Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Utmärkelser

Här är alla nominerade till Guldskalpellen

Publicerad: 14 april 2016, 07:15

Över 40 bidrag har nominerats till Guldskalpellen, som delas ut till årets förnyare inom sjukvården.


Ämnen i artikeln:

Tiohundra

Texterna är sammanfattningar, och motiveringarna i de inskickade bidragen är inte faktagranskade.

1 Nytänkande förbättrade flödet på akuten

Nominerad: Effektivare patientflöden med akutläkare i primär bedömning och ny observationsenhet.

Hemvist: Akutmottagningen och observations­avdelningen, Lasarettet i Ystad.

Motivering: Nytänkande kring vilken funktion som gör den initiala bedömningen av patienter som söker till akutmottagningen på Lasarettet i Ystad har gett snabba resultat. Direkt efter implementering av det nya arbetssättet förbättrades tid till läkare från 90 minuter till under 30 minuter. Det traditionella arbetssättet med triage som genomförs av en sjuksköterska leder till långa köer på svenska akutmottagningar. När en akutläkare tillsammans med undersköterska och sekreterare i stället gör bedömningen under dagtid vardagar påverkar det patientflöde och ledtider i positiv riktning under hela dygnet.

Parallellt har en observationsenhet knuten till akutmottagningen i Ystad minskat inläggningarna. Trots att vårdplatserna på medicinkliniken i Ystad under perioden minskat med 30 procent har patientsäkerhet behållits. Det nya arbetssättet påverkar flödet av de akuta patienterna på akutmottagningen, och är utan jämförelse nationellt sett.

2  Blogg, film och sociala medier mot självmord

Nominerad: Första hjälpen vid suicid.

Hemvist: Malmö.

Motivering: Inspirerad av patienter och vetenskap arbetar Winning ehälsa med att förbättra livskvalitén, stärka den psykiska hälsan samt förebygga, hitta och minska suicid. Winning ehälsa utnyttjar digital närvaro och teknik som bloggar och sociala medier (Facebook och LinkedIn) för att skapa känslor och engagemang med patientupplevelsen i fokus. Via psyko­edukativa filmer i Winninghälsas blogg genereras positiva känslor, ökat engagemang och incitament till gynnsam förändring hos människor som har psykisk ohälsa, kriser och sorg. Lykke Munk, grundare till Winninghälsa, arbetar kliniskt som konsultläkare i psykiatri med uppdrag både hos privata och offentliga vårdgivare.

3 Fysisk träning testas inför operation

Nominerad: Stark att opereras.

Hemvist: Skånes universitetssjukhus, VO ortopedi.

Motivering: På sistone har nyttan av fysisk träning som ”medicin” fått större och större genomslag. I projektet ”Stark att opereras” undersöker VO ortopedi på Skånes universitetssjukhus dels om fysisk träning inför operation leder till att patienten bättre klarar operationen och dels om komplikationer och antalet efterföljande vårddagar minskar som följd av träningen. Projektets potentiella fördelar är att patienterna kommer i bättre fysisk form samt att belastningen på vårdens resurser minskar.

4 Akuten och primärvården möter patienten tillsammans

Nominerad: En dörr in – akutsjukvård och primärvård i samarbete.

Hemvist: Skånes universitetssjukhus, Malmö.

Motivering: Akutmottagningen och primärvården i Malmö har tillsammans tagit ett stort steg för att möta patienternas behov av akut vård. ”En dörr in” står för att akutvården välkomnar alla patienter oavsett vad de söker för. Patienten blir välkomnad och omhändertagen även om det man söker för inte kräver en akutmottagnings alla resurser. På plats finns alla kompetenser som behövs för att möta patientens behov. Ingen får höra att de kommit fel. ”En dörr in” står för framtidens vård där alla vårdgivare samarbetar för att höja kvalitet och tillgänglighet för alla patienter.

5 Samordnare vid standar­dise­rade vårdförlopp

Nominerad: Införande av standardiserade vårdförlopp.

Hemvist: Region Skåne – Skånevård Kryh.

Motivering: Cancersamordnare Marie Busch och arbetet med att införa standardiserade vårdförlopp i Skånevård Kryh (Kristianstad, Ystad, Hässleholm) nomineras. Förvaltningens cancersamordnare har fungerat som spindeln i nätet och arbetsinsatsen har varit direkt avgörande för införandet av de standardiserade vårdförloppen den 1 maj 2015. Ett välplanerat och välorganiserat införande har involverat rätt personer för att skapa ett effektivt arbetssätt.

6 Akut arbete på toppen av sin kompetens

Nominerad: Arbete på toppen av sin kompetens.

Hemvist: Pre- och intrahospital akutsjukvård, Helsingborgs lasarett.

Motivering: Akutmottagningen på Helsingborgs lasarett har en filosofi: Alla medarbetare ska arbeta på toppen av sin kompetens. Efter en kartläggning av arbetsuppgifter som inte behövde utföras av sjuksköterskor, undersköterskor eller sekreterare fann avdelningen en rad uppgifter som kunde utföras av servicemedarbetare och receptionist. Genom att frigöra tid för de arbetsuppgifter som kräver en sjuksköterska, undersköterska eller läkares kompetens kan mottagningen erbjuda en högre kvalitet då rätt person är på rätt plats. Samtidigt gör servicemed­arbetarna det möjligt att skapa ett mervärde för patienten. Pilotprojektet utvärderades efter sommaren 2015 och har blivit permanent. Det har inte förändrat kostnaderna.

7 Framgångsrikt team runt multisjuka äldre

Nominerad: Hälsostadens mobila team.

Hemvist: Ängelholms sjukvårdsområde.

Motivering: Teamets verksamhet med strukturerad och sammanhållen prehospital vård av multisjuka äldre, med medicinskt helhetsansvar och samordning av huvudmän, är nyskapande, enligt nomineringen. Teamet består av läkare med specialitet i geriatrik och internmedicin och erfarna sjuksköterskor som gör hembesök. Ett mobilt team gör akuta punktinsatser. Arbetssättet ger både medicinska, livskvalitetsmässiga och ekonomiska/logistiska vinster och visar att det går att förbättra/förändra vården av dessa sköra patienter. Arbetssättet leder till minskat behov av akutvård samt färre oplanerade vårdtillfällen inom slutenvård.

8 Tid för utveckling och nya arbetssätt har gett resultat

Nominerad: Radiologiska kliniken.

Hemvist: Länssjukhuset i Kalmar.

Motivering: Med hjärta och energi har hela radiologiska kliniken på Länssjukhuset i Kalmar anammat ett arbetssätt som under de senaste åren lett fram till ett flertal förbättringar både för patienter och för remittenter. Alla arbetar i grupper, och en timme i veckan har dessa fria händer att arbeta med utveckling. Dessutom har arbetssättet gjort att hela kliniken snabbt kan ställa om och svara mot nya önskemål. Man har även tagit ytterligare steg och försöker nu också få med det lilla extra i allt man gör. Tillgängligheten har ökat, kostnaderna minskat och kvaliteten höjts.

9 Cancerpatient i centrum för bättre flöden

Nominerad: Bättre flöde i vården – malignt melanom, SKL.

Hemvist: Landstinget i Kalmar län.

Motivering: Projektet har visat att tvärprofessionella grupper – både över verksamhets- och förvaltningsgränser med en deltagande patient i teamet – kan ta fram, prova och införa enhetliga arbetsprocesser för patientgruppen med fastställt eller misstänkt malignt melanom och därmed få en jämlik och kvalitetssäkrad vård i länet. Projektarbetet har genomsyrats av samverkan med patienten i fokus.

Projektarbetet och dess resultat visar att det går att kapa väntetiden till fyra veckor från välgrundad misstanke om malignt melanom till PAD-verifierad diagnos samt uppnå bättre patientsäkerhet och patientdeltagande, kvalitet och effektivitet med enhetliga processer och riktlinjer genom hela vårdkedjan men även regionalt samarbete.

10 Patienter medverkar i vårdens utveckling

Nominerad: Medverkan fullt ut
– en strategi och modell för patient- och närståendemedverkan.

Hemvist: Landstinget i Kalmar län.

Motivering: För första gången i Sverige finns en konkret strategi och modell för hur medborgare, patienter och närstående tillsammans med verksamheten formar framtidens hälso- och sjukvård. Den länsgemensamma modellen etableras under 2016. Patient och närstående kommer att bli självklara aktörer i sin egen hälso- och vårdprocess. Patienter och närstående ingår dessutom i alla delar av utveckling, ledning och styrning i hela organisationen.

11 Regionalt fokus på risker med perifera venkatetrar

Nominerad: En säkrare användning av perifera venkatetrar.

Hemvist: Region Kronoberg.

Motivering: I Region Kronoberg har det gjorts ett övergripande arbete som belyst risken med att använda perifera venkatetrar, PVK. En PVK sätts på nästan alla patienter, såväl gammal som ung, frisk som sjuk. Länge sågs bara de centrala infarterna som riskmoment men en perifer venkateter kan också leda till förödande komplikationer om de inte sköts korrekt. Därför har regionen valt att involvera alla enheter på de båda sjukhusen. Resultaten är:
- Färre komplikationer av PVK vid granskning och inga PVK sitter för länge.
- Bättre dokumentation av PVK och bättre följsamhet till riktlinjerna.
- Endast användning av oportad PVK.

12 Stödperson ger patie­nten trygghet vid rehab

Nominerad: Patientstödjare vid Rehabiliterings­medicinska kliniken.

Hemvist: Rehabiliterings­medicinska kliniken, Region Jönköpings län.

Motivering: Patientstödjaren har en viktig roll vid Rehabili­teringsmedicinska klinikens verksamhet med syfte att skapa delaktighet, trygghet och empowerment åt patienten. Funktionen startade som ett projekt 2006 med följande målsättning: Patienten ska känna sig respekterad och uppleva sig som en teammedlem. Patientstödjarfunktionen är en roll som innehas av chefer och ledare på kliniken som inte har direkt patientkontakt.

13 Gemensamma kraft­tag mot VRI i kommunerna

Nominerad: Halt och Senior alert.

Hemvist: Region Jönköpings län och Folkhälsomyndigheten.

Motivering: Genom samarbete mellan kvalitetsregistret Senior alert och Folkhälsomyndigheten har ett nytt koncept för att mäta vårdrelaterade infektioner (VRI) och antibiotikaförbrukning i Sveriges kommuner tagits fram. Utfallet visar på nästan fördubblat deltagande av Sveriges kommuner vid mätning av VRI med det nya systemet 2015 (105 st), jämfört med året innan. Det nya konceptet har lett till att kommuner i Sverige ändrar arbetssätt: Från att inte uppmärksamma VRI och antibiotikaförbrukning till att tänka förebyggande och att agera direkt.

14 Mobilt team för asyl­vård i Region Jönköping

Nominerad: Asylteamet Nässjö vårdcentral.

Hemvist: Nässjö vårdcentral, Region Jönköpings län.

Motivering: I en tid med stor inströmning av asylsökande med omfattande behov av inledande hälsoundersökningar ställde teamet om sin verksamhet till att bli en mobil enhet som med sin erfarenhet erbjöd sina tjänster över hela länet. Asylteamets arbetssätt, mod och engagemang visar på entreprenörsanda för att se möjligheter när det känns som allra svårast. Teamets arbete har haft stor betydelse för att hjälpa vårdcentraler som inom sitt närområde behövt hjälp för att klara uppdraget att ge asylsökande en inledande hälsoundersökning.

15 IT-stöd gav kontroll över vårdförlopp

Nominerad: Vårdförloppet – ledtidsmonitorering i realtid.

Hemvist: Region Jönköpings län.

Motivering: Teamet har utvecklat ett IT-stöd som ger full kontroll över vårdflödet i realtid, från inkommande remiss till dess att patienten är färdigbehandlad, vilket är en stor vinst. IT-stödet har kunnat utvecklas och införas utan att arbetsbelastningen har ökat, under själva införandet.

Innovationen har bidragit till såväl en ökad patientsäkerhet som en bättre arbetsmiljö. Vårdförloppet är i dag fullt integrerad för vårdprocessen vid tjock- och ändtarmscancer i Region Jönköpings län.

16 Innovativ byxa skyddar patientens integritet

Nominerad: Smart Cover.

Hemvist: Vråens vårdcentral, Region Jönköpings län.

Motivering: Två kreativa undersköterskor på Vråens vårdcentral i Värnamo har identifierat en obekväm patientupplevelse i sjukvården och drivit ett projekt från idé till färdig produkt. De har velat bidra till att ge patienter i intima undersökningssituationer, till exempel rektoskopi, en trygg upplevelse där vårdpersonalen visar respekt och hänsyn. Så småningom formades idén om en engångsundersökningsbyxa med specifik perforering som lätt öppnas för den tänkta undersökningen. Resultatet bidrar till en förbättrad vårdsituation för både vårdgivare och vårdtagare.

17 Sjukhusapotek i regionens egen regi

Nominerad: Sjukhusapotek i egen regi.

Hemvist: Region Jönköpings län.

Motivering: Ett sjukhusapotek i landstingets egen regi bryter ny mark. Det ger kontroll över hela läkemedelsprocessen inom sjukvården med möjlighet till nytänkande, effektiviseringar och besparingar, och är till inspiration för andra landsting.

18 Virtuell vårdcentral förenklar läkarbesöket

Nominerad: Bra Liv nära.

Hemvist: Vårdcentralerna Bra Liv, Region Jönköpings län.

Motivering: Ulf Österstad har med sin virituella vårdcentral visat att det är möjligt att erbjuda invånarna nya sätt att kontakta primärvården. Med modern teknik och enkla mobila lösningar gör han det möjligt att på ett säkert sätt träffa läkare via mobil och surfplatta, till samma status och pris som fysiska besök. E-hälsa har fått sig en vitamininjektion efter att Bra Liv nära startade 1 december 2015. Ulf Österstad har i sitt arbete visat på engagemang och nytänkande. Arbetet kommer fortsättningsvis att få stor betydelse för invånarna samt för utvecklingen av e-tjänster inom offentlig sjukvård.

19 Effektiv cancerkirurgi under lokalbedövning

Nominerat: Blåscancerbehandling i öppenvård.

Hemvist: Urologen, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Motivering: Nominerat är ett nytt sätt att hjälpa cancerpatienter till en effektiv behandling som kan utföras under lokalbedövning. Det är effektivt och skonsamt, och patienterna slipper ligga inne i sluten­vården.

Två läkare är experter på metoden, där tumören ”lyfts upp” från blåsslemhinnan och kan skäras bort och koaguleras under lokalbedövning. En specialistsjuksköterska utför selekterade cystoskopi­kontroller. Kontaktsjuksköterskan är nyckelperson. Metoden sparar både narkos- och slutenvårds­resurser. Minskade ledtider, god radikalitet och nöjda patienter hör till resultaten.

20 Metod mot vårdrelaterade skador hos äldre

Nominerad: Patientsäkerhet i realtid.

Hemvist: Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra sjukhuset.

Motivering: Den aktuella verksamheten består av åtta slutenvårdsavdelningar, där en allmän intern medicinsk inriktning med geriatrik dominerar. Medelåldern på patienterna är 80 år och gruppen äldre är särskilt utsatta för vårdskador. Metoden mot de vårdrelaterade skadorna hos äldre har sitt ursprung i markörbaserad journalgranskning, vilken nationellt används för att identifiera vårdrelaterade skador. Metoden har utvecklats på Sahlgrenska universitetssjukhuset, och rör, förutom vårdskador, studier av patienters upplevelser samt kvalitet av innehåll i patientjournalerna. Granskningen sker under pågående vårdtillfälle och vårdteamet får återkoppling samma dag. I samband med återkopplingen till vårdteamet och enhetens chefer ges möjlighet till reflektion, lärande samt att korrigera missförstånd, negativa händelser och förebygga risker redan under pågående vård.

21 Små förändringar med positiva effekter inom gynekologi

Nominerad: Operera enkelt med bättre resultat – utveckling av dagkirurgisk vårdkedja inom gynekologisk prolapskirurgi, ett tvärprofessionellt projekt.

Hemvist: Gynekologi, Område 1 och AnOpIva, Område 2, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

Motivering: Utvecklingsarbetet avseende dagkirurgisk vårdkedja inom gynekologisk prolapskirurgi är ett gott exempel på välfungerande tvärprofessionella samarbeten mellan kliniker, där ett patientcentrerat arbetssätt tagits fram för att optimera vårdkedjan för patienterna.

Projektet har visat att det är möjligt att med mindre förändringar i det dagliga arbetet möjliggöra minskade infektionskomplikationer (3 procent) och där 70 procent av patienterna kunde återgå till normal aktivitet inom tre dagar, vilket medfört en ökad vårdkvalitet och patientnöjdhet samt lägre hälso­ekonomiska kostnader. En väl genomförd studie och ett framgångsrikt tvärprofessionellt samarbetsprojekt, med mycket goda och väl beskrivna resultat som även relateras till nationella data.

22 IT-verktyg för remittering för kortare vårdköer

Nominerad: www.remittera.nu.

Hemvist: Göteborg.

Motivering: Den internetbaserade tjänsten www.remittera.nu håller ordning på alla alternativ för remittering och möjliggör att patienterna själva kan vara med i beslutet när de remitteras. Tjänsten har fokus på Västra Götalandsregionen men databasen har underlag för hela Sverige. Syftet är att korta vårdköer. Genom att ta fram ett IT-verktyg vill entreprenören bakom www.remittera.nu också inspirera andra till att göra bättre hjälpmedel – som lösgör tid och resurser som i stället kan ägnas åt vård och patienter.

23 Diabetikers hälsa höjs med Hissen

Nominerat: Hissenprojektet.

Hemvist: Skaraborgs sjukhus Skövde.

Motivering: I ett tvärprofessionellt arbete på Skaraborgs sjukhus har man identifierat avgörande orsaker till varför patienter inte når sina målvärden i HbA1c. Utifrån ett gediget analysarbete har man sedan designat lösningsförslag som på ett innovativt sätt gjorts konkreta och lätta att förstå för patienterna, under namnet Hissen. Lösningen innebär att man stödjer patienters egenkraft att stärka och förbättra den egna hälsan. Tack vare ett idogt arbete har förbättringarna omsatts i hela systemet vilket resulterat i signifikanta sänkningar av HbA1c-värden. Det finns goda förhoppningar om att förbättringen på sikt också kommer att minska antalet komplikationer för patientgruppen.

24 Mobila läkare bäddar in vården i hemomsorgen

Nominerad: Närvård Västra Skaraborg.

Hemvist: Västra Skaraborg: kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara, Vara. Primärvård, offentlig och privat (10 vårdcentraler), samt Skaraborgs sjukhus Lidköping.

Motivering: Ledningsgruppens identifiering av vård- och omsorgsbehov har under ett antal år lett till att den basala hemsjukvården kompletterats av mobila specialistteam och mobila hemsjukvårds­läkare. Dessa arbetar inte som ”konsulter” utan operativt i team med hemsjukvården som bas. Målet är att etablera en sömlös vård och omsorg som ges i hemmet. Vårdformerna kan liknas vid mikrosystem som samarbetar och integrerar med övriga sjukvårdssystemet. Detta patientcentrerade arbetssätt har lett till kvalitetsförbättringar, bättre resursutnyttjande, ökad trygghet för individen och lägre kostnader på alla nivåer. Förmåga till samarbete har grundats i en samsyn, ett gemensamt ansvar och delägarskap utifrån individens fokus.

25 Kortare ledtider för kvinnor med bröstcancer

Nominerad: Bröstcanceroperationer i dagkirurgisk verksamhet.

Hemvist: Linköping, Region Östergötland.

Motivering: Projektet som nu är permanentat har medfört kortare ledtider för kvinnor med bröstcancer med bibehållen kvalitet och säkerhet. Det har varit kompetenshöjande för all personal. Samarbetet har utökats inte bara mellan privat vårdgivare och Region Östergötland, utan även internt mellan olika funktioner/personer. Genom ett optimalt pre-, peri- och postoperativt teamomhändertagande har medarbetarna visat att hög patientsäkerhet och patientnöjdhet går att uppnå. Samarbetet har fokus på patientperspektivet, och speciellt det personliga omhändertagandet i den svåra situation som patienter med cancerdiagnos befinner sig i. Teamen planerar alla enskilda steg i processen ur ett säkerhetsperspektiv. Framgången har legat i en friktionsfri och prestigelös samverkan och personalens stora engagemang.

26 Nya strategier för kommunikation och lärande

Nominerad: Arbetets betydelse för hälsan – nya strategier för kunskapsspridning och lärande.

Hemvist: Arbets- och miljömedicin, Universitets­sjukhuset i Linköping, Region Östergötland.

Motivering: Charlotte Wåhlin har framgångsrikt lyckats förmedla aktuell forskning inom arbetsmiljöområdet på ett enkelt och begripligt sätt via projektet. Målet är att bidra till framtidens e-hälso­utveckling genom att använda nya tekniker. Det handlar om att sprida kunskap och skapa forum för dialog för att tidigt förebygga att arbetsrelaterade skador uppstår.

Blogg, podcast och film är nya kanaler för Arbets- och miljömedicin, och har varit en framgångsfaktor.

27 Stärkt teamarbete förbättrar för kroniskt sjuka

Nominerat: I-team.

Hemvist: Huddinge akademiska vårdcentral.

Motivering: I-team på Huddinge akademiska vårdcentral har introducerat ett nytt arbetssätt som bygger på intraprofessionellt omhändertagande av patienter med kroniska sjukdomar. Det nya arbetssättet lyfter upp sjuksköterskans kompetens samt bygger en vårdkedja med de till teamet anslutna läkarna. Det har resulterat i bättre vårdkvalitet och nöjda patienter, och har effektiviserat läkarnas arbete samt förbättrat arbetsmiljön.

Arbetet startade i december 2014, första utvärderingen utfördes i december 2015 och nu planeras bred implementering och vidareutveckling av det nya arbetssättet på vårdcentralen, och möjligen även inom landstingets övriga primärvård.

28 Klinik för svårt sjuka efter intensivvården

Nominerad: Remeokliniken.

Hemvist: Stora Sköndal, Stockholm.

Motivering: Remeokliniken är högteknologisk och har specialiserat sig på att träna, förbättra och rehabilitera svårt sjuka patienter (trauma, neurologiska sjukdomar, brännskador, höga ryggmärgsskador) som kräver någon form av andningsstöd och/eller har tracheostomi. De flesta patienterna kommer direkt från intensivvården och över 90 procent går till en lägre vårdnivå, ofta direkt till hemmet. Organisationen är platt med starkt teamarbete.

29 Primärvård som specialiserar sig på sexuella övergrepp

Nominerat: Wonsas klinik (world of no sexual abuse).

Hemvist: Stockholm.

Motivering: Sexuella övergrepp är ett urgammalt och spritt problem som riskerar att skapa livslångt lidande och ohälsa. Wonsas klinik i Stockholm har skapat Sveriges första specialistklinik med specialister i allmänmedicin som har särskild kunskap om sexuella övergrepp på läkarmottagningen, och terapeuter med särskild kunskap om sexuella övergrepp och vidareutbildning inom traumabehandling på den psykologiska traumabehandlingen.

Wonsa bedriver också forskning tillsammans med Karolinska institutet för att utveckla och förfina trauma­behandling och för att öka kunskapen om konsekvenser efter sexuella övergrepp på både individ- och samhällsnivå.

30 Informationsstöd för bättre vård och kvalificerad forskning

Nominerad: Program 4D.

Hemvist: Karolinska institutet och Stockholms läns landsting, SLL.

Motivering: Program 4D är verksamhetsdriven utveckling som är kvalificerad, teoridriven och uthållig nog för att åstadkomma verklig förändring i patientens möte med sjukvården och forskningen. Verksamhetens processer används för att utveckla informationsstöd för bättre vård och kvalificerad forskning. Sjukvård, forskning och innovation samverkar under ett program. Samtliga projekt siktar mot att komma i förvaltning före projektavslut. Olika lösningar för patientmedverkan, patientstyrd vård, kvalitetsstyrning och virtualisering av vårdförlopp prövas. Projektet startade 2012 och avses gå i mål 2017. Halvtidskontroll är avrapporterad, med mycket goda resultat.

31 Ökad patientsäkerhet via regelbundna diskrepansronder

Nominerat: Radiologiska diskrepansronder.

Hemvist: Röntgenavdelningen Danderyds sjukhus.

Motivering: Diagnostiska fel och fördröjningar är ett obelyst och underskattat patientsäkerhetsproblem i vården. Förutom bättre metoder för att hitta och mäta diagnostiska fel behövs bra lokala sätt att lära sig av dem. Diskrepansronder är ett väl fungerande och lättimplementerat koncept för att säkra lärandet inom radiologi.

Ronderna, som infördes 2013 som ett ST-läkarprojekt på röntgenavdelningen på Danderyds sjukhus, hålls två gånger per termin. Syftet är att gemensamt lära sig av avidentifierade fall, även sådana som anmälts till Ivo eller patientnämnd.

32 Lavin av förbättringar i vuxenpsykiatrin

Nominerad: Psykiatri 2015.

Hemvist: Stockholms läns sjukvårdsområde, vuxenpsykiatri.

Motivering: Cirka 300 medarbetare har i samarbete med ett fyrtiotal patient- och närståenderepresentanter startat en lavin av förbättringsarbeten med målet att ta vuxenpsykiatrin inom Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, till världsledande nivå. Positiva effekter är redan mätbara även om visionen huvudsakligen förväntas ge effekter av mer långsiktig karaktär. Bakom satsningen står åtta psykiatriska kliniker med närmare 3 800 medarbetare. De har enats bakom gemensamma mål som att erbjuda en tillgänglig, jämlik vård enligt senaste evidens, där patientens medverkan, delaktighet och inflytande genomsyrar arbetet. Förnyelsearbetet är omfattande vad gäller såväl innehåll som omfattning, bredd och antalet deltagande samt vad gäller det stora antalet patienter och medarbetare som berörs i slutänden.

33 Palliativ vårdfilosofi på akuten

Nominerad: Helhetssyn på akutavdelning med ­palliativ vårdfilosofi.

Hemvist: Avdelning 76 – Allmän internmedicin, medicinkliniken, Danderyds sjukhus.

Motivering: Johan Ejerhed, medicinskt ledningsansvarig läkare, och Charlotte Julius, chefsjuksköterska, på Danderyds avdelning 76 har visat att det med ett helhetsperspektiv på patient, närstående, medarbetare och multisjuklighet går att uppnå effektiv vård av hög kvalitet med mycket nöjda patienter, närstående och medarbetare som resultat.

De nominerade har provat, utvärderat och bekräftat eller förkastat hypoteser i ett ständigt pågående förbättringsarbete som involverat hela arbetslaget. Avdelningen utgör nu ett inspirerande exempel för andra verksamheter på hur vård och omvårdnad av den multisjuka patienten kan förbättras inom akutsjukvården.

34 Entreprenör med specialisering på ryggar

Nominerad: GHP Stockholm Spine Center.

Hemvist: Stockholm.

Motivering: Tycho Tullberg har grundat och driver en för Norden nytänkande verksamhet som i dag är Sveriges största verksamhet och kompetenscentrum för behandling av ryggproblematik. Kliniken har en multiprofessionell biopsykosocial förklaringsmodell där patientens behov är i centrum. Kliniken har också ett forsknings- och kvalitetsfokus som ger dokumenterade resultat och en kontinuerlig utveckling av verksamheten för att än bättre realisera visionen om att vara förebilden för multiprofessionell behandling av rygg- och nackbesvär.

I dag arbetar drygt 100 personer på kliniken, varav 12 ryggkirurger, narkos-/operationssköterskor, allmänsjuksköterskor, undersköterskor, intensivvårdssjuksköterskor samt specialister i naprapati, psykolog med KBT-inriktning, smärtläkare, psykiater och sjukgymnaster.

35 Städning i egen regi ska ge bättre hygien

Nominerad: Innovation mot infektion.

Hemvist: Capio S:t Görans sjukhus/Servicegruppen, Stockholm.

Motivering: Capio S:t Görans sjukhus jobbar utifrån att städhygien och vårdhygien är en gemensam sak. Ett rent sjukhus bidrar till ett lågt utfall av vårdrelaterade infektioner och till en bra arbetsmiljö och trivsamma lokaler. Sjukhuset har lägst VRI-tal bland akutsjukhusen i Stockholm.

Sjukhuset har tagit ett strategiskt beslut att ha städning i egen regi. Det underlättar bland annat det kort- och långsiktiga kvalitetsarbetet inom sjukhus­hygienområdet. De ansvariga för vårdhygien och städledning har tillsammans beslutat om gemensamma riktlinjer för hur vårdstädning ska utföras och satt tydliga gränser mellan vård- och städpersonalens arbetsuppgifter. Dessutom har de valt att standardisera och styra efter ”best practice” som utvecklats inom det landstingsövergripande städnätverk som sjukhuset deltagit i sedan ett tiotal år. Det har sedan applicerats ner på rumskategorinivå. På utvecklingsresan har alla nivåer deltagit, från sjukhusledning till städmedarbetare.

36 Brännskadeteam blir modell på Akademiska

Nominerad: Arbetssättet daglig styrning på Brännskadecentrum.

Hemvist: Akademiska universitetssjukhuset, Uppsala.

Motivering: Brännskadecentrum i Uppsala har använt daglig styrning som ett arbetssätt i tre års tid. Det här arbetssättet har skapat en tvärprofessionell teamkänsla hos personalen och placerar patienterna, i stället för den individuella professionen, i centrum av diskussionen. Genom att träffas 10 minuter på morgonen reflekterar teamet kort över gårdagens arbete och planerar gemensamt dagens arbete. Likaså har teamet en fem minuters träff på eftermiddagen. Arbetssättet leder till bra kommunikation tvärprofessionellt och synliggör problemområden som alla kan känna sig delaktiga i, för att därefter lösa tillsammans. Telekommunikationen minskar avstånd mellan samarbetspartners/avdelningar till vård av utlokaliserade brännskadepatienter. Arbetssättet skapar så många fördelar att sjukhusledningen antagit det som ett arbetssätt som ska införas på hela Akademiska sjukhuset.

37 Beteendehälsa integreras i primärvården

Nominerad: Integrerad beteendehälsa i primärvården.

Hemvist: Capio vårdcentral Sävja.

Motivering: På ett genomgripande sätt har detta projekt/arbetssätt med psykosocialt stöd medfört att tillgängligheten till beteendeterapeut på vårdcentralen nästintill har fyrdubblats. Arbetssättet har förenklat och förbättrat kommunikationen och samarbetet mellan olika professioner på vårdcentralen. Konceptet har visat sig så pass framgångsrikt att arbetssättet nu ska spridas inom Capio Närsjukvård, det vill säga på 78 separata vårdcentraler runt om i landet.

38 Medarbetare har upplevt provrörets resa

Nominerad: Provrörsresan.

Hemvist: Landstinget i Värmland.

Motivering: Provrörsresan är ett initiativ där landstinget har använt designmetoder och involverat medarbetare för att öka möjligheterna att göra rätt vid provtagning av blod- och vävnadsprover. Genom att involvera medarbetare både från provtagande verksamheter och från verksamheter som analyserar prover skapades en gemensam förståelse för processen kring provtagning. Designmetoder användes för att kunna ”uppleva” provrörets resa. Syftet är att utveckla patientsäkerheten. Metoden ska användas inom fler områden.

39 Effektivt med sortering i primärvården

Nominerad: Öppen mottagning och triage i primärvård.

Hemvist: Funäsdalens hälsocentral.

Motivering: Personalen på hälsocentralen i Funäsdalen har lyckats utveckla verksamheten på ett sätt som fått effekter på förbättringsklimatet, arbetsglädjen, patientsäkerheten och tillgängligheten till sjukvård på en liten ort med extremt långt till sjukhus. Utgångspunkten har varit att ”kraften finns i gruppen” och förbättringsarbeten har skett utifrån kompetensen i personalgruppen. Öppen mottagning har medfört att telefonbelastningen sjunkit cirka 30 procent. Patienter blir nöjda när de får undersökas även om det resulterar i rådgivning från sjuksköterska. Endast de som är i behov av läkarvård kommer till läkare vilket har minskat trycket. Dessutom är patienten bättre förberedd med vitalparametrar och vissa prover vilket gör att den effektiva läkartiden förbättrats. Arbetssättet skulle kunna öka tillgängligheten till sjukvård i glesbygd.

40 Medicinskt ansvariga lyfter kommunal vård

Nominerat: Riksföreningen för medicinskt ansvariga.

Hemvist: Hela landet.

Motivering: Patienter vårdas i större utsträckning i det egna hemmet om patienten så önskar. Mas (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och mar (medicinskt ansvarig för rehabilitering) arbetar för att säkerställa att den kommunala hälso- och sjukvården är av god kvalitet och med stort fokus på patient­säkerhet. Sedan 1992 har de lyft hälso- och sjukvården i kommunerna till en ny nivå. 2010 började processen med en gemensam riksförening för mas och mar. Arbetet går ut på att höja kvaliteten på vården.

41 Regionsamarbete för att kunna hantera kriser

Nominerat: Regioners risk och kontinuitetshantering.

Hemvist: Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Motivering: Projektet ska möta den utveckling och de krav som samhället ställer på samhällsviktig verksamhet när det gäller att säkerställa leveransförmågan. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en strategi och en handlingsplan: All samhällsviktig verksamhet ska ha ett systematiskt säkerhetsarbete 2020. Syftet med projektet med flera regioner i samverkan är också att få en helhetsbild av arbetsprocessens alla delar och att kunna dra nytta av en samordning. Ett utvecklingsarbete inleddes under 2013 med stöd av SKL. Genomförandet har skett i form av workshops och arbetsmöten med en mindre arbetsgrupp bestående av Region Skåne, Landstinget i Östergötland, Västra Götalandsregionen samt Landstinget Sörmland.

De har vunnit tidigare år:

2015: Årets förnyare: Kvalitetsregister och arbetssätt för demensvården, utarbetat vid Minneskliniken i Lund.

Årets banbrytare: Pionjärinsats kring fysioterapi för sexuell hälsa för kroniker, Kristina Areskoug-Josefsson.

Årets entreprenör: Kompetenscentrum för utlandsutbildade läkare, Nässjö utbildningscentrum vid Nässjö vårdcentral.

2014: Vård på distans vid Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman.

2013: Samarbete mellan primärvård och specialister med mobil teledermatoskopi vid hudcancer i Västra Götalandsregionen.

2012: Kampanjen ”Ta med en vän” där syftet var att få fler kvinnor i de invandrartäta stadsdelarna i nordöstra Göteborg att komma för cellprovtagning.

2011: Internetpsykiatrin i Stockholms läns landsting för utvecklingen av internetbaserad behandling med kognitiv beteendeterapi mot en rad psykiska sjukdomar, som depression, ångest och social fobi.

2010: Kirurgkliniken vid Centrallasarettet i Västerås för arbetet med att vässa vården för patienter med rektalcancer.

2009: Projektet Läkemedelsberättelse i utskrivningsinformation, Universitetssjukhuset i Lund.

2008: Projektet Vårdprevention vid öron-, näs- och halskliniken, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

2007: Närsjukvårdsprojektet Nisse i Malmö. Priset delades mellan personal från Universitetssjukhuset Mas, primärvården och Malmö stad.

2006: Projektet patient- och behovsstyrd vård på mag-tarmmottagningen, vid Höglandssjukhuset i Eksjö.

Här är årets jury

Boel Andersson-Gäre, professor i kvalitetsförbättring och ledarskap, Hälsohögskolan i Jönköping.

Kerstin Nilsson, ordförande i Svenska läkaresällskapet.

Katarina Stolt Simfors, distriktsläkare i Jönköping och krönikör i Dagens Medicin.

Peter Graf, vd, Tiohundra.

Jonas Gumbel, programansvarig för hälsa på Stiftelsen svensk ­industridesign.

Nicole Silverstolpe, programchef, framtidens hälso- och sjukvård, Södersjukhuset.

Christina Kennedy, chefredaktör för Dagens Medicin och juryns ordförande.

Fotnot: Vid eventuellt jäv deltar inte jurymedlem i beslutet.

KATARINA EKSPONG

Ämnen i artikeln:

Tiohundra

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev