Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Bästa sjukhuset

Tusentals uppgifter ligger bakom rankningen

Publicerad: 23 mars 2016, 05:00

Många tusen uppgifter utgör underlaget i Dagens Medicins jämförelse av sjukhusen.


Datan bygger på sjukhusens självrapporterade uppgifter som vi hämtar från Sveriges Kommuner och Landsting, bland annat så ­kallade Öppna jämförelser, från Social­styrelsen och dessutom direkt från nationella kvalitets­register.

1 Är rankningen vetenskaplig?

Nej, detta är ett omfattande journalistiskt arbete som bygger på stora mängder data. En rankning kan göras på många olika sätt – Bästa sjukhuset är vårt sätt.

Rankningens fördel är bland annat att det på ett överskådligt sätt kan sammanfatta ett stort material. Det finns också svag­heter. Resultatet är naturligtvis inte bättre än den data som stoppas in, och bara det som kan mätas kommer i fråga.

2 Varför blir det tre sjukhus som är bäst?

Dagens Medicin utser Sveriges bästa sjukhus i de tre grupperna: Universitetssjukhus, Mellanstora sjukhus med dygnsöppen akut och förlossning och Mindre sjukhus med dygnsöppen akut.

3 Vilka kategorier finns?

Rankningen bygger på sju huvudkategorier:

■ Medicinsk kvalitet, tillgänglighet, hygien, patientenkäter, trycksår, överbeläggningar, ekonomi (endast universitetssjukhusen).

I den tyngsta kategorin för sjukvården – den om medicinsk kvalitet – finns tolv delkategorier:

■ Hjärtsjukvård, strokesjukvård, kärlkirurgi, cancersjukvård, dia­betes, förlossning, ortopedi, ljumskbråck, gynkirurgi, intensivvård, psykiatri och njursvikt.

4 Vad är en parameter?

Det är en indikator, ett sätt att mäta vården. Alla parametrar som används är hämtade från sjukvårdens egna källor för att mäta kvalitet.

5 Finns fler nyheter i år?

Trycksår är en ny huvud­kategori. Tillgänglighet är ytterligare en. Där ingår parametrar för akut­vänte­tider, vårdgaranti och vänte­tider inom cancervården.

I kategorin Medicinsk kvalitet ingår två nya delkategorier: psykiatri och njursvikt.

Inom delkategorier byts dessutom en del parametrar mellan åren. Inom cancersjukvård är tjock- och ändtarmscancer inte med i år, eftersom Dagens Medicin inte har det underlag som behövs för det. Däremot ingår prostata­cancer med nya parametrar. Hjärtsvikt har tillkommit inom delkategorin hjärtsjukvården.

6 Finns nya källor?

Ja, Dagens Medicin har hämtat underlag direkt ifrån kvalitetsregister som till exempel Swedehearts kvalitets­index och då även använt sig av den rankning som redan gjorts där.

Förändringen beror delvis på att en del uppgifter som vi tidigare år hämtat från Sveriges Kommuner och Landsting, Öppna jämförelser, saknades på sjukhusnivå i år. Därför har Dagens Medicin i vissa fall hämtat data från originalkällorna.

7 Är något borttaget jämfört med tidigare år?

Vi har tagit bort katarakt­operationer på grund av för få jämförbara värden och på universitetssjukhusen är ortopedisiffror borttagna av samma skäl.

8 Hur väljer ni vilka para­metrar som ingår?

Vi väljer främst parametrar som har stor betydelse för folk­hälsan. Vi prioriterar områden som rör stora patientgrupper och där underlaget är av relativt god kvalitet, enligt SKL:s Vården i siffror.

9 Varför väljer ni bort underlag?

En del parametrar har dålig kvalitet, till exempel alltför låg svarsfrekvens i patientenkäter. En del har för få jämförbara värden, eller rör små patientgrupper. Vi prioriterar vanligt förekommande sjukdomar.

10 Är alla parametrar och kategorier lika värda i jämförelsen?

Nej, vi viktar. Olika huvudkategorier har olika tyngd när rankningen tas fram. Medicinsk kvalitet väger mer än alla de andra huvudkategorierna tillsammans. Tillgänglighet väger något tyngre än de följande: Hygien, överbeläggningar, ekonomi, trycksår och patientenkäter.

De två sistnämnda parametrarna ges minst tyngd. Patientenkäterna prioriteras förhållandevis lågt eftersom svarsfrekvensen ofta är låg. Trycksår är viktigt, men en ny och något osäker måttstock på just sjukhusvården. Därför viktas den lågt.

Även delkategorierna inom Medi­cinsk kvalitet viktas sins­emellan. Tyngst väger området hjärta-kärl, följt av cancer. Därefter kommer förlossning, intensivvård och diabetes. Psykiatri är nytt för i år och viktas relativt lätt, eftersom det bara finns ett jämförbart värde inom den delkategorin. Även parametrarna inom delkategorierna viktas.

11 Hur går det till i praktiken?

Alla parametrar om bröstcancer viktas till exempel sammanlagt lika tungt som alla om prostatcancer. De två cancer­formerna får därmed lika värde inom delkategori cancer.

Ett exempel inom delkategori hjärtsjukvård: I år tar vi för första gången med rankningen i Swedehearts kvalitetsindex, som i sin tur bygger på flera olika indikatorer som underlag. Därför väger den extra tungt i delkategori hjärta. Men i Swedehearts register ingår inte dödlighetssiffror, som dock ingår i Bästa sjukhuset med två parametrar via data från Öppna jämförelser – och som också viktas tungt tillsammans.

12 Varför viktar ni?

Vi lägger tyngd på vanliga sjukdomar där kvaliteten på behandlingen har stor betydelse för patientens livskvalitet och överlevnad.

13 När det saknas underlag på ett av sjukhusen – hur gör ni då?

Det beror på varför det saknas. Om det beror på att sjukhuset slarvat med inrapportering till kvalitetsregistren så drabbas det av att inte ha rapporterat. De som har rapporterat har fördel.

Om flera olika sjukhus ingår i en organisation, som till exempel Hallands sjukhus Varberg och Halmstad, och bara en av dem utför viss sjukvård så delar de på underlaget. Båda får samma värde.

Dock väger det sjukhus som saknar många egna värden något mind­re tungt i slutrankningen, jämfört med ett som utför alla typer av sjukvård.

14 Vilken hänsyn tas till demografi och patientunderlag?

Ingen, mer än när det ingår i den data som används. Vissa värden finns som betonar vikten av till exempel äldre patienter.

15 Varför presenteras inte hela listorna, även de sämsta?

Dagens Medicin har sedan starten valt att utse landets bästa sjukhus eftersom vi tror på kraften i goda exempel. För gruppen Universitets­sjukhus presenteras samtliga sju sjukhus därför att underlaget i denna kategori är gott, rent generellt.

I de två övriga grupperna, Mellan­stora och Mindre sjukhus, är problemet ibland att sjukhusen längre ner på listan inte har rapporterat in uppgifter till kvalitetsregistren. Dessutom kan vissa sjukhus längre ner i listan sakna flera av de behandlingar som Dagens Medicin bedömer som väsentliga. Därför har vi valt att inte utse Sveriges sämsta sjukhus.

I underlaget som presenteras på vår sajt finns alla sjukhus som har rapporterat siffror för respektive parameter.

Källor:

Öppna jämförelser 2015 från Sveriges Kommuner och Landsting (där ingår bland annat uppgifter från flera olika nationella kvalitetsregister), Nationella Diabetesregistret (2014), Swedehearts kvalitetsindex 2015, uppgifter om väntetider på akuten och i cancervården från Socialstyrelsen och SKL 2015, SKL:s punktprevalensmätning av trycksår våren 2015, SKL:s punktprevalensmätningar av vårdrelaterade infektioner (PPM-VRI) och följsamhet till hygienregler (vår 2015), Nationella lungcancerregistrets årsrapport, 2014, Höftprotesregistrets årsrapport 2014, Nationella prostatacancerregistret (2014), Nationella patientenkäter från SKL (2013 och 2014), Vårdplatsläget från SKL (dec 2014–nov 2015).

KATARINA EKSPONG

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev