Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Forskning

EKG-analys ger säkrare start på livet

Publicerad: 21 januari 2002, 13:41

Färre barn utsätts för syrebrist och färre förlossningar slutar med akut kejsarsnitt om fostrets hjärtljud övervakas med en metod som bygger på analys av ST-vågen på fostrets EKG.


Resultat från en svensk studie ger starkt stöd för fosterövervakning med ST-analys jämfört med traditionell teknik. Den nya metoden har utvecklats av svenska forskare men har än så länge fått större spridning på förlossningskliniker i Norge än i Sverige.  Övervakning med CTG, kardiotokogram, har använts i 30 år för att öka kunskaperna om hur barnet mår under förlossningen. I dag har omkring 30 procent av alla förlossningar kontinuerlig CTG-övervakning, som innebär att barnets hjärtfrekvens och livmoderns sammandragningar mäts med hjälp av en elektrod som fästs på barnets huvud.  "

CTG-kurvorna kan ge besked om när allt är helt normalt eller när barnet har en hjärtfrekvens som är extremt avvikande, och det därför omedelbart måste tas ut. Däremot är CTG svårtolkat när det gäller kurvor som avviker från det normala mönstret eller visar tecken på att fostret mår dåligt. Det finns en stor gråzon där det är svårt att veta hur omfattande syrebrist barnet är drabbat av. Detta kan leda till både onödiga kejsarsnitt och att barn drabbas av syrebrist som i värsta fall leder till en permanent hjärnskada.  I många år har forskare försökt hitta säkrare metoder att upptäcka om barnet inte mår bra under förlossningen. I Sverige har professor K G Rosén, barnläkare från Göteborg, och hans medarbetare under mer än tio år arbetat med en metod som går ut på att mäta graden av syrebrist i fostrets hjärta genom att analysera ST-vågen på fostrets EKG. ST-vågen är den del av EKG-kurvan som avbildar ögonblicket innan hjärtmuskeln förbereder nästa slag.  K G Roséns forskning ligger till grund för det företag, Neoventa Medical, som nu säljer ett system för ST-analys, Stan, till förlossningskliniker i flera länder.  Kvot mått på syrebrist  Utvecklingen av tekniken bygger på att forskarna i djurexperiment har kunnat visa att det går att räkna fram en kvot som är en säker indikator för en ökad glykogenförbränning i fostrets hjärtmuskel, ett mått på syrebrist.  Ett datorprogram räknar ut kvoten av T-vågens och QRS-komplexets toppar på EKG. Ju högre kvot, desto högre glykogenförbränning. Beroende på hur avvikande den vanliga CTG-kurvan är, finns kliniska gränsvärden för hur stora stegringar i T/QRS-kurvan som kan tolereras innan man tar ut barnet. Vid en normal CTG-kurva ska inga åtgärder vidtas oavsett ST-förändringar.  I en stor studie, som i höstas publicerades i tidskriften The Lancet, kunde forskarna bakom tekniken för första gången visa att ST-analys av fostrets EKG har klinisk betydelse.  I studien ingick närmare 5000 övervakade förlossningar, varav hälften randomiserades till vanlig CTG-övervakning och den andra hälften till CTG och ST-analys. Studien genomfördes vid Universitetssjukhuset i Lund, Universitetssjukhuset Mas i Malmö och Sahlgrenska universitetssjukhuset Östra i Göteborg.  - Resultaten visar två kliniskt viktiga resultat. I gruppen som övervakades med ST-analys drabbades betydligt färre barn av metabol acidos. I denna grupp var det också färre förlossningar som slutade med att barnen måste tas ut med kejsarsnitt, sugklocka eller tång, berättar Isis Amer-Wåhlin, gynekolog vid kvinnokliniken på Universitetssjukhuset i Lund och första namn på den artikel i The Lancet där studien presenterades.  Kräver mycket utbildning  Metabol acidos är ett uttryck för allvarlig syrebrist hos barnet och kan leda till bestående skada. I gruppen som övervakades med traditionell CTG föddes 27 barn, motsvarande en andel på 1 procent, med metabol acidos. I gruppen som fick ST-övervakning fick 11 barn diagnosen metabol acidos, en andel på 0,6 procent.  Andelen förlossningar som slutade med kejsarsnitt, sugklocka eller tång, var 27 procent lägre i ST-gruppen jämfört med CTG-gruppen.  - Min tolkning av resultaten är att man utifrån rent medicinska bevekelsegrunder bör övervaka alla riskgraviditeter med ST-analys, säger Isis Amer-Wåhlin.  Kvinnokliniken i Lund var en av de första i landet som började använda ST-analys under förlossningar. I dag finns system för ST-analys på ytterligare tio kliniker i Sverige. I Norge är tekniken betydligt mer spridd. Där har ett 20-tal sjukhus investerat i apparater för ST-analys.  Skälet till den avvaktande svenska attityden är tveksamhet beträffande metodens kliniska värde.  - Studien visade anmärkningsvärt goda resultat, men frågan är om de går att upprepa i vardagen, säger Lennart Nordström, förlossningsöverläkare vid Södersjukhuset i Stockholm.  Han pekar på några skäl till sin avvaktande hållning.  - Den nyligen publicerade studien är den första som visat signifikanta resultat.  - Studiens genomförande krävde extraordinära insatser för utbildning av både läkare och barnmorskor efter en tredjedel av studietiden.  - Det finns ett bortfall på cirka 10 procent på grund av antingen bristande signalbandning eller fetala missbildningar i studien. En siffra som Lennart Nordström skulle vilja analysera närmare.

Hasse Karlsson

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev