Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

PSA-screening minskade dödlighet i prostatacancer

Publicerad: 18 mars 2009, 18:11

Vart femte dödsfall i prostatacancer hos medelålders män kan undvikas genom regelbundna PSA-tester. Det visar data från en stor europeisk studie som presenteras i dag onsdag.


I dag tar många medelålders och äldre män PSA-prov för att upptäcka eventuell prostatacancer på ett tidigt skede. Frågan om generell screening med PSA-test ska införas har länge varit en het fråga, där det funnits både förespråkare och skeptiker.

I dag, onsdag, tar frågan ett steg närmare ett svar då data från den stora studien ERSPC för första gången visar att PSA-screening kan minska dödligheten i prostatacancer på befolkningsnivå.

Mer än 160 000 män deltog
Totalt lottades 162 243 män, 55–69 år, från sju europeiska länder, däribland Sverige, till att genomgå regelbundna PSA-tester eller till en kontrollgrupp utan screening. Efter i median nio års uppföljning var dödligheten i prostatacancer 20 procent lägre i screeninggruppen jämfört med kontrollgruppen.

– Prostatacancer är en långsamt växande sjukdom. Vi hade trott att man först skulle se en effekt på dödligheten två år senare än vad vi gör nu. Därför är det anmärkningsvärt att vi redan i detta skede ser en så tydlig skillnad mellan grupperna, säger Jonas Hugosson, professor och överläkare vid område urologi på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg samt ansvarig för den svenska delen av ERSPC.

Ett argument mot PSA-screening är att metoden fångar många mindre farliga cancrar som aldrig hade hotat livet på den drabbade mannen. Vilka patienter som har en potentiellt livshotande prostatacancer går dock inte att veta säkert på förhand, varför många patienter genomgår botande behandling med kirurgi eller strålning i onödan.

Stärker argument för massundersökning
Denna problematik är tydlig i de nu presenterade resultaten. Under uppföljningstiden fick 4,8 procent av studiedeltagarna i screeninggruppen diagnosen prostatacancer jämfört med 8,2 i kontrollgruppen. Motsvarande andel deltagare som dog av sjukdomen var 0,29 procent respektive 0,36 procent.

Siffrorna innebär att 1 410 individer måste screenas och 48 ytterligare fall av prostatacancer måste behandlas för att man ska rädda en person från att dö i prostatacancer. Jonas Hugosson är tveksam till om de aktuella resultaten motiverar att införa PSA-screening i dagsläget.

– För första gången har vi nu resultat som visar på minskad dödlighet vid PSA-screening som kommer tidigare än vi förväntat oss. Övriga data talar också för att denna skillnad i överlevnad mellan grupperna kommer att öka med ökande observationstid. Dessa nya fynd stärker argumenten för massundersökning. Men samtidigt har vi kvar problemet med överbehandling och tillhörande biverkningar, vilket talar emot nyttan med screening.

Jonas Hugosson understryker att frågan om att införa screening är ett hälsopolitiskt beslut där man måste ta hänsyn till bland annat hälsoekonomiska aspekter.

– Sådana delstudier pågår för närvarande och vi kommer ha ett bättre underlag om några år. Redan i dag borde dock resultaten från studien kunna användas som del i informationen som varje man får inför valet att ta ett PSA-test.

Tydligt utfall i Sverige
En möjlig svaghet i ERSPC-studien är att screeningproceduren delvis skiljde sig mellan de olika länderna. I Sverige genomfördes PSA-tester med två års intervall jämfört med fyra års intervall i övriga länder. Det fanns också skillnader i vilka PSA-gränser som användes och hur man gjorde uppföljande biopsier.

– Vi ser samma trender till minskad mortalitet i screeninggruppen i alla länderna. Men effekten var särskilt tydlig i det svenska materialet. Utan den svenska delen hade vi inte uppnått en signifikant mortalitetsminskning totalt sett. Anledningen till de tydligare utfallet i Sverige är sannolikt att vår intensivare screening bättre fångat aggressivare cancrar på ett tidigare stadium där de fortfarande går att bota, säger Jonas Hugosson.

Motstridiga resultat
Resultaten från studien kommer att presenteras på den pågående europeiska urologikongressen EAU i Stockholm och publiceras i dag online av tidskriften New England Journal of Medicine. Samtidigt publiceras även resultaten från en stor PSA-screeningstudie från USA.

I denna undersökning ingick 76 693 som lottades till årliga PSA-tester eller till en kontrollgrupp. Efter sju till tio års uppföljning kunde man dock inte se någon signifikant skillnad i dödlighet i prostatacancer mellan grupperna. Studieförfattarna spekulerar i flera orsaker till vad detta kan bero på. Bland annat genomgick många deltagare i kontrollgruppen PSA-tester under uppföljningstiden. Många deltagare hade också gjort tester innan de inkluderades i studien.

I den europeiska studien ingick deltagare från Sverige, Nederländerna, Finland, Belgien, Spanien, Italien och Schweiz. Totalt ingick 11 852 svenskar i studien vilka alla rekryterades från Göteborg under perioden januari 1995 till december 1996.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev