Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Seminarium: Vilket värde har en värdig cancervård?

Publicerad: 12 oktober 2009, 13:10


Onsdagen den 21 oktober

I höst påbörjas arbetet för att förvandla utredningen om en nationell cancerstrategi för framtiden från teori till praktik. Strategins mål är att ge långsiktiga förutsättningar för en värdig cancervård som klarar påfrestningarna från en ökad sjukdomstyngd och medicinska framsteg inom forskning och behandling.

■ Vad är nästa steg - hur ska den nationella cancerstrategin förverkligas på kliniknivå?
   ■ Hur kan samhället understödja cancersjukvården, genom satsningar på prevention, stödfunktioner som kvalitetsregister och rätt prioriteringar?
   ■ Hur ska framtidens cancervård organiseras - förebilder och nya modeller.
   ■ Hur kan erfarenheterna och slutsatserna från cancerstrategin spridas till andra sjukdomsområden?

Dagens Medicin bjuder in till ett heldagsseminarium som tar upp några av hälso- och sjukvårdens mest angelägna frågor. Seminariet arrangeras tillsammans med Cancerfonden, LIF och Svensk Onkologisk Förening.

Praktisk information

Dag: Onsdagen den 21 oktober 2009
Plats: Garnisonen Konferens, Karlavägen 100 (T-bana Karlaplan) i Stockholm.
Tid: 9.00-17.00. Registrering startar kl 8.30.
Kostnad:  Ordinarie pris 2 195 kr + moms. Helårsprenumeranter på Dagens Medicin  betalar endast 1195 kr + moms.
Information: Maja Florin 08-545  123 06 e-post 

Program:

8.30 Registrering och kaffe.

9.00 En nationell cancerstrategi för framtiden – så går vi vidare i nästa steg.

Inledningstalare: Joakim Pettersson (kd), politiskt sakkunnig hos socialminister Göran Hägglund.

9.30 Regeringens nationella cancersamordnare: Kjell Asplund.
Torsdagen den 8 oktober utsågs professor Kjell Asplund, tidigare generaldirektör på Socialstyrelsen, till regeringens samordnare för den nationella cancerstrategin. Här presenterar han sig själv och sitt uppdrag.

Talare: Kjell Asplund, nationell cancersamordnare.

9.45 Den nationella cancerstrategin - från vision till praktisk sjukvård.
Tre verksamhetschefer från olika delar av cancervården och landet ger sin syn på möjligheterna att omsätta strategin från skrivbordsprodukt till klinik.

Talare: Roger Henriksson, verksamhetschef, onkologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset.
Göran Edbom, verksamhetschef, onkologiska kliniken Norrlands universitetssjukhus

Gunilla Enblad, verksamhetschef, onkologiska kliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

10.30 Kaffe

11.00 Nationella strategier för vården – ur landstingens perspektiv.
Den nationella cancerstrategin anses av många som en förebild genom sitt breda angreppssätt för att hantera de långsikta påfrestningarna på hälso- och sjukvården. SKL driver nu på eget initiativ ett arbete för att få landstingen att enas om hur de nya cancerläkemedlen ska användas, för att minska skillnaderna inom landet. Men hur ska konflikten mellan behovet av nationell samordning och de enskilda landstingens politiska och ekonomiska förutsättningar lösas?

Talare: Henrik Hammar, regionråd (m) Region Skåne, och ordförande i sjukvårdsdelegationen, Sveriges Kommuner och Landsting.

11.30 Prevention – vilken samverkan krävs för att nå resultat?
Nya krav ställs på framtidens organisation av folkhälsoarbetet. Ökat samarbete behövs, på lokal, regional och nationell nivå, men hur ska det se ut?

Talare: Åsa Lundquist, projektledare för det nationella tobaksuppdraget, Folkhälsoinstitutet
Ywonne Wiklund, hälsoutvecklare, ansvarig för folkhälsoprojektet ”Tobaksfri duo” i Västerbottens läns landsting.

12.00 Lunch

13.00 Nationella kvalitetsregister som stöd för utveckling av cancervården
Hur förbättrar vi användningen av instrument som nationella kvalitetsregister för att säkra kvaliteten i cancersjukvården och utveckla verksamheten? Vilket stöd kan nationella kvalitetsregister ge i arbetet med nationella riktlinjer för tumörsjukdomar? Hur kan kvalitetsregistren användas i kommunikationen med patienterna?
Hur kan andra kvalitetsregister lära och inspirera i utvecklingen av registren för tumörsjukdomar?

Talare: Staffan Lindblad, reumatologkliniken Karolinska universitetssjukhuset, ansvarig för Svenska Reumatoid Artrit-registret.
Gunnar Wagenius, onkologiska klinikerna vid Akademiska sjukhuset och Karolinska universitetssjukhuset, ansvarig för Nationellt lungcancerregister
Henrik Lindman, onkologiska kliniken Akademiska sjukhuset, ansvarig för SOF:s arbetsgrupp för utveckling av kvalitetsregister på webben.

14.00 Gästföreläsning: Framtidens modell för cancersjukvården – integration mellan forskning, vård och utbildning.
Netherlands Cancer Institute vid Antoni van Leeuwenhoek Hospital i Amsterdam är omtalad som en av Europas mest välfungerande cancerkliniker. Här arbetar forskare och kliniker sida vid sida under samma tak. Grundforskning, klinisk forskning och vård är integrerade i en gemensam organisation. Modellen – Comprehensive Cancer Center – utpekas som en förebild i den svenska nationella cancerstrategin. Professor Wim van Harten, en av klinikens företrädare, beskriver förutsättningar och vinster med modellen.

Talare: Wim van Harten, professor, Netherlands Cancer Institute, Amsterdam.

14.45 Kaffe

15.15 Att skapa ett Clinical Cancer Centre of Excellence: Skandionkliniken i Uppsala.
Om två år, 2011, tar Skandionkliniken emot sin första patient. Bakom satsningen står Sveriges sju landsting med universitetssjukhus, som gör gemensam satsning i ett nationellt centrum för partikelstrålning. Chefsfysiker Håkan Nyström berättar om uppbyggnaden av Sveriges första nationella centrum för avancerad cancerbehandling.

Talare: Håkan Nyström, chefsfysiker, Skandionkliniken – Skandinaviskt centrum för onkologisk behandling med joner.

15.45 Canceröverlevnad - hur långt går det att nå i den ”bästa av världar”?
Femårsöverlevnaden i exempelvis bröstcancer är nu uppe i över 80 procent. Är vi nöjda så – och hur långt skulle vi kunna nå om prevention och behandling fungerade optimalt i alla led? En vision om möjligheterna, och diskussion om kostnaderna. Är det värt priset?

Talare: Bengt Westermark, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.

16.15 Avslutande debatt: Hur kan vi dra vårt strå till stacken i den nationella cancerstrategin?
Vad krävs för att intentionerna i den nationella cancerstrategin ska bli verklighet? Vilka är utmaningarna för att nå målet om en värdig vård för ett växande antal cancersjuka, och hur vill aktörerna bidra till att möta dessa utmaningar?

Medverkande: Joakim Pettersson, politiskt sakkunnig, socialdepartementet, Henrik Hammar (m), regionråd, Region Skåne, Roger Henriksson, vice ordförande Svensk onkologisk förening, Ursula Tengelin, Cancerfonden, Richard Bergström, vd i LIF samt Pehr Lind, verksamhetschef, onkologiska kliniken Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev