Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Nya rekommendationer för överviktskirurgi

Publicerad: 31 augusti 2007, 11:15

Ett BMI på 35 räcker i de flesta fall för att bli magsäcksopererad. Det slår nya rekommendationer för överviktskirurgi fast. Operera får bara de kliniker göra som utför minst 50 ingrepp per år.


På senare tid har antalet årliga överviktsoperationer ökat stadigt till dagens 1 500. Men detta har skett utan att kirurgerna haft enhetliga riktlinjer att följa. Bland annat har indikationerna för kirurgi varit svajiga. Där något landsting enbart opererat patienter med kroppsmasseindex, BMI, på minst 40, så godkänner ett annat landsting 35. Även faktorer som ålder, kön och sjuklighet har spelat varierande roll. Det har bidragit till att väntetiderna blivit olika långa i olika delar av landet.

Dokumentet kommer att publiceras den 1 november men Dagens Medicin kan redan nu avslöja några av huvudpunkterna. En av de viktigaste slutsatserna är att ett BMI över 35 ska räcka som indikation på överviktskirurgi för de flesta. Dokumentet tonar ner betydelsen av faktorer som ålder och viss annan sjuklighet. Kvalitetskrav är viktiga Med så många beräknade operationer, menar expertgruppen, är det viktigt att införa ett antal kvalitetskrav som klinikerna ska uppfylla för att få bedriva överviktskirurgi. Sammanlagt föreslår expertgruppen sju sådana krav, se faktaruta här intill. Ett av kraven är att varje klinik måste utföra minst 50 ingrepp per år.

Men tanken är nu att det ska bli ändring. En expertgrupp bestående av både kirurger och internmedicinare ligger i slutfasen med att ta fram de första nationella indikationerna för obesitaskirurgi. Arbetet görs på uppdrag av Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och Svenska läkaresällskapet.

– Syftet är att skapa förutsättningar för en jämlik vård med hög kvalitet, säger Ingmar Näslund, överläkare vid kirurgkliniken på Universitetssjukhuset Örebro, och ordförande i expertgruppen.

Åldern mindre viktig faktor

– Tidigare sade man att personer över 60 år inte skulle opereras. Den gränsen är inte så stenhård längre. Barn och ungdomar ska dock bara behandlas inom ramen för forskningsprojekt, säger Ingmar Näslund.

Expertgruppen har inte haft i uppdrag att göra prioriteringar. Men en genomgång av det vetenskapliga läget pekar ut patienter med nyupptäckt diabetes och BMI över 35 som en möjlig prioriterad grupp i framtiden. Om de opereras snabbt har de inte bara chans att gå ned i vikt utan även att till och med botas från sin diabetes. Däremot har blodtryckspatienter inte alls samma dramatiska fördelar av ingreppet.

I dokumentet finns beräkningar av hur många ingrepp som behövs för att möta det växande fetmaproblemet. Det rör sig om en kraftig ökning.

– Mellan 10 000 och 15 000 ingrepp kommer att behövas varje år. Några tycker säkert att siffrorna låter orimligt höga, men vi har utgått från svenska epidemiologiska data och dagens kösituation, säger Ingmar Näslund.

Kvalitetskrav är viktiga

Med så många beräknade operationer, menar expertgruppen, är det viktigt att införa ett antal kvalitetskrav som klinikerna ska uppfylla för att få bedriva överviktskirurgi. Sammanlagt föreslår expertgruppen sju sådana krav, se faktaruta här intill. Ett av kraven är att varje klinik måste utföra minst 50 ingrepp per år.

– Att sätta en nedre gräns för antalet ingrepp kan ses som kontroversiellt. Vissa kliniker lever i dag inte upp till kravet. Men man måste nå upp till ett visst antal operationer för att hålla antalet komplikationer på en acceptabel låg nivå, säger Ingmar Näslund.

Sju krav på klinik som vill operera fetma

I de nya nationella indikationerna  ställs krav på kirurgkliniker som vill bedriva obesitaskirurgi. Klinikerna ska:   1. Ha tillgång till intensivvård och möjlighet till reoperation.    2. Ha gjort en säkerhetsanalys. Apparater, hissar, operationsbord och dylikt måste klara hög kroppsvikt.    3. Ha ett genomtänkt program för inlärning av titthålskirurgi vid ingreppen.    4. Maximera operationsvolymen för varje kirurg.    5. Utföra minst 50 operationer per år.    6. Öppet redovisa resultat i kvalitetsregister.    7. Ha organiserad livslång uppföljning av patienter.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev