Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Bostadsort styr överlevnad vid lungcancer

Publicerad: 5 mars 2008, 11:35

Lungcancer är den tumörsjukdom som tar flest liv – men ännu saknas nationella riktlinjer på området. Nu visar en ny kartläggning på närmast extrema skillnader i överlevnad mellan regioner i södra Sverige. Flera studier som pekar på stora skillnader i andra delar av landet är dessutom på väg.


I ett stort forskningsprojekt i Södra sjukvårdsregionen har insjuknande, vård, överlevnad, vårdkostnader och läke­medels­användning för de stora dia­gnoserna bröst-, prostata-, kolorektal- och lungcancer kartlagts. Studien visar i flera fall dramatiska skillnader i cancer­patienters överlevnad och omhändertagande i olika delar av södra Sverige.

De mest anmärkningsvärda regionala skillnaderna i undersökningen gäller lungcancer. Kronobergs län ligger jämförelsevis dåligt till inom regionen vad gäller överlevnad, se grafik nedan. 30 procent färre patienter insjuknar i lungcancer i länet jämfört med genomsnittet i Södra sjukvårdsregionen, men femårsöverlevnaden är hela 63 procent lägre än det sydsvenska snittet.

Femårsöverlevnaden hos lungcancerpatienter är också betydligt sämre, 49 procent, i nordvästra Skåne, jämfört med genomsnittet.

- Det här är mycket bekymmersamt, säger Carsten Rose, överläkare och verksamhetschef vid onkologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund.

I nordöstra Skåne hade i stället 37 procent fler lungcancerpatienter överlevt fem år efter diagnostillfället jämfört med Södra sjukvårdsregionen som helhet.

– Genomgången är unik både i Sverige och globalt genom att alla cancerfall mellan 2000 och 2005 studerats via populationsbaserade register och att individbaserad information funnits att tillgå, säger Håkan Olsson, professor och överläkare på onkologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Lund och forskningsansvarig i projektet.

Undersökningen är baserad på uppgifter från bland annat tumörregistret, befolkningsregistret, öppen- och sluten­vårds­register och läkemedelsregistret. Den sista delen av undersökningens första etapp, om lungcancer, blir offentlig i morgon, den 6 mars, i och med att den presenteras för Södra regionvårdsnämnden.

- Det är viktigt att vi nu går vidare och analyserar detta material mer i detalj. Vi behöver titta på om sjukdomstypen, -graden och histologin varierat i de olika områdena. Om skillnaderna kvarstår får man börja titta på vårdapparaten och eventuella skillnader där, säger Håkan Olsson.

Faktorer på detaljnivå om exempelvis sjukdomsgrad finns att tillgå i kvalitetsregister, och studiegruppen planerar att analysera dessa i kommande etapper av kartläggningen.

- Justerar man för detta kan det förändra slutsatserna något men knappast påverka huvudtendenserna, säger Bo Attner, chefsekonom vid Södra regionvårdsnämnden i Lund och doktorand inom forskningsprojektet.

Gunilla lindström, sektionschef på lungkliniken vid Centrallasarettet i Växjö, menar att de dåliga siffrorna i Kronobergs län delvis kan förklaras av brister i studien.

- Prognosen vid lungcancer är till stor del beroende av tumörstadium vid diagnos och typen av tumör. Detta är inte analyserat i studien. Vi följer vårdprogram och riktlinjer från Onkologiskt centrum syd. Det handlar om relativt små patientgrupper och det gör att slumpen också kan spela in när man räknar procent, säger hon.

Men enligt Bo Attner har antalet cancerfall varit tillräckligt stort för att forskarna, som genomfört en så kallad multivariatanalys, kan dra slutsatsen att lungcancerpatienterna i Kronoberg och nordvästra Skåne har en signifikant sämre prognos, oavsett ålder, jämfört med resten av Södra sjukvårdsregionen.

Vad gäller läkemedel redovisas dock bara statistik från öppenvården i studien.

- Här i Kronoberg förskrivs större delen av lungcancerläkemedlen via rekvisition och kommer därför inte med i öppenvårdsstatistiken. Det finns alltså ingen grund för att prognosen skulle påverkas av att vi ger mindre läkemedel, säger Gunilla Lindström.

Att lungcancervårdens resultat varierar kraftigt mellan landsändar tycks dock inte bara vara ett sydsvenskt fenomen. En ny studie från Regionalt onkologiskt centrum i Uppsala/Örebroregionen baserad på uppgifter från det regionala lungcancerregistret, visar också på stora skillnader mellan olika delar i regionen, bekräftar Gunnar Myrdal, överläkare och verksamhetschef vid avdelningen för thoraxkirurgi och anestesi, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Studien är ännu inte publicerad i en vetenskaplig tidskrift, och de ansvariga vill därför inte i nuläget redogöra för resultaten på detaljnivå.

- Vi har använt registerdata, och eftersom det finns en viss skepsis mot detta till­väga­gångssätt vill vi inte gå ut med resultaten innan de är granskade av oberoende experter. Men bakgrunden till studien är att det finns indikationer på stora regionala skillnader i lungcancervården på många håll utomlands, och att vi misstänker att det är så i Sverige också, säger Mats Lambe, tillförordnad verksamhetschef vid Regionalt onkologiskt centrum i Uppsala/Örebroregionen.

Enligt Roger Henriksson, professor i onkologi vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, finns det stora regionala skillnader på lungcancerområdet även inom Norra sjukvårdsregionen.

- Resurserna skiljer sig åt kraftigt på olika håll, exempelvis vad gäller möjligheter till diagnostik i form av tillgång till PET-kameror, läkemedelsanvändning och resurser som avsätts för strålbehandling. Dessutom varierar de resurser som läggs på rökavvänjning och andra preventiva åtgärder mycket. Det finns ingen behandling som kan rädda så många som att sluta röka. De här skillnaderna är oacceptabla och lungcancervården är som en följd av detta ojämlik, säger Roger Henriksson.

Kanske kan dock en utveckling mot en rättvisare lungcancervård starta inom några år. Såväl nya riktlinjer från Socialstyrelsen som ett uppdaterat nationellt vårdprogram för lungcancer håller nu på att utarbetas. Dessa dokument väntas dock bli klara först 2010, se artikel på sidan 6.

En annan slutsats i den sydsvenska kartläggningen, som överraskade forskarna, var att män har klart sämre överlevnadssiffror vid lungcancer än kvinnor. Detta gällde även kolon- och rektalcancer.

- Detta är delvis känt men delvis nytt. Skillnaderna var oväntat tydliga. Det kan ha att göra med både biologiska faktorer och annat som tidpunkt för vårdsökande, säger Håkan Olsson.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev