Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Nya behandlingar vid förmaksflimmer, var står vi i dag?

Publicerad: 18 september 2011, 08:36


Ämnen i artikeln:

Förmaksflimmer

Arytmi och antikoagulation - temadag onsdag 23 november

Nu finns en ny generation behandlingar för patienter med förmaksflimmer, en patientgrupp som i dag står för nästan tionde akuta vårdtillfälle på sjukhus i Sverige.  Dagens Medicin bjuder in till en hel temadag för diskussion och erfarenhetsutbyte om vilka konsekvenser de nya behandlingsmöjligheterna får för sjukvården.

■ Hur har landsting och regioner hanterat införandet av de nya läkemedlen – erfarenheterna så här långt.
   ■ Vilka patienter är aktuella för de olika behandlingsalternativen?
   ■ Hur ska vi hantera de nya behandlingarna i klinisk vardag - praktiska exempel.
   ■ Hur kan IT och ny teknik underlätta för patienter som kräver återkommande kontroller?
   ■ Vad blir de ekonomiska konsekvenserna för sjukvården?

Datum: Onsdagen den 23 november kl 10.00-16.45. Registrering från 9.30.
Plats: Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm.
Deltagaravgift:
Prenumeranter på Dagens Medicin: 795 kronor + moms.
Ordinarie pris: 995 kronor + moms.
Dessa priser gäller endast anställda eller förtroendevalda i sjukvården.
Deltagaravgift för övriga: 3 995 kronor + moms.
Kontakt: Emelie Welander, 08-566 241 49 eller e-post
Utställarinformation: Annika Östholm, 08-566 241 13 eller e-post

Preliminärt program

9.30 Registrering med kaffe och smörgås

10.00 Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer för hjärt- och strokesjukvården – de viktigaste nyheterna och slutsatserna
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärt- och strokesjukvården har under våren kompletterats och uppdaterats för att vara uppdaterade med den snabba vetenskapliga utvecklingen på områden. Efter sommarens remissomgång kan Lars Grip, ordförande i prioriteringsgruppen, presentera de viktigaste nyheterna och slutsatserna i den slutgiltiga versionen av riktlinjerna.
Lars Grip, professor i kardiologi, FoU-direktör, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

10.30 Behandling av förmaksflimmer – vilka alternativ står till buds?
Behandling av förmaksflimmer är ofta komplex. Patienterna är gamla och har inte sällan annan hjärt-kärlsjukdom. Här ges en uppdatering av det aktuella kunskapsläget kring olika behandlingsalternativ i dag, och en blick in i framtiden.  
Carina Blomström-Lundqvist, professor i kardiologi, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

11.00 Strokeförebyggande behandling med nya antikoagulantia – en aktuell uppdatering av resultat och erfarenheter från det vetenskapliga underlaget.
6 000 patienter drabbas årligen av stroke till följd av förmaksflimmer i Sverige. Nu har det första nya läkemedlet med indikationen strokeförebyggande behandling lanserats på den svenska marknaden och fler är på väg. Vad säger de studier som hittills gjorts med den nya generationens antikoagulationsläkemedel? Vilken plats kan de få i den kliniska vardagen i förhållande till den etablerade terapin?
Mårten Rosenqvist, professor i kardiologi, Södersjukhuset.

11.30 Flimmermottagningen på Skånes universitetssjukhus – vad vinner vi med specialistmottagning för patienter med förmaksflimmer?
På Skånes universitetssjukhus i Malmö finns en av landets få specialistmottagningar för förmaksflimmerpatienter. Patienterna tas om hand enligt en standardiserad rutin för remisshantering, utredning, behandling och uppföljning. Basen är ett vårdprogram som har utvecklats i samarbete med primärvården i Skåne.
Tord Juhlin, överläkare, Skånes universitetssjukhus, Malmö.

12.00 Lunch

13.00 Så har vi förberett införande och uppföljning av de nya läkemedlen – exemplet Västra Götalandsregionen.
Flera landsting och regioner har under våren tagit fram egna riktlinjer för användningen av den nya generationens behandlingar vid förmaksflimmer, för att säkra ett ordnat införande. I Västra Götalandsregionen finns planer på att komplettera riktlinjerna med ett regionalt kvalitetsregister där varje patient kan följas. Ett verktyg både för att följa hur klinisk praktik överensstämmer med rekommendationerna, och för att utvärdera behandlingsresultaten.
Bert Andersson, överläkare och docent, sektionschef för sektionen för arytmi och hjärtsvikt, område hjärta-kärl, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

13.45 Råd för den kliniska vardagen – 58 kliniska behandlingssituationer.
En arbetsgrupp från det nationella förmaksflimmerregistret Auricula har listat ett stort antal behandlingssituationer som kan kräva särskilda åtgärder och förändringar i behandlingsregimen vid användningen av de nya antikoagulationsläkemedlen.
Peter Svensson, överläkare, Koagulationscentrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö.

14.30 Warankontroll på distans – så kan ny teknik underlätta för patienten.
I Skellefteå prövas en ny modell för Warankontroll med hjälp av ny teknik gör att patienten kan kontrollera sina egna värden och sända resultaten direkt till den medicingeriatriska kliniken på Skellefteå lasarett. Där avläser läkare eller sjuksköterskor provsvaret och ordinerar eventuella justeringar av dosen. Resultat från den första pilotstudien presenteras.
Kurt Boman, professor i medicin, Skellefteå lasarett.

15.00 Kaffe med tillbehör.

15.30 Dyrt för landstinget, lönsamt för samhället? Vad säger de hälsoekonomiska beräkningarna?
Talare: Lars-Åke Levin, föreståndare, Centrum för hälsoekonomi, Hälsouniversitetet, Linköpings universitet.

16.00 Paneldiskussion: Hur prioriterar vi rätt i vården för patienter med förmaksflimmer?
Statens beredning för medicinsk utvärdering har sagt sitt, Socialstyrelsen har sagt sitt och TLV sitt. Nu är det upp till läkemedelskommittéer, verksamhetschefer och andra att ute i verksamheten att försöka omsätta detta i praktisk och klinisk vardag. Vad kommer att hända med förmaksflimmervården de närmaste åren? Vad är viktigast att prioritera?
Medverkande: Gerd Lärfars, verksamhetschef, Södersjukhuset och ordförande i SBU Alerts expertgrupp, Lars Grip, ordförande i prioriteringsgruppen för Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer, Stephan Quittenbaum, ordförande i LOK, nätverk för Sveriges läkemedelskommittéer, Dag Larsson (S), landstingsråd, Stockholms läns landsting.

16.45 Temadagen avslutas.

Ämnen i artikeln:

Förmaksflimmer

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev