fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Utmärkelser

Här är alla vinnare av Guldpillret

Publicerad: 5 maj 2021, 05:32

Bild 1/2  Glada representanter för vinnarna av Guldpillret 2022: Gustaf Ljungman, professor och överläkare i barnonkologi, klinisk ledare vid Barntumörbanken vid Akademiska sjukhuset, och David Gisselsson Nord, professor och överläkare vid sektion patologi Lund i Region Skåne, ordförande i arbetsgruppen bakom det vinnande projektet. Foto: Pax Engström Nyström för Dagens Medicin

Guldpillret delas 2022 ut för trettonde året i rad. Det första priset delades ut 2010 och gick till databasen ePed vid Karolinska universitetssjukhuset. Här är alla de elva årens tidigare vinnare.

Ämnen i artikeln:

Tiohundra

2022: 

Genomic Medicine Sweden Barncancer

Motivering: Barn som insjuknar i cancer i Sverige kan i dag erbjudas analys av alla gener vid samtliga barnonkologiska kliniker i Sverige. Det ger fler patienter en snabbare, säkrare och mer detaljerad diagnos och tillgång till riktad behandling, samtidigt som vi får viktig biologisk kunskap om barns tumörer. 

2021
Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska institutet och Capitainer AB

Motivering:
”En innovativ produkt som gör det möjligt för patienter att lämna kvalitetssäkrade torkade blodprov för uppföljning av läkemedelsbehandling. Provet är exakt volymbestämt och läkemedelskoncentrationer och andra analyter kan därför mätas med stor noggrannhet. ”

2020
BUP Region Gävleborg och Medilevel
HIPR – digitalt uppföljningsystem vid insättning av ADHD-läkemedel


Motivering:
”Årets pristagare har utvecklat ett smart digitalt uppföljningsstöd som skapar vinster för patienter, deras familjer, sjukvården och samhället. Följsamhet och uppföljning av läkemedelsbehandling av unga patienter med ADHD har förbättrats. Tekniken har en framtida potential i kraft av sin skalbarhet till andra diagnoser och patientgrupper.”

2019
Norrlidens Hälsocentral i Region Kalmar
Sömnmedel och hur vi blev av med dem – nästan.

Motivering:

”För ett engagerat teamarbete som kan inspirera fler, har årets vinnare tagit itu med ett allvarligt hälsoproblem med den kraft som bara uppstår på vårdgolvet. Genom att ta spjärn mot förskrivningsstatistik och göra upp med gamla vanor, får de drabbade fler och bättre alternativ till sömnmedel och därmed mätbart bättre läkemedelsanvändning. Ett beundransvärt initiativ som gett hållbar förändring för både personal och patienter.”

Läs också om att nominera till Guldpillret 2021 

2018
Region Västmanland
Krafttag mot vårdorsakat opioidberoende

Motivering:
”Med ett imponerande helhetsgrepp har årets vinnare involverat en hel landstingsorganisation i kampen mot ett allvarligt samhällsproblem som vården själv orsakat. Det nya gränsöverskridande arbetssättet banar ny väg för hur man på bred front kan agera för att minska läkemedelsberoende till gagn för många utsatta patienter och har redan genererat mätbara resultat.”

2017
Barnonkologen vid Karolinska universitetssjukhuset
Läkemedel vid akut lymfatisk leukemi (ALL)

Motivering:
”Med ny teknik har pristagarna skapat ett arbetssätt som genom delaktighet från patienter och anhöriga ger bättre kontroll av sjukdom och rätt dosering av läkemedel. Den nya arbetsmetoden gör vården säkrare för patienten samtidigt som den spar tid för sjukvården. En inspirerande och skalbar modell för modern hantering av provsvar och medicinering.”

2016
Läkemedelsenheten vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg
Evidensbaserad blandbarhetsdatabas för samadministrering av intravenösa läkemedel för säkrare vård.

Motivering:

”För utvecklingen av ett evidensbaserat kunskapsstöd som identifierar och löser ett vardagligt och stort problem i sjukhusvården. Pristagarna har gjort en viktig insats för att öka säkerheten och kvaliteten i läkemedelsanvändningen hos patienter som har behov av att samtidigt få flera läkemedel intravenöst. Arbetet visar styrkan på samverkan över yrkesgränser för ökad patientsäkerhet.”

2015
Tiohundra
Kvalitetssäkrad läkemedelshantering i hemsjukvården.

Motivering:

”Vinnarna har utvecklat en ny arbetsmodell för kvalitetssäkrad läkemedelshantering inom hemsjukvården. Ett framgångsrikt förbättringsarbete som bygger på ett gott samarbete mellan olika yrkesgrupper. Tydliga krav, strikta rutiner och investeringar i ombyggnationer har möjliggjort en patientsäker och lagenlig läkemedelshantering. Modellen är en utmärkt förebild för läkemedelshantering för hemsjukvården som på många håll kämpar med stora brister.”

2014
Läkemedelskommittéerna i de sju landsting som ingår i 7-klövern Behandlingsrekommendationer som förbättrar läkemedelsbehandlingen av de mest sjuka äldre.

Motivering:

”Pristagarna har tagit ett betydelsefullt steg längre i arbetet för en bättre läkemedelsanvändning hos de mest sjuka äldre. Ett respektingivande samarbetsprojekt som samlat många dedikerade kompetenser från sju olika landsting med helhjärtat fokus på att ge multisjuka äldre de läkemedel som ger ökad hälsa och livskvalitet, i kombination med att ta bort olämpliga läkemedel.”

2013
Skånes onkologiska klinik, Skånes universitetssjukhus Lund

Forskning kring hur tumörmarkören AIB1 påverkar prognos och behandlingssvar på en viss läkemedelsbehandling vid behandling av bröstcancer.

Motivering:

”Pristagarnas forskning har gjort det möjligt att med biomarkörer identifiera vilka patienter med bröstcancer som har störst nytta av en viss läkemedelsbehandling. Denna nya kunskap skapar förutsättningar för skräddarsydd bröstcancerbehandling. Patienter utan nytta av behandlingen väljs bort och slipper onödig behandling med risk för biverkningar och läkemedelsskador.”

2012
Medicincentrum, Lasarettet i Enköping, och läkemedelsenheten, Landstinget i Uppsala län
Verktyget Phase-20 för att skatta symt
om hos äldre med läkemedel.

Motivering:

”Med en vetenskapligt validerad symtomskattningsskala har pristagarna tagit fram ett värdefullt verktyg för att tidigt identifiera symtom hos äldre som kan bero på biverkningar eller interaktioner av läkemedel. Genom en tvärprofessionell ansats, som även involverar patienten, kan läkemedelsrelaterade problem signaleras och kommuniceras på ett systematiskt sätt. En metodisk spridning av instrumentet har gett god acceptans i sjukvården.”

2011
Akutkliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge
Läkemedelsverktygslåda som ska göra medicinanvändningen säkrare och bättre.

Motivering:

”Med starkt fokus på patientsäkerheten har pristagarna utvecklat en rad olika verktyg för att uppnå en bättre och säkrare läkemedelsanvändning för akutklinikens patienter. Målet har varit att skapa standardiserade och kvalitetssäkrade metoder och rutiner som på ett systematiskt sätt stödjer vårdteamets arbete med att se till att patienterna får rätt läkemedel vid rätt tillfälle. Modellen är lätt att tillämpa på liknande vårdenheter.”

2010
Astrid Lindgrens barnsjukhus
ePed - bättre patientsäkerhet för barn som behandlas med läkemedel

Motivering:

”Pristagarna har genomfört ett grundläggande arbete för att öka kvaliteten och säkerheten i läkemedelsanvändningen för en särskilt utsatt och sårbar patientgrupp. De är goda företrädare för det nya sättet att systematiskt granska och utvärdera sitt arbete i jakt på avvikelser. Det helhetsperspektiv, från ordination till uppföljning, som kännetecknar arbetet förtjänar att bli en inspirationskälla för många inom hälso- och sjukvården.” 

Maja Florin, projektledare Guldpillret

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev