Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Utmärkelser

Alla Guldpillervinnare genom åren

Publicerad: 1 oktober 2020, 13:50

Guldpillret firar 10 års-jubileum 2020. Det första priset delades ut 2010 och gick till databasen ePed vid Karolinska universitetssjukhuset. Här är alla de tio årens tidigare vinnare.


Ämnen i artikeln:

Tiohundra

2019
Norrlidens Hälsocentral i Region Kalmar 

Sömnmedel och hur vi blev av med dem – nästan.

Motivering:
”För ett engagerat teamarbete som kan inspirera fler, har årets vinnare tagit itu med ett allvarligt hälsoproblem med den kraft som bara uppstår på vårdgolvet. Genom att ta spjärn mot förskrivningsstatistik och göra upp med gamla vanor, får de drabbade fler och bättre alternativ till sömnmedel och därmed mätbart bättre läkemedelsanvändning. Ett beundransvärt initiativ som gett hållbar förändring för både personal och patienter.”

2018
Region Västmanland

Krafttag mot vårdorsakat opioidberoende

Motivering:
”Med ett imponerande helhetsgrepp har årets vinnare involverat en hel landstingsorganisation i kampen mot ett allvarligt samhällsproblem som vården själv orsakat. Det nya gränsöverskridande arbetssättet banar ny väg för hur man på bred front kan agera för att minska läkemedelsberoende till gagn för många utsatta patienter och har redan genererat mätbara resultat.”

2017
Barnonkologen vid Karolinska Universitetssjukhuset

Läkemedel vid akut lymfatisk leukemi (ALL)

Motivering:
”Med ny teknik har pristagarna skapat ett arbetssätt som genom delaktighet från patienter och anhöriga ger bättre kontroll av sjukdom och rätt dosering av läkemedel. Den nya arbetsmetoden gör vården säkrare för patienten samtidigt som den spar tid för sjukvården. En inspirerande och skalbar modell för modern hantering av provsvar och medicinering.”

2016
Läkemedelsenheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg 

Evidensbaserad blandbarhetsdatabas för samadministrering av intravenösa läkemedel för säkrare vård.

Motivering:
”För utvecklingen av ett evidensbaserat kunskapsstöd som identifierar och löser ett vardagligt och stort problem i sjukhusvården. Pristagarna har gjort en viktig insats för att öka säkerheten och kvaliteten i läkemedelsanvändningen hos patienter som har behov av att samtidigt få flera läkemedel intravenöst. Arbetet visar styrkan på samverkan över yrkesgränser för ökad patientsäkerhet.”

2015
TioHundra

Kvalitetssäkrad läkemedelshantering i hemsjukvården.

Motivering:
”Vinnarna har utvecklat en ny arbetsmodell för kvalitetssäkrad läkemedelshantering inom hemsjukvården. Ett framgångsrikt förbättringsarbete som bygger på ett gott samarbete mellan olika yrkesgrupper. Tydliga krav, strikta rutiner och investeringar i ombyggnationer har möjliggjort en patientsäker och lagenlig läkemedelshantering. Modellen är en utmärkt förebild för läkemedelshantering för hemsjukvården som på många håll kämpar med stora brister.”

2014
Läkemedelskommittéerna i de sju landsting som ingår i 7-klövern 

Behandlingsrekommendationer som förbättrar läkemedelsbehandlingen av de mest sjuka äldre.

Motivering:
”Pristagarna har tagit ett betydelsefullt steg längre i arbetet för en bättre läkemedelsanvändning hos de mest sjuka äldre. Ett respektingivande samarbetsprojekt som samlat många dedikerade kompetenser från sju olika landsting med helhjärtat fokus på att ge multisjuka äldre de läkemedel som ger ökad hälsa och livskvalitet, i kombination med att ta bort olämpliga läkemedel.”

2013
Skånes Onkologiska Klinik, Skånes Universitetssjukhus Lund

Forskning kring hur tumörmarkören AIB1 påverkar prognos och behandlingssvar på en viss läkemedelsbehandling vid behandling av bröstcancer.

Motivering:
”Pristagarnas forskning har gjort det möjligt att med biomarkörer identifiera vilka patienter med bröstcancer som har störst nytta av en viss läkemedelsbehandling. Denna nya kunskap skapar förutsättningar för skräddarsydd bröstcancerbehandling. Patienter utan nytta av behandlingen väljs bort och slipper onödig behandling med risk för biverkningar och läkemedelsskador.”

2012
Medicincentrum, Lasarettet i Enköping, och Läkemedelsenheten Landstinget i Uppsala län

Verktyget Phase-20 för att skatta symtom hos äldre med läkemedel.

Motivering:
”Med en vetenskapligt validerad symtomskattningsskala har pristagarna tagit fram ett värdefullt verktyg för att tidigt identifiera symtom hos äldre som kan bero på biverkningar eller interaktioner av läkemedel. Genom en tvärprofessionell ansats, som även involverar patienten, kan läkemedelsrelaterade problem signaleras och kommuniceras på ett systematiskt sätt. En metodisk spridning av instrumentet har gett god acceptans i sjukvården.”

2011
Akutkliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge

Läkemedelsverktygslåda som ska göra medicinanvändningen säkrare och bättre.

Motivering:
”Med starkt fokus på patientsäkerheten har pristagarna utvecklat en rad olika verktyg för att uppnå en bättre och säkrare läkemedelsanvändning för akutklinikens patienter. Målet har varit att skapa standardiserade och kvalitetssäkrade metoder och rutiner som på ett systematiskt sätt stödjer vårdteamets arbete med att se till att patienterna får rätt läkemedel vid rätt tillfälle. Modellen är lätt att tillämpa på liknande vårdenheter.”

2010
Astrid Lindgrens barnsjukhus 

ePed - bättre patientsäkerhet för barn som behandlas med läkemedel

Motivering:
”Pristagarna har genomfört ett grundläggande arbete för att öka kvaliteten och säkerheten i läkemedelsanvändningen för en särskilt utsatt och sårbar patientgrupp. De är goda företrädare för det nya sättet att systematiskt granska och utvärdera sitt arbete i jakt på avvikelser. Det helhetsperspektiv, från ordination till uppföljning, som kännetecknar arbetet förtjänar att bli en inspirationskälla för många inom hälso- och sjukvården.” 

Ämnen i artikeln:

Tiohundra

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev