Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

fredag14.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Förstudie till strategi försenad

Publicerad: 23 december 2009, 22:12

APL blir ett statligt bolag, frikopplat från Apoteket – åtminstone under nästa år. Uppdraget till TLV om farmacevtiska tjänster dröjer, liksom förstudien inför den nationella läkemedelsstrategin. De beskeden – och några till – ger departementsrådet Sofia Wallström, som också besvarar kritik från entreprenörer.


Sofia Wallström är nyckelpersonen framför andra bland tjänstemännen på Regeringskansliet när det gäller omregleringen av apoteksmarknaden – i viss konkurrens med Dan Ericsson, statssekreterare, och Joakim Pettersson, politiskt sakkunnig.

Dagens Apotek pulsade häromdagen iväg i snön till hennes arbetsplats, socialdepartementet, för en intervju om omregleringen – och lite annat.

Ni har tillsatt en högnivågrupp och siktar på att ta fram en ny läkemedelsstrategi. Kan du ge en lägesuppdatering?

– Den förstudie som vi har aviserat har blivit något försenad och kommer att presenteras under första halvåret 2010. Det är viktigare att processen blir träffsäker och att vi fångar upp rätt frågor än att tidplanen håller. Arbetet handlar nu om att utvärdera behoven och vi är ännu långt ifrån en skarp strategifas. Initiativet kommer både från staten och från landstingen genom Sveriges Kommuner och Landsting, säger Sofia Wallström.

Vilken inriktning har förstudien?

– Studien tar dels upp metodfrågor, dels sakfrågor. Läkemedelsfrågorna är mångfacetterade och komplexa. Med det här initiativet vill vi få fördjupad förståelse för problemen och ringa in områden och frågor med behov av förändringar på nationell nivå. Det är lite åt horizon scanning-hållet, att identifiera trender och utmaningar, kartlägga vad som görs i dag och att räkna på vilken potential som finns.

Kan du säga något om innehållet?

– Nej, det är ännu lite för mycket i vår egen ”bubbla” för att det ska vara möjligt.

Över till apoteksfrågan. Ni har aviserat att ni vill ge Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, uppdraget att ta fram ett förslag på ett system för ersättning för farmaceutiska tjänster på apoteken. Men detta har fortfarande inte landat på TLV:s bord. Varför dröjer det?

– Det här är ett uppdrag som regeringen har beskrivit i apotekspropositionen från i våras, och vi har jobbat med det sedan dess. Att det tagit tid beror dels på att mottagningskapaciteten måste finnas på TLV, dels handlar det om designen på uppdraget, som vi grunnat en hel del på. Det vore förstås lätt att bara ge TLV uppdraget att titta på frågan, men vi har en seriöst menad intention att skapa något och vi vill ge TLV rimliga förutsättningar att verkligen ta frågan vidare.

– Vi är inte heller riktigt i mål så att vi kan leverera något ”i morgon”. Men det är inte bara negativt att det tar tid. Vi får ökad kunskap när vi ökar konkretiseringsgrad. Det handlar bland annat om att konceptualisera farmacevtiska tjänster som sådana. Uppfattningarna om vad detta egentligen innebär går ju isär.

– Om det här ska bli ett system som får del av statliga pengar måste det göras tydligt vad vi kan förvänta att få för pengarna. Det finns inte heller mycket gjort kring farmaceutiska tjänster i tidigare statliga utredningar etcetera. Frågeställningen är levande och blir ännu mer aktuell i ljuset av den nya läkemedelsstrategin.

Blir det ens något uppdrag till TLV under denna mandatperiod?

– Det är svårt att säga.

Ni har gått vidare med förslaget om att skapa extemporeapotek, vilket väntas bli en del av en kommande apoteksproposition. Detta trots kritik mot förslaget från bland annat Läkemedelsverkets jurister. Förslaget antas bland annat göra det möjligt för Apotekens Produktion & Laboratorier, APL, att fortsätta att tillverka extempore. Är förslaget verkligen förenligt med EG-rätten?

– EG-direktivet det handlar om är långt ifrån glasklart. Socialdepartementets och nu också lagrådets jurister har gjort en annan bedömning än Läkemedelsverkets. Det är viktigt att poängtera att extemporeapoteken måste ha tillstånd från Läkemedelsverket. Ingenstans har det framkommit att det skulle finnas någon risk att verkets tillståndsgivning skulle svikta, det vill säga att vi skulle riskera en sämre kvalitet på extemporeläkemedlen.

Läkemedelsverket har hävdat att den läkemedelsansvarige på ett apotek inte bör vara samma person som tillståndsinnehavaren – och begärt att ni ska klargöra frågan. Vad svarar ni?

– Samma person bör kunna ha dessa roller. Ett förslag i frågan har remitterats och är under beredning.

Många potentiella småföretagare på apoteksområdet har uttryckt missnöje över svårigheten eller rentav omöjligheten att starta upp. Missnöjet gäller bland annat få och dyra IT-lösningar. Vilket budskap har du till dessa personer?

– Det är alldeles tydligt att det finns en politisk vilja att få ut småföretagare på marknaden. Flera principiella val, bland annat prismodellen, har gjorts för att skapa så låga trösklar in på marknaden som möjligt. Men detta tar inte helt bort det faktum att det i grunden är en klar fördel att vara stor på den här marknaden.

– Sedan är den här marknaden speciell med tanke på de väldigt höga kvalitetskraven som måste ställas på verksamheten. Dessa krav får vi aldrig kompromissa med. Man behöver nog ha ett visst tålamod och respekt för den komplexa utmaning som omregleringen utgör. Det är trots allt viktigare att det här blir rätt än att det går jättefort. Sedan får vi inte glömma att Apoteksgruppen, som troligen kommer att fånga upp många entreprenörer, finns.

Vissa systemleverantörer sägs har problem att få sina IT-stöd att fungera. Vad händer om det strular och inget kommersiellt IT-system finns på banan på flera månader?

– Det finns inga tecken på att vi får ett sådant worst case-scenario, vi har hittills inte fått sådana indikationer. Men blir det så får vi ta ställning till den situationen.

Viss förvirring tycks ha uppstått hos handlare och kommuner om försäljningen av receptfria läkemedel i butik. I dag räcker det att anmäla försäljning till Läkemedelsverket. Hade inte ett tillståndsförfarande varit att föredra för att få bättre ordning på verksamheten?

– Det är inte acceptabelt men lite begripligt att det blir lite problem kring det här i början. Jag tror att det hade skett en hel del nybörjarmisstag i det första skedet även om man hade infört tillståndskrav. Vad jag har förstått så har Läkemedelsverket nu intensifierat sina insatser gentemot kommunerna, som har tillsynsansvar för verksamheten.

Varför har inte möjligheten för outbildad butikspersonal att ge råd om läkemedel lagstiftats bort?

– Yttrandefriheten är grundlagsskyddad och det ska mycket till för att inskränka den. Den inskränkning som du beskriver skulle vara väldigt ingripande och svår att kontrollera. Vi ställde oss frågan om det skulle gå att uppnå samma resultat utan denna legala inskränkning. Vi anser att vi når dit via personalens obligatoriska skyldighet att upplysa om var man kan få kvalificerad rådgivning. Det är viktigt att följa upp hur detta fungerar.

När ska Omstruktureringsbolaget upplösas?

– När försäljningsprocesserna är slutförda, jag är övertygad om att det blir under 2010. Då blir socialdepartementet ägare av fyra bolag inom det här området. Apoteket AB, som återgår till att vara direktägt, Apoteksgruppen, Apotekens Service AB och APL.

Vad händer med APL?

– Det är sagt att APL ska bli direktägt av staten, alltså skiljt från Apoteket AB, eller säljas. Under 2010 kommer det att vara ett direktägt bolag under socialdepartementet.

Apodos har framförts som ett möjligt problemområde på den nya marknaden. Bör inte infrastrukturen för dosförpackade läkemedel föras över till servicebolaget, för att få detta att fungera på alla apotek även framöver?

– Landstingssidan har på olika sätt framfört till oss att de ser detta som nödvändigt. Regeringens ingång är att man vill konkurrensutsätta även denna delmarknad. Vi tittar på olika lösningar. I dag finns lokala dosregister, och i huvudpropositionen föreslogs att ett nationellt dosregister tas fram. Nu i dagarna har vi också lagt ett uppdrag på Apotekens Service AB att upprätta ett sådant. Det kommer att bli en grundbult på en konkurrensutsatt marknad för dosläkemedel. Därutöver kan det komma att krävas ytterligare åtgärder.

Hur ser du på konkurrensutsättning inom sjukhusfarmacin och Apoteket Farmacis framtid?

– Det är spännande med de insatser som landstingen nu gör för att åstadkomma dynamik på det här området. Apoteket Farmaci dominerar förstås men det finns förhoppningar om att uppnå en reell konkurrens även här. Men här kan man inte förvänta sig snabba förändringar. Det finns i dagsläget inga konkreta planer på någon avyttring av Apoteket Farmaci.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev