Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Varannan vårdcentral i norr anlitar bemanningsföretag

Publicerad: 26 juni 2002, 08:53

Hälften av vårdcentralerna i den norra sjukvårdsregionen anlitade personal från bemanningsföretag under 2001. Det visar en enkätundersökning som Socialstyrelsen gjort.


Under våren år 2000 genomförde Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Umeå en översyn av i vilken omfattning primärvården i den norra sjukvårdsregionen, det vill säga Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län, använde läkare från bemanningsföretag.  Översynen visade att det var vanligare med så kallade stafettläkare i den norra regionen än i övriga landet, samt att många av förvaltningscheferna upplevde den stora andelen inhyrda läkare som problematisk. Bland annat hade många av de inhyrda läkarna bristfälliga kunskaper om gällande rutiner och huvudmännen fick inte alltid sina kompetenskrav uppfyllda vad gäller specialistkompetens.  Eftersom Socialstyrelsen anser att frågan om bemanning och kontinuitet i primärvården är av största vikt för patientsäkerheten, beslutade man att följa upp resultaten från 2000 med en enkätundersökning. Under våren 2002 har därför en enkät med frågor om bemanningssituationen gått ut till verksamhetscheferna vid samtliga vårdcentraler i norra regionen, totalt 128 stycken. Alla har svarat - och nu är resultatet klart.  Inhyrd personal på hälften av vårdcentralerna  Hälften av de 128 vårdcentralerna, 64 stycken, täckte någon gång under 2001 upp vakanser med läkare eller sjuksköterskor från bemanningsföretag. Totalt har 54 olika bemanningsföretag anlitats - men Vikteam, Wesam, Rent a doctor och Proficce Care dominerar.  Av de 64 vårdcentraler som inte anlitat bemanningsföretag uppger 15 stycken att det beror på principbeslut från ledningen. 44 vårdcentraler har inte haft något behov av inhyrd personal, tre har skaffat egna vikarier, en har inte lyckats hitta rätt kompetens och en har inte haft råd.  En fjärdedel ser negativa konsekvenser  Resultaten från de vårdcentraler som har använt sig av bemanningsföretag visar att 40 procent har genomgående goda erfarenheter. 58 procent har både goda och mindre goda erfarenheter, medan bara en enda vårdcentral enbart har mindre goda erfarenheter.  53 procent av verksamhetscheferna vid de vårdcentraler som har utnyttjat bemanningsföretag anser inte att situationen får några konsekvenser för patientsäkerheten. 13 procent menar tvärtom att konsekvenserna är övervägande positiva - inhyrda läkare kan bidra till att ny kunskap och nya idéer sprids i verksamheten - medan 27 procent, drygt en fjärdedel, anser att konsekvenserna med inhyrd personal är övervägande negativa.  Bristande kontinuitet stort problem  Framför allt, menar verksamhetscheferna, skapar situationen med bemanningsföretag bristande kontinuitet. Det leder i sin tur till dålig uppföljning av remisser och provresultat, och det finns risk att planerade åtgärder uteblir. Dessutom, menar de, leder den inhyrda personalens svårigheter att göra långsiktiga ställningstaganden till att antalet återbesök ökar.  Ändå är alla överens om att bemanningsföretagen, så som situationen ser ut i dag, är nödvändiga. Den ordinarie personalen är ofta trött och utarbetad, och måste kunna ta ut sin semester. Utan bemanningsföretagen hade flera vårdcentraler därför varit tvungna att helt eller delvis stänga under vissa perioder, och hade således inte klarat att leva upp till de krav som ställs från såväl patienter som förvaltning och politiker.

Bemanning angelägen fråga  Det faktum att samtliga tillfrågade verksamhetschefer har besvarat enkäten visar enligt Socialstyrelsen att bemanningsfrågan är angelägen. Inte minst på grund av att stora pensionsavgångar är att vänta inom primärvården den kommande tioårsperioden - enligt många bedömare kommer problemet med vakanser och därmed behovet av inhyrd personal att kvarstå en längre tid framöver.  För att i en sådan situation kunna minimera riskerna och öka patientsäkerheten är det enligt Socialstyrelsen viktigt att det finns fungerande system för uppföljning och avvikelsehantering, liksom introduktionsprogram och tydliga rutiner som ska tillämpas även för den inhyrda personalen. Socialstyrelsen förutsätter också att sjukvårdshuvudmännen, som uppbär det övergripande ansvaret för vårdens kvalitet, kontinuerligt analyserar erfarenheterna av systemet med bemanningsföretag.

Annica Lundbäck

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev