Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag24.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Guldskalpellen: Bidrag från Region Skåne

Publicerad: 15 April 2015, 13:37

Bidrag 2. Röda telefonen. Urologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, från vänster: Jenny Wanegård, Hanna Åberg, Kerstin Cappelin, Fredrik Liedberg och Anna-Karin Lind

Foto: Jenny Patera, RCC Syd

Här är de nominerade från Region Skåne.


ÅRETS FÖRNYARE

1 Pekplatta ersätter postisar när vården blir mobil

Nominerat:
It-stöd för avancerad sjukvård i hemmet (Itacih-projektet).

Hemvist: Region Skåne och Lunds universitet.

Motivering: Projektet har sedan 2012 tagit fram ett processtöd för avancerad sjukvård i hemmet (ofta palliativ cancervård), tänkt att både underlätta det dagliga arbetet och stärka patientsäkerheten i ljuset av att fallen blir allt fler. Vinnova hör till sponsorerna. Används i dag av cirka 100 medarbetare vid två avdelningar för avancerad sjukvård i hemmet, med cirka 100 vårdplatser, och kan härnäst komma i fråga för dialys och njursvikt. Regiondirektören Jonas Rastad framhåller projektets utvecklingsarbete som ett föredöme: ”Genom ett tätt samarbete mellan utvecklare och användare, och en iterativ metod med många små leveranser, växer det fram ett system som är anpassat för användarna”, skriver han i prisnomineringen.


2 Cancerutredning för alla med synligt blod i urinen

Nominerat: Röda telefonen.

Hemvist: Urologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus.

Motivering: Inget tecken pekar så tydligt på cancer i urinblåsa eller urinvägar som synligt blod i urinen. Ändå ges 50 procent av patienterna med symtomet primär behandling med antibiotika, med risk för tumörspridning under tiden. Urologispecialisten Fredrik Liedberg står bakom ett nytt snabbspår för cancerutredning sedan mars 2014, och har spridit kännedomen om det hos vårdcentraler och sjukvårdsupplysning. 57 vårdcentraler kan direktremittera patienter över 50 år. Primärvården har fått rätten att starta vårdförloppet utan inledande specialistundersökning. Hela två av tre visar sig ha urologisk sjukdom som kräver specialistbehandling, och var fjärde patient har cancer. Framgången har fått läkare i andra specialiteter att fundera på vad de ska ha för färg på egna telefoner.


3 Uppdaterade arbetsrutiner gör arbetet med diabetes bättre

Nominerat:
Diabetes Q.

Hemvist:
Region Skåne.

Motivering:
Arbetssättet upplevdes som förlegat och blodsockerkontrollen hos patienterna med diabetes typ 2 var undermålig. Det var utgångspunkten när projektet drogs igång 2012, och sedan dess har bilden ljusnat. Teamet av diabetessjuksköterskor och läkare har regelbundna träffar och analyserar data i Nationella diabetesregistret var tredje månad. Strukturerad vårdkontakter började användas, med kallelser till patienter och väntelistor för bevakning. Besöksfrekvensen och målvärdena sätts individuellt i samråd med patienten.


4 Liten investering gav stort utfall för Skånes äldrevårdscentraler

Nominerat:
Äldrevårdscentraler.

Hemvist:
Region Skåne.

Motivering:
Ett femtiotal äldrevårdscentraler har blivit verklighet i Skåne sedan regionen vid ingången av 2014 gjorde det möjligt för vårdgivare att få ersättning enligt bestämda kriterier inom vårdvalet. Vårdgivaren ska dels nå vissa målnivåer för sina listade patienter från 75 år och uppåt, men också delta i regionens utvecklingsarbete kring äldre och i samverkan med kommun och sjukhus. Ledningen anser att investeringen har varit extremt liten i förhållande till resultatet. Varje vårdcentral som godkänns får 240 000 kronor extra per år.


5 Bred lastbil på festivaler lockar ungdomar till mottagningen

Nominerat:
UM Mobil, Vellinge.

Hemvist:
Skånevård Kryh, Region Skåne.

Motivering:
Med en ungdomsmottagning på hjul når den skånska primärvården sedan i höstas ut till ungdomar som inte reser för att ta sig till en permanent mottagning. Även festivaler ger möjlighet att komma nära målgruppen. Uppdraget är att bland annat förebygga oönskade graviditeter, köns­sjuk­domar samt fysisk och psykisk ohälsa. En lastbil kan fälla ut sidorna så att bredden blir fyra meter, och mottagningsytan 36 kvadratmeter. Personalen, bland annat barnmorska, kurator/psykolog, manlig sjuksköterska och läkare, får en stabil arbetsmiljö trots att orterna växlar. Först var gruppen orolig för att ungdomarna inte skulle våga komma, men den oron tycks ha varit obefogad.


6 Symtomregister ledde till att färre dementa fick skadlig medicin

Nominerat:
Förbättrad demensvård med hjälp av kvalitetsregister för Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, BPSD.

Hemvist:
Minneskliniken, Skånes universitetssjukhus.

Motivering:
Att färre dementa ges onödiga och potentiellt skadliga antipsykosläkemedel är ett av de konkreta resultaten av arbetssättet vid Malmös minnes­klinik, och dess symtomregister som började spridas över landet 2010. En etablerad symtomskala, NPI, används för systematisk kartläggning av patienternas beteendemässiga och psykiska symtom. Måttstocken ger precision när personal diskuterar symtomen. Orsaker kan identifieras för fler patienter, och med stöd av registret upptäcks nya samband. Anslutna enheter finns i 282 av landets 290 kommuner, och totalt är de över 4 000. Drygt 13 500 anställda inom demensvården har deltagit i registrets tvådagarsutbildning.


7 Plan för att möta framtida värmeböljor ska rädda liv

Nominerat:
Beredskapsplan för höga temperaturer/värmebölja i Skåne.

Hemvist:
Enheten för folkhälsa och social hållbarhet, Region Skåne.

Motivering:
Sommarhetta i Sydeuropa 2003 dödade cirka 40 000 personer, och värmeböljor bedöms vara den typ av väderhändelser som får störst konsekvenser även i Sverige. De spås bli starkare och komma tätare framöver. Den skånska beredskapsplanen tar sikte på personer över 65, och aktiveras vid SMHI:s värmevarningar.


8 Centrum diagnostiserar cancer med minimal väntan

Nominerat:
Diagnostiskt centrum.

Hemvist:
Centralsjukhuset i Kristianstad.

Motivering:
Med remiss från primärvården ska patienter, vars diagnos inte har kunnat ställas, erbjudas diagnostisk utredning på Centralsjukhuset inom tre arbetsdagar. Och initiativtagarna jämför insatsen för patienterna med ett depåstopp i formel 1: Specialisterna samlas kring patienten för att det hela ska gå riktigt snabbt. Det handlar inte minst om att fånga cancerfall så fort som möjligt, men även andra allvarliga tillstånd. Totalt ska utredningen fram till diagnos eller uteslutande av sjukdom ta högst 22 dagar. Centrumet öppnade hösten 2012.


9 Förenklad behandling ersätter kirurgi för stor patientgrupp

Nominerat:
Införande av ny behandling för Dupuytrens kontraktur med vetenskaplig utvärdering.

Hemvist:
Ortopedkliniken Hässleholm-Kristianstad-Ystad.

Motivering:
Ett tvärprofessionellt team har infört en förenklad behandling, utan operation, av Dupuytrens kontraktur. Det sker i samarbete mellan ortoped, arbetsterapeuter och sjuksköterskor. Resultaten visar att den nya metoden är minst lika bra som ett operativt ingrepp, till sänkt kostnad och med betydligt mindre rehabiliterings- och sjukskrivningsbehov. Metoden, som tillämpas sedan 2011, har nästan helt ersatt ett vanligt kirurgiskt ingrepp för en stor patientgrupp. Tidigare opererades 100–120 patienter per år, i fjol 23.


10 Mobilt akuteam sparar pengar och ökar tryggheten

Nominerat:
Hälsostadens mobila akutteam.

Hemvist:
Region Skåne, Hälsostaden Ängelholm.

Motivering:
Akutteamet har skapat bättre trygghet och tillgänglighet till vård och bedömning i samband med akut sjukdom. Detta genom att undvika påfrestande transporter, oplanerade vårdtillfällen i slutenvård och återinläggning, samt genom att minska inflödet till akutmottagningen. Projektet startades i juni 2014, och vid årsskiftet hade teamet gjort 334 hembesök hos 188 patienter – cirka 2,5 besök per eftermiddag. I 94 procent av fallen undveks besök på akutmottagningen, och oplanerad inläggning inom slutenvård undveks vid 73 procent av hembesöken. Ledningen uppskattar att teamet på ett halvår kostade 1,2 miljoner kronor men sparade 5,7 miljoner.

11 Kampanj fick 6 000 att vaccinera sig mot HPV

Typ: Folkhälsokampanj.

Nominerat: HPV-kampanjen ”Lyssna på din liv­moder”.

Hemvist: Region Skåne.

Motivering: På fyra timmar den 27 september i höstas vaccinerades 6 000 skåningar mot HPV, fler än under hela 2013. Dagen var höjdpunkten i en satsning för att väcka bred kännedom om risken för livmoderhalscancer, och för att få fler vaccinerade. Ett 80-tal mottagningar höll öppet. Söktrycket blev stort, efter bland annat radioannonsering och en pr-insats, där 24-åriga Nathalie som drabbats av livmoderhalscancer spelade en nyckelroll. Uppföljning visade att 95 procent av målgruppen, kvinnor födda 1987–92, hade uppmärksammat kampanjen, och 80 procent hade tagit del av budskapet. 10 000 kvinnor i målgruppen tog sin första dos HPV-vaccin under hösten 2014.

ÅRETS BANBRYTARE

41 Djärvt men framgångsrikt att låta heroinist välja vård

Nominerad:
Anders Åkesson (MP), ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri, läkemedel och tandvård, samt hälso- och sjukvårdsstrategerna Emelie Sundén och Bim Soerich.

Hemvist:
Region Skåne.

Motivering:
Region Skånes vårdval på området Laro, läkemedelsassisterad behandling vid opiat­beroende, är unikt för Sverige. Det innebär att vårdvalsmodellen sprids utanför de traditionellt valstarka patientgrupperna – och var ett modigt sätt att bemöta problem med lång väntetid och bristande tillgänglighet. Det har resulterat i ett stort antal vårdgivare i Skåne, kön är borta och kunskapen om erfarenheterna sprids över landet.


43 Livet på landet ger långtidssjuk väg tillbaka

Nominerad:
Ulf Hallgårde, överläkare och projektledare.

Hemvist:
Avdelningen för hälso- och sjukvårds­styrning, Region Skåne.

Motivering:
Många långtidssjukskrivna med ångest, depression och stressreaktioner har blivit mer passiva och socialt isolerade under sjukdomen. Sedan start med pilotförsök 2009 har lant­bruks­före­tag, efter granskning och upphandling, gett plats för patienter som bedömts kunna ha utbyte av vad som kallas naturunderstödd rehabilitering – med tre halvdagar i veckan under åtta veckor. På gårdarna är ingen medicinsk personal med, utan den egentliga vården bedrivs på ordinarie sätt. I programmet samverkar vården med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Ulf Hallgårdes långsiktiga arbete har varit avgörande. Modellen är komplex men fungerar väl, och nu planeras användning av den även för nyanlända flyktingar med psykisk ohälsa på grund av traumatiska upplevelser.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev