Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag30.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Stadigare pluggar i halsens artärer förklarar minskad risk för stroke

Publicerad: 7 Oktober 2002, 08:02

Blodfettsänkande statiner ökar stabiliteten i plack som bildas inuti halspuls-ådrorna, vilket kan minska risken att placken lossnar eller går sönder. De nya svenska rönen ger en för- klaring till varför patienter som äter statiner har lägre risk att drabbas av stroke.


Behandling med statiner minskar inte bara halterna av blodfetter. De har även en positiv inverkan på plack som bildas på insidan av halspulsådrorna, och som ökar risken att drabbas av stroke.   Statinerna dämpar de inflammatoriska processerna, och minskar celldöd och bindvävsnedbrytande enzymer i placken. Samtidigt stabiliseras de genom att förekomsten av bindvävsämnet kollagen i dem ökar.   Det visar ny forskning från Huddinge universitetssjukhus.   Forskarna anser att fynden delvis kan förklara varför statinerna minskar risken för stroke med en tredjedel hos hjärt-kärlsjuka personer.  - Den ökade stabiliteten i placken understryker betydelsen av att behandla höga blodfetter, inte minst bland dem som har hjärt-kärlsjukdom. Har patienterna dessutom förträngningar i halsartärerna, eller kanske tidigare haft en stroke, ökar betydelsen av behandlingen ytterligare, säger Milita Crisby, neurolog och överläkare vid geriatriska kliniken på Huddinge universitetssjukhus.  En av de första studierna av statinernas effekter hos patienter med hjärt-kärlsjukdomar var 4S, som kom 1994. Den visade att förekomsten av  kärlkramp och hjärtinfarkt, liksom risken att avlida, minskade med statinbehandling. Denna studie, tillsammans med andra statinstudier, visade även att risken att drabbas av stroke var minskad med en tredjedel bland statinbehandlade hjärtpatienter, jämfört med dem som inte fick statiner.  Studierna kunde dock inte förklara orsakerna till den minskade strokerisken. Placken krympte inte, vilket man hade förväntat sig. Milita Crisby började då undersöka om statinernas effekt i stället kunde bero på förändringar av plackens sammansättning.  Hon har undersökt hur statiner påverkar placken i karotis, halsartärerna, hos strokepatienter. Elva av dem behandlades med 40 mg pravastatin under tre månader, och jämfördes med en kontrollgrupp på 13 personer som inte fick denna behandling.   Vid slutet av behandlingsperioden genomgick de en operation där placken avlägsnas ur artärerna, för att förbättra blodförsörjningen till hjärnan.  När forskarna undersökte placken, fann de att de som fick statiner hade en signifikant lägre förekomst av inflammation i dem. Förekomsten av vita blodkroppar skilde sig åt mellan grupperna, i plack från statinbehandlade fanns 10 procent färre makrofager och 13 procent färre T-celler.   Förekomsten av kollagen var 5 procent högre i plack från dem som fick statiner. Halterna av metalloproteinas 1 och 2, som bryter ner kollagen, var lägre hos deltagarna i statingruppen, och förekomsten av döda celler i placken var nästan halverad.  - De minskade mängderna oxiderade fettpartiklar som deltar i bildningen av plack och en minskad förekomst av inflammationer kombineras med en ökad förekomst av kollagen i placken. Det kan sannolikt förklara de positiva kliniska resultat av behandlingen som vi har känt till under flera år, säger Milita Crisby.  Det kan finnas fler förklaringar till den minskade strokerisken vid statinbehandling. I en ännu opublicerad studie har Milita Crisby i samarbete med kollegor på Universitetssjukhuset Mas i Malmö och Cedars Sinai Medical Center i USA, visat att statinerna även minskar förekomsten av trombogena, blodproppsbildande partiklar i plack.   Makrofagerna i placken producerar en del av dessa substanser. Det forskarna nu har visat är att när antalet makrofager minskar vid statinbehandling, minskar också förekomsten av tromber i och utanpå placken, vilket bidrar till minskad risk för stroke.  Milita Crisby anser att den minskade strokerisk som statinerna medför också ger nya möjligheter att prioritera bland de patienter som på grund av förträngningar i karotisartärerna behöver genomgå operation.  - I stället för att utsätta personer som lider av andra åkommor, eller som ännu inte har drabbats av symtom av förträngningarna, för en riskfylld operation, kan det vara lämpligt att sätta in statiner. Med stabiliserade plack är möjligheterna stora att hålla patienterna symtomfria ytterligare en tid innan operation blir nödvändig.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev