torsdag9 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Hela listan på årets Guldpiller-nominerade

Publicerad: 25 oktober 2012, 09:24

För tredje året delas Guldpillret ut till det bästa receptet för bättre läkemedels­användning och färre läkemedelsskador. I år är 17 bidrag nominerade. Här är hela listan.


1) Bytt-bytt
Huvudman: Ulrika Lorentzon.
Genom att använda en modern mekanisk medicindelare som delar ut läkemedel efter givna ordinationer vill allmänläkaren Ulrika Lorentzon vid företaget Ceretto AB göra vården säkrare. Detta genom att minimera skador orsakade av feldosering och felmedicinering.
Principen är att alla patienter har sin identitet på sitt armband med namn och streckkod. Ordinationen kopplas till streckkoden via ett datornätverk. Förpackningen, som också är försedd med namn och streckkod kan bara öppnas av personal genom att de skannar burk och patient för att förvissa sig om och dokumentera att rätt patient fått rätt medicin.
Enligt nomineringen gör lösningen att vården blir säkrare genom att skador orsakade av feldosering och felmedicinering minimeras.

2) Medicue
Huvudman: Fausta Marjanovic, Väster­bottens läns landsting.
I projektet Medicue har man utvecklat ett dataprogram för administration och distribution av läkemedel i samband med överlämnandet till patienten. I systemet ingår spårbarhet och en larmfunktion som är kopplat till dosapotekets doseringsdata.
I packningsfasen präglas elektronisk information om varje enskild läkemedelsdos till en patient, datum och klockslag och administreringssätt på doserna. Informationen läses av vid överlämnandet till patienten.
På detta sätt vill man i projektet minska avvikelserna i överlämnandet av läkemedel till patienten. Enligt nomineringen går avvikelserna ner till noll med hjälp av systemet. Det betyder i sin tur att man minimerar riskerna för vårdskada av felaktigt verkställande av ordinationer.

3) Säkerhet i läke­medels­ordination
Huvudman: Landstinget i Kalmar län, psykiatriförvaltningen.
Genom att förbättra informationen till patienter och anhöriga kring aktuella läkemedelslistor vid utskrivning eller akutbesök, vill man vid projektet Säkerhet i läke­medels­ordination vid psykiatriförvaltningen, Landstinget i Kalmar län, förhindra att patienter återinsjuknar.
Enligt nomineringen finns det uppenbara brister i informationen kring aktuella läkemedelslistor vid utskrivning av patienter. I projektet förtydligar ansvarig läkare indikationen för läkemedel genom justering i läkemedelsmallen, samt tydliggör även hur länge medicinen är ordinerad.
Efter att läkare tagit del av informationen om vikten av att ge sina patienter och anhöriga ingående information kring läkemedel, visar mätningar en stor förbättring, vilket kan resultera i att patienten tar sin medicin och att återinsjuknande förhindras.

4) Projekt geriatrisk dagrehabiltering
Huvudman: Landstinget i Jönköpings län.
För att eliminera risken för att äldre multisjuka patienter får stå kvar på onödiga eller felaktiga läkemedel låter man i Projekt geriatrisk dag­rehabilitering, Landstinget i Jönköpings län, äldre patienter som genomgått svår sjukdom, exempelvis i form av stroke eller amputation, få en systematisk och upprepad läke­medels­genomgång tillsammans med en farmaceut.
Med hjälp av läkaren och farmaceuten får patienten på ett kontrollerat sätt gå igenom uttrappningsschema för läkemedel som insatts under en akut sjukdomstid, analgetika med mera.
Enligt nomineringen känner patienter ett djupare sammanhang och delaktighet i sin medicinering när de får god tid att tillsammans med en farmaceut hålla i läkemedelsförpackningarna och gå igenom vad läkemedlet används till.

5) Basläkemedelsapp
Huvudman: Läkemedels­kommittén, Landstinget Dalarna.
Felaktig läkemedelsförskrivning och behandling leder till stora besvär och ökade kostnader. Läkemedelskommittén i Landstinget Dalarna har konstaterat att många förskrivare inte använder sig av landstingets häfte med rekommenderade läkemedel. För att förbättra tillgängligheten och intresset för denna information tog man därför fram en applikation till mobiltelefoner, så att förskrivarna alltid kan komma åt den.
Förhoppningen är att appen ska öka följsamheten och bidra till bättre vårdkvalitet, minskade läkemedelskostnader, och ökad säkerhet för patienterna.
Enligt nomineringen har den fått ett stort positivt gensvar från förskrivarna. Nu återstår det att se hur följsamheten till rekommendationerna påverkas. Appen, som lanserades i maj 2012, går att ladda ner gratis genom Appstore.

6) Läkemedels­genom­gångar
Huvudman: Ekerö kommun.
Genom att bjuda in anhöriga till personer som bor i särskilda boenden för äldre att delta vid årliga läkemedelsgångar, skapar Ekerö kommun bättre och närmare kommunikation mellan närstående och läkare, sjuksköterskor, samt omvårdnadspersonal.
Enligt nomineringen har kontakt­personernas deltagande vid läkemedelsgenomgångar inneburit förbättrad information om patientens symtom, eventuella biverkningar och allmänna hälsotillstånd till ansvarig läkare. Dessutom har kontaktpersonen och omvårdnadspersonalen fått ökad kunskap om läkemedel, biverkningar, sjukdomstillstånd och symtom.
Genomgångarna har bland annat lett till effektivare läkemedelsförskrivning. De anhöriga har uppskattat deltagandet vid läke­medels­genomgångarna och känner sig tryggare med vården.

7) Äldresjuksköterska inom primärvården
Huvudman: Landstinget i Kalmar län.
Vid Emmaboda och Nybro hälsocentral har man infört en äldre­sjuksköterska för att ta hand om multisjuka äldre så att de ska kunna hantera sina läkemedel på ett bättre sätt, samt för att utveckla och förenkla kontakterna med vården.
Äldresjuksköterskan gör hem­besök, medverkar i teamarbete med patientansvariga läkare, med mera. Inför läkarbesök görs en genomgång av patientens läke­medel och när patienten efter läkarbesöket funderar över det som sagts så kan äldresjuksköterskan hjälpa till och besvara frågor.
Projektet har gjort patienterna tryggare och läkarna har fått en bättre uppfattning om patienternas läkemedelsanvändning. Satsningen på äldre som inte har hemsjukvård minskar risken för över- eller undermedicinering, ger tryggare patienter och minskar kostnader, enligt nomineringen.

8) Njuren
Huvudman: Stock­holms läns landsting.
Nedsatt njurfunktion är en vanlig orsak till att äldre drabbas av läke­medels­biverkningar. Därför har ett projekt i Stockholms läns landsting tagit fram beslutsstödet Njuren, som ska öka patientsäkerheten i läkemedelshanteringen, samt stötta läkaren vid läke­medelsdosering utifrån njurfunktion.
Njuren är en del av Janusfönster, som är integrerat med landstingets journalsystem och ger, enligt nomineringen, evidensbaserade rekommendationer kopplade till patientens aktuella data, vilket sparar tid och medför att svårigheterna att hitta rätt information i ordinationsögonblicket minskar. Det gör också att vårdtider kan förkortas och antalet återinläggningar och återbesök på grund av läkemedelsrelaterade problem kan minska.

9) Limm, Lund Integrated Medicines Management
Huvudman: Institutionen för laboratoriemedicin, Lunds universitet.
Vid Limm, Lunds universitet, har man identifierat läkemedels­relaterade problem från det att patienten läggs in på sjukhus, vårdas och skrivs ut. Den hypotes man har arbetat efter är att en modell med ett strukturerat arbetssätt i ett vårdteam runt patienten, med en apotekare som katalysator och stöd till läkare och sjuksköterskor, skulle förbättra processen i läke­medelsarbetet och utfallet i vården.
Enligt nomineringen har Limm under 13 år byggt upp en världs­unik systematisk och evidensbaserad modell. Den har dokumenterats i fyra doktorsavhandlingar och 18 vetenskapliga publikationer. Modellen är grunden för många stora satsningar i Sverige, men även utomlands. Enligt nomineringen förbättrar den kvaliteten i vårdteamens processer och i utfallet av patientvården. Den har dessutom potential att nationellt spara 4,5 miljarder kronor årligen i kvalitetsbristkostnader.

10) Medicin­instruktioner
Huvudman: Medicin­instruktioner Sverige AB.
Portalen Medicin­instruktioner, www.medicininstruktioner.se, publicerar instruktioner för att ge stöd och hjälp i hanteringen av läkemedel och medicinska hjälpmedel, både för vårdpersonal och patienter. I portalen finns tydliga instruktionsfilmer, som bygger på bipacksedlar eller produktresuméer. Det handlar exempelvis om information om injektionsteknik, plåsterbehandling, inhalationsteknik, tablettbehandling, läkemedelsberedning, men också om hur man förvarar och kasserar läkemedel, med mera. Samtliga instruktionsfilmer länkas till Fass webbplats.
Enligt nomineringen är tjänsten ensam i sitt slag i världen och har som främsta syfte att ge kunskap och skapa trygghet i vårdkedjan för att uppnå bättre behandlingsresultat och ökad följsamhet.

11) Medication and care support system
Huvudman: Tre Stiftelser och Appva AB.
Det Göteborgs­baserade äldre­boendet Tre stiftelser har tillsammans med Appva AB utvecklat en applikation för att säkerställa genomförandet vid medicindelning. De manuella signeringslistorna har ersatts av digital teknik med stöd för proaktiv avisering, medicinlarm i realtid, spårbarhet och instruktioner. Att signeringslistorna har kopplats ihop med behörighet, delegering och kunskapsnivå gör att utföraren får ett dynamiskt stöd genom processen.
På detta sätt vill man öka kvaliteten och säkerheten i läkemedelsprocessen. Dessutom genererar systemet nyckeltal och statistik för prioriteringar och förbättrings­arbete.

12) Hitta läkemedel
Huvudman: Apotek Hjärtat.
Varje månad lämnar 200 000 kunder apoteken i Sverige utan att ha fått sitt läkemedel, vilket skapar frustration hos både kunder och apotekens medarbetare. För att minska frustrationen har Apotek Hjärtat tagit fram en tjänst som via webben eller en mobilapp ger svar på frågan om det efterfrågade läkemedlet finns på apoteket. Via tjänsten går det även att söka på produkter, hitta närmaste apotek, eller kopplas till kundkontakt.
Enligt nomineringen använder cirka 25 000 personer tjänsten varje månad. För kunderna är det ett snabbt sätt att få reda på om läkemedlet eller varan de söker finns inne på det apotek de tänker besöka. Receptutfärdare kan kolla om läkemedlet de vill förskriva finns inne i stället för att patienten ska behöva ringa tillbaka och be om ett annat läkemedel.

13) Biverknings­anmälningar
Huvudman: Väster­viks sjukhus.
Medverkan i medicinska läke­medelsprövningar gjorde att man vid medicinkliniken, Västerviks sjukhus, blev medveten om att även till synes bagatellartade händelser kopplade till läkemedelsbehandling kan vara betydelsefulla.
Därför startade kliniken ett arbete för att förbättra rutinerna för biverkningsanmälningar som traditionellt legat på läkargruppen och som därför bara blev av när riktigt allvarliga biverkningar drabbade någon patient.
Biverkningsenheten i Linköping gav klartecken till att man i stället för anmälningar skickade kopior av epikriser/mottagningsanteckningar. När enheten anser att en anmälan är nödvändig återkommer de med en begäran om en sådan.
Detta har gjort att Landstinget i Kalmar län sakta men säkert har klättrat mot toppen och nu är ett av de landsting som rapporterar flest antal biverkningar.

14) Koll på läkemedel
Huvudmän: PRO, SPF och Apoteket Farmaci.
Projektet Koll på läkemedel bidrar till att förbättra äldres hälsa genom att utbilda, engagera och mobilisera äldre, samt använda dem som ambassadörer för att sprida kunskap, skapa dialog och väcka debatt.
Enligt nomineringen har projektet som drivs av pensionärs­organisationerna PRO och SPF, samt Apoteket AB, medfört att tusentals äldre nu vågar ställa krav på sin läkemedelsbehandling, att olämpliga läkemedel till äldre har blivit ett uppmärksammat problem och att frågan om äldre och läkemedel finns på den politiska dagordningen.
Efter fyra år har Koll på läkemedel fått gehör för sina krav, bland annat genom att regeringen avsätter stimulansmedel för att minska användningen av olämpliga läkemedel i kommunerna, samt att Socialstyrelsen tar fram nya föreskrifter om läkemedelsgenomgångar till äldre.

15) Phase20
Huvudman: Nät­verket äldre och läke­medel, Landstinget i Uppsala län.
I samband med läkemedelsgenom­gångar är det viktigt att identifiera symtom hos den äldre som kan bero på biverkningar eller interaktioner. Symtomskattningsskalan Phase20, som har tagits fram vid Nätverket äldre och läkemedel, läkemedelsenheten, Landstinget i Uppsala län, är den första validitets och reliabilitets­testade symtomskattningsskalan i Sverige. Vid användning av Phase20 signaleras vanliga symtom på läkemedelsrelaterade problem på ett systematiskt sätt till läkare exempelvis inför läkemedelsgenomgångar, vårdplaneringar och förnyelse av apodosrecept.
Bland vinsterna nämns att Phase20 ger vårdpersonal och patienter möjlighet att på ett strukturerat sätt kommunicera möjliga läkemedelsberoende symtom med varandra, det tränar vårdpersonal att uppmärksamma symtomen.

16) Cordarone­register/Cordarone­mot­tagning
Huvudman: Kardiologiska kliniken, hjärt- och medicincentrum, Universitetssjukhuset i Linköping.
Risken att drabbas av biverkningar vid behandling med läkemedlet Cordarone är hög. Därför har kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, startat ett register där man med regelbunden provtagning ökar säkerheten för patienter som behandlas med Cordarone. Provtagningarna kompletteras med sjuksköterskebaserade mottagningsbesök. Både registret och mottagningsbesöken syftar till att förebygga och upptäcka läke­medels­biverkningar i ett tidigt skede.
Enligt nomineringen har tidig upptäckt av biverkningar troligen bidragit till att kliniken har kunnat undvika sjukvårdsinläggningar, samt besparat patienterna onödigt lidande. Kliniken har dessutom fått tydligare rutiner där exempelvis spiro­metri och eventuellt lung­röntgen vid insättning av läkemedlet blivit standard.

17) Medmark – Märkning av intravenösa läkemedel inom slutenvården
Huvudman: Scandinavian Physix AB.
För att minska riskerna kring hanteringen av intravenösa läkemedel har företaget Scandinavian Physix AB tagit fram ett digitalt system, Medmark, som standardiserar märkningen av läkemedlen.
Systemet guidar användaren bland annat i hur läkemedel ska tillredas, på vilket sätt och hur fort det bör administreras, samt möjliggör märkning av blandningen enligt Socialstyrelsens krav. Informationen skrivs ut i form av en etikett som, efter ett par tryck på en pekskärm, omedelbart klistras på sprutan som läkemedlet ges med.
Enligt nomineringen minskar Medmark risken för felmedicineringar. Dessutom medför systemet en tidsvinst för personalen som hanterar läkemedel. Att personalen får en lugnare och säkrare arbetsmiljö kommer även patienterna till gagn.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev