Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Omvårdnad

Bottenbetyg för ledningarnas stöd till patientsäkerheten

Publicerad: 2 februari 2015, 14:02

Men SKL lyfter fram det enda goda exemplet i sammanfattningen av vårdens syn på patientsäkerhet.


Benägenhet att rapportera brister: botten.

Stöd från högsta ledningen: botten.

Arbetsbelastning: botten.

Kontentan av enkätsvaren från över 100 000 vårdanställda är att det behövs förbättringar inom 14 av 15 områden som rör patientsäkerhet. Det visar en sammanställning av hur vården ser på patientsäkerheten som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, nu ger ut, se faktaruta.  När SKL presenterar rapporten på sin hemsida görs det dock med rubriken Vårdpersonal nöjda med eget patientsäkerhetsarbete.

Hur väl tycker du att det sammanfattar resultatet?

– Man kan väl säga att den rubriken är utifrån hur personalen skattar samarbetet på den egna vårdenheten. Men att det finns förbättringspotential mellan olika enheter, säger Eva Estling samordnare för det nationella patientsäkerhetsarbetet vid SKL.

Det var det enda området av 15 där det inte fanns ett förbättringsbehov. Är det en bra sammanfattning?

– Man får läsa hela nyheten. Rubriken ska skapa ett intresse. Vi vill ju samtidigt lyfta fram det som är gott.

Ett av områdena, eller dimensionerna som SKL valt att kalla det, handlar om benägenheten att rapportera händelser. Där är svaret från samtliga 21 landsting och regioner att det finns ett stort förbättringsbehov.

Hur ska man tolka det?

– Återigen, det krävs en dialog kring varför det ser ut som det gör. Upplever man att återrapporteringen av avvikelser inte fungerar minskar det benägenheten att rapportera.

Högsta ledningens stöd till patientsäkerhetsaretet anses ha visst förbättringsbehov i två landsting. I de övriga 19 tycker medarbetarna att förbättringsbehovet är stort.

– Jag tycker att man som ledning ska se en möjlighet. De signaler man skickar ut och genom aktiv handling visar att arbetet är viktigt. Vi vet ju att alla landstingsledningar prioriterar patientsäkerhetsarbetet. Men hur når det ut?

Den enda dimension där det genomsnittliga svaret inte tyder på ett visst eller stort förbättringsbehov är samarbetet inom den egna vårdenheten. Snittsvaren i samarbete och överlämningar är att det finns ett stort förbättringsbehov. Annars landar snittsvaren i att det behövs viss förbättring. I dimensionen arbetsbelastning och personaltäthet är det dock tre landsting som anser att det krävs viss förbättring, medan de övriga 18 anser att behovet är stort.

Patientsäkerhetskultur

■ Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, publicerar i dag, måndag, en sammanställning av landstingens mätningar av patientsäkerheten.
■ Totalt 182 413 personer i Vårdsverige fick vid olika tillfällen under åren 2012–2014 en epostenkät.
■ Svarsfrekvensen var över 50 procent i samtliga landsting och regioner och i snitt 64,7 procent.
■ Frågorna delades in i 15 så kallade dimensioner och SKL har graderat svaren i tre kategorier: stort förbättringsbehov, visst förbättringsbehov och välfungerande.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev