fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Här är årets vassa bidrag

Publicerad: 4 april 2017, 11:49

Bild 1/9  

En effektiv sepsiskedja tävlar mot föregångare för kvalitetsvård av svårläkta sår, en cancerapp och 45 andra nominerade.


1. Sepsiskedja på Skånes akuter har effekt för patienterna

NOMINERAD: Sepsiskedjan.

HEMVIST: VO infektionssjukdomar, Skånes universitets­sjukvård.

MOTIVERING: Sepsis är en akut sjukdom med hög dödlighet och tillståndet är svårare att upptäcka än till exempel stroke och hjärtinfarkt. Arbetet med sepsiskedjan har medfört att de flesta patienter med sepsis på akutmottagningarna i Skåne identifieras tidigt och får antibiotika i rätt tid.

Arbetet startade 2012 och har utvärderats vetenskapligt. 2015 fastställdes ett regionalt vårdprogram som därefter aktivt implementerats på alla Skånes sjukhus under 2017. Resultat: Tiden till antibiotika vid sepsis har minskats till målet under en timme för 90 procent av patienterna i implementeringsfasen på Skånes sjukhus.

Implementeringen fortsätter under 2018 och där­efter ska sepsiskedjan hållas vid liv genom sepsis­ansvariga läkare och sjuksköterskor på alla sjukhus. Stort intresse finns från övriga landsting kring processen.

2. Skåne kan bli förebild med säker vaccintillgång

NOMINERAD: Säker vaccintillgång i Skåne.

HEMVIST: Skåne.

MOTIVERING: En upphandling med kreativa upplägg har löst problematiken för Region Skånes försörjning av vaccin för tre av de mest kritiska barnvaccinerna, bland annat genom att införa säkerhetslager hos leverantörens distributör.

Bristen på de kombinationsvacciner som används i barnvaccinationsprogrammet har visat sig genom leveransproblem då efterfrågan varit större än tillgången. Region Skåne har i dialog med många parter inom vården och i näringslivet säkrat tillgången på barnvacciner till nytta för medborgare och sjukvård.

Region Skåne är först i landet med att upphandla och äga säkerhetslager för vaccin och modellen med vaccinlager har väckt stort intresse både nationellt och bland leverantörer. Frågan om beredskapslagerhar lyfts och Sveriges Kommuner och Landsting föreslår att modellen används nationellt.

3. Ledningsförstärkning i varje ambulans i Skåne

NOMINERAD: Prehospital Sjukvårdsledning.

HEMVIST: Region Skåne.

MOTIVERING: Skåne är först att breddinföra en ledningsförstärkning och en stabil organisation dels med operativ ledning i varje ambulans i Skåne, dels med stabstöd av helt nytt slag. Den nya organisationen och arbetssättet innebär att sjukvården kan ledas från skadeplats och snabbt kan ta avgörande beslut i svåra situationer som hotar individ och samhälle. Arbetet startade 2003 och metoden ger större träffsäkerhet i resursanvändningen.

4. Världsklass på snabb akut strokevård över klinikgränserna

NOMINERAD: Ultrasnabbspåret 10/30 för akut stroke.

HEMVIST: Skånes universitetssjukhus Malmö.

MOTIVERING: ”Ultrasnabbspåret 10/30” för stroke är ett samarbete över klinikgränserna och flera yrkeskompetenser. Syftet är att minimera tiden från ankomst till första sjukhus tills att akut stroke­behandling, till exempel propplösande trombolys startar, och till start av sekundärtransport till högspecialiserat sjukhus med möjlighet till trombektomi, det vill säga mekanisk kateterburet borttagande av stor blodpropp.

Metoden utvecklas för att patienter ska köras med ambulans till närmaste akutsjukhus för snabb behandling med trombolys, i stället för att som på många håll sikta direkt på ett sjukhus längre bort med trombektomibehandling. Detta eftersom risken annars är att behandlingsstart fördröjs. Resultaten visar att det på ett säkert sätt går att påbörja propplösande behandling inom tio minuter från det att den strokedrabbade anlänt i ambulans till akutmottagningen samt påbörja sekundärtransport till ett sjukhus med möjligheter till trombektomi inom 30 minuter.

Projektet som Skånes universitetssjukhus hoppas kunna sprida till andra sjukhus är kostnadsneutralt, har stora potentiella hälsovinster och är även bland världens snabbaste avseende akut strokevård.

5. Samarbetsprojekt överlever tider av personalflykt

NOMINERAD: Radiusfrakturprojketet.

HEMVIST: Skånes universitetssjukhus, Lund.

MOTIVERING: I en tid med personalflykt och inställda operationer har radiusfrakturprojektet lyckats hålla glöd i lågan och visat att ett samarbetsprojekt mellan alla inblandade personalkategorier kunnat överleva.
2011 centrerades radiusfrakturoperationerna på Skånes universitetssjukhus till Lund. 2013 sattes målet att klara av tre operationer före klockan 13 genom att effektivisera flöden och korta led­tiderna. Men under hösten 2016 hotades projektet, verksamheten flyttades på grund av sjuksköterskebristen. 2017 har verksamhet kommit tillbaka till Lund.

6. Från massuppsägningar till utvecklingsarbete

NOMINERAD: Arbetsmiljö- och utvecklingsprojekt på förlossningen i Helsingborg.

HEMVIST: Förlossningen i Helsingborg.

MOTIVERING: Ur en svår kris med massuppsägningar och bristande tillit till ledningen bygger avdelningen en struktur som ska överleva omorganisationer och chefsbyten med medveten involvering av medarbetare och patienter.

I juli 2016 sade 36 barnmorskor upp sig. Fem veckor senare var i stort sett alla tillbaks. Ett avtal hade slutits inkluderande bland annat 18 timmars avsatt tid per tioveckorsperiod till utvecklingsarbete för alla barnmorskor.
En omedelbar kartläggning med medarbetar­enkät, patientenkät och processkartläggning gjordes. Teamdagar för alla medarbetare hölls under hösten. Utifrån detta identifierades viktiga förändringsbehov. En omorganisation gjordes med förändrad chefsstruktur. En projektledare anställdes för att hålla samman utvecklingsarbetet.

Målet är dels att skapa resultat i linje med kraven i den statliga förlossningssatsningen, dels att skapa ett nytt sätt att arbeta med förändringsarbete, med större medarbetarinflytande och patientinvolvering.

7. App underlättar skattningar i barnpsykiatrin

NOMINERAD: Blåappen – ett nytt verktyg för barnpsykiatrin i Skåne.

HEMVIST: BUP:s regionala heldygnsvård i Skåne.

MOTIVERING: Arbetsgruppen bakom Blåappen har genom flerårigt, ihärdigt arbete förverkligat idén om en ny medicinteknisk lösning för barn- och ungdomspsykiatrin som en del av Psykiatri Skånes e-hälsosatsning.
I förarbetet till Blåappen identifierades ett problemområde gemensamt för hela psykiatrin: På grund av förlegade metoder med papper och penna kompletterades inte rutinmässigt den kliniska bedömningen med strukturerade skattningsinstrument trots att all evidens talar för att kombinationen ökar tillförlitligheten i den psykiatriska bedömningen.

Med den så kallade Blåappen finns nu ett verktyg som hanterar psykiatriska skattningar på ett modernt sätt, höjer kvaliteten i den psykiatriska vården och möjliggör evidensbaserat arbete i barnpsykiatrin som uppskattas av patienter, anhöriga och medarbetare. Blåappen innehåller i dag runt 15 barnpsykiatriska skattningsskalor. Under tiden ungdomarna vårdas inlagda fyller de tillsammans med sin behandlare i självskattningsskalorna på avdelningens surf­plattor eller i sina egna smartphones. Behandlare får ut skattningsresultaten i realtid och dessa kan vägas in i behandlingsplaneringen. Efter utskrivningen kan ungdomar följas upp med Blåappen, och får en feedback-kurva över förloppet på sitt mående som byggs upp över tid.

8. Stöd till njursjuka med övervikt inför transplantation

NOMINERAD: Viktreducering inför njur­trans­plantation.

HEMVIST: Skånes universitetssjukhus.

MOTIVERING: Ett tvärprofessionellt team har visat att satsningar över klinikgränser som stödjer utsatta patienter med livsstilsförändringar kan få livsavgörande resultat. Det gäller överviktiga patienter i behov av njurtransplantation. Genom sitt arbetssätt visar paramedicinska enheten och övriga teamet på möjlig­heten och vikten av ett hälsofrämjande arbetssätt.

Patienter nekas ofta njurtransplantation vid övervikt på grund av att risken för komplikationer är stor. Njursektionen fattade beslutet att själv stå upp för sina patienter och ge dem stöd i en viktreduktion på hälsosamt sätt som skulle gynna en framtida njurtransplantation. Mer än hälften av de patienter som fullföljt det livsstilsförändringsprojekt som startats har efter tolv veckor satts upp på väntelistan för en njurtransplantation. Av dessa är nu drygt en tredjedel transplanterade.

9. Hygienisk engångsförpackning vid sårbehandling

NOMINERAD: Engångsförpackning.

HEMVIST: Malmö.

MOTIVERING: Entreprenören Asko Päiviö har tagit fram en ny modell på förpackning som gynnar hygien vid sårbehandling.
Medicinrester når inte ut i miljön och dosering underlättas eftersom innehållet töms helt vid användningen av denna nya engångsförpackning. Produkten erhöll patent 2016.

10. Snabbare agerande på föränderlig marknad

NOMINERAD: Läkemedelsförsörjning i egen regi.

HEMVIST: Landstinget i Blekinge.

MOTIVERING: Landstinget i Blekinge vågade bryta isen och ta hem läkemedelsförsörjningens alla delar i egen regi – för kostnadseffektivitet och för mer tid för vårdpersonal och vårdnära arbete.

Målet med förändringen har bland annat varit att kunna agera snabbare på en föränderlig läke­medels­marknad, ge vårdpersonal mer tid till patient och att låta rätt kompetens göra rätt sak så att farma­ceuter beställer och hanterar läkemedelsförråd. Ett resultat är också att kostnaderna har reducerats på slutenvårdsläkemedel via rekvisition med 4,8 miljoner kronor mellan 2015 till 2016 och att läke­medels­säker­heten har ökat.

11. Föregångare för kvalitetsvård av svårläkta sår

NOMINERAD: Sårcentrum Blekinge och Rikssår – där forskning, kompetens och kvalitet förbättrat vård och omsorg av patienter med svårläkta sår.

HEMVIST: Landstinget Blekinge.

MOTIVERING: Teamarbetet på Sårcentrum har lett till utvecklandet av det nationella kvalitets­registret Rikssår. Tydliga resultat visar att detta strukturerade arbetssätt radikalt har minskat sårläkningstider och anti­biotika­behand­lingar och att kostnader för sjuk­vården dramatiskt sjunkit med sam­tidig höjning av patienternas livskvalitet.

Forskningstraditionen kring svårläkta sår är lång i Blekinge, och redan 2003 startade det primärvårdsbaserade läkarledda sårcentrat. Flera publikationer har visat att genom användandet av registret Rikssår uppnår man en kvalitets­säkrad vård för patienter med svårläkta sår.

12. Senior alert återfinns numera även på läsplatta

NOMINERAD: Senior alert 2.0.

HEMVIST: Qulturum, Region Jönköpings län.

MOTIVERING: Senior alert 2.0 är en teknisk plattform som stödjer det vårdpreventiva arbetet och är anpassat för och med patienten och vårdgivaren. Den nya plattformen visualiserar den vårdpreventiva processen och resultaten på ett helt nytt sätt. Senior alert är ett kvalitetsregister som används av 20 landsting/regioner, 140 privata vårdgivare och 280 kommuner. Syftet är att ge goda förutsättningar för vård- och omsorgspersonal att arbeta systematiskt och strukturerat för att förebygga fall, under­näring, trycksår, ohälsa i munnen, blåsdysfunktion och VRI.

Plattformen uppgraderades i februari 2017 och samtidigt har en ordentlig genomgång av användar­barheten av registret, både för statistikuttag, administration och registrering gjorts. Numer kan till exempel Senior alert användas direkt i mötet med patienten via läsplatta och patientöversikten kan skrivas ut så att patienten blir delaktig i vårdplanen.

13. Kostnadseffektiv metod som minskar patientens lidande

NOMINERAD: Minimalinvasiv, skonsam och kostnads­effektiv behandling av pilonidalsinus.

HEMVIST: Länssjukhuset Ryhov, Region Jönköpings län.

MOTIVERING: Traditionell behandling av pilonidal­sinus innebär en stor operation med betydande risk för långvariga sårkomplikationer och medföljande lång sjukskrivning. Kirurgkliniken på Länssjukhuset Ryhov har utvecklat, implementerat, utvärderat och vidarefört en ny, skonsam, kostnadseffektiv metod som ger betydligt minskat behov av sjukskrivning, en dag jämfört med 35 dagar, och minskat patient­lidande.

Metoden har också introducerats vid andra sjukhus genom demonstrationsoperationer, ofta som en workshop tillsammans med sjukhusets ST-läkare. Andra har lärt sig metoden genom att besöka Ryhovs sjukhus.

En grov kostnadsberäkning visar på en besparing på omkring 40 000 kronor per opererad patient. I denna besparing ingår inte minskning av sjukskrivningskostnaden.

14. Internationellt körkort för kirurger

NOMINERAD: Projektet Surgicon – körkort för ­kirurger.

HEMVIST: Margareta Berg, Göteborg.

MOTIVERING: Kirurg Margareta Berg har lagt ner sju års oförtrutet och ideellt arbete på frågan om hur man utbildar nya kirurger i att operera och har gehör hos ett stort antal ledare inom kirurgin över hela världen. Hon har organiserat två kongresser i ämnet 2011 och 2013 där 45 av dessa ledare föreläste. De kom från 30 olika länder.

Målet för projektet som heter Surgicon är att internationellt likvärdiga körkort för kirurger ska införas, som reglerar vem som får operera vad. Detta för att minska antalet undvikbara kirurgiska komplikationer genom bättre utbildning.

15. Omedelbar återkoppling om patientsäkerhet på Sahlgrenska

NOMINERAD: Patientsäkerhet i realtid – en metod för lärande.

HEMVIST: Sahlgrenska universitetssjukhuset.

MOTIVERING: PiR, patientsäkerhet i realtid, är en modell för lärande som skapar möjlighet för vårdpersonal att förhindra vårdskador innan de uppstår och anpassa vårdinsatser utifrån patienters och ­närståendes perspektiv på patientsäkerhet och kvalitet.

Metoden PiR är i dag en implementerad och erkänd metod i verksamheten på medicin-, geriatrik- och akutmottagningen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och innebär att vårdpersonalen får återkoppling från granskningen samma dag som den äger rum. Och eftersom granskningen utförs under på­gående vård får vårdteamen möjlighet att göra skillnad för patienterna redan samma dag.

De långsiktiga effekterna kommer att studeras under 2017, det vill säga om vårdskadorna minskar och om patientsäkerhetskulturen ökar. Så här långt har endast kortsiktiga resultat kunnat påvisas i form av revidering av rutiner, direkta korrigeringar av felaktiga läkemedelsordinationer, förnyade bedömningar utifrån identifierade risker samt nya samtal tillsammans med patienter efter att patients perspektiv lyfts fram.

16. Krisintervention vid återfall i psykos avlastar personalen

NOMINERAD: Integrerad psykiatri med tillägg av Fact (Flexible Assertive Community Treatment).

HEMVIST: Nå ut-teamet, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

MOTIVERING: I syfte att minska lidande, motverka återfall, öka välbefinnande och på bästa sätt utnyttja resurserna till gagn för patienter, anhöriga och personal har en modell för krisintervention utvecklats och implementerats i ett evidensbaserat behandlingsprogram för psykos. Metoden går bland annat ut på att tecken på återfall i psykos identifieras i tidigt skede och att ett team kopplas in, vilket minskar belastningen på personalen.

En av delarna i satsningen är också att sprida metoden i Sverige. Tio team startade arbete enligt Fact-modellen under projekttiden 2013–2015, ytter­ligare tio team i Sverige har nu deltagit i implementering av metoden.

17. Drop in på beroendeklinik skapar tillgänglighet

NOMINERAD: Nordhemskliniken.

HEMVIST: Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

MOTIVERING: Tillgänglighet – ett föredöme, är motiveringen i nomineringen av beroendevården på Nordhemskliniken i Göteborg.

Kliniken arbetar med tillgänglighet och kvalitet i fokus. Det är enkelt att komma och minimala väntetider i en fullbemannad verksamhet där första stationen är ett drop in med läkare.

Nordhemskliniken är en del av beroendekliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och samverkar också med brukarorganisationer. Kliniken har funnits sedan 1959, med olika huvudmän. Lättillgängligheten skapar enkelhet i flödet och empiriskt bedöms att antalet drop-outs minskar, enligt egna uppgifter. I dag förbereder kliniken starten av ett alkoholvetenskapligt centra, där fler enheter ska tillföras för att säkra vårdkedjan, bland annat en tillnyktringsenhet.

18. Här får patienter med diffusa symptom diagnos

NOMINERAD: Diagnostiskt centrum.

HEMVIST: Medicin/geriatrik/akutmottagning/Sahlgrenska universitetssjukhuset Östra.

MOTIVERING: Diagnostiskt centrum ger en ofta förbisedd och vanligt förekommande patientgrupp en hemvist i vården och en snabb och sammanhållen utredning. Diagnostiskt centrum samlar den medicinska kompetensen gällande patienter som har ”allvarliga ospecifika symtom som kan tyda på cancer”.

Målet är att ha färdigutrett patienten och kommit fram till diagnos inom 22 dagar. Dessutom erbjuder centrat stödinsatser såsom kontakt för samtalsstöd, kuratorer, fysioterapeut, arbetsterapeut och dietist.

Sedan starten i maj 2016 har 20 procent av patienterna fått en cancerdiagnos, 20 procent har dia­gnostiserats med ospecifik diagnos där flertalet haft symtom som spontant förbättrats och övriga patienter har fått en annan definierad diagnos.

19. Webbstöd för att hitta korta vårdköer

NOMINERAD: www.remittera.nu

HEMVIST: Göteborg.

MOTIVERING: Remittera.nu hjälper till att effektivisera och resursoptimera den offentligt finansierade vården genom en webbtjänst som underlättar att remittera dit det går fortast, där vårdköerna är kortast. 2016 genomfördes en stor ombyggnad av bakomliggande databaser samt uppdatering av användargränssnittet – Remittera 2.0. Syftet med tjänsten är att komma åt problemet med vårdköer, utnyttja den offentliga vårdens resurser effektivare samt öka patientens möjlighet att påverka den egna vården. Projektet startades av distriktsläkare Martin Fredriksson.

20. Misstänkt urinblåsecancer utreds på en dag

NOMINERAD: One-stop hematuria clinic.

HEMVIST: Urologsektionen, kirurgkliniken, NU-sjukvården.

MOTIVERING: Patienter med misstänkt urinblåsecancer gör nu all utredning på en dag och åker hem efter undersökning, antingen med lugnande besked eller med ett cancerbesked. Vid cancerbesked har de inbokad operationstid i handen. Skapandet av ”One-stop hematuria clinic” har radikalt kortat alla ledtider i utredningen och förbättrat för patienterna.

Projektet har möjliggjorts tack vare ett klinikövergripande samarbete mellan kirurgkliniken, laboratoriemedicin, radiologen och anestesikliniken.

21. Effektivare rond med personcentrerat arbetssätt

NOMINERAD: Personcentrerat arbetssätt.

HEMVIST: NU-sjukvården, Västra Götalands­regionen.

MOTIVERING: Avdelning 42 på NU-sjukvården har helt och hållet gjort om sin rond, både innehåll och utförande, utifrån ett personcentrerat arbetssätt där patienter och personal upplever ett bättre och effektivare rondarbete. Målet var bland annat att bli bättre på bemötande, information och patientdelaktighet.

Under 2016 har utbildningsinsatser genomförts, piloter och utvärderingar samt mätningar skett. Därefter har man tagit fram ett ramverk för ronden med tydlig vårdplan som är personcentrerad. Ett systematiskt förbättringsarbete har genomförts.

22. Ändrade processer kortar ledtiderna på akuten radikalt

NOMINERAD: Akutpilotsprojektet vid NU-sjuk­vården, Västra Götalandsregionen.

HEMVIST: Norra Älvsborgs länssjukhus.

MOTIVERING: Enkla verktyg och processförändringar vid en akutmottagning kan radikalt förkorta ledtider, förbättra patientnöjdhet och kraftigt förbättra personalens motivation.

Ett flerårigt arbete med att utveckla akut­sjuk­vården på Sahlgrenska universitetssjukhuset inspirerade till att utveckla ett gemensamt koncept för akutmottagningar i Västra Götalandsregionen med tillhörande arbetssätt som då har genomförts som ett pilotprojekt vid NU-sjukvården.

I mars har modellen implementerats med bland annat så kallade stream-team med akutläkare som tar hand om potentiellt snabbt handlagda patienter, ett arbetssätt som säkerställer att en plan finns för samtliga patienter som både personal och patient känner till och följer och införande av ledningsläkare och larmläkare för hela akuten.

Ett antal nyckeltal har redan förbättrats: vistelse­tiden på akutmottagningen har sjunkit med 10 procent, tid till läkare med 15 procent, tid till triage med 30 procent. Både patienterna och personalen är nöjdare än tidigare.

23. Ett verktyg för jämlik barnhälsovård

NOMINERAD: En förälder blir till.

HEMVIST: Västra Götalandsregionen.

MOTIVERING: Med mod och nyfikenhet har 800 personer inom barnhälsovården i Västra Göta­lands­regionen utmanat sina egna normer, värderingar och arbetssätt för att göra barnhälsovården mer jämlik, välkomnande och inkluderande för alla familjer.

Det startade 2013 med att Centrala barn­hälso­vårds­teamet i Skaraborg kontaktade Kunskaps­cent­rum för jämlik vård för att få hjälp med att bli bättre på att ge en jämlik barnhälsovård. Till­sammans med Central barnhälsovård i Västra Göta­lands­regionen togs ”En förälder blir till” fram, ett verktyg för en jämlik barnhälsovård genom utbildning och reflektion.

Under våren 2017 har alla inom barnhälsovården i Västra Göta­lands­regionen genomfört En förälder blir till. Under ett år har personalen läst forskning, analyserat sin egen verksamhet, inspirerats av andra och varandra samt låtit arbetet mynna ut i konkreta handlingsplaner där bemötande, rutiner och arbetssätt har förbättrats.

24. Digital patient­utbildning effektiviserar kol-vård

NOMINERAD: KOLinfo – en ny väg att nå ut till personer med kol.

HEMVIST: Lungkliniken, Skaraborg sjukhus, Skövde

MOTIVERING: Kol-teamet visar att det går att effektivisera och spara pengar samtidigt utan att patienterna kommer i kläm. Genom att utveckla egen­vården, använda teknologi, samordna resurser och låta personer med kol delta i skapandet av patientutbildning, har det unika och mångfacetterade kol-teamet­ visat en ny väg att nå ut till de kol-sjuka och som även kan appliceras på andra sjukdomsgrupper.

Samarbetet med personer med kol har gjort patientutbildningarna behovsorienterade, i stället för som tidigare professionsinriktade. Det nya sättet att nå patienter med kol och deras närstående gör att vägen till egenvårdsbaserat stöd går snabbare.

25. Multidisciplinärt team stödjer barn med hjärntumör

NOMINERAD: Pediatriska hjärntumörteamet – uppföljningar av barn behandlade för CNS-tumör.

HEMVIST: Barnonkologen, Barn och ungdomssjukhuset, Universitetssjukhuset i Linköping.

MOTIVERING: Pediatriska hjärntumörteamet har tagit sig an ett svårt och spretigt multidisciplinärt område, som involverar inte bara det egna centrat med flera kliniker, utan även länssjukhusen i upp­tagnings­området, och lyckats få till ett arbetssätt där omhändertagandet av en särskilt utsatt patientgrupp optimeras.

På ett strukturerat sätt följs barn behandlade för CNS-tumörer över tid och genom multidisciplinär bedömning och kartläggning möjliggörs optimala stöd- och hjälpinsatser.

För drygt fem år sedan startade Pediatriska hjärntumörteamet, där ett fungerande arbetssätt successivt byggts upp och från 2016 fungerar fullt ut på alla positioner i det multidisciplinära teamet. Samordningen var utmaningen.
Personalkategorierna kan vara barnonkolog, barnneurolog, neurokirurg, neuroradiolog, barn­radio­tera­peut, konsultsjuksköterska, onkologisjuksköterska, forskningssjuksköterska, barnsjuksköterska, sjukgymnast, kurator, neuropsykolog, pedagog och ibland även barnendokrinolog, arbetsterapeut och dietist.

26. Säkerhetsmedarbetare lär av personal på vårdgolvet

NOMINERAD: Hospitering utförd av medarbetare från Miljö och säkerhet, Region Östergötland.

HEMVIST: Miljö och säkerhet, Region Östergötland.

MOTIVERING: Genom hospitering kan organisationen Miljö och säkerhet leverera tjänster som ligger i framkant och som är anpassade efter vårdens behov. Under 2016 hospiterade medarbetarna vid 50 olika verksamheter inom Region Östergötland. Det har medfört en större kunskap om verksamheterna samt ökad kunskap om miljö- och säkerhetsfrågor bland den personal medarbetarna mött. Hospiteringen medför att utvecklingen av verktyg och tjänster kan anpassas efter verksamheternas framtida behov utifrån hur vården och samhället förändras.

27. Systematisk uppföljning höjer kvalitet på protesoperationer

NOMINERAD: Kvalitetsuppföljning av höft- och knäproteser.

HEMVIST: Aleris specialistvård Motala.

MOTIVERING: Systematisk uppföljning av alla protesoperationer sedan 2012 har lett till minskade infektioner och komplikationer och nöjdare patienter. Enligt nomineringen har infektioner, reoperationer och höftluxationer reducerats.

Organisationen har bildat en ”haverikommission” med fyra medarbetare som regelbundet analyserar allvarliga infektioner för att kunna lära av misstagen. Riskbedömningar görs före operation med flera discipliner och alla patienter kontaktas per telefon efter hemgång. Inga patienter skickas hem med läckande sår, alla med misstänkta infektioner tas tillbaka och alla medarbetare tar ett så kallat hygienkörkort.

28. Webbsida för digitala orosanmälningar

NOMINERAD: Orosanmälan.se.

HEMVIST: Stockholm.

MOTIVERING: Genom nytänkande, engagemang och mod har Orosannmälan.se löst en stor ut­maning på ett enkelt sätt. Allt för att barn som far illa ska få hjälp så fort som möjligt, enligt nomineringen. Orosanmälan.se delar med sig av sina tjänster för att göra orosanmälningar men också för att visa myndigheter och beslutsfattare på digitaliseringens kraft på området. Från att fax var, och ibland fortfarande är, standard när tjänsten startades 2012 erbjuder hemsidan numera ett digitalt alternativ, som vuxit stadigt under åren.  
I dag är sidan störst i Sverige på området oros­anmälningar, används av bland annat SOS Alarm, och inom vården av flera avdelningar över landet inom till exempel BUP, ambulans, psykiatrin och akutmottagningar.

Under 2016 hade projektet enligt egen uppgift ”en budget som motsvarar två stycken kompressionsstrumpor för Stockholms läns landsting och en fåtölj för Tillväxtverket”.

29. 6 000 snabbutbildade i vård av asylsökande och nyanlända

NOMINERAD: Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända.

HEMVIST: Stockholm.

MOTIVERING: Alla nyanlända och asylsökande ska få en hälsoundersökning, vilket ställer stora krav på vården både avseende personal och logistik. ”Hälsa i Sverige” har genom innovativ tillämpning av metodiken ”train-the-trainer” på sex månader utbildat 6 000 professionella för att stärka vård, behandling och bemötande av asylsökande och nyanlända, och siffran beräknas uppgå till 15 000 professionella under 2017.

Programmet har visat att det är möjligt att reagera snabbt, att ta fram och agera utifrån preliminära strategier och justera riktningen utifrån de hinder och förutsättningar som framträder längs med vägen.

Målet har varit att sprida lovande arbetssätt och metoder mellan olika verksamheter och delar av landet. Spridningsmetodiken att utbilda utbildare användes och har möjliggjort storskalig spridning på kort tid. Inom ramen för programmet tillämpades metoden genom att landsting/regioner utsåg personer som skulle ta del av nationella utbildningar anordnade av Sveriges Kommuner och Landsting.

Resultatet av satsningen är ett nationellt kunskapslyft där samtliga landsting och regioner har deltagit. Utbildningsinnehållet har bland annat rört förbättrad hälsoinformation, förstärkta hälsoundersökningar, metodstöd vid lindrig psykisk ohälsa samt anpassade utbildningar om bemötande, stöd och behandling riktade till elevhälsa, primärvård och specialistvård.

Arbetssätt, metoder och stödmaterial som identifierats under programmets gång har sammanställts i en webbaserad verktygsbank.

30. Ett innovationsprojekt med konkreta utfall

NOMINERAD: Innovationsplatsen.

HEMVIST: Karolinska universitetssjukhuset.

MOTIVERING: Innovationsplatsen arbetar med innovationer som kommer patient, medarbetare och samhälle till godo. Syftet är att skapa en innovations­kultur för att utveckla en god och välfungerande vård. Under 2016 har konkreta resultat presenterats i form av patient- och personalnytta från flera projekt som genomförts tillsammans med olika verksam­heter på sjukhuset.

Innovationsplatsen startade 2011. I dag finns 25 innovatörer och mer än 30 initiativ drivs till­sammans med vård, akademi och näringsliv med stöd av Innovationsplatsen.

Exempel på projekt är videokommunikation med patienter med parkinson som minskat vårddygnen från nio till tre, lett till nya arbetssätt och kraftigt minskade väntetider. Ett annat exempel är Hjärtdagvården som skapar effektivare hjärtsviktsvård, frigjort 1 200 vårddygn på tio månader och minskat återinläggningar från 59 procent till 10 procent. Modellen kopieras på fler vårdområden, bland annat för barn med cancer där även en app skapats med information som upp­dateras hela tiden.

Inom gastroområdet har ett system med video­länk utvecklats så att universitetssjukhusets endo­skopister kan guida och dela med sig av sin kunskap till kirurger på andra sjukhus.

31. Nätläkare ska erbjuda tjänster på flera olika språk

NOMINERAD: Kry/Språkstöd.

HEMVIST: Stockholm.

MOTIVERING: Nätläkarbolaget Kry har startat projektet språkstöd, där flerspråkiga läkare kopplas samman med patienter som är i behov av läkarbesök på sitt modersmål. Genom projektet kan ny teknologi användas för att bidra till en högre tillgänglighet och jämlikhet inom primärvården.

Under 2016 gjorde Kry en kartläggning och insåg att företaget då hade en pool av läkare som till­sammans talade över 20 olika språk. För några månader sedan påbörjade Kry arbetet med att tekniskt göra det möjligt att sammankoppla läkare och patient på rätt språk, utan att behöva gå genom en tolk. Projektet lanseras i vår.

32. Positivt med arbetsterapeuter på barn och ungdomspsykiatri

NOMINERAD: Projekt kognitivt stöd, arbetsterapeuterna inom BUP Stockholm.

HEMVIST: Barn och ungdomspsykiatrin Stockholm.

MOTIVERING: Projektet innebär att barn och ungdomar inom BUP Stockholm har fått tillgång till arbetsterapeutiska insatser, med fokus på individuellt kognitivt stöd. Detta oberoende av diagnos och funktions­variation.
Projektet startade 2013 med fem arbetsterapeuter. Tre år senare permanentades 18 arbetsterapeuttjänster. I och med detta togs beslut att varje mottagning inom BUP skulle ha minst en arbetsterapeut lokaliserad på mottagningen och som skulle arbeta med individuellt kognitivt stöd för BUP:s patienter.

Under projekttiden har arbetsterapeuterna haft möjlighet att ta fram en gemensam arbetsmetod vilket ökar möjligheten för jämlik vård inom hela BUP Stockholm. Detta sätt att implementera en ny yrkesgrupp i en befintlig verksamhet är sällsynt och har visat sig vara en framgångsfaktor, enligt BUP Stockholm.

33. Mobil kommunikation gör servicegruppen bättre

NOMINERAD: Innovation mot framtida kommunikation.

HEMVIST: Capio S:t Görans sjukhus, Servicegruppen.

MOTIVERING: Capio S:t Görans sjukhus jobbar utifrån att så långt som möjligt utföra service i egen regi. Sjukhuset har uppnått en hög och säkerhetsställd kvalitet inom de områden där gruppen Service & Logistik har ansvaret. Genom trådlöst nätverk, smarta mobiler och surfplattor vet alla inblandade, såväl städ- som vaktmästare, vad som gäller och hur arbetsuppgifter ska skötas. Organisationen är multi­kulturell, alla behärskar inte svenska optimalt. Men i de system som införts kan bilder komplettera tal och text.

Whatsapp-funktionen för vaktmästarna har möjliggjort för arbetsledningen att få en betydligt bättre inblick i hur beställt arbete utförts, samt om det har inträffat några förseningar som vården behöver kännedom om. För måltidsvärdarna underlättar den bland annat kommunikation om allergier och olika koster vilket ökar patientsäkerheten.

34. Läsplatta engagerar patienten i vården

NOMINERAD: Stelpa (Smart Teknik Lyfter Patientarbetet).

HEMVIST: Praktikertjänst Nära.

MOTIVERING: Applikationen Stelpa gör patienten mer delaktig i vården och gör att vårdpersonal slipper onödig dubbeldokumentation, vilket effektiviserar processerna och frigör tid för patienterna och skapar mindre stress för medarbetaren, anser Praktikertjänst Nära.

Stelpa är ett medarbetarinitiativ inom hemsjukvården, i form av en applikation på läsplatta som sjukvårdspersonal använder tillsammans med patienter. Den skapar högre kvalitet i vården genom standardiserade formulär som bidrar till en smartare och bättre smärt- och symtomskattning, utvärdering och sårdokumentation.

Arbetssättet innebär att patienten får delta i den egna vården på ett helt nytt sätt. Genom att själv klicka i svarsalternativen på läsplattan blir patienterna mer engagerade i sitt eget välmående.

35. Projekt spred kunskap om hur risken för cancer kan minskas

NOMINERAD: Botkyrkaprojektet.

HEMVIST: Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland.

MOTIVERING: Cancervården i Sverige är inte jämlik. Botkyrkaprojektet är ett samarbete mellan Regionalt cancercentrum och Botkyrka kommun, med med­borgare från 160 länder och som talar över 100 språk, för att öka kunskapen bland invånarna i kommunen kring cancer och hur man minskar risken att drabbas. Ett 40-tal volontärer från Botkyrka har engagerats. De har, efter att själva genomgått skräddarsydd utbildning för uppdraget, informerat människor inom kommunen och på andra platser. Projektet har nått befolkningsgrupper som kan vara svåra för hälso- och sjukvården att nå i andra samman­hang. Projektet avslutades under hösten 2016 och har sedan utvecklats till andra områden.

Resultat: Deltagandet av gynekologisk cancer­screening har ökat i Botkyrka. Enkäter visar att kunskap kring cancer och hur man minskar risken att drabbas har ökat. Bieffekt: Flera av volontärerna som arbetade som hälsoinformatörer, som tidigare varit arbetssökande, har fått anställning efter projektet.

Projektet utvidgar nu sammarbetet till flera andra kommuner i regionen. Flera nya satsningar genomförs också, som till exempel ökad tillgänglighet till cancerscreening för synskadade och anpassat informationsmaterial till personer med funktionshinder.

36. Webbstöd för unga i kontakt med cancer

NOMINERAD: Nära Cancer.

HEMVIST: Onkologiska kliniken, Universitets­sjukhuset Örebro.

MOTIVERING: Nära Cancer, www.näracancer.se, är ett nationellt webbstöd för unga som står nära någon som har cancer. På kort tid har Nära Cancer blivit en etablerad del i den svenska cancervården och har för många människor uppnått syftet att ge trygghet genom gemenskap och kunskap.

Barn och ungdomar söker information via internet från mycket tidig ålder. Unga människor vill kunna få svar på sina frågor i realtid, hitta någon att prata med och få vägledning i hur man kan hantera situationen från dem som verkligen vet vad det betyder att mamma, farfar, bästa kompisen eller bästa kompisens pappa fått cancer.

Initiativtagarna på Universitetssjukhuset Örebro ville vid starten 2013 bygga en sajt med pedagogisk information och en hög grad av interaktivitet samt med etermedia som radio och film. I dag har webbstödet 14 000 besök per månad med användare från hela landet.

37. Färre komplikationer med avancerad behandlingsmetod

NOMINERAD: ERCP-verksamheten Västerås.

HEMVIST: Västmanlands sjukhus, Västerås.

MOTIVERING: Genom ett gediget och hårt arbete har ERCP-verksamheten i Västerås blivit en väl­fungerande enhet med utmärkta resultat och nöjda patienter. Verksamheten har utvecklats till en sam­arbets­enhet, dels inom kirurgkliniken – mellan avdelning, mottagning och endoskopienhet – dels mellan det lokala sjukhuset och universitetssjukhuset i Uppsala.

ERCP är en avancerad undersöknings- och behandlingsmetod för patienter med komplicerad gallstenssjukdom samt patienter med tumör i pankreas/gallvägar. Framför allt 2016 har verksamheten lyckats uppnå mycket goda resultat sett till komplikationssiffror, som ligger långt under genomsnittssiffrorna i riket, i den nationella databasen Gallriks. Resultaten kvalificerar ERCP-verksamheten i Västerås till en av de bästa i landet.
Förbättringsarbetet började med ett kvalitets­arbete för att vända komplikationssiffrorna, och 2015 och 2016 infördes olika förfinade metoder för bland annat noggrann diagnostik av patienter med tumör i pankreas/gallvägar.


38. Flöden kapade köer på ortopedklinik


NOMINERAD: Ortopedens elektiva enhet.

HEMVIST: Ortopedkliniken, Region Västmanland.

MOTIVERING: Ortopedkliniken har genomgått en stor förändring i verksamheten, som innebär fokus på snabba patientflöden med en bibehållen patientnöjdhet. Kliniken har även varit först i Sverige med att utveckla en app för patienterna med all tänkbar information inför operation, under vårdtillfället och även efterförloppet.

Bakgrunden till förändringen var väntetider på upp emot sju månader, vilket gjorde att Västmanland var tvunget att skicka ett stort antal patienter för operation i andra landsting.

Den nya enheten öppnade i januari 2017. Efter nio veckor låg patientnöjdheten på ett index av 5,54 av 6 möjliga. Vårdtiderna har kortats, 83 procent av patienterna går hem redan dagen efter operation. Kliniken opererar i snitt 26 operationer/vecka och kan producera fyra knä- eller höftplastiker på en dag. Arbetsuppgifterna har delats upp så att rätt kompetens utför rätt uppgift och attityden till patienterna har förändrats så att de ses som kompetenta att ta ett eget stort ansvar för sin vård.

39. Larmcentral i egen regi öppnar nya möjligheter

NOMINERAD: Sjukvårdens larmcentral.

HEMVIST: Region Uppsala och Västmanland.

MOTIVERING: Sjukvårdens larmcentral innebär att sjukvårdens gräns flyttas fram till att börja med inkommet larmsamtal. Förändringen medför att en ny form av sjukvårdssystem bildas med stor påverkan på framtida sjukvård, enligt nomineringen.

En minskad andel ambulansuppdrag har noterats i de bägge regionerna till följd av att alla larmsamtal hanteras av sjuksköterskor. Till sin hjälp har de ett specialutvecklat medicinskt beslutsstöd. Det ger både stöd för beslut samt stor mängd utdata som kan användas för kvalitetsuppföljning och forskning.
Resultat visar på ökad precision i bedömningarna med sjuksköterskor på larmcentralen i kombination med beslutsstödet.

Regionerna kan också följa en patients väg från larmsamtal till utskrivning vilket understödjer processarbetet. Genom analyser av data börjar Sjukvårdens larmcentral kunna förutse vilka patienter som är i behov av inläggning, hur lång vårdtid som krävs samt mortalitet.
Möjlighet ökar att larma ut mer differentierade prehospitala resurser genom ökad medicinsk kompetens på larmcentralen.

40. Engagemang och fokus på kvalitetsledning

NOMINERAD: Kvalitetsledning inom hälso- och sjukvård.

HEMVIST: Verksamhetsområde plastikkirurgi och käkkirurgi, Akademiska sjukhuset.

MOTIVERING: Kvalitetsansvarig person har i detta rikssjukvårdsuppdrag på Akademiska sjukhuset genom ett engagerande ledarskap väglett den kirurgiska verksamheten till ISO-certifiering och en branschspecifik SS-EN-certifiering där bland annat elva kvalitetsindikatorer har identifierats för att göra vården mätbar och möjlig att utvärdera.

Etableringen av ett kvalitetsledningssystem har möjliggjort en mer fokuserad styrning med avseende på kvalitetsvariabler samtidigt med transparens av verksamhetens patient- och administrativa processer som gynnar både personal och patienter. Det genomförs en strukturerad granskning av bland annat patientflödet, utfallsmått, avvikelser, risker och omvärldsbevakning. Utifrån den beskrivningen baserar verksamheten beslut av vilka åtgärder som behövs för bibehålla och utveckla en god vård för patienten.

Arbetet har gett personalen en större trygghet om vilka rutiner som gäller och hur patienten ska informeras om förväntningar och resultat. Strävan är att nå en verksamhet med högsta excellens där patientsäkerhet och ständig förbättring är ledord.

41. Utökad information till cancerpatienter via webben

NOMINERAD: Utökad patientinformation via webben.

HEMVIST: Akademiska sjukhuset, Uppsala.

MOTIVERING: Projektet med utökad patientinformation på webben vill att cancerpatienterna som behandlas på Akademiska sjukhuset ska känna sig delaktiga och välinformerade genom alla steg i sjukdomen, oavsett vilka kliniker de utreds och behandlas på och slussas mellan. Projektet har byggt upp webbsidor som tillsammans bildar en digital informationsbank utifrån ett perspektiv: patienten och dennes diagnos. Detta nya sätt att ta fram och presentera patientinformation skiljer sig från tidigare tanke- och tillvägagångssätt, där varje klinik i stället tagit fram och ansvarat för sin egen patientinformation, ofta i broschyr- och pappersform. Effektmål mäts först ett år efter projektets slut, vid årsskiftet 2017–2018.

42. Omfördelning sparar pengar och förbättrar flödet

NOMINERAD: Primärvårdstriage.

HEMVIST: Vårdcentral Jakobsgårdarna, Borlänge

MOTIVERING: Genom projektet har vårdcentralen blivit mera tillgänglig för alla patienter och samtidigt ­lyckats få till ett bättre patientflöde med patienten i cent­rum. Detta med minskade ekonomiska resurser.
Läkarbesöken har minskat genom omfördelning av befintliga resurser. En stödläkarfunktion har inrättats, samt två joursjuksköterskor och en undersköterskemottagning. Sorteringsguiden ”Primärsvårdstriage, en sorteringsguide” används.

Subjektiv bedömning: Arbetsbelastningen är jämnare och samarbetet mellan olika personalkategorier är avsevärt bättre. Objektivt: Sjukfrånvaron har minskat i samtliga personalgrupper. Väntelistan på patienter som inte blev kallade enligt planering har minskat från 341 till 0, vilket förbättrar tillgängligheten för kroniskt sjuka. Som en synergi­effekt har antibiotikaanvändningen minskat med 23 procent.

43. Bedömningsbil ersätter dagambulans

NOMINERAD: Bedömningsbilen.

HEMVIST: Los, Region Gävleborg ambulansstab.

MOTIVERING: Bedömningsbilen är ett samarbete mellan ambulans, primärvård och kommun som skapar trygghet för befolkningen i området och ökar patientsäkerheten. Patientnyttan är stor och be­greppet ”vår gemensamma patient” har blivit verklighet.

Sedan oktober 2015 finns en bedömningsbil i Los, som ersatt den dagambulans som sällan var på plats. Bedömningsbilen är utrustad på samma sätt som en ambulans, men utan bår. Det innebär att sjuksköterskan i bilen antingen kan ge behandling på plats eller snabbt göra de första akuta insatserna samtidigt som ambulans eller helikopter larmas. Ambulanssjuksköterskan samverkar nära med primärvården och med kommunens sjuk­sköterska vilket medför att de kan hjälpas åt i många patientärenden.

Några av resultaten är att befolkningen i området känner sig trygg, svårt sjuka patienter har behandlats tidigare än vad som var fallet innan bedömningsbilen togs i bruk och de kommunala hemsjukvårdspatienterna har fått snabbare tillgång till sjukvård. Hembesök av primärvård har resulterat i undvikbara ambulanstransporter och sjuksköterskorna upplever en kompetensutvecklande kontinuitet i patient­arbetet.

44. Läkarstöd i ambulans ger ny prioritering

NOMINERAD: Läkarstöd till ambulans.

HEMVIST: Region Gävleborg, södra Hälsingland.

MOTIVERING: Behovet av sjukvård kommer att öka och för att tillgodose det behöver vården samarbeta och effektiviseras. Målet med arbetet i ”Läkarstöd till ambulans” är att skapa möjligheter att på ett patientsäkert sätt ge patienterna rätt vård, vid rätt tid, på rätt vårdnivå och med rätt resurser. En hel del ärenden prioriteras om efter att ambulans­personal kommit på plats, så att patienter hänvisats till till exempel hälsocentral eller egenvård.

I projektet, som pågick sommaren 2016, sam­verkade primärvården, Aleris specialistvård Bollnäs, ambulanssjukvården och Region Gävleborg med ett läkarstöd i södra Hälsingland. Arbetssättet är nu permanentat och Region Gävleborg vill genomföra det i hela länet.

Fördelar med arbetssättet är bland annat minskade transporter och minskad belastning på akutmottagningen.

45. Snabb bedömning för patienter med leversvikt

NOMINERAD: Cirrosflöde.

HEMVIST: Gävle sjukhus.

MOTIVERING: Cirrosflödet innebär att Gävle sjukhus tar hand om leversviktspatienter på ett smartare sätt och ger säkrare vård med högre kvalitet till en sällan prioriterad patientgrupp.

Genom samarbete och koordinering över flera olika enheter får patienterna nu göra PSE-test hos arbetsterapeut och ultraljud följt av läkarbedömning där de båda undersökningarna sammanfattas under samma förmiddag. Patienten behöver bara ta ledigt från arbete eller liknande vid ett tillfälle och behöver heller inte gå och grubbla över hur ultraljudet såg ut. Projektering och start skedde under 2016.

46. Primärvårdssköterska minskar trycket på akuten

NOMINERAD: Utveckling av akuta patient­flöden i Gästrikland.

HEMVIST: Region Gävleborg.

MOTIVERING: Trycket till akutmottagningen i Gävle har minskat med 11 procent på jourtid, efter att ett nytt arbetssätt införts. Sett över hela dygnet har minskning skett med 7 procent efter införande av det nya arbetssättet.
Landstingsfullmäktiges beslut 2013 att familje­läkar­jouren skulle flytta tillbaka till sjukhusområdet var startskottet till den nya samverkan med akutmottagningen. En ny funktion inrättades på familjeläkarjouren, med en erfaren primärvårdssköterska som är placerad på akutmottagningen. Det leder till att sjukvårdens resurser används mer optimalt och att patienter kommer till rätt vårdnivå.

47. Hälsocentral utgår från vad som är viktigt för invånaren

NOMINERAD: Flippen – utgå från det som är viktigt för invånaren.

HEMVIST: Hälsocentralen Höga Kusten, Ullånger.

MOTIVERING: Dialogen med medborgarna har ökat, vilket ökar möjligheten att tillmötesgå behovet på ett enklare sätt. Målet är att utgå från vad som är viktigt för invånaren. Hälsocentralen Höga Kusten har alltid haft ett bra samarbete, nu har det utvecklats ytter­ligare genom att alla i arbetsgruppen är engagerade i projektet där nytänkande och nyfikenhet ingår.

48. Förbättrad tillgänglighet när sekreterare svarar i telefon

NOMINERAD: Tänk om tänk rätt – nya tag för en förbättrad telefontillgänglighet på hälsocentral.

HEMVIST: Hälsocentralen Granlo, Landstinget Västernorrland.

MOTIVERING: Med befintliga resurser har hälso­cent­ralen lyckats förbättra telefontillgängligheten och tillgängligheten till mottagningsbesök hos distriktssköterska på hälsocentralen och därmed förbättrat både för patienter och för personal till ett positivt ekonomiskt resultat.

Distriktssköterskornas tid i telefonrådgivning har minskat med 10 procent samtidigt som tillgänglig­heten i telefon totalt har ökat, eftersom inkommande samtal går till rätt vårdnivå, till exempel sekreterare och labbpersonal, enligt uppgifter från hälso­centralen.

Antal inkommande samtal är konstant. Distrikts­sköterskornas mottagningstid har i stället ökat, vilket även ger positivt ekonomiskt utfall.

KATARINA EKSPONG

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev