin på Läkemedelsmarknadsdagen.

Foto: Pax Engström Nyström för Dagens Medicin

Här är bidragen som nominerats till Guldpillret 2019. Utmärkelsen tilldelas årets bästa innovation för en bättre läkemedels-användning och färre läkemedelsskador.


Biologiska läkemedel mot svår astma

Huvudman: Karolinska universitetssjukhuset, patientområde Lung- och allergisjukdomar

Patienter med svår astma, med bestående besvär med flera försämringsperioder och förhöjt antal eosinofiler i blodet, erbjuds nya dyra biologiska läkemedel, såsom anti-IL5 behandling, på Centrum för svår astma. Den högspecialiserade enheten på Karolinska universitetssjukhuset ger behandlingar, integrerat med forskning, med strukturerad uppföljning.

Vid enheten finns ett multiprofessionellt och multidisciplinärt team som ansvarar för remissbedömningar och utredningar. En doktorand finns knuten till projektet för att analysera data.

Gemensamt för deltagarna i forskningen är att de inte svarar på optimerad läkemedelsbehandling. Inte heller har de visat förbättring vid eliminering av miljöfaktorer som kan förvärra deras astma.

Hittills har 75 personer påbörjat behandlingen. Fem personer har genomgått behandlingen i mer än två år, och visat en kraftig minskning av antalet exacerbationer (försämringsperioder). Flera av deltagarna har
kunnat sluta helt med peroralt -kortison, enligt uppgifterna i det nominerade bidraget.

Helhetsgrepp minskade förskrivning av sömnmedel

Huvudman: Region Kalmar län.

Förskrivningen av sömnmedel minskade från 42 till 12 individer per 1 000 listade vid ett projekt på Norrlidens hälsocentral, i ett socionomiskt utsatt område, i Region Kalmar län.

Hälsocentralen utmärkte sig genom att ha regionens högsta förskrivning av sömnmedel. Syftet med förbättringsarbetet var att minska förskrivningen och erbjuda patienterna andra behandlingsalternativ.

Hela personalgruppen informerades och fortbildades. Patienterna erbjöds samtal och bedömning hos sjuksköterska, psykolog och läkare, egenvårdsråd, gruppinformation, individuella nedtrappnings-scheman samt uppföljning. I vissa utvalda fall erbjöds alternativa läkemedelsbehandlingar.
Resultatet efter två år är, förutom en kraftigt minskad sömnmedelsförskrivning, även huvudsakligen nöjda
patienter. Och efter en initialt hög arbetsinsats är arbetsbelastning nu i stället lägre än tidigare, enligt nomineringen.

Arbetssättet har permanentats. Det har också lyfts vid det nationella mötet för Svensk förening för allmänmedicin, Sfam.

Metodik och rutiner minskade avvikelserna

Huvudman: Omsorgsförvaltningen i Växjö kommun.

En ny arbetsmetod kom till stånd efter att en grupp sjuksköterskor uppmärksammat läkemedelshanteringen, och ansåg att den behövde bli mer säker. Detta till följd av en rad avvikelser kring läkemedelsöverlämningen i det distrikt där de arbetade.

Flera enklare insatser har införts, bland annat fick en sjuksköterska ansvaret att se över patienters läkemedelsskåp, listor och pärmar minst en gång per år. Extra fokus har också lagts på de områden där avvikelserna varit extra många. En röd pärm togs fram för varje boende med lokala rutiner, checklistor, blankettbeställningar, signeringslistor och delegeringar.

Arbetet pågick ett år, med start 2017. Vid uppföljningen 2018 hade antalet avvikelser minskat betydligt. Detta trots att läkemedelsöverlämningarna blivit fler. Sjuksköterskorna har dessutom tagit fram webbutbildning för omsorgspersonalen kring delegering av
läkemedel.

Digital läkemedelsautomat för säkrare medicinering

Huvudman: Izafe.

Dosell är en digital läkemedelsautomat som ska underlätta för personer att ta sin medicin vid rätt tidpunkt, enligt motiveringen i det inskickade bidraget. I april lanserades det första exemplaret.

Förutom att det ska bli lättare för personer att ta sin medicin, är tanken att läkemedelsautomaten ska underlätta för vårdpersonalen i deras arbete.
Utvecklandet av Dosell har tagit tio år och har skett med hjälp av personer med erfarenhet av överbelastning inom vården.

Dosell är tänkt som komplement till de dos-påsar som redan används i vården. Tanken är att vårdtagaren ska få dosrullar för två veckors användning. Dessa rullar matas in i Dosell av vårdgivaren. Med en
tillhörande mobilapp ska det gå att kontrollera medicinintaget, och ta emot larm om medicinen inte tas.

Från kaos till kontroll vid psoriasisbehandlingarna

Huvudman: Hudkliniken, Länssjukhuset i Kalmar.

Bättre rutiner, bättre kontroll över hur resurserna används, ökad kunskap om behandlingens effekt, biverkningar och kostnadsutveckling. Resultaten av att strukturera arbetet kring behandlingen med biologiska läkemedel vid psoriasis har varit många, enligt nomineringen. En positiv sidoeffekt har blivit att överblicken och kontrollen även förbättrats vad gäller patienternas vaccinationsgrad mot pneumokocker, hur väl vården hanterar deras livsstil och om hur behandlingen påverkar det psykiska måendet. Dessutom har hudkliniken på Länssjukhuset i Kalmar inkluderat det beprövade läkemedlet metotrexat i ett av de tre PM som skapats för att få en bättre struktur.

Registreringen till kvalitetsregistret Psoreg har också ökat. Samtidigt har helhetssynen fördjupats då läkare, specialistsjuksköterska och under-sköterska arbetar i team och tiden till att samtala om patientens levnadsvanor har ökat.

Ökad säkerhet och jämlikhet med gemensam baslista

Huvudman: Region Västernorrland.

Vid en kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen i Region Västernorrland avslöjades så stora skillnader i hanteringen av läkemedelslistor att granskarna ansåg att det var en stor patientsäkerhetsrisk. Därför har en genomtänkt och begränsad baslista för generella ordinationer införts i hela regionens slutenvård. Det har därmed skapats förutsättningar för sjuksköterskor att medicinera patienterna tryggt
och säkert, enligt motiveringen till det nominerade bidraget. Det minskar dessutom risken för en ojämlik vård.

Inventeringen gjordes hösten 2017. Baslistan skapades våren 2018. Hösten 2018 pilottestades baslistan och den breddinfördes i regionen under våren 2019. Revision av baslistan kommer att ske vid en årlig kvalitetsgranskning av farmaceut vid läkemedelsenheten.

Utbildningsinsats ska stärka läkemedelshanteringen

Huvudman: Region Kronoberg.

Region Kronoberg har startat ett projekt med målet att skapa en gemensam syn på risker i läkemedelshanteringen, från ordination till administration, för att reducera uppkomsten och konsekvenserna av riskerna.
Metoden är en stor utbildningsinsats för att skapa en gemensam bild av olika lösningar.

Från hösten 2018 till våren 2019 har sex utbildningstillfällen genomförts. Utbildningen ingår nu som en introduktion för läkare och sjuksköterskor under deras första tjänstgöringsår i regionen. Framöver planeras
utbildningar även för mer erfarna läkare och sjuksköterskor och tillsammans med specifika verksamheter.

Fotnot: Texterna är sammanfattningar och motiveringarna i de inskickade bidragen är inte faktagranskade.

Guldpillret instiftades 2010

■ Den 4 december delas Guldpillret ut, på Läkemedelsmarknadsdagen som arrangeras av Läkemedelsmarknaden och Dagens Medicin Agenda.

Juryn består av

Lars L Gustafsson, professor i klinisk -farmakologi, Karolinska institutet.
Lotta Håkansson, förbundsordförande för Reumatikerförbundet.
Thomas Lönngren, tidigare chef European Medicines Agency, nu verksam som konsult.
Sineva Ribeiro, ord-förande för Vårdförbundet.
Märit Johansson, ordförande för Apotekarsocieteten.
Mikael Hoffmann, ordförande för Svenska Läkaresällskapets -kommitté för läke-medelsfrågor.
Robert Ström, vd för Läkemedelsförsäkringen och juryns ordförande.
Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin och Apoteksmarknaden.

Guldpillret instiftades 2010. Bakom priset står Dagens Medicin och nyhetstjänsten Apoteksmarknaden tillsammans med Läkemedels-försäkringen. Syftet är att uppmärksamma behovet av en bättre och säkrare läkemedelsanvändning. Priset ska även stimulera till forskning och utveckling av metoder för säker hantering av läkemedel. Vinnaren får ett utbildningsstipendium på 50 000 kronor.

Malin Wernström

Reporter

malin.wernstrom@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev