Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Anders Morin och Mikael Witterblad, ansvariga för välfärdspolitik, Svenskt Näringsliv.  

Anders Morin och Mikael Witterblad, ansvariga för välfärdspolitik, Svenskt Näringsliv.  

”Värdebaserad styrning är bra för primärvården”

Svenskt Näringsliv ger sig i kast med diskussionen om New Public Management.

Annons:

Diskussionen om New Public Managements vara eller inte vara i sjukvården har gått över styr. Å ena sidan finns de som anser att en omfattande registrering och uppföljning av aktiviteter och åtgärder från landstingens sida är nödvändig för att vården ska utvecklas. Andra hävdar att den bästa vården erhålls om medarbetarna inom vården styr sig själva.

Vården skulle vinna på att överge dessa polariserade uppfattningar. Självklart är en styrning av vården nödvändig, utifrån såväl medicinskt och etiskt som ekonomiskt perspektiv. Utgångspunkten i styrningen ska ligga i patientens behov, samtidigt som vården måste vara kostnadseffektiv.

Svenskt Näringsliv har i samarbete med konsultföretaget Sirona Health Solutions utarbetat en modell för den ekonomiska styrningen av primärvården. Ersättningssystemet ska vara lättöverskådligt och enkelt, inte medföra onödig administration som tar tid från vården, bli mer enhetligt mellan landstingen, främja behovsstyrd vård samt främja kvalitetsutveckling.

Vårt förslag innebär att ersättningen bör utgöras av två huvuddelar. Den största delen av ersättningen (cirka 95–97 procent) bör utgöras av en patientpeng som tillfaller den vårdcentral på vilken patienten har listat sig. Denna ersättning justeras med hänsyn till patientens vårdtyngd och socioekonomiska situation. Hur detta går till i praktiken är något som behöver ses över. Särskild ersättning för glesbygd kan även behöva utgå.

Den andra delen av ersättningen (cirka 3–5 procent) bör utgöras av målrelaterad ersättning. Den målrelaterade ersättningen bör innehålla tre delar:

1 Patientens egen bedömning av vården, dels hur patienten bedömer resultatet av vården, dels hur denne upplever bemötandet i vården.

2 Den andra delen bör spegla den medicinska kvaliteten, genom uppföljning av ett begränsat antal indikatorer för processer och resultat inom främst de stora folksjukdomarna.

3 Den tredje delen bör avse varje landstings egna beställarmål, som kan gälla till exempel förbättrad jämlikhet, tillgänglighet eller samverkan med andra vård- och omsorgsgivare.

Det finns invändningar mot målrelaterade ersättningar i primärvården som går ut på att ett fåtal medicinska indikatorer inte rättvisande kan spegla kvaliteten samt att det är lätt att manipulera medicinska kvalitetsmått. Professionen själv bör därför ha ett stort inflytande på de indikatorer som väljs ut för målbaserad ersättning. Krav på ersättning baserad på medicinska indikatorer främjar dock i sig en utveckling mot mera utvecklade mått. Det kan också finnas skäl till att, just när det gäller de medicinska indikatorerna, i ett första steg endast publicera utfallet för dessa på vårdcentralen, och inte koppla dem till ersättningen.

Eventuellt manipulerande av uppnådda resultat strider mot etiken inom vården. Detta i sig utgör en viktig drivkraft som motverkar manipulation. Medicinsk revision bör dock användas som komplement. 

Ersättning baserad på patientrapporterad kvalitet finns i stort sett inte i dag i primärvården. Denna innovation skulle stärka patientens ställning och aktiva medverkan i vården.

Svensk primärvård har tidigare haft problem med bristande tillgänglighet och att vård inte getts i tillräcklig utsträckning. Även detta är ett skäl till att inte enbart ersätta vårdcentralerna genom en fast ersättning per listad patient. Ersättning per besök riskerar å andra sidan att leda till att för mycket vård ges.

Den föreslagna målrelaterade ersättningen syftar till att ersätta för rätt resultat i vården och att rätt mängd vård ges. De professionella bedömningarna ska styra hur mycket vård som ska ges och när besök är motiverat.

Vårt förslag syftar till en värdebaserad ledning och styrning. Förslaget innebär mindre detaljreglering av primärvården, förbättrade möjligheter till innovation och nya arbetssätt, ökad patientmedverkan och stärkt fokus på resultat. Vår förhoppning är att landsting, professioner, patientorganisationer och övriga relevanta aktörer konstruktivt medverkar till att stärka primärvården genom att utveckla ersättningssystemen i denna riktning.

Anders Morin och Mikael Witterblad, ansvariga för välfärdspolitik, Svenskt Näringsliv.  

Kommentarer

 • Ockham 2015-02-07 17:24:28

  Verkligen ett nydanade förslag?! Kul för konsultföretaget Sirona att kunna inhösta pengar för plagiat. Man tänkte precis så i Skåne 2008 o införde ett vårdvalssystem för primärvård exakt enligt denna modell 1/5 2009, vilket gäller än idag. Dags att gå vidare? "Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem"

 • vårdcentral 2015-01-31 10:40:45

  Lång utbildning och lång erfarenhet av att följa patienter deras sjukdomsförlopp krävs för att (i bästa fall för den med öppet sinne) värdera sitt eget värde. Att värdera botande, lindrande, tröstande är vad det handlar om. Ekonomer, politiker, chefer och andra lekmän vet inte vad de pratar om. De har väl knappt sett någon patient, men tror ändå att de vet vad som är rätt för denne. De förstår inte alltså vad de själva säger, glöm inte detta vänner

 • dr Z 2015-01-30 18:05:56

  Proselyterna bjuder sm vanligt bara på verbala rökmoln som skall hindra oss att se vad de menar med värde. Nu försöker de med adjektiv men om en patient, opererad för cancer säger att bemötandet var bra eller dåligt - vad menar patienten då? Var det värt att bli botad? Med hur mycket värde då? Det är försäkringsbolagen som vet Ditt rätta värde. Oftast är Du mindre värd än Din bil. Fbolaget Allianz skyddar en 30-åring ekonomiskt för allt ... sjd, olyckor, förlossningar, tandproblem för 2800 kr/månad. Du blir också förstås mer värd ju äldre Du blir. 68 år gammal blir du värd dubbelt så mycket. Helt rätt.Gäller i hela världen utom i USA, DKV tar samma pris månatligen för detta men låter Dig betala 20% själv så där kan Du söka i U>SA också. Har inte kunnat få svar på om olycksfallsförsäkring ingår,. men den som behöver SPA kan få detta. AIG - http://www.aig.se/se-consumer_763_191967.html - tar ditt värde till nya höjder, du får nämligen teckna försäkring vid varje medicinskt problem ... -KVINNLIG cancerförsäkring (Bröst- o. underlivscancer) - mot resten - inget skydd. Skyddet är 100.000 kr, kan ju räcka till handpeng vid större ingrepp. Men tänk hur mycket Ditt värde stiger ... det finns ju ca 20.000 ICD diagnoser + alla PAD varianter. Det är sådana vinst förhoppnningar som initieras av ekonomer i egoistiskt syfte? Själv hoppas Du bli frisk - men har du råd att betala i detta värdeskyddande system? Varför misslyckades det i USA och många andra länder i Europa som tex i Spanien där arbetslösa förlorar sin statliga sjukförsäkring?

 • Göran S 2015-01-30 17:27:42

  NEJ - bättre värdebaserade åsikter från Ekonomer. Så slipper vi dem helt.

 • Göran S 2015-01-30 17:26:05

  Ekonomer saknar helt både självkritik och medicinska kunskaper. Fölster - mannen bakom NPM o mycket annan idioti föreslog/citerades nyligen i SVD att patienterna borde kunna sitta hemma och i datorn ange vad som de ville söka för så kunde läkarna direkt diskutera lämpligaste behandlingen. !!!!! Han blev professor i Ekonomi!

 • Göran S 2015-01-30 17:21:00

  God dag, får jag lov att demonstrera Värdebaserad vård? - Var det inte du som var här för att sälja SIX SIGMA och sedan 9001:1 och sedan Lean och sedan Matriser och sedan Processkedjor? - Jo, fast det här är helt nytt. - Nya patienter menar du? Saxat från: I Karlberg, leg.läk, Göteborg Proselyterna bjuder sm vanligt bara på verbala rökmoln som skall hindra oss att se vad de menar med värde. Nu försöker de med adjektiv men om en patient, opererad för cancer säger att bemötandet var bra eller dåligt - vad menar patienten då? Var det värt att bli botad? Med hur mycket värde då?

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier