måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Guldskalpellen: Västra Götalands bidrag

Publicerad: 2 april 2014, 05:00


Bidrag 20: Art clinic, Mölndal
Hemvist: Göteborg

Motivering: Art Clinic vill höja kvalitetsnivån inom den privata sjukvårdssektorn och arbetar aktivt med arbetsmiljö, teknisk utveckling samt patientsäkerhet. Art Clinics personal i samarbete med industrin bygger en miljöklassificerad klinik som ska stå färdig 1 april 2014. Då ska patienter och personal flytta in i helt nya lokaler. Där finns den senaste tekniken, bland annat vad gäller kirurgisk belysning, försörjningspendlar, bild och konferenssystem och ventilation.

Bidrag 21: Webbsidan Distriktsläkare.com
Hemvist: Västra Götalandsregionen

Motivering: Det har länge saknats ett bra forum där distriktsläkare själva kan sätta agendan och diskutera sinsemellan, oavsett var de bor eller i vilka grupper de är medlemmar. Distriktsläkare.com fyller just det tomrummet. Aktiviteten i forumen är hög och de teman som väljs av skribenterna är förstås alltid aktuella eftersom vi verkar i samma miljö. Utöver forumet finns även aktuell information om utbildningar, behandlingar, medicinska nyheter, möjligheter att kontakta andra kollegor och starta grupper.

Bidrag 22: Kompetenshöjning, effektivisering i primärvården, Praktikertjänst
Hemvist: Maria Alberts vårdcentral, Trollhättan

Motivering: Unik kompetenshöjning inom en enskild primärvårdenhet, omfattande både personal och verksamhet. Effektiviseringen innebär snabbare specialistbedömningar, samt kostnadsbesparing för regionssjukvården. En kompetent och populär vårdcentral har vuxit fram, med kortare vårdköer. Här tas egna arbets-EKG och kvalificerade spirometrier, och här görs kirurgiska laseringrepp samt specialistinkluderande multimodala rehabiliteringar.

Bidrag 23: Sköra äldre, sammanhållen vård- och omsorgsprocess
Hemvist: Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mölndal

Motivering: Sköra äldre är en patientgrupp som är extra utsatt där studier har visat brist på helhetssyn och samverkan mellan olika huvudmän och vårdaktörer. Projektet har undersökt effekten av geriatrisk bedömning av sjuksköterska på akuten, vård- och stödsamordnare i kommunen, planering och multiprofessionell bedömning i hemmet med aktiv uppföljning samt tidigt och familjefokuserat anhörigstöd. Hittills har arbetssättet resulterat i nöjdare och självständigare personer, minskade kommunala kostnader för utskrivningsklara, kortare vårdtider, färre återbesök på akutmottagning samt säkrare och snabbare omhändertagande på akuten.

Bidrag 24: Ambulanssjukvårdens bedömningsbil
Hemvist: Ambulans- och prehospital akutsjukvård, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Motivering: Bedömningsbilen har gett möjlighet för patienter som annars hade tillbringat flera timmar på akutmottagning (som ökar risken för mortalitet och komplikationer) att få sin hjälp tillgodosedd prehospitalt. Projektet har aktiverat akut biståndshandläggning i hemmet och undvikit onödig sluten vård. Genom att inte använda en ambulans till dessa uppdrag har patientsäkerheten ökat för den prehospitala patienten som väntar på ambulans, då denna resurs i stället var ledig för andra uppdrag av kanske mer akut karaktär. En personbil utrustades som en ambulans, dock utan bår.

Bidrag 25: Stiftelsen Surgicon
Hemvist: Göteborg

Motivering: I dag utvecklas detaljplaner för kirurgisk utbildning, för varje enskild specialitet i varje land. Detta innebär ett oerhört dubbelarbete. Yrket borde vara internationellt eftersom den mänskliga anatomin är densamma oavsett land, kultur, ras och religion. Djupast sett berör frågan om kirurgisk kvalitet frågan om mänskliga rättigheter. Projektet har redan påverkat synen på kirurgisk utbildning, internationellt och nationellt. Det har gett en större ödmjukhet inför ämnet. Projektet lyfter frågan om kirurgisk kvalitet och säkerhet, genom att fokusera på kirurgers upplärning och träning. Ledande kirurger ansvariga för kirurgisk utbildning får kontakt med kollegor över hela världen tack vare Surgicon.

Bidrag 26: Närvård västra Skaraborg
Hemvist: Västra Skaraborg – Primärvård, offentlig och privat samt Skaraborgs sjukhus Lidköping

Motivering: Ledningsgruppens identifiering av vård- och omsorgsbehov har under ett antal år lett till att den basala hemsjukvården kompletterats av mobila specialistteam och mobil hemsjukvårdsläkare. Dessa arbetar inte som ”konsulter” utan operativt i hemsjukvården (med hemsjukvården som bas). Målet är att etablera en sömlös vård och omsorg. Vårdformerna kan liknas vid mikrosystem som samarbetar och integrerar med övriga sjukvårdsystemet. Detta patientcentrerade arbetssätt har lett till kvalitetsförbättringar, bättre resursutnyttjande, ökad trygghet för individen och har lett till lägre kostnader på alla nivåer.

Bidrag 27: Förbättringsarbete för bättre omhändertagande av patienter med artros
Hemvist: Registercentrum, Västra Götaland

Motivering: Arbetet med att förbättra omhändertagandet av patienter med artros är banbrytande, och medför att många operationer och röntgen­undersökningar kan undvikas. Patienter som genomgått artrosskola anger att deras smärta är mindre frekvent och mindre intensiv. De har bättre hälsorelaterad livskvalitet samt en minskad rörelserädsla.

MICAELA TORESSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev