Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Måndag19.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Läkemedel

KLASS A - 24 projekt

Publicerad: 31 Oktober 2002, 14:27


1) Dr Coach  Dr Coach är ett program utvecklats av Pfizer AB. IT-stödet kontaktar patienterna, tar emot frågor och påminner om ordination. Syftet är att erbjuda hjälp som underlättar läkarens patientkontakt och ökar patienternas följsamhet till ordination utan att ta mer av läkarens tid i anspråk. Kärnan i projektet är ett IT - baserat kommunikationsverktyg som kallas Dr Coach.  Läkarens coaching till patienterna består av e-brev som automatiskt skickas till utvalda patienter efter en viss tid och enligt ett visst schema. I påminnelsen upprepas ordinationen och läkaren erbjuder ytterligare kontakt om patienten har frågor. Läkaren kan också tipsa om nyttiga webplatser.  Tävlande: Pfizer AB  Samarbetspartners: U-M AB, Resco och Institutionen för samhällsfarmaci vid Uppsala Universitet.  Mer information: jeanette.karlsson@pfizer.com

2) Migraine Management  Migraine Management kan beskrivas som ett hälsoekonomiskt It-stöd som kan användas vid förskrivning av migränmedicin. Bakom applikationen står företaget Merck Sharp & Dohme.  Migraine Management ger läkaren möjlighet att tillämpa hälsoekonomiska formler på sin egen verklighet. Applikationen utgår från de fakta som framkommit i en stor studie om hälsoekonomi vid användandet av triptaner vid migrän (Besley et al 2000).  Systemet uppdateras kontinuerligt med förskrivningsdata från hela Sverige, och läkaren kan grafiskt åskådliggöra förskrivningsmönster i sin region, sitt landsting och i hela landet. Läkaren kan sedan simulera ett nytt förskrivningsmönster. Applikationen tillämpar då formlerna från studien och räknar bland annat ut skillnad i kostnad och i antal lyckade behandlingar.  Tävlande Merck Sharp & Dohme  Samarbetspartners: U M AB och Future Inventions AB.  Mer information: joakim@u-m.nu

3) www.psykiatrikarolinska.org  Psykiatri Centrum Karolinska (PCK) i Stockholm har lanserat en ny webplats; www.psykiatrikarolinska.org  Syftet med webplatsen är bland annat att underlätta samverkan med vårdgrannar inom den övriga psykiatrin i nordvästra sjukvårdsområdet, liksom med primärvården och kommunerna i området.  På webplatsen kan man få information om psykiatriverksamheten vid Psykiatri Centrum Karolinska med fokus på olika psykiatriprogram. Webplatsen är också tänkt att fungera som en plattform för lokal samverkan kring programutveckling inom psykiatrin.  Tävlande: Psykiatri Centrum Karolinska, Stockholm  Samarbetspartners: Vision, Karolinska institutets bibliotek.  Mer information: nils.lindefors@ks.se

4) IT helps   Vid Geriatrik Sahlgrenska i Göteborg har man övergått till webbaserad informationsöverföring. Samtliga tio enheter har till exempel elektronisk journal. All rapportering kan ske via läsrapporter.  Processutvecklingen är helt IT-baserad och involverar samtliga medarbetare på kliniken. Aktuella processer som följs och kontrolleras är problemområdena smärta, trycksår, nutrition, inkontinens och konfusion, samt stroke och frakturer.  Dessa data sammanställs i klinikens "Balanserade Styrkort" (BSC). Styrkortet, i form av ett spindeldiagram, är det instrument med vilket man följer och styr verksamhetsutvecklingen. Varje enskild enhet har sitt specifika styrkort på nätet för att följa måluppfyllelsen i sitt arbete.  Tävlande: Geriatrik Sahlgrenska, Göteborg  Mer information: helle.wijk@vgregion.se

5) Handdator och W-LAN   Vid röntgenavdelningen på Lasarettet i Ystad använder man handdatorer kopplade till W-LAN (Wireless Local Area Network), vilket har underlättat övergången till "papperslöst arbete" för röntgensjuksköterskorna.  På handdatorn kan man bland annat få information om vilka patienter som är inbokade på undersökningsrummet. En ljudsignal talar om när ny patient anländer och man kan även få veta var denna patient väntar. Remissen och annan information om undersökningen samt patienten kan man läsa på handdatorn. När läkare har dikterat svar går signal om att patienten kan skickas hem.  I och med bättre kontroll över anlända patienter kan väntetider före och efter undersökning minska. Handdatorn minskar också risken för förväxlingar av patienter och organ.  Tävlande: Röntgenavdelningen, Lasarettet i Ystad  Samarbetspartners: SECTRA Radisoft och avdelningen för medicinsk teknik vid Lunds universitet.  Mer information: jonas_67_jakobsson@hotmail.com; ingemar.a.nordblom@skane.se

6) Internetbokning av läkarbesök   Sedan våren 2002 kan patienterna vid Rens hälsocentral i Bollnäs själva boka tid hos sin läkare via Internet. Avsikten är att öka tillgängligheten och underlätta för patienterna att boka tid utan att behöva passa telefontider eller stå i telefonkö.  På hemsidan, www.renshc.nu, klickar man på "Boka läkarbesök". Därefter hamnar patienten på en krypterad förbindelse där det finns möjlighet att välja en tid bland dem som allmänläkaren har tillgängliga på nätet.  Genom att vissa patienter nu kan boka tid via Internet minskar telefontrafiken till vårdcentralen. Den minskade telefonbelastningen innebär att det är lättare för patienter utan Internet att komma fram per telefon.  Tävlande: Rens hälsocentral, Bollnäs  Mer information: leif.jonsson@lg.se

7) Stomikalkylen   Sedan januari 2002 finns ett IT-stöd till stomiterapeuter tillgängligt på Riksförsäkringsverkets hemsida (http://www.rfv.se/forsak/sjuk/lakeme/stomi.htm).  IT-stödet har utvecklats av två stomiterapeuter i Helsingborg och Malmö. Syftet med IT-stödet är att underlätta förskrivningen av stomiartiklar och öka kostnadsmedvetenheten bland förskrivarna.  IT-stödet gör det möjligt att göra prisjämförelser mellan olika produkter och förskrivningar. Man kan också beräkna förbrukningskostnad , se och spara tidigare förskrivningar , få tillgång till en aktuell lista över förskrivningsbara produkter mer mera.  Programmet att gratis ladda ner från Riksförsäkringsverkets sida Här kan man även uppdatera programmet med aktuella priser.  Tävlande: Eva Bengtsson och Kirsten Dahl.  Mer information:  eva.bengtsson@helsingborgslasarett.se

8) Majken   Majken är ett databassystem för hantering av digitala diktat från dikteringsutrustningen SpeechMike. Det har tagits fram på Höglandsjukhuset i Eksjö. Majken är tänkt att användas på enheter med flera dikterare och sekreterare.  Majken är inte ett röstigenkänningssystem, utan syftet är att dikteringsutrustningen ska kunna användas på ett mera strukturerat sätt. Till exempel placeras diktaten i olika kataloger vilket gör att läkarsekreterarna omedelbart får tillgång till dem. Säkerheten i Majken hanteras genom ett behörighetssystem där systemadministratörer ger dikterare och sekreterare rättigheter.  Majken togs i drift under våren 2002 och har cirka 150 användare på sju kliniker vid Höglandssjukhuset i Eksjö, liksom på fyra vårdcentraler i distriktet. IT-stödet har nu börjat användas även på andra håll inom landstinget.  Tävlande: Höglandsjukhuset i Eksjö.  Mer information: bengt.jacobsson@ltjkpg.se

9) Optimera  Optimera är ett IT-system för operationsplanering med stöd för såväl pre-, per- som postoperativ operations- och anestesiverksamhet. Idag finns Optimera på samtliga tre sjukhus i Landstinget i Kalmar län.  Optimera är utvecklat i samarbete mellan personalen på sjukhusen och företaget TietoEnator. Syftet är att underlätta planeringen och på så sätt utnyttja resurserna effektivare. Systemet innebär också möjligheter till snabb uppföljning, analys och utvärdering. Samtliga berörda enheter har tillgång till samma information och grafiska översikter.  Stor vikt har lagts på att få systemet användarvänligt och enkelt att arbeta med. Användningen av Optimera har bland annat medfört kortare väntetider. Antalet strukna operationer har också minskat.  Oskarshamns sjukhus och Optimera vann tidigare i år LO:s IT-pris för bästa IT-system ur användarnas perspektiv.  Tävlande: Landstinget i Kalmar län  Samarbetspartners: TietoEnator  Mer information: tommyh@ltkalmar.se

10) Popup-meny   En Popup-meny har utvecklats kopplad till läkarnas datoriserade förskrivning. Detta ger möjlighet att ställa frågor kring bland annat förskrivningsorsak. Popup-menyn används vid ett antal vårdcentralen i Blekinge och Kalmar län.  Syftet med Popup-menyn är att enkelt och snabbt få data om beslutsprocessen bakom allmänläkarnas val och utskrivning av olika läkemedel. Genom IT-stödet får den enskilde läkaren feedback om kollegors förskrivningsmönster och hur ett nytt läkemedel fungerar i det vardagliga kliniska arbetet i öppenvården.  Ett annat syfte är att ge läkemedelskommittéerna möjlighet att mäta effekten av egna informationsinsatser, liksom de insatser som genomförs av läkemedelsindustrin.  Hittills har man speglat förskrivningen av Cox-2 hämmare, Nexium, demensmedel, ACE-hämmare /AIIR-block.  Tävlande: Primärvården, Landstinget Blekinge  Samarbetspartners: TietoEnator  Mer information: ingvar.ovhed@ltblekinge.se

11) Utbildning via multimedia   Ett multimediaprojekt för utbildning av bilddiagnostik inom vården har tagits fram på Södersjukhuset i Stockholm. Utbildningsmaterialet omfattar fyra huvudavdelningar; nukleärmedicin, röntgen och MR, datortomografi och positronkamera.  Avsnitten om nukleärmedicin och positronkamera är färdiga och innehåller bland annat strålningsfysik, strålskydd och mekanismer för avbildning av inre organ. Avsnitten om MR och datortomografi är under bearbetning.  Med hjälp av ett navigeringssystem kan användaren välja olika avsnitt från en huvudmenyn. Från varje moment i presentationen kan man flytta till andra avsnitt via huvudmenyn. Navigeringen utförs genom att trycka på respektive ikon. Målgruppen är i första hand läkare, sjuksköterskor och biomedicinska analytiker.  Tävlande: Mohsen Nejat  Mer information: mohsen.nejat@fysik.sos.sll.se

12) CYTO-BASE  Onklologiska kliniken och sjukhusapoteket vid Universitetssjukhuset i Lund har tillsammans med Journalia AB utvecklat ett gemensamt datorstöd för ordination, beredning och administrering av cytostatika.  Syftet är att öka patientsäkerheten genom att undvika fel i vårdkedjan, som till exempel kan uppkomma genom överföringsfel, tolkningsfel och beräkningsfel. Fel i hanteringen av cytostatika kan få allvarliga konsekvenser för patienten; underdoserig kan ge terapisvikt och överdosering svåra, ibland dödliga, biverkningar.  Sjukhusapoteket använder idag systemet till cirka 65 procent av beredningarna. Direktöverföring av ordinationen till apotekets beredningsenhet är infört som test på en avdelning. Tio regimer testas sedan våren 2002. Ytterligare en avdelning är på väg att börja med direktöverföring.  Vidareutveckling som är på gång är direktkoppling till kem lab och en modul för kliniska prövningar.  Tävlande: Onkologiska kliniken och sjukhusapoteket, Universitetssjukhuset i Lund  Samarbetspartners: Journalia AB, Kungälv  Mer information: ulrika.jonsson@apoteket.se

13) DietCoach 2000   DietCoach 2000 är en vidareutveckling av DietCoach for windows. Bakom programmet står DietCoach International AB.  DietCoach är ett IT-stöd för näringsberäkningar på dator. En uträkning, som normalt tar flera timmar för en kostutbildad person, kan med datorn klaras av på några sekunder. Dessutom kan datorn göra en jämförelse mellan patientens näringsbehov och det verkliga intaget.  För att enkelt kunna förklara sammanhanget mat/näring har varje födoämne fått en egen färg som sedan avsätts i stapeldiagram på skärmen. På skärmen kan patienten se hur ett livsmedel i kombination med andra livsmedel och maträtter påverkar näringsintaget.  DietCoach är avsett att användas av patient/konsument, dels under ledning av kostrådgivare , dels i hemmet eller på arbetsplatsen för kontroll och ändring av kostvanorna med utgångspunkt från det personliga näringsbehovet. DietCoach har testats på Kostcentrum, Sabbatsbergs sjukhus, på cirka 2 000 personer.  Tävlande: DietCoach International AB  Mer information: torwald.aberg@receptum.se  www.dietcoach.se

14) Webbaserat PM-hanteringssystem  Ett webbaserat PM-system har tagits fram på Sjukhuset i Varberg för att underlätta hantering och presentation av medicinska promemorior (PM) inom en verksamhet.  PM-systemet har tre hierarkiska nivåer; förvaltning, klinik och ämnesområde. PM kan filtreras eller sökas på alla tre nivåerna. All PM-text är sökbar. Möjlighet finns att "länka PM" korsvis mellan klinik, ämnesområde och förvaltning. Funktioner finns även för enkel uppladdning av PM i MS-Wordformat för konvertering.  Vidare finns inbyggt en email-hantering för att man ska kunna kontakta PM-författare och publicerande person. Ingen separat e-post klient behövs. Användare kan också prenumerera på nya PM via e-post. Systemet har inbyggt administrations- och lösenordsystem.  Tävlande: Sjukhuset i Varberg  Samarbetspartners: Saltwater AB, Göteborg  Mer information: martina.tornell@lthalland.se

15) Gemensam läkemedelslista   Gemensam läkemedelslista är ett IT-stöd som gör det möjligt för vårdgivare inom slutenvård, primärvård, kommunal sjukvård och personal på apoteket att få tillgång till en gemensam elektronisk läkemedelslista.  Listan innebär att berörda och behöriga kan ta del av och uppdatera vilka läkemedel som förskrivits till den enskilda patienten - under förutsättning är att patient givit sitt samtycke.  Samarbetspartners: Göteborgs Kommun, SDF Bergsjön.  Namn: karin.elfman@vgregion.se

16) Interaktivt intranät   Ett databaserat intranät har införts vid medicinkliniken på Kungälvs sjukhus. Syftet är att förbättra säkerheten, kvalitén och smidigheten i klinikarbete. På sikt ska intranätet omfatta hela sjukhuset.  Kort beskrivet handlar det om ett databasbaserat intranät med sökmotorer, lokal distribution och ansvar. Den som vill förmedla kunskap/information skriver själv i systemet, eller laddar upp dokument utifrån kända standarder. I intranätet finns även protokoll, möten, länkar, personaldatabas med e-postsändlistor, länkar, blanketter med mera.  Tävlande: Medicinkliniken, Kungälvs sjukhus.  Samarbetspartners: Saltwater AB.  Mer information: kristina.h.bengtssson@vgregion.se  valdemar.erling@vgregion.se

17) www. stomanet.se  www.stomanet.se är en Internetsajt för personer som jobbar inom vården och som har ett intresse av stomivård. Den introducerades i april 2002. Bakom sajten står stomisektionen inom Riksföreningen för kirurg- och medicinsjuksköterskor. För att få tillgång till sajten krävs användar-ID och lösenord.  Avsikten är att skapa en lättillgänglig mötesplats på nätet där användaren själv kan utbyta och dela med sig av kunskap och erfarenhet. På sajten finns artiklar och patientfallbeskrivningar som sjukvårdspersonal från olika delar av landet bidragit med. Här finns också en expertpanel som svarar på frågor. Det är också möjligt att söka information om olika stomihjälpmedel och bli uppdaterad om vad som händer inom stomivården, liksom att få information om kurser, kongresser och konferenser som rör stomiområdet.  Tävlande: Stomisektionen inom Riksföreningen för kirurg- och medicinsjuksköterskor.  Samarbetspartners: Coloplast AB  Mer information: ina.berndtsson@vgregion.se

18) GPDoc   GPDoc är ett journalprogram för alla som lyder under journallagen. Programmet är avsett för mindre mottagningar och i hemmet. Målgruppen är läkare.  I GPDoc är det möjligt att skriva journalanteckning, registrera diagnos och skriva ut recept. Det går även att få statistik på läkemedel kopplat till diagnos, liksom statistik och sökning av utskrivna läkemedel.  Tävlande: Lars Thorselius  Mer information: lakarval@algonet.se  www.lakarvalet.com

19) KLIV   KLIV (kontinuerligt lärande inom vården) är ett samarbetsprojekt mellan Universitetssjukhuset MAS i Malmö och Interactive Institute. Projektet undersöker hur en handdator med korta videofilmer kan underlätta kunskapsöverföringen mellan personal.  Personalen på sjukhusets intensivvårdsavdelning filmar korta videofilmer kring olika lärande situationer. På filmsekvensen visar och berättar en kollega hur man ska göra, och väver in praktiska tips utifrån sin erfarenhet.  Filmerna redigeras på plats i kameran av den som filmar. Därefter kopplas en streckkod till filmerna. Streckkoderna placeras ut i miljön där filmerna behövs. När någon i personalen vill ha hjälp läser han eller hon av streckkoden och filmsekvensen spelas upp i handdatorn.  Tävlande: Universitetssjukhuset MAS i Malmö  Samarbetspartners: Interactive Institute  Mer information: sue.harden@skane.se

20) BPH-registret   BHP-registret är ett kvalitetsregister för patienter med benign prostataförstoring, BPH. IT-stödet gör det möjligt för den enskilde läkaren att jämföra sina patienter med landets och med de rekommendationer som finns. Syftet är att den enskilde läkaren ska ha något att utgå ifrån i sin egen kvalitetssäkring, och se vilka faktorer som styr hans/hennes val av åtgärder, liksom hur "kollektivet" av urologer handlar.  Alla statistiska uppgifter presenteras i grafisk form och i realtid, det vill säga att all grafik genereras utifrån hur databasen ser ut i den sekund som förfrågan kommer.  Systemet har presenterats för 40 svenska urologer och togs i skarp drift i augusti 2002. Diskussioner förs om att flytta över registret till Svensk Urologisk Förening.  Tävlande: Merck Sharp & Dohme (MSD) och U M AB  Mer information: joakim@um.nu

21) Dr Companion  Dr Companion är en integrerad informationsplattform för handdatorer (PDas) och vänder sig i första hand till läkare. IT-stödet har utvecklats av Medhand International AB.  DRCompanion består av en referensdatabas på svenska med svenska referenser i form av moduler, som kan läggas till eller tas bort efter behov. Exempel på moduler är FASS, olika hälsovårdsklassifikationer, läkemedelsinteraktionsdata med mera. Med hjälp av ett navigationssystem kan man länka inom och mellan de olika modulerna.  Det går att överföra information från den egna stationära datorn direkt till handdatorn På så sätt kan man lägga till egen referensinformation. Systemet är förberett för anslutning till journalsystem och e-recept via lokalt nätverk.  Tävlande: MedHand International AB  Mer information: henrik.andersson@medhand.com  www.medhand.com

22) ProHospital / SafeMedPocket   Pharmtech och Proffice Care samarbetar kring en integrerad produkt som ska ge användaren tillgång till funktionaliteten i två olika IT-stöd; ProHospital och SafeMedPocket.  ProHostipal är ett digitalt beslutsstödssystem som bland annat innehåller diagnos- och behandlingsriktlinjer. Systemet kan användas med hjälp av en Pocket PC eller Palm Pilot. SafeMedPocket är ett handdatorbaserat beslutsstödssystem för läkemedelsområdet. SafeMedPocket hanterar till exempel läkemedelsinformation, spårar läkemedelsinteraktioner och landstingens rek-listor med mera.  Med det integrerade IT-stödet vill man förbättra handläggningen av patienter som är under utredning och behandling, effektivisera läkarens arbete, öka patientsäkerheten och minska läkemedelsnotan.  Tävlande: ProHospital AB / Pharmtech HB  Mer information: magnus.fagerholm@pharmtech.se  anita.skog.erixon@profficecare.se

23) www.cancerrisk.info   Avdelningen för medicinsk epidemiologi vid Karolinska institutet i Stockholm har tagit fram en informationsportal på Internet (www.cancerrisk.info) som upplyser allmänheten om att risken att drabbas av cancer kan minska radikalt med rätt levnadsvanor.  Användaren får en personlig bedömning av risken att drabbas av cancer efter att ha fyllt i ålder och kön samt svarat på ett antal frågor rörande livsstil, levnadsvanor och ärftliga faktorer. Till grund för detta interaktiva test ligger ett riskindex som baseras på prevalensen av riskfaktorer i Sverige.  Hemsidan bygger på en modell som utvecklats i I USA av forskare vid Harvard Center of Cancer Prevention. Modellen har anpassats efter svenska förhållanden.  Tävlande: Avdelningen för medicinsk epidemiologi, Karolinska institutet  Samarbetspartners: Harvard Institute of Puplic health, USA.  Mer information: Alexandra.Ekman@mep.ki.se

24) DoRIS   DoRIS är förkortning av dokumentorienterat radiologiskt informationssystem. Det är ett nytt radiologiska informationssystem som utvecklats vid röntgenavdelningen, DS AB, vid Danderyds sjukhus i samarbete med HeadSite AB.  Systemet handhar hela arbetsflödet från att remissen skrivs till att svaret når remittent. Systemet består av en klientapplikation för det radiologiska arbetsflödet och en webapplikation för det kliniska arbetsflödet.  Systemet utvecklas i tre olika faser som bland annat omfattar elektronisk remisshantering, kvalitetssystem för elektronisk arkivering av bilder och integrering till bildhanteringssystem. Fas ett och två är i drift. Fas tre beräknas driftsättas i slutet av året.  Tävlande: Danderyds sjukhus  Samarbetspartners: HeadSite AB  Mer information: margareta.ocarroll@rtg.ds.sll.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev