Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Både ris och ros till utkast om framtidens IT-strategi

Publicerad: 14 februari 2006, 13:52

Sveriges första nationella strategi för IT i vården är under slutbearbetning. "Trivsamt överoptimistisk" och "svår att känna igen sig i" är några omdömen i de remissvar som kommit in på underlaget till strategin.


I samband med Läkaresällskapets riksstämma 2004 utlovade vårdminister Ylva Johansson att en nationell strategi för IT i vården skulle vara klar till årsskiftet 2005/2006.

Under 2005 har en brett sammansatt grupp under ledning från socialdepartementet, den nationella ledningsgruppen för IT i vård och omsorg, arbetat med att ta fram strategin. I december var strategin fortfarande inte färdig, men fyra "underlags-PM" skickades ut på remiss.

Den färdiga strategin ska bli en fyra till fem sidor lång "operativ och framåtsyftande" sammanfattning, som ska presenteras i månadsskiftet februari-mars.

Dagens Medicin har tagit del av underlaget och flera av de remissvar som har kommit in till socialdepartementet.     Fram tonar bilden av en strategi som framför allt är en politisk vision för framtidens sjukvård. Visionen beskriver en vårdkedja som börjar på webben, där all dokumentation om patienten är tillgänglig för vårdgivare och för patienten själv, och senare för ekonomisk och medicinsk uppföljning och forskning.

De flesta av remissvaren välkomnar strategin och många är i huvudsak nöjda med underlaget. Men det finns en rad kritiska synpunkter.

Poängterar att det blir dyrt  Läkarförbundet ställer sig till exempel tveksamt till en nationell vårdportal på internet, som förespråkas i underlaget. Förbundet hävdar också att det finns en övertro på teknikens möjligheter när det gäller patientkontakter. "Möten kan aldrig ske elektroniskt", skriver Läkarförbundet.

Patientdatautredningen påpekar att det finns en konflikt mellan att patienten ska bestämma över vårddokumentationen och att den ska finnas tillgänglig för uppföljning. Utredningen påpekar också att det är orealistiskt att alla journaler från små, privata vårdgivare, som optiker och psykoterapeuter, ska göras tillgängliga elektroniskt för andra vårdgivare. Det kan också uppfattas som en "skrämmande vision", skriver Patientdatautredningen.

Två landsting som har lämnat synpunkter är Landstinget Dalarna och  Landstinget Kronoberg.

Båda är tveksamma till om strategin är möjlig att genomföra, och poängterar att det kommer att bli dyrt. "Hela dokumentet uttrycker en trivsam (över)optimism och tilltro till både tekniken och människor!", skriver Sture Andersson, landstingsdirektör i Landstinget Kronoberg.

"Vi tror att dokumentet i sin helhet är svårt att förstå och känna igen sig i för dem som i dag jobbar i vården", skriver Ulf Hållmarker och Helena Tallberg, landstingsdirektör respektive IT-chef i Landstinget Dalarna.

Ett annat landsting, Landstinget Västernorrland, pekar på att målet med samordningen av patientdata inte är tydligt:  "Det framgår inte tydligt om målet är en nationell enhetlig patientjournal, eller om befintliga patientjournaler hos vårdgivare skall lämna alla uppgifter till en nationell vårddatabas."

Ska diskuteras på Vitalis  Flera remissinstanser pekar på att forskning och utbildning är en del av sjukvården som inte lyfts fram tillräckligt i underlaget. Arbetet med standardisering, och gemensamma termer och begrepp, är inte heller tillräckligt belyst, menar bland annat Svensk förening för medicinsk informatik, SFMI.

Bakom kulisserna finns många olika intressenter som försöker påverka strategins innehåll. Den kommer bland annat att leda till många investeringsbeslut. En detalj i det sammanhanget är att remissvaret från Slits, IT-leverantörerna inom Sjukvårdens leverantörsförening, är ett av de allra mest positiva till strategiunderlaget.

Strategin ska alltså offentliggöras i månadsskiftet februari-mars, och kommer att diskuteras på IT-konferensen Vitalis, i mitten av mars. Därefter väntar den svåra delen av ledningsgruppens arbete: Hur ska man få landsting och kommuner att fatta de beslut som behövs för att realisera strategin, och inte minst, vem ska betala?

Läs underlaget till IT-strategin på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida

Cecilia Bohlin

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News