Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

lördag15.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

SM i EKG 2010: De rätta svaren och tolkningarna i klass III

Publicerad: 21 april 2010, 18:01

Här är de rätta svaren och tolkningarna av de fem EKG som de tävlande i klass III för sjuksköterskor och biomedicinska analytiker har tolkat. 1 poäng ger ett korrekt diagnosalternativ som satt i sitt sammanhang mot bakgrund av den kliniska sjukdomshistorien är det mest rimliga. 0 poäng ger ett korrekt diagnosalternativ som är EKG-mässigt korrekt i sina enskilda detaljer.


EKG 1

Patient:
Man, 28 år
Anamnes:
Tidigare frisk man som söker på Akuten på grund av intermittent buksmärta sedan igår. Beskriver denna som molande och lokaliserad under höger arcus. Illamående men ej kräkts. Idag på bussen haft någon form av frånvaroattack eller synkoperat. Kan dock inte helt säkert redogöra för vad som inträffat.

Aktuellt:
Vilopuls 80 slag/min, blodtryck 130/80 mmHg. Vid auskultation av hjärtat hörs rena hjärttoner. Inga inkompensationstecken.

Mediciner:
Ingen medicinering

Tolkning:
EKG visar sinusrytm 78 slag/min. Förkortad PQ-tid, 85 ms. I samtliga avledningar finns  Deltavågor. Dessa är positiva i aVL, I, aVR, II och V4-V6, negativa i V1-V3 och sk. negativ-positiv i aVF.
Således fynd som vid WPW, sannolikt med högersidig anterolateral lokalisation enligt Fitzpatrick´s algoritm.

Svarsalternativ:
4. Sinusrytm 1 poäng
42. Ventrikulär preexcitation (Wolff-Parkinson-White-syndrom) + 1 poäng
108. Wolff-Parkinson-White-syndrom +1 poäng

EKG 2

Patient:
Kvinna, 85 år.
Anamnes:
Paroxysmalt förmaksflimmer. Pacemakerbärare (DDD pacemaker). Hypertrof kardiomyopati. Hypertoni. Genomgången stroke. Waranbehandling.

Aktuellt:
Kommer till pacemakermottagningen för en rutinmässig pacemakeruppföljning. Uppger inga kardiopulmonella besvär.

Mediciner:
Atenolol, Waran

Tolkning:
Sinusrytm ca 70/min. Normal PQ-tid. Smala QRS-komplex vilkas utseende i prekordiala avledningar tyder på vänsterkammarhypertrofi. Uttalade repolarisationsrubbningar i form av ST sänkningar (mellan 1-2 mm) i avledningarna V2-V6 liksom i aVL, I och aVR. Isolerad och icke-diagnostisk diskret ST höjning i avledning III.

Man finner också negativa T i avledningarna aVL och I, liksom mycket djupa T negativiseringar i V2-V6. De sistnämnda förändringarna kan vara tecken på apikal hypertrofi. Med anledning av den kända hjärtmuskelsjukdomen föreligger ett oklar behov av användning av kammarpacing (kan ge upphov till repolarisationsstörningar av samma utseende, så kallade elektriskt minne). Eftersom patienten kliniska symtom är EKG inte diagnostiskt avseende myokardischemi.

Svarsalternativ:
4. Sinusrytm 1 poäng
50. Vänstersidigt ventrikulär hypertrofi (endast QRS-avvikelse) +1 poäng
51. Vänstersidig ventrikulär hypertrofi med sekundär ST-T-avvikelse +1 poäng
55. Icke-specifik avvikelse, ST-segment och/eller T-våg +1 poäng
94. Hypertrofisk kardiomyopati +1 poäng

EKG 3

Patient:
Kvinna, 19 år.
Anamnes:
Långt QT-syndrom. Paroxysmalt förmaksflimmer. För 4 år sedan hjärtstillestånd pga VF. Sedan dess ICD-bärare (automatisk kardioverter-defibrillator) där man även valt att använda förmakspacing för bättre rytmstabilisering. Har drabbats av ventrikelflimmer vid några tillfällen men framgångsrik ICD-terapi.

Aktuellt:
Kommer till ICD-sköterska då hon dagen innan synkoperat och fått ett nytt ICD-tillslag. Vid besöket välmående.

Mediciner:
Seloken ZOC 200 mg/dygn.

Tolkning:
EKG visar AAI pacing 60/min. Normal PQ-tid, smala QRS-komplex med normalt repolarisationsförlopp. QTc = QT = 400 ms (hjärtrytm= 60/min).
Närvaro av diskreta U-vågor.

Svarsalternativ:
78. AAI pacing +1 poäng.

EKG 4

Patient:
Kvinna, 77 år.
Anamnes:
Ischemisk hjärtsjukdom. Genomgången framväggsinfarkt 2005. Sedan dess stabil angina. Hypertoni. Hyperkolesterolemi.
.
Aktuellt:
Inkommer till akutmottagningen med ambulans. Har sedan 60 min pågående centrala bröstsmärtor. Hypoton. Andfådd. Saturation 92% med 5L syrgas.

Mediciner:
Seloken ZOC, Trombyl, Enalapril, Simvastatin.

Tolkning:
EKG visar sinustakykardi, 105-110 slag/min. Tecken på akut myokardischemi i den inferiora och laterala väggen. Inferiort ses det en tydlig ST-höjning i avledning III (ca 1 mm), reciproka ST-sänkningar i avledningarna I och aVR. Djupa ST-sänkningar i V5-V6. Avsaknad av R-vågs progression i prekordiella avledningar kan tyda på såväl en färsk som en gammal myokardskada.

Svarsalternativ:
5. Sinustakykardi (>100 slag per minut)+1 poäng.
56. ST- och/eller T-våg tyder på ischemi +1 poäng.
61. Inferior MI (akut eller nylig) +1 poäng.

EKG 5

Patient:
Man, 55 år.
Anamnes:
Rökare. Positiv hereditet för hjärt- och kärlsjukdomar. Övervikt.

Aktuellt:
Söker akut med en retrosternal obehagskänsla som har varat i drygt ett dygn. Ingen utstrålning. Fysisk aktivitet förvärrar besvären. På akuten fortfarande smärtpåverkad.

Mediciner:
Ingen medicinering.

Tolkning:
EKG visar sinusrytm, ca 65 slag/min. Normal PQ-tid. Smala QRS-komplex med tecken tydande på främre fascikelblock. Patologiska Q-vågor  i avledningarna aVL och I, icke patologiska i avledningarna V5-V6.  Utbredda ST-T formförändringar med dominerande negativa T – flacka i avledningar aVL, I och djupa i avledningar V4-V6. Positiv-negativa T i V3, flacka sådana i avledningarna  II, III och avF.  Förlängd QTc = 510 ms. Sammanfattningsvis tecken på en färsk lateral Q-vågsinfarkt. Även ST-T i V3-V4 är avvikande varför misstanke om att septum också är drabbat. Sekundärt till utbredda repolarisationsrubbningar förlängning av QT-tid.

Svarsalternativ:
4. Sinusrytm  + 1 poäng
40. Vänstersidigt främre fascikelblock +1 poäng
44. Avvikelse vänster axel (-30 till -90 grader) + 1 poäng
56. ST- och/eller T-våg tyder på ischemi +1 poäng
59. Förlängt QT-intervall +1 poäng
65. Septal MI (akut eller nylig) +1 poäng
68. Lateral MI (akut eller nylig) +1 poäng
97. Långt QT-syndrom  0 poäng

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev