Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag15.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Alla nominerade bidrag till Guldskalpellen

Publicerad: 2 April 2008, 05:37

GULDSKALPELLEN 2008 En roddmaskin för födande kvinnor. Varmt cellgift som räddar livet på patienter med bukhinnecancer. Kvicka vårdkedjor för höftledsbrott, hjärtstopp och geriatriska patienter. Dessa exempel på nydanande och innovativa verksamheter finns bland de 58 nominerade bidrag som kämpar om att vinna årets Guldskalpell, Dagens Medicins utmärkelse till årets förnyare i sjukvården. Priset delas ut den 14 maj av socialminister Göran Hägglund.


På fredag, den 4 april, sammanträder den namnkunniga och omutliga Guldskalpelljuryn för att påbörja arbetet med att utse en vinnare.

– Jag är oehört imponerad över den höga kvaliteten bland årets bidrag. Speciellt glädjande är att vi i år har fått in fler nomineringar från primärvården. Det blir ett svårt arbete att välja ut en vinnare bland alla dessa goda exempel på förbättringsarbete i sjukvården, säger Per Gunnar Holmgren, chefredaktör för Dagens Medicin och juryns ordförande.

Tidigare år har han och hans jurykollegor därför valt att också utse flera hederspristagare.
syftet med guldskalpellen är att uppmärksamma insatser och initiativ som kan inspirera till ökad kvalitet i sjukvården, till nytta för både anställda och patienter. Vinnarna får ett stipendium på 25 000 kronor och ett specialutformat diplom.Det är tredje året i rad som Dagens Medicin delar ut pris till årets för­nyare i svensk sjukvård:

■ Guldskalpellen 2006 gick till mag-tarmmottagningen vid Höglandssjukhuset i Eksjö, som hade utvecklat en ny strategi för omhändertagandet av patienter med kronisk inflammatorisk tarmsjukdom. Resultatet: Inga köer, färre inläggningar, hög medicinsk kvalitet, trygga patienter och nöjd personal.

■ Guldskapellen 2007 togs emot av Nisse-projektet vid Universitetssjukhuset Mas i Malmö. Detta projekt hade lyckats få till stånd en samverkan mellan primärvård, kommun och slutenvård för att bättre ta hand om mycket gamla, svaga och multisjuka patienter som ofta är mång­besökare på sjukhus.

Båda dessa projekt har väl uppfyllt de kriterier som juryn har som utgångspunkt i bedömningen av bidragen. Kriterierna är:

■ Utveckling av nya arbetssätt.

■ Införande av nya metoder.

■ Utveckling av ledningsverktyg och styrsystem.

■ Förmåga till samarbete.

■ Kvalitetssäkring.

■ Omsorg om etik.

■ Ekonomiskt tänkande.

■ Dokumentation och informationsspridning.

Läs om förra årets vinnare här

Och de nominerade är...

REGION SKÅNE

1 Nominerade: Ulf Nyman, docent och överläkare vid röntgenavdelningen på Trelleborgs lasarett, och frilansande läkaren Mattias Kristiansson.
Projekt: Individ­anpassad dosering av röntgenkontrastmedel.
Motivering: Njurskador orsakade av röntgenkontrastmedel är den tredje vanligaste orsaken till sjukhusförvärvad nefropati. De nominerade har skapat den allra första mätmetoden för att förutsäga dessa skador. De har dels utvecklat det datorbaserade programmet OmniVis för skattning av patienters njurfunktion, dels tagit fram teknik för att bättre anpassa röntgenrör till lägre kontrastdoser. Sammantaget har arbetet möjliggjort individanpassad och minimerad användning av riskabelt kontrastmedel. Datorprogrammet har nu spridits till nästan alla röntgenkliniker i Sverige och Norden.

2 Nominerade: Bertil Olsson, sjuksköterska, Hanna Tagesson, avdelningschef och medarbetare vid medicinklinikens kardiologsektion, Centralsjukhuset Kristianstad.
Projekt: Individanpassad sjukskrivning.
Motivering: En kort sjukskrivning efter hjärtinfarkt ökar möjligheten att återgå i arbete. Trots kunskap om detta och fastän hjärtsjukvården gjort stora framsteg, sjukskrivs infarktdrabbade ändå lika länge som på 1970-talet. De nominerade har visat att det räcker med förändrade arbetsrutiner för att drastiskt korta sjukskrivningslängden. Sedan 2005 tas infarktpatienter på Centralsjukhuset Kristianstad in snabbare för återbesök och ges individanpassade sjukskrivningar baserade på infarktens storlek och patientens kön, ålder, arbete och psyke. Patientens återgång i arbete motiveras på olika sätt. Insatserna har minskat heltidssjukskrivningar vid återbesök från att omfatta 40 till 90 procent av patienterna till mellan 0 och 30 procent.

3 Nominerad: Ulrika Lorentzon, allmänläkare på Derby­kliniken i Malmö.
Projekt: ”Dynamic delivery device”.
Motivering: En roddmaskin för födande kvinnor. Det har allmänläkaren Ulrika Lorenzon skapat i sin egna patientsökta uppfinning ”Dynamic delivery device”. Denna särskilda förlossningssäng har rörliga fjädrande handstöd, som åror, och rejäla fotstöd som tillåter den födande kvinnan att själv ändra kroppsställning under förlossningen och att finna frid och kraft i en roende kroppsrörelse, bort från förlossningens smärtor. Uppfinningen har belönats med Albihns Innovationspris och en första prototyp är under utveckling.

4 Nominerade: Medarbetare i Resursteamet i Helsingborg under ledning av Rikke Shau på Capio Citykliniken AB.
Projekt: Resursteam mot sjukskrivningar.
Motivering: Med ett flexibelt, individanpassat och multiprofessionellt arbetssätt har Resursteamet i Helsingborg förbättrat och snabbat upp handläggningen av sjukskrivna patienter i Helsingborg. Sedan starten sommaren 2006 har teamet återfört 70 procent av sina patienter i arbete, varav de flesta återgått till samma jobb som innan sjukskrivningen. I teamet ingår läkare och psykolog från Capio Citykliniken AB i Helsingborg samt personal från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och Helsingborgs stad. Målet är att minimera långtidssjukskrivningar och om möjligt helt undvika sjukskrivning.

5 Nominerade: Tommy Eriksson, apotekare, sjukhusapoteket vid Universitetssjukhuset i Lund, och en projektgrupp för bättre läkemedelsanvändning.
Projekt: Bättre läkemedelsanvändning.
Motivering: Felanvända läkemedel står för en betydande andel av skadorna i vården. De nominerade har utarbetat en modell som drastiskt minskar detta problem. Sedan år 2000 har de genom en serie forskningsprojekt analyserat problemet med felanvändning och felförskrivning av läkemedel på Universitetssjukhuset i Lund. Utifrån detta har förbättringsverktyg tagits fram och en teammodell med läkare, sjuksköterska och apotekare införts. Verktygen har fått stort nationellt genomslag, bland annat i Sveriges Kommuner och Landstings nationella patientsäkerhetssatsning för läkemedelsavstämning, de har belönats med kvalitetspris och införts som moment vid flera utbildningar.

6 Nominerad: Catharina Weman Persson, överläkare vid medicinkliniken på Centralsjukhuset Kristianstad och projektledare för Älvan.
Projekt: Älvan, äldrevårdsteam på akutmottagningen CSK.
Motivering: Genom multiprofessionellt teamarbete har väntetiderna för gamla, sköra patienter sjunkit på Centralsjukhuset Kristianstads akutmottagning. Ett särskilt äldrevårdsteam, Älvan, helhetsbedömer och slussar vidare patienter till rätt behandling betydligt snabbare än förr. Den nominerade Catharina Weman Persson, har lett arbetet med att införa Älvan på akutmottagningen under 2007. Projektet har visat sig så framgångsrikt att det från och med den 1 april 2008 blir ett permanent inslag i akutvården.

7 Nominerad: Personalen på akutmottagningen, Universitetssjukhuset i Lund.
Projekt: Medicin KUM, klinisk utbildningsmottagning.
Motivering: Lärande över professionsgränserna betonas i Bolognakonventionen från 2007. Det är också huvudpoängen i kliniska utbildningsmottagningar, KUM. Här undervisas studenter från olika vårdprofessioner gemensamt av handledare ur olika yrkesgrupper. På akutmottagningen vid Universitetssjukhuset i Lund används KUM sedan 2007 på medicinpatienter. Metoden har stärkt läkar- och sjuksköterskestudenter i deras yrkesroll, gett dem bättre förståelse för andra vårdprofessioner och för vikten av att samarbeta för patientens bästa.

8 Nominerad: Arbets­gruppen för höftprojektet, akutmottagningen vid Universitetssjukhuset i Lund.
Projekt: Höftprojektet.
Motivering: En smidigare och mer patientfokuserad vårdkedja från olyckplats till vårdavdelning, är tanken med Universitetssjukhuset i Lunds höftprojekt. Vårdkedjan bygger på ett samarbete mellan Sjukvårdsrådgivningen, SOS-alarm Malmö, Kamber Skåne samt röntgen- och ortopedklinikerna på sjukhuset. Jämfört med traditionellt omhändertagna patienter innebär den nya vårdkedjan drastiskt kortare vårdtider. Bland annat går det nu i medeltal 14 minuter från ankomst till röntgen, jämfört med 91 minuter på traditionellt manér. Arbetet minskar patientkomplikationer samtidigt som det bidrar till bättre sjukvårdsekonomi.

9 Nominerade: Bodil Berglund och Stina Berglind, läkare respektive medicinsk sekreterare vid verksamhetsområde akutsjukvård, Universitetssjukhuset i Lund.
Projekt: ”Basepikris”.
Motivering: Ökad patientsäkerhet och minskad arbetsbörda för personalen är huvudsyftet med Basepikris, ett system som kombinerar journaldokument med en ny arbetsmetod för journaldokumentation. I Basepikris sammanställs patienthistorik, social situation och nuvarande sjukdomar på ett överskådligt sätt som är enkelt att återanvända vid nästa vårdtillfälle och som minskar risken för dubbeldokumentation. Tekniken har utarbetats av de nominerade tillsammans med en arbetsgrupp för läkardokumentation. Sedan starten i början av 2007 har
2 775 patienter fått en Basepikris. Vid 652 utskrivningar har denna kunnat återanvändas.

10 Nominerad: Arbetsgruppen bakom ”Bättre liv för demenssjuka” på Universitetssjukhuset Mas i Malmö, västra innerstadens stadsdelsförvaltning i Malmö och vårdcentraler i Malmö, Trelleborg och Anderslöv.
Projekt: ”Bättre liv för demenssjuka”.
Motivering: Bättre och tryggare demensvård till lägre samhällskostnader är vad arbetsgruppen bakom projekt ”Bättre liv för demenssjuka” vill åstadkomma. Genom samarbete mellan kommun, primärvård och slutenvård på minneskliniken, Mas, ska de kartlägga, diagnostisera och behandla alla dementa i vårdområdet. Programmet ska vara helt i gång 2010 och bland annat se till att onödiga sjukhusbesök minskas, att förståelsen för demens ökar hos vårdpersonal samt att patienter kan bo kvar hemma längre.

11 Nominerad: Katarina Ossiannilsson, sjukgymnast, rehabchef och process­ledare för hälso­främjande sjukhus, Universitetssjukhuset Mas i Malmö.
Projekt: Nya arbetssätt kring FAR, fysisk aktivitet på recept.
Motivering: Fysisk aktivitet är en av de mest potenta insatserna för bättre folkhälsa. Katarina Ossiannilsson har med entusiasm och uthållighet jobbat för att få folket i rörelse genom att utveckla nya arbetsmetoder kring FAR – fysisk aktivitet på recept. Hon var tidigt ute med att implementera FAR i Skåneregionen, har drivit fram Fysiotek – en sluss för recepthantering inom FAR, och en särskild livsstilsenhet i primärvården.

12 Nominerad: Personalen inom INM, Integrerad närsjukvård i Malmö.
Projekt: INM:s öppenvårdspsykiatri i Limhamn/Bunkeflo.
Motivering: Företaget INM har på kort tid skapat en effektiv, tillgänglig och fungerande psykiatrisk öppenvård i Malmös stadsdelar Limhamn och Bunkeflo. Verksamheten har fått högsta betyg av brukare, anhöriga, samarbetspartners och de styrande i Region Skåne. INM har implementerat metoden Integrerad psykiatri för personer med svåra sjukdomstillstånd, något som väsentligt förbättrat livskvalitet och halverat behovet av slutenvård. Dessutom har INM ökat antalet besök i den öppenpsykiatriska verksamheten mer än planerat.

LANDSTINGET KRONOBERG

13 Nominerade: Ann-Kristin Wendt och Margareta Ljungdahl, undersköterska respektive distriktssköterska vid Vårdcentralen Älmhult i Älmhult.
Projekt: ”Bra mottagning”.
Motivering: Ojämn bemanning och struliga tidböcker gjorde det svårt för personalen på Vårdcentralen Älmhult att hinna med sina arbetsuppgifter och erbjuda läkartid inom en vecka. Med konceptet ”Bra mottagning” har de nominerade förändrat detta. De har samordnat arbetet med att behovsanpassa såväl vårdpersonalens schema som läkarnas tidböcker i enlighet med noggranna mätningar. Resultatet är jämnare arbetsbelastning, bättre arbetsmiljö och framför allt god tillgänglighet. 2007 kunde vårdcentralen ta emot 1 700 fler patienter till läkarbesök än tidigare år.

14 Nominerade: Annika Kihlström och Anna-Karin Olausson, distriktssköterska respektive sjuksköterska vid Vårdcentralen Älmhult i Älmhult, med medarbetare i hälsoteamet.
Projekt: Hälsoteamet.
Motivering: Med ett genomtänkt, tvärprofessionellt samarbete mellan vårdpersonal, Försäkringskassan och arbetsgivare, har de nominerade lyckats minska sjukskrivningsfrekvensen på Vårdcentralen Älmhult. I en patientgrupp med hög risk för långa sjukskrivningar har heltidssjukskrivningarna minskat från 51 procent av patienterna till 10 procent. Modellen spar arbetstid och ger möjlighet att behovsanpassa vård och rehabilitering för varje patient.

LANDSTINGET I KALMAR LÄN

15 Nominerade: Dan Eriksson, verksamhetschef på ortopedkliniken, Oskarshamns sjukhus, och klinikmedarbetare.
Projekt: Vårdkontrakt via webben.
Motivering: Ortopedkliniken vid Oskarshamns
sjukhus har ett speciellt sätt att jobba med kund­fokus. Genom särskilda vårdkontrakt på internet har den metodiskt arbetat med kvalitets- och tillgänglighetsfrågor. Vårdkontraktet lovar bland annat patienten operation inom sju till tio veckor, att själv få välja operationstid och att få vara med och planera sin egen vård. Kliniken ger också skriftlig och muntlig information om ingreppet, en egen läkare som tar hand om patienten under hela vårdtiden och lovar att anhöriga kan nå kliniken alla tider på dygnet.

LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN

16 Nominerade: Britt-Louise Suneson, vårdcontroller vid Länssjukhuset Ryhov, och Annika Nordin, utvecklingsledare vid Qulturum i Jönköping.
Projekt: Vårdprevention – förhindrar onödig vård av äldre.
Motivering: Under visionen ”0 fall av fall, trycksår och undernäring i vården” har de nominerade utvecklat ett systematiskt arbetssätt för vård av äldre i hela vårdkedjan med kommun, hemsjukvård, primär- och specialistvård. De har tagit fram kvalitetsregistret MOA som håller patientdata tillgängligt för alla vårdenheter, övervakar hur väl arbetssättet följs och registrerar antalet skador inom och utanför vården. Sedan januari 2008 finns systemet i hela Landstinget i Jönköpings län där det gett vården helt ny kunskap och nya kostnadseffektiva möjligheter att rikta insatser mot riskgrupper för fall, undernäring och trycksår.

17 Nominerad: Personalen på smärtenheten, Värnamo sjukhus.
Projekt: ”Bra mottagning”.
Motivering: På smärtenheten vid Värnamo sjukhus slipper patienter med långvarig smärta att vänta så länge. Inte mer än fem till åtta veckor. Med utvecklingsprojektet ”Bra mottagning” har kliniken minskat väntetiden från 36 veckor till dagens låga marginaler. Arbetet med att korta köerna har skett på flera håll, bland annat genom omorganisation av personalen. Nu är läkarbemanningen bättre och flera personalkompetenser utnyttjas för att hantera nybesök på enheten.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

18 Nominerade: Ann-Marie Wennberg, verksamhetschef, och alla medarbetare på hud- och könskliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.
Projekt: Inga köer – mer tid för patienterna.
Motivering: Från 3 075 till 37 köande patienter. Det lyckades Sahlgrenska universitetssjukhusets hud- och könsklinik åstadkomma tack vare metodiska insatser i schemaläggning, remisshantering och arbetsmetodik. Sedan september 2005 slipper kliniken tampas med ständigt växande köer och klarar vårdgarantin utan problem. Verksamheten har analyserats och en projektplan tagits fram. I dag jobbar personalen enligt tydliga styrdokument som bättre
utnyttjar personal och lokaler och som samtidigt ökar klinikens produktivitet.

19 Nominerade: Ann-Charlotte Gyllenram, ordförande för Barnplantorna – riksförbundet för barn med Cochleaimplantat och barn med hörapparat, samt Radi Jönsson, hörselvårdschef vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.
Projekt: Filmen ”Cochleaimplantat – att återskapa ett sinne”.
Motivering: De nominerade har tagit fram en pedagogisk film om cochlea­implantat på barn riktad till föräldrar, anhöriga och personal inom skola och habilitering. Filmen blev klar hösten 2007 och underlättar förståelsen och beslutsfattandet kring cochleaimplantat. De nominerade hoppas att den ska ge fler barn möjlighet till ett hörande liv.

20 Nominerad: Marios Dionysiou, ögonspecialist vid ögonmottagningen, Kärnsjukhuset i Skövde.
Projekt: Nytt hjälpmedel för syrgas till patienter vid ögonoperation.
Motivering: Patienter som opereras för katarakt och andra ögonåkommor måste vara vakna och ligga helt stilla med en operationsduk mot ansiktet. Många patienter har upplevt obehag av att den täta duken gör det svårt att andas, men hittills har det inte varit möjligt att underlätta andningen genom att ge syrgas. Den nominerade Marios Dionysiou har löst det problemet. Han har uppfunnit ett slags krage med en luftslinga som möjliggör syrgastillförsel vid ögonoperationer. Uppfinningen, som ska patentsökas, minskar märkbart ögonpatienternas obehagskänslor.

21 Nominerad: Projektgrupp bestående av personal vid bensårscentrum på Kärnsjukhuset i Skövde, Högskolan i Skövde och KTH i Stockholm.
Projekt: Sårwebben.
Motivering: Vård av bensår är en betydande kostnad för samhället. Sparpotential finns framför allt genom bättre kunskap hos sjukvårdspersonal. För att möta det behovet har de nominerade skapat ”Sårwebben”, en plattform på internet där sjukvårdspersonal kan få detaljerad information och rådgivning kring vård av bensår. Materialet som omfattar text, bilder, ljudfiler och filmer, har sedan starten 2006 blivit välanvänt av personal framför allt i Skövde kommun, men även i övriga landet.

22 Nominerade: Ingalill Andersson, vårdenhetsöverläkare, Magnus Karlsson, Christer Traneroth och Eva Esping, alla vid geriatriska kliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset/Mölndal.
Projekt: Multidisciplinärt omhändertagande av höftfrakturpatienter.
Motivering: Genom en obruten vårdkedja, från ambulans till utskrivning, har geriatriska kliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/Mölndal förbättrat vården av höftfrakturpatienter. Vårdtider till operation har kortats, patienterna mobiliseras tidigare, får snabbare osteoporosbehandling och infektionsregistrering. Verksamheten omfattar ett samarbete mellan röntgen, geriatrik, ortopedi och operation.

23 Nominerade: Gunilla Bergerson, arbetsterapeut vid strokeenheten, Sahlgrenska universitetssjukhuset Östra i Göteborg och Åsa Burge, logoped vid neurologopedin på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.
Projekt: ”Svälj rätt och bli mätt på säkert sätt”.
Motivering: Att ta hand om strokepatienter med ät- och sväljsvårigheter, dysfagi, kräver specialkompetens. Kunskapen om hur patienterna ska sitta och om matens konsistens finns ofta bara hos specialutbildade arbetsterapeuter och logopeder, vilket kan ge problem när dessa inte är i tjänst. Med en särskild dysfagiutbildning för strokesjuksköterskor har de nominerade löst det problemet och därmed kvalitetssäkrat vården för strokepatienter med dysfagi. Resultatet har blivit patienter som kommer i gång med att äta och dricka tidigare efter sin stroke, som slipper näringsbrist och som rehabiliteras snabbare.

24 Nominerade: Medarbetare och chefer på akuten, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Mölndal, i samarbete med verksamhet ortopedi.
Projekt: ”Gammalt möter nytt – utvecklad arbetsmetodik på akuten”.
Motivering: Onödiga överlämningar och transporter. Dubbeldokumentation och väntan på långsamma vårdprocesser. Allt detta stal kvalitetstid från ortopedipatienterna på akutmottagningen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/Mölndal. Under 2007 har kliniken lyckats vända trenden, minskat vårdtiden på akuten och fått nöjdare patienter och personal. En ny arbetsmetodik har införts baserad dels på beprövad vårderfarenhet, dels på den senaste evidensen och förbättringsmetodiken.

25 Nominerade: Bodil Andersson, kvalitetssamordnare, vård- och operationsavdelningen och medarbetare i arbetsgruppen för projekt ”operationsdagen” på Frölunda specialistsjukhus i Västra Frölunda.
Projekt: ”Operationsdagen”.
Motivering: Ineffektiva vårdprocesser slösade tid för både patienter och personal på Frölunda specialistsjukhus operations- och vårdavdelning. En ny arbetsordning med arbetsplatser närmare patienter, en ny uppvakningsavdelning, förändring av mottagningstider och utskrivningsrutiner har kraftigt förbättrat situationen. I dag är genomloppstiden för patienten 20 procent kortare samtidigt som samarbetet löper smidigare mellan avdelningarna vård och operation.

26 Nominerade: Ingela Apelman och Magnus Sandberg, projektledare för 24-timmarsvård på kirurgkliniken, NU-sjukvården, Uddevalla sjukhus, respektive på VISIT/NU-sjukvården, Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan.
Projekt: ”24-timmarsvård”.
Motivering: 24-timmarsvård är ett samarbetsprojekt mellan Uddevalla sjukhus och Norra Älvsborgs länssjukhus, NÄL, i Trollhättan. Idén är att på särskilda enheter erbjuda hemgång inom ett dygn i samband med ett stort antal operativa ingrepp. De nominerade har lett arbetet med att införa projektet under 2006 och 2007. Hittills har 1 500 ingrepp identifierats som nu kan flyttas från slutenvård till 24-timmarsvård med hjälp av förbättrat omhändertagande och trimmad organisation. NU-sjukvården har tack vare detta frigjort vårdplatser, minskat vårdtiden och kan spara pengar.

27 Nominerad: Nätverket Skas Utväg, Kärnsjukhuset i Skövde.
Projekt: Handlingsplan för bemötande av kvinnor som utsätts för våld i nära relationer.
Motivering: Rätt bemötande i vården är ytterst viktigt när det gäller våldsutsatta kvinnor. Nätverket Skas Utväg har sedan 2007 en handlingsplan för hur personalen ska bemöta dessa patienter, eventuella barn och också förövaren. Planen finns på inter- och intranätet och innehåller bland annat länkar med information om våld mot kvinnor och kontaktuppgifter till samhällsinstanser.

28 Nominerade: Elisabeth Rylander och Anette Dessner, verksamhetsutvecklare, Caroline Bertills, specialistläkare, internmedicin, Ulrika Andersson, undersköterska, samt Elisabeth Källqvist och Annika Svensson, diabetessjuksköterskor. Samtliga vid medicin- och njurmedicinkliniken på Kärnsjukhuset i Skövde, KSS.
Projekt: Bättre HbA1c på KSS.
Motivering: 2005 var blodsocker­kontrollen hos diabetiker på Kärnsjukhuset i Skövde bland de sämsta i landet. Enligt nationella diabetesregistret var patienternas snittvärde för HbA1c 7,2 procent. Genom projektet ”Bättre HbA1c på KSS” har de nominerade drastiskt ändrat den bilden. De har arbetat fram en fungerande metodik för sänkta blodsockervärden. På ett år har de fått ner snittvärdet för HbA1c till 6,8 procent och ligger nu över rikssnittet. Metoden bygger på att patienterna är mer delaktiga i sin behandling, bland annat får de en egen vårdbok ”Kompassen” som underlättar förståelsen och hanteringen av sjukdomen.

ÖREBRO LÄNS LANDSTING

29 Nominerad: Leif Ekholm, barnhälsovårdsöverläkare
i Örebro läns landsting.
Projekt: Arbete för pneumokockvaccination i Örebro.
Motivering: Svåra pneumokockinfektioner kan ge små barn livshotande hjärnhinneinflammation, blodförgiftning eller lunginflammation. Den nominerade Leif Ekholm har systematiskt arbetat för ökad pneumokockvaccination av små barn i Örebro läns landsting. Bland annat har han utbildat personal på BVC och infört rutiner så att alla föräldrar informeras om infektionen och vaccinet. Tack vare Leif Ekholms arbete är landstingets vaccinationsgrad i dag 59,9 procent.

30 Nominerade: Maria Englund och Harriet Udd, enhetschef och projektledare vid CRS, Clinical Research Support i Örebro.
Projekt: CRS PRIM-Site.
Motivering: CRS PRIM-Site är en prövningsvårdcentral med syfte att effektivisera, underlätta och öka den kliniska forskningen inom primärvården i Örebro län. Här kan vårdpersonal få stöd och rätt infrastruktur för att utföra egna kliniska studier. Satsningen är unik i sitt slag i Sverige och bygger på ett samarbete mellan primärvården i Örebro läns landsting och Universitetssjukhuset Örebro. De nominerade är tillsammans ansvariga för uppstarten av PRIM-Site. Verksamheten startade på allvar under 2007 och har resulterat i start av flera studier, många screenade patienter och telefonuppföljning av dessa.

LANDSTINGET I VÄRMLAND

31 Nominerade: Mats Westman, överläkare, och personal vid AN-OP-IVA-kliniken på Centralsjukhuset i Karlstad.
Projekt: Paravertebral­blockad vid bröstcancerkirurgi.
Motivering: Kvinnor som opererats för bröstcancer har ofta väldigt ont, är trötta och mår illa efter ingreppet. Hittills har det funnits få sätt att lindra deras lidande. Vid Centralsjukhuset i Karlstad har nu en arbetsgrupp lyckats hitta en metod som fungerar. Genom att ge en typ av ryggbedövning, paravertebralblockad, i samband med ingreppet minskar patienternas besvär drastiskt. Det minskade lidandet frigör vårdplatser när patienterna nu kan eftervårdas på patienthotell och stannar ett dygn kortare än tidigare. Tekniken är sedan 2006 rutin på sjukhuset.

LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND

32 Nominerad: Patientsäker­hetsenheten inom Lands­tinget i Östergötland.
Projekt: Systematiskt och gränsöverskridande patientsäkerhetsarbete.
Motivering: Patient­säkerhetsarbetet i Landstinget i Öster­götland är unikt i Sverige med ett strategiskt, systematiskt och långsiktigt arbetssätt. En särskild patientsäkerhetsenhet har inrättats för att leda det metodiska arbetet. Sedan modellen infördes 2005 arbetar fler vårdenheter på ett medvetet patientsäkert sätt. Bland annat görs händelse- och riskanalyser, nya journalgranskningsinstrument används och sjukhusmortaliteten mäts enligt en särskild standard. Östergötlands modell har väckt nationell uppmärksamhet, hittills har 15 landsting fått analysledare utbildade av Patientsäkerhetsenheten.

33 Nominerad: Personalen på förlossningskliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.
Projekt: Systematiskt arbete för kvalitet och patientsäkerhet i förlossningsvården.
Motivering: Förlossningskliniken på Universitetssjukhuset i Linköping har under två års tid arbetat fram ett teambaserat förbättringsprogram för förlossningsvård. Arbetet koordineras av barnmorskor och omfattar medicinsk uppföljning, handlingsplaner för att ta hand om medtagna nyfödda och särskild riskbedömning av patienter. Resultatet har bland annat blivit en lägre andel kejsarsnitt och en lägre andel förlossningar där instrument som sugklocka eller tång behöver användas.

34 Nominerade: Från Universitetssjukhuset i Linköping: Per Jakobsson och Catarina Ekdahl, överläkare respektive sjuksköterska på lungmedicinska kliniken, Olof Danielsson, överläkare vid neurologiska kliniken, och Per Etzgaard, överläkare vid medicinkliniken. Från Norrköpings närsjukvård: Gudrun Appelquist, verksamhetsutvecklare i östra distriktet och Anitha Althén, sjuksköterska i västra distriktet.
Projekt: Patientsäker andningsvård.
Motivering: De nominerade har drivit arbetet med att utveckla en förbättrad vårdkedja för patienter med hemrespiratorbehandling i Östergötland. Vårdkedjan griper över öppen och sluten vård samt primärvård och säkerställer att denna sköra patientgrupp får lika vård oavsett var patienterna bor i länet. Ny teknik i form av hosthjälpsmaskiner har införts och en särskild andningsmanual tagits fram för att säkerställa att korrekt patientbehandling alltid ges.

35 Nominerade: Pähr Forsberg och Christer Jansson, vårdenhetschef och organisationsutvecklare på Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena.
Projekt: Arbetsmodell för utslussning från rättspsykiatrisk vård.
Motivering: De nominerade har drivit arbetet med att ta fram en modell för hur kommuner och rättspsykiatrisk vård bättre ska kunna samverka kring psykiskt störda lagöverträdare i Östergötlands län. Arbetsmodellen för utslussning sätter patienten i centrum utan att ge avkall på samhällsskyddsaspekten. Utslussningen görs via särskilda boenden, halvvägshus, i anslutning till rättspsyk. Här kan patienterna rehabiliteras i ett års tid för att klara återanpassning i samhället.

36 Nominerad: Personalen på Vadstena vårdcentral, Vadstena.
Projekt: God vård för Vadstenabor.
Motivering: Vårdcentralen i Vadstena nomineras för sitt genom­gripande arbete för att ge Vadstenaborna en bred, högkvalitativ vård med individen i centrum. Vården präglas av flexibilitet och samarbete över professionsgränserna. Vårdcentralen erbjuder en fast vårdkontakt för alla patienter och arbetar teambaserat kring psykosociala behov, sjukskrivningar, livsstilsfrågor och osteoporos. Här finns också ett välutvecklat samarbete mellan kommun och landsting vilket bland annat syns genom att vårdcentralens sjukgymnaster och arbetsterapeuter även arbetar inom kommunen.

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH NATIONELLA PROJEKT

37 Nominerade: Jan-Erik Synnerman, handläggare på Sveriges Kommuner och Landsting,SKL, tillsammans med kvalitetsregistergruppen på SKL.
Projekt: Utvecklings­arbete för nationella kvalitetsregister.
Motivering: Kvalitets­register­gruppen på SKL med ledning av Jan-Erik Synnerman har under många års tid bedrivit ett banbrytande och förnyande arbete för att utveckla de nationella kvalitetsregistren och se till att resultaten används för en bättre vård. I samarbete med Socialstyrelsen, landstingen och forskarvärlden, har de skapat en beslutsgrupp för bedömningar av registerresultat, upprättat den årliga Kvalitetsregisterkonferens­en och startat internationella erfarenhetsutbyten. De nominerades arbete har varit avgörande för att ge landets 60 kvalitetsregister det genomslag de har fått i dag.

38 Nominerad: Kerstin Lundström, utbildningsansvarig sjuksköterska vid njurmedicinska kliniken, Danderyds sjukhus.
Projekt: Webbverktyg för kompetensutveckling.
Motivering: Inom en kunskapsintensiv vårdverksamhet måste alla medarbetare ständigt lära om. Kerstin Lundström har skapat ett verktyg för att klara detta enkelt och pedagogiskt. Hon har implementerat en webbaserad lärplattform, anpassat och utvecklat korta kurser inom exempelvis läkemedelshantering, medicinteknisk utrustning och evidensbaserad vård. Tack vare hennes insatser kan personalen på njurmedicinska kliniken arbeta mer kostnadseffektivt, deras fortbildning är lättare att överblicka och nyrekrytering kan anpassas efter kunskapsluckor. Planer finns på att implementera systemet på hela Danderyds sjukhus.

39 Nominerad: Eva-Lena Fredriksson, sjuksköterska vid infektionskliniken, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och koordinator av InfCare.
Projekt: Implementering av vårdverktyget InfCare till Sveriges alla hiv-kliniker.
Motivering: Dataprogrammet InfCare HIV integrerar många centrala funktioner för bättre vård av hiv-sjuka: ett nationellt kvalitetsregister, en nationell och internationell konsultationsfunktion, ett undervisningsverktyg, en forskningsdatabas och ett beslutsstöd för klinisk vård. Eva-Lena Fredrikssons arbete har gjort det möjligt att på bara ett år implementera detta betydelsefulla system på landets samtliga hiv-kliniker. Hon har skött arbetet på ett mycket engagerat, snabbt och professionellt sätt och därmed sett till att 100 procent av alla hiv-infekterade barn och vuxna nu finns i systemet.

40 Nominerade: Suzanne Werner och Lars Weidenhielm, docent respektive professor vid Karolinska Institutets centrum för idrottsskadeforskning och utbildning i Stockholm samt Magnus Forssblad, verksamhetschef vid Capio Artro Clinic i Stockholm.
Projekt: Idrottsmedicinskt centrum i Stockholm.
Motivering: Genom inrättandet av Idrottsmedicinskt centrum har de nominerade lyckats kombinera offentlig vård med privat samt forskning och utbildning med visioner om specialisering, effektivitet, internationellt utbyte och IT. Centrat är placerat på Sophiahemmets område i Stockholm och omfattar lokaler för utbildning samt för mottagning, operation och rehabilitering av idrottsskador.

41 Nominerad: Akutflödes­teamet vid Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm.
Projekt: Akutflödesverksamheten.
Motivering: Genom ett nytt, behovsanpassat och patientorienterat kliniksamarbete har stora effektiviseringar kunnat genomföras vid Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm. Med akutflödesteamets hjälp har väntetiden till akuten, ortoped-, kirurg- och medicinkliniken halverats. Även handläggningstiderna för patienter har kortats ner och patienter bedöms och skrivs ut snabbare än förr. Vårdpersonalen arbetar numera engagerat och självständigt i en trivsammare arbetsmiljö.

42 Nominerad: Gunilla Lindell, chefsbarnmorska på kvinnokliniken, Danderyds sjukhus.
Projekt: Danderydsmodellen – mot ökande kejsarsnittsfrekvens.
Motivering: Den nominerade har på Danderyds sjukhus lyckats vända den landsomfattande trenden med stigande kejsarsnittsfrekvens. Tack vare hennes arbete med att genomdriva den så kallade ”Danderydsmodellen” har de akuta kejsarsnitten gått ner från knappa 20 till cirka 14 procent mellan 2004 och 2007. Även de planerade snitten är färre. Orsaken är att Danderydsmodellen förhindrar långdragna förlossningar och ger kvinnor en positivare och mindre tröttande upplevelse. Det i sin tur minskar efterfrågan på kejsarsnitt.

43 Nominerade: Per Hamberg, docent och överläkare, med personal på ortopediavdelning 66 E, Södersjukhuset i Stockholm.
Projekt: Avdelning 66 E för elektiv höft- och knäledskirurgi.
Motivering: Med högkompetenta, flerprofessionella team, strukturerad patientinskrivning och informationsinsatser till patienter har Per Hamberg och hans personal kraftigt effektiviserat och kvalitetsförbättrat höft- och knäleds­kirurgin på Södersjukhuset. Sedan avdelning 66 E för elektiva plastiker öppnades, har medelvårdtiden kortats med fyra dagar, rehabiliteringsanmälningarna minskat och antalet behandlade patienter ökat till över 500 per år. Undersökningar visar att såväl patienter som personal är mycket nöjda med det nya arbetssättet.

44 Nominerade: Per Aldén, verksamhetschef för Aleris Specialistvård i Handen, Haninge, med personal.
Projekt: Närspecialistvård för Södertörn.
Motivering: På kort tid har Aleris Specialistvård startat upp och utvecklat en väl fungerande närspecialistvård för området Södertörn. De har med start av endoskopiverksamhet, specialistmottagning för ögon och utökad dagkirurgi ökat utbudet av vårdtjänster för närområdet och förbättrat samverkan med områdets andra vårdgivare och sjukhus. Verksamheten har kvalitets- och miljösäkrats enligt ISO 14001 och prisats för bästa arbetsplats inom Aleriskoncernen i Norden 2007.

45 Nominerad: Social­styrelsens arbetsgrupp för nationella riktlinjer för hjärtsjukvård.
Projekt: Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008.
Motivering: Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för hjärtsjukvård publicerades den sista februari 2008, efter tre års arbete. Riktlinjerna har kontinuerligt förnyats sedan slutet av 1990-talet. De nominerade har, med detta arbete, bidragit stort till utvecklingen av en mer evidensbaserad hjärtsjukvård i Sverige. Med hjälp av riktlinjerna kan öppna och systematiska prioriteringar göras kring vilka landstingspolitiker och verksamhetschefer i vården förmås att samarbeta.

46 Nominerade: Leif Svensson, docent och överläkare vid Stockholms prehospitala centrum, och Mårten Rosenqvist, professor vid hjärtkliniken, båda på Södersjukhuset i Stockholm.
Projekt: Salsa-projektet.
Motivering: De nominerade har, med ihärdighet och tålamod, drivit fram Salsaprojektet – Saving lives in Stockholm area – för omhändertagande vid hjärtstopp. De har varit pionjärer med att införa ett helt nytt arbetssätt där ambulans, polis, brandförsvar och akutsjukhus samverkar för att korta insatstiden vid hjärtstopp. Salsa-projektet startade 2005 och har blivit så lyckat att liknande modeller införs runt om i landet. Bland annat har överlevnaden vid hjärtstopp i Stockholm ökat med 3 till 7 procent varje år och är nu den historiskt högsta i regionen.

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN

47 Nominerade: Åsa Witkowski, Kristina Stenson och Gun Heimer vid Rikskvinnocentrum på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Projekt: NKC, Nationellt centrum för kunskap om mäns våld mot kvinnor.
Motivering: De nominerade har utvecklat en omfattande och rikstäckande verksamhet vid NKC för att hjälpa kvinnor som utsätts för våld av män. Kvinnofridslinjen, en nationell stöd­telefon för utsatta kvinnor, har startats och tar emot 100 samtal per dygn från hela landet. Personalen som bemannar telefonerna är sjuksköterskor, socionomer och barnmorskor som specialutbildats för att snabbt ge kvinnor den hjälp de behöver. För att snabbare slussa kvinnorna rätt har ett samarbete med polis och rättsväsende upprättats.

48 Nominerad: PC-gruppen på centraloperation, Akademiska sjukhuset i Uppsala, under ledning av verksamhetschef Gunnar Edlund.
Projekt: PC-gruppen för patienter med peritoneal carcinos.
Motivering: Prognosen är dålig för patienter med cancer som spritts till bukhinnan, så kallad peritoneal carcinos. Centraloperation på Akademiska sjukhuset har dock, med en avancerad operationsteknik kombinerad med lokal varm cytostatika, ökat femårsöverlevnaden från under 5 procent till mellan 35 och 40 procent. Resultatet beror till stor del på inrättandet av den så kallade PC-gruppen där särskilda undersköterskor, operations- och anestesisjuksköterskor jobbar i team runt patienterna. Gruppens arbete avlastar den akuta verksamheten och låter operationerna flyta på obehindrat samtidigt som patienter känner sig lugnare och mer empatiskt bemötta.

49 Nominerade: Jan-Michaél Hirsch, professor och verksamhetschef vid käkkirurgiska kliniken, Elias Messo, övertandläkare vid käkkirurgiska kliniken och Johan Segerström, övertandläkare vid oral protetik, samtliga från Folktandvården, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Dessutom Karl Ekstrand, biträdande professor vid institutionen för klinisk odontologi och protetik, Blindern i Oslo, och Anders Köling, docent och överläkare vid öron-, näs- och halskliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Projekt: Full rehabilitering efter canceringrepp i käkarna.
Motivering: Canceringrepp i käken är ofta omfattande och medför svårigheter för patienten att äta, dricka och tala innan en protes har kommit på plats. De nominerade använder sig av virtuell simulering för att kunna förse patienten med protes direkt i samband med ingreppet och se till att patienten vaknar fullt rehabiliterad. Detta minskar patientens lidande samtidigt som vårdtiden minimeras och därmed också sjukhusets kostnader för behandlingen.

LANDSTINGET DALARNA

50 Nominerade: Distriktsläkare Eva Nordin-Olson och LSS-sjuksköterskorna i Mora kommun.
Projekt: Moramodellen – vårdsamverkan för vuxna med utvecklingsstörning eller autism.
Motivering: Under 1990-talet delades ansvaret för vård av vuxna med utvecklingsstörning mellan kommun och landsting. Det har i många fall lett till försämrad helhetssyn och samverkan mellan vårdgivare. I Mora har de nominerade hittat en lösning i ”Moramodellen” med vårdteam över kommun- och landstingsgränserna. Modellen har sedan starten 1998 minskat behovet av akuta insatser och inläggningar på sjukhus för patientgruppen, minskat behovet av psykofarmaka och skapat ett livstidsperspektiv för omvårdnaden. Vården är nu mer individanpassad och många tvångsmässiga vårdinsatser kan undvikas. Sammantaget sparas både individhälsa och pengar.

51 Nominerade: Distriktsläkarna Tore Hegle och Ulf Börjesson, teamledare och chef för psykiatrin respektive vårdcentralschef på Gagnefs vårdcentral, med personal.
Projekt: Förbättrad psykiatrisk vård i primärvården.
Motivering: Färre inläggningar på psykiatriska avdelningar, fler ställda psykiatriska diagnoser och lägre andel självmord än rikssnittet. Och framför allt nöjda patienter. Det har blivit resultatet av den genomgripande satsningen på psykiatrisk vård som Gagnefs vårdcentral initierade 1991. Personalen har utbildats i psykiatrisk vård och ett team med psykiater, psykologer och psykiatrisjuksköterskor har anställts. För att fånga upp och hjälpa sårbara patienter samarbetar vårdcentralen regelbundet med slutenvårdspsykiatrin och kommunens missbruksvård.

52 Nominerad: Marie Dicksved, tandhygienist vid Sjukhustandvården i Dalarna.
Projekt: Förbättrad munhygien för svårt sjuka patienter.
Motivering: Marie Dicksved har på engagerat sig för att förbättra munhygienen för svårt sjuka patienter i Landstinget Dalarna. Just munhygien är ett område där vården ofta brister, vilket kan leda till dålig lukt, tandskador och svårigheter att äta och svälja. För att förenkla vårdpersonalens arbete med munhygien har Marie Dicksved tagit fram en särskild munvårdskorg med produkter och hjälpmedel och engagerat sig i utbildningen kring denna. Hennes insatser har väckt intresse i andra landsting som nu gör satsningar i samma anda.

53 Nominerad: Christina Halvardsson, arbetsterapeut på arbetsterapi/akut rehab, Falu lasarett.
Projekt: A-V impulsbehandling vid handrehabilitering.
Motivering: Svullna, stela och smärtande händer är ofta ett problem efter en olycka eller operation. Den nominerade har arbetat med en ny slags tryckbehandling för att minska denna problematik. A-V intermittent impulsbehandling har använts på Falu lasarett sedan 2005 och har i försök visat sig korta rehabiliteringstiden och minska lidandet för handskadade patienter. Effekten ökar ju tidigare behandlingen sätts in.

LANDSTINGET GÄVLEBORG

54 Nominerade: Personalen på interventionslaboratoriet, Gävle sjukhus röntgenklinik, under ledning av sjuksköterska Eva Strindberg och överläkare Lars Strindberg.
Projekt: Nya interventionstekniker inom kärlkirurgin.
Motivering: Interventionella verksamheten vid Gävle sjukhus har med nya tekniker minskat behovet av öppna kärlkirurgiska ingrepp, med mindre patientlidande och snabbare rehabilitering som följd. Bland annat var de nominerade tidigt ute med att införa endovaskulär aortastentning. Genom samarbete med remitterande kliniker utnyttjas nu landstingets och sjukhusets resurser effektivare.

LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND

55 Nominerad: Annika Dahlqvist, specialist i allmän­medicin, Njurunda.
Projekt: Arbete för att förändra kostråd för överviktiga och diabetiker.
Motivering: Annika Dahlqvist nomineras för sin kamp för att ändra kostråden för överviktiga och diabetiker. Hon har genom sitt bloggande nått ut till människor i hela landet och ifrågasatt de gängse fettsnåla kostråden. För patienternas bästa har hon satt sin läkarlegitimation på spel, men friades till sist av Socialstyrelsen för sina rekommendationer av låghydratkost i samråd med patienten.

JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING

56 Nominerad: Bertil Axelsson, överläkare, Storsjögläntan vid Östersunds sjukhus.
Projekt: Storsjögläntan – ett palliativt hemsjukvårdsteam i Jämtland/Härjedalen.
Motivering: Bertil Axelsson har under tio års tid arbetat fram projektet ”Storsjögläntan”, sjukhusankuten hemsjukvård för terminalt sjuka cancerpatienter i Jämtland och Härjedalen. Tack vare hans målmedvetna insatser är det nu möjligt att erbjuda svårt sjuka människor i glesbygden ett värdigt livsslut hemma hos sina nära och kära. Genom närståendeträffar stöttas de cancersjukas nära anhöriga. Erfarenheterna från Storsjögläntan har spridits till andra vårdverksamheter genom ett otal kurser i palliativ vård och smärtlindring samt genom studiebesök från andra landstings palliativa enheter.

NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING

57 Nominerade: Personal vid ortoped- och operationsavdelningarna på Piteå Älvdals sjukhus i Piteå.
Projekt: VRISS II-projektet – vårdrelaterade sjukdomar ska stoppas.
Motivering: Med målet att minska andelen infektioner i samband med höft- och knäleds­operationer har de nominerade genomfört genomgripande hygienförbättringar på alla vårdnivåer. Allt från operationsklädsel och förband till rutiner för tvätt, rengöring och patientförflyttningar har förändrats. Under 2006 och 2007 har resultatet varit över förväntan. Andelen ytliga och djupa infektioner har sjunkit till 3,7 respektive 0,33 procent, vilket överträffar målvärden på 5 och 0,5 procent. Arbetet har väckt såväl nationell som internationell uppmärksamhet, genom studiebesök och presentation på vetenskapliga konferenser.

58 Nominerad: Arbets­gruppen för projekt långvarig smärta, primärvården i Norrbottens läns landsting.
Projekt: ”Långvarig smärta”.
Motivering: De nominerade har tagit fram riktlinjer för tidig identifiering och bedömning av patienter med långvarig smärta redan i primärvården. Detta har de gjort utifrån en metod som arbetats fram av psykologiprofessor Steven Linton. För att förbättra patientinformationen har ett material tagits fram som pedagogiskt förklarar för de drabbade vad långvarig smärta är. Implementering av metoden har skett i Norrbottens län under 2007 och en slutrapport väntas under första halvan av 2008.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev