Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Ineffektivt anemiläkemedel ökade risken att få stroke

Ett läkemedel mot anemi var inte effektivt för att förhindra dödlighet och hjärtkärlsjukdom hos patienter med diabetes eller njursjukdom.

Annons:

Läkemedel som innehåller substansen darbepoetin alfa används för behandling av anemi och har visat sig vara effektivt för att höja hemoglobinnivåer. I en ny studie har en stor forskargrupp från bland annat Brigham and Women's Hospital i Boston, USA, velat utvärdera om sådana läkemedel verkligen också minskar sjukdom och dödlighet.

I studien inkluderades drygt 4 000 patienter med anemi och diabetes eller kronisk njursjukdom. Hälften av patienterna randomiserades till att få läkemedel till dess att de nådde en hemoglobinnivå på cirka 130 g/l. Den andra hälften av patienterna fick placebo, men behandlades med darbepoetin alfa om deras blodvärde sjönk under 90 g/l.

Död eller hjärt-kärlhändelser, som tillsammans utgjorde den ena primära effektvariabeln, inträffade under studieperioden hos 632 patienter som fått behandling men endast hos 602 patienter i placebogruppen. Inte heller den andra primära effektvariabeln, död eller terminal njursjukdom, minskade med den intensivare behandlingen.

Forskarna såg också att stroke inträffade signifikant oftare hos patienter som behandlades med darbepoetin alfa.

Artikelförfattarna drar slutsatsen att behandling med darbepoetin alfa inte minskar risken för död och insjuknande i hjärt-kärlsjukdom eller död och insjuknande i njursjukdom hos patienter med måttlig anemi och diabetes eller kronisk njursjukdom som inte genomgår dialys. De menar också att den ökade risken för stroke väger tyngre än möjliga goda effekter.

Läs abstract:

Kommentarer