Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Miljöskador ska analyseras

Publicerad: 4 december 2013, 13:57

Vad är samhällets kostnad för de skador på miljön som läkemedel orsakar? Det vill regeringen att Läkemedelsverket ska analysera.


Sedan tidigare har regeringen beslutat att ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och internationellt är ett av åtta viktiga etappmål för att uppnå en giftfri miljö. I en ny proposition, På väg mot en giftfri vardag – plattform för kemikaliepolitiken, beskrivs hur detta mål ska nås.

Några vilda förhoppningar är det inte regeringen målar upp. Målet är att beslut ska ha fattats senaste 2020, antingen inom EU eller internationellt, om att regelverken för läkemedel ska väga in miljöaspekter i högre grad än i dag.

Dessutom ska Läkemedelsverket få ett nytt uppdrag att bita i: att göra en fördjupad analys av miljöfrågan. Saker som regeringen vill ha belysta är till exempel vilken effekt en ökad miljöhänsyn kan ha på utvecklingen av nya läkemedel, och kostnaden för skador på miljön. Tillgången till läkemedel, kostnadseffektivitet och samhällets kostnader för läkemedel ska myndigheten också titta närmare på, enligt propositionen.

För att ett läkemedel ska bli godkänt inom EU i dag måste tillverkaren lämna in en miljöriskbedömning. När det gäller djurläkemedel ska miljörisker tas med i bedömningen när läkemedlet godkänns. Men när det gäller läkemedel för människor så får inga sådana hänsyn tas.  Orsaken är att man ansett att utvecklingen av humanläkemedel är mer angelägen.

Nu behöver lagstiftningen för humanläkemedel närma sig annan kemikalielagstiftning, så att miljörisker kan vägas in när nyttan och riskerna med ett läkemedel bedöms, anser regeringen.

Det innebär dock inte att läkemedel som påverkar miljön automatiskt bör underkännas. Hur stor påverkan man kan acceptera beror enligt propositionen på om det handlar om en allvarlig sjukdom och om det finns andra, mer miljövänliga, behandlingsalternativ.

”I de flesta fall är det sannolikt att ett godkännande skulle beviljas eftersom de medicinska värdena fortsatt kommer att väga mycket tungt”, skriver regeringen i propositionen.

Många läkemedel tillverkas i dag utanför EU. Man bör därför överväga ett minimikrav när det gäller produktionsförhållandena vid tillverkningen, så att inte läkemedel som används inom EU indirekt förstör miljön i andra delar av världen, anser regeringen. Framför allt gäller det risken för att läkemedelsrester förorenar vattnet och att utsläpp av antibiotika bidrar till utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier.

Enligt Läkemedelsverket är det omöjligt med nuvarande lagstiftning att ställa miljökrav på tillverkarna. Men i framtiden skulle sådana krav kunna tas med i regelverken om god tillverkningssed, GMP eller Good Manufacturing Practice.

LINA ÖSTERBERG

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev