Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

söndag09.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Fler rapporterade självmord avslöjar bristande samarbete

Publicerad: 28 mars 2006, 20:20

Ett kraftigt ökat antal anmälningar om självmord inom vården avslöjar brister i samarbetet mellan den psykiatriska slutenvården och öppenvården.


Sedan den 1 juli i fjol har sjukvården gjort 84 lex Maria-anmälningar om självmord i samband med vård. Det är en kraftig ökning jämfört med tidigare år. Under 2004 gjordes 56 sådana anmälningar och under hela fjolåret 77 stycken.

Sedan Socialstyrelsen aviserade ändrade föreskrifter, som innebär en skärpning av anmälningsplikten av självmord, har sjukvården börjat anmäla i allt högre grad. Föreskriften började gälla den 1 februari i år, och gäller all sjukvård. Den säger att anmälan ska göras om patientens självmord sker i samband med vård eller upp till två veckor efter vårdtillfället.

Därför kommer nu även anmälningar från hemsjukvården och somatiska kliniker. Den utökade anmälningsplikten innebär att Socialstyrelsen nu får kännedom om flera självmord som annars inte skulle ha rapporterats.

Hittills har Socialstyrelsen fattat beslut i 20 av de 84 lex Maria-ärenden om suicid som anmälts från i somras och fram till i slutet av förra veckan. Dagens Medicin har läst 16av besluten.

Brister i journalföringen  I flera fall får sjukvården kritik för brister i framför allt journalföring och adekvat bedömning av patientens suicidrisk. Socialstyrelsen påpekar att sjukvården ska ta olika skattningsskalor till hjälp för att öka precisionen i bedömningen av risken för självmordsförsök. Samarbetet mellan slutenvård och öppenvård är ett annat återkommande problem. Här krävs att verksamheterna ser över de rutiner som finns för samverkan. Dessutom behöver de olika verksamheterna enkelt kunna ta del av varandras journaler.

I ett fall har patienten kort efter utskrivning från psykiatrisk klinik ringt till en psykiatrisk jourmottagning där sjuksköterskan inte hade tillgång till patientens journal och därmed hade knapphändiga uppgifter. Sjuksköterskan upplyste patienten om att det var tveksamt om hon skulle få komma till mottagningen eftersom hon hade druckit alkohol. Kort efter samtalet med jourmottagningen tog patienten sitt liv. Socialstyrelsen ifrågasätter i sitt beslut lämpligheten i att avvisa alkoholpåverkade patienter.

Kartläggning påbörjas senare i år  12 av de 16 fall som Dagens Medicin har granskat gäller självmord utanför sjukhuset eller behandlingshemmets lokaler. De har ofta skett i samband med permission eller i anslutning till att patienterna har haft någon form av kontakt med sjukvården, blivit utskriven eller har en tid bokad för återbesök. I 9 av de 16 besluten undgår sjukvården kritik från Socialstyrelsen.

Gun Johansson, handläggare vid Socialstyrelsens tillsynsenhet i Örebro, är en av dem som propagerar starkast för att all sjukvård ska anmäla självmord.

- Det behövs en ökad uppmärksamhet på dessa patienter inom sjukvården som helhet. Den utvidgade anmälningsskyldigheten visar att sjukvårdens olika verksamheter behöver bli bättre på att samarbeta om patienter med suicidrisk, säger hon.

Socialstyrelsen kommer senare i år att börja en kartläggning av vad den nya föreskriften har inneburit.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev