Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Långsam gång kopplat till hög risk för kardiovaskulär död

Äldre personer som gick långsamt hade tre gånger ökad risk att dö i hjärt-kärlsjukdom jämfört med personer som gick fortare, enligt en ny fransk studie.

Annons:

Det är forskare vid bland andra Université Pierre et Marie Curie i Paris som har följt 3 200 män och kvinnor i åldern 65 till 85 år. Syftet var att undersöka sambandet mellan gånghastighet och risk för förtidig död av olika orsaker.

Enligt forskarna finns ett ökande intresse att använda just gånghastighet som ett sätt att bedöma funktionell förmåga och motorik hos äldre individer.

Deltagarna i studien ombads att gå en sträcka på sex meter i en sjukhuskorridor i normal hastighet och så snabbt som möjligt utan att springa. Gångtiden mättes med hjälp av fotoceller. Försökspersonerna delades sedan in i tre lika stora grupper beroende på sin gånghastighet.

Efter i snitt 5,1 års uppföljning hade deltagarna med lägst gånghastighet 44 procent ökad risk för att ha dött jämfört med de två andra grupperna.

Riskökningen var oberoende av en mängd andra riskfaktorer, som högt blodtryck, kön, ålder, kroppsmasseindex, rökstatus, utbildning samt förekomst av högt blodtryck och diabetes.

Sambandet berodde främst på en ökad risk att dö i kardiovaskulär sjukdom, där riskökningen var trefaldig i gruppen med lägst gånghastighet jämfört med övriga två grupper.

Låg gånghastighet var däremot inte kopplat till ökad risk för att dö i cancer.

Forskarnas slutsats är att mätning av gånghastighet kan utföras enkelt samt att form och kondition hos äldre har betydelse för deras möjlighet till långt liv.

Studien publiceras i dag, onsdag, online av tidskriften British Medical Journal.

Personer som hade sjukdomar eller tillstånd starkt förknippade med låg gånghastighet, som Parkinsons sjukdom eller höftfraktur, var inte med i studien.

Läs hela studien:

Kommentarer

Jag är ingen robot:   2 + 5 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler