Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Studie ifrågasätter att stress orsakar hjärtsjukdom

Psykisk stress anses allmänt öka risken för hjärtsjukdom. Men en skotsk studie, där män följts i 21 år, ifrågasätter den gängse bilden. Visserligen rapporterade stressade män mer kärlkramp, men dödlighet var inte högre bland stressade män. De lades heller inte oftare in på sjukhus
Annons:
I studien ingick från början 5 606 män på 27 arbetsplatser i Skottland. Studien påbörjades under åren 1970 till 1973. Då var männen i genomsnitt 48 år. Från början kartlades hjärt-kärlrisker, vilo-EKG och förekomst av angina, kärlkramp. Upplevd stress mättes med en typ av enkäter som användes frekvent under 1960- och 1970-talen. Samma arbetsplatser besöktes drygt fem år senare. Då undersöktes knappt hälften, 2 623 av de ursprungliga deltagarna, med samma metoder och enkäter som vid det första tillfället. Männen följdes upp i 21 år. Det fanns ett tydligt samband mellan självupplevd stress och självrapporterad angina. Men det fanns inga sådana samband mellan stress och inläggning på sjukhus där diagnosen angina ställdes. Artikelförfattarna drar slutsatsen att självrapporterad kärlkramp är en dålig indikator för hjärt-kärlsjukdom. Det kan synas paradoxalt, men i studien fanns snarare en trend mot att de som uppgav hög stressnivå i själva verket mindre ofta togs in på sjukhus på grund av hjärtinfarkt. Skillnaden var inte statistiskt signifikant. Dödligheten under uppföljningstiden, både den totala och dödligheten i hjärt-kärlsjukdom, tenderade också att vara lägre bland dem som var stressade, jämfört med dem som angav låg stressbelastning. Inga av dessa skillnader var dock statistiskt säkerställda. I en kommentar påpekar John Lynch, epidemiolog vid University of Michigan, Ann Arbor, USA, att studien är ett bra exempel på att självrapporterade uppgifter måste behandlas kritiskt. Han skriver också att slutsatserna i studien inte ska betraktas som ett hot mot framtida forskning om samband mellan psykosociala faktorer och ohälsa. Tvärtom kan den bidra till en förstärkt forskning på området, anser Lynch.

Sten Erik Jensen

Kommentarer