Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fysioterapi

Etanercept gav kraftig förbättring av psoriasisbesvär

Publicerad: 20 november 2003, 09:45

Besvären av sjukdomen förbättrades avsevärt hos varannan patient med psoriasis efter tolv veckors behandling med det immunförsvarsdämpande läkemedlet etanercept, Enbrel. Efter den dubbla tiden hade effekten ytterligare förbättrats. Det visas i en studie i torsdagens utgåva av tidskriften New England Journal of Medicine.


Psoriasis är en kronisk inflammation i huden som ofta leder till stora svårigheter för patienterna. Enligt studier orsakar psoriasis mer fysiskt och psykiskt lidande än många andra vanliga sjukdomar. Samtidigt finns inga effektiva och skonsamma behandlingar mot sjukdomen.  Etanercept är en TNF-alfa-antagonist som bland annat används mot reumatoid artrit men är även godkänd för bland annat "aktiv och progressiv psoriasisartrit hos vuxna, där svaret vid tidigare behandling med sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel varit otillräckligt." (källa www.fass.se). TNF är en förkortning av tumörnekrosfaktor.  Forskare vid bland annat Robert Wood Johnson Medical School, New Brunswick, New Jersey, USA, gjorde en dubbelblind studie på 652 patienter som slumpades till att antingen behandlas med placebo eller tre olika doser av etanercept; 25 milligram en gång per vecka, 25 milligram två gånger per vecka eller 50 milligram två gånger i veckan. Etanercept ges som en subkutan injektion. Ungefär två tredjedelar av patienterna var män och de hade i genomsnitt haft psoriasis i närmare 19 år. Knappt 30 procent av deras kroppsyta var påverkad av sjukdomen.  Efter tolv veckor hade 4 procent av patienter som fick placebo förbättrats med minst 75 procent enligt ett index som avspeglar dels ytan av hud som påverkas av psoriasis och dels svårighetsgraden. 14 procent av dem som fick en låg dos etanercept, 34 procent av dem som fick en medelstor dos och 49 procent av dem som fick hög dos hade motsvarande förbättringar.  Ytterligare förbättringar inträffade under den följande tolvveckorsperioden. Vid slutet av denna hade 25 procent av lågdospatienter, 44 procent av medeldospatienter respektive 59 procent av högdospatienterna minst 75 procents förbättring, jämfört med utgångsläget.  Etanercept tolererades bra och biverkningarna var likvärdiga i de olika grupperna. När patienterna själva uppskattade sin sjukdom var det ingen i placebogruppen som bedömde den som god efter tolv veckor jämfört med 20 procent i högdosgruppen. 24 procent av dem i placebogruppen bedömde sin sjukdom som svår medan 4 procent i högdosgruppen gjorde det. Efter 24 veckor hade andelen i högdosgruppen som bedömde sjukdomsstatus till gott ökat till 34 procent och de som bedömde den som svår hade minskat till 1 procent.  Samtidigt publicerades i samma utgåva av NEJM en fas 3-studie av efalizumab, en ny substans som påverkar LFA-1, leukocytfunktionsassocierad antgen typ 1. LFA-1 spelar liksom TNF-alfa en roll i immunologiska processer inblandade i psoriasis. Efalizumab binder till LFA-1 och hämmar därmed att T-celler aktiveras. Efalizumab ledde en signifikant förbättring av sjukdomen i de doser som användes i studien. Andelen patienter som förbättrades var dock inte lika hög som den var för högdosbehandling i studien med etanercept.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev