Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

De har hittat rätta medicinen mot läkemedelsfel i vården

Publicerad: 6 maj 2009, 08:37

De har hittat rätta medicinen mot läkemedelsfel i vården

Foto: Vinnarna Lydia Holmdahl och Tommy Eriksson.

GULDSKALPELLEN Ett målmedvetet samarbete mellan farmaci och medicin har lett till rejält minskade problem med läkemedel vid Universitetssjukhuset i Lund. Drivkrafterna bakom projektet får Guldskalpellen 2009 – Dagens Medicins pris till årets förnyare i vården.


Bristande kommunikation av medicinsk information när patienter flyttas inom vården står för upp till 50 procent av alla läkemedelsfel på sjukhus och uppemot 20 procent av läkemedelsskadorna. Problemen kan minskas kraftigt genom att göra läkemedelsavstämningar med läkemedelsberättelser och läkemedelslistor vid utskrivning från slutenvården.

Det anser vinnarna av Guldskalpellen 2009, som vinner priset för utvecklingen av modellen Läke­medelsberättelse i utskrivningsinformation.

En av de två huvudansvariga är Tommy Eriksson, docent och apotekare vid sjukhusapoteket på Universitetssjukhuset i Lund.

– Det här är ett erkännande av vår verksamhet, som visar att vi är på rätt väg. Dessutom ger priset uppmärksamhet till hela projektet som gör att vi kan sprida det på ett ännu bättre sätt. Förhoppningsvis ska det också leda till att vi får möjlighet att fortsätta att utveckla och driva detta vidare, säger han.

Enligt de studier som Tommy Eriksson och hans medarbetare har gjort drabbas mellan 40 och 85 procent av patienter som skrivs in på eller ut från sjukhus av ett överföringsfel i sina läkemedel. Det handlar om att läkemedel glöms bort eller tillkommer av misstag, eller att doser blir fel när uppgifter överförs mellan patientjournalerna.

Genom att använda sig av en läkemedelsberättelse i samband med utskrivning från sjukhus är det enligt studierna möjligt att halve­ra de fel som patienter drabbas av vid hemgång och halvera antalet sjukvårds­kontakter baserade på felen.

Den metodik som nu prisas med Guldskalpellen 2009 är dock bara en del av ett projekt i Lund som följer patientens läkemedels­användning från inskrivning på sjukhuset till utskrivning till primärvården eller kommunen.

Potentialen för hela projektet är mycket större. Tommy Eriksson och överläkare Lydia Holmdahl med medarbetare har systematiskt undersökt förekomsten av problem med läkemedelsanvändningen från det att patienten kommer in på sjuk­huset till dess att han eller hon lämnar sjukhuset och ansvaret övergår till primärvård eller kommun.

Därefter har systematiska aktiviteter för att förbätttra rutinerna i hela vårdkedjan tagits fram.

Enligt Tommy Eriksson är en av de viktigaste komponenterna i denna modell att en apotekare ska vara motorn i förändringsarbetet. Apotekaren utbildas och introduceras sedan stegvis till sina uppgifter i den kliniska sjukvården. Systematiska och validerade checklistor har tagits fram, liksom informationsmaterial som ska ligga till grund för apotekarens arbete.

Processen baseras i huvudsak på att apotekaren blir en del av vårdteamet, som tillsammans med läkare och sjuksköterskor ska följa patienternas läkemedelsanvändning genom vårdkedjan.

Lydia Holmdahl är över­läkare inom verksamhetsområde akutsjukvård vid Universitetssjukhuset i Lund och en av initiativtagarna till projektet. Enligt henne ger läke­medelsgenomgångarna ett ökat fokus på en individualiserad läkemedelsbehandling. Dessutom underlättar de att systematiskt hitta, lösa och förebygga läkemedelsrelaterade problem hos patienterna.

– Det finns klara bevis för att patienter far illa på grund av problem med läkemedelshanteringen. Ofta handlar det om gamla och multisjuka patienter som redan är hårt drabbade. Med hjälp av det här projektet kan vi ta tag i problemen på ett seriöst sätt, säger Lydia Holmdahl.

Många av de patienter som hon möter i akutsjukvården har täta vårdkontakter och åker ofta fram och tillbaka mellan sjukhus och primärvård. Hon anser att ett konkret problem är att många patienter möter läkare som sätter in nya läkemedel baserat på patientens symtom, men att få läkare sätter ut läkemedel i motsvarande grad. Det gör att patienternas läkemedelslistor ofta blir långa och risken för interaktioner mellan läkemedlen stor.

– Det här är en känslig patientgrupp som förväntar sig och tror att vården alltid har kontroll och gör rätt. Dessa patienter ifrågasätter inte och har ofta inte heller några anhöriga som för deras talan. De fel och biverkningar som faktiskt orsakar många av sjukhusinläggningarna gör att man blir bestört. Det är min drivkraft i projektet, säger Lydia Holmdahl.

Modellen som har utvecklats under de senaste tio åren har väckt en hel del uppmärksamhet, både i Sverige och internationellt.

Universitetssjukhuset i Lund har haft studiebesök från de flesta av landets sjukhus och landsting för att lära sig mer om modellen.

Gruppens arbete är också utgångspunkten för Sveriges Kommuner och Landstings nationella patientsäkerhetssatsning för att förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar. Och Socialstyrelsen har re­kommenderat den skånska modellen till det euro­peiska nätverket för patientsäkerhet, Eunetpas, som vill testa den på sjukhus runt om i Europa.

Ytterligare en sak som kan sprida modellen är en planerad apotekarutbildning vid Lunds universitet med inriktning mot klinisk farmaci. Tanken är att den kliniknära delen ska bygga på läkemedelsprojektet.

– I Sverige har apotekarstudenter väldigt lite praktik i sjukvården. Genom att öka förekomsten av apotekare i vården kan vi tidigt identifiera de patienter som har störst behov av insatser för bättre läkemedelsanvändning, säger Tommy Eriksson.

Ett problem som han ser när det gäller att införa detta arbetssätt i sjukvården är avregleringen av apoteksmarknaden, som innebär att apoteken inte längre har ett samhällsansvar. Det gör att samarbetsprojekt som detta mellan sjukhusapotek och sjukhusen kan komma att stanna av.

– Att vinna Guldskalpellen är till stor uppmuntran för oss. Frågan är nu vem som ska ta ansvar för att detta patientsäkerhetsprojekt får drivas vidare. Eftersom apoteken ska drivas med vinstsyfte kommer det inte i verksamheterna att finnas utrymme för denna typ av förbättringsarbete, säger Tommy Eriksson.

Pristagarnas förhoppning är därför att Guldskalpellen ska ge verksamheten ytterligare uppmärksamhet, som i sin tur ska påverka socialdepartementet och berörda myndigheter att agera. Vinnarna vill framför allt få möjlighet att fortsätta forska kring och utveckla metoden.

Juryns motivering:

"Vinnarna av Guldskalpellen 2009 ger en kreativ och praktiskt användbar lösning på ett stort och angeläget patientsäkerhetsproblem som berör alla delar av hälso- och sjukvården. Pristagarna har tagit fram en ny modell för läkemedelsinformation som har testats, utvecklats och utvärderats och nu sprids i sjukvården med mycket goda resultat. Ett föredömligt exempel på utvecklings­arbete som ger bevisad nytta.”

Lund blir den fjärde vinnaren

Projektet Läke­medels­berättelse i utskrivningsinformation vid Universitets­sjuk­huset i Lund, Usil, till­delas Guld­skalpellen 2009.

Det är fjärde året i rad som Dagens Medicin delar ut priset Guldskalpellen till förnyare i vården. Syftet är att upp­märk­samma insatser som kan inspirera till ökad kvalitet i sjukvården.

Det vinnande bidraget är knutet till verksam­hets­­område akutsjukvård och sjukhus­apoteket vid Usil. Huvud­ansvariga är apotekaren Tommy Eriksson och över­läkaren Lydia Holmdahl.

Övriga inblandade är överläkare Peter Höglund vid Usil, vård­centrals­chef Patrik Midlöv vid Vårdcentralen Tåbelund i Eslöv och apotekarna Åsa Bondesson och Anna Bergkvist vid sjukhusapoteken på Usil respektive Universitets­sjukhuset Mas i Malmö.

Guldskalpellens vinnare får ett stipendium på 25 000 kronor och ett diplom vid en särskild ceremoni på Usil den 13 maj.

Relaterat material

På Hisingen lyfter invånarnas insikt om hälsans betydelse

Utsuddande av gränser leder kärlfull kritik mot vårdfronten

Salsa ger fler strejkande hjärtan rytmen åter

Förbättring sprids i sjukhuset

Dela artikeln: