Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Ulrika Elmroth är projektledare för NPK, vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Ulrika Elmroth är projektledare för NPK, vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Primärvården skaffar eget kvalitetsregister

Att rapportera primärvårdens alla olika insatser till ett eget kvalitetsregister har varit ett problem under många år. Men nu är lösningen här.

Annons:

Ett nationellt system för primärvårdskvalitet, NPK, införs under våren i flera landsting. Det kan automatiskt hämta data från journalen och återkoppla information om 82 indikatorer som ofta förekommer inom primärvårdens verksamhet.

– Det är på tiden att även primärvården får tillgång till sina egna resultat, säger Ulrika Elmroth, projekt­ledare för NPK, vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Till en början rör det sig om information om flera kroniska sjukdomar samt primärvårdsspecifika faktorer som kontinuitet, samsjuklighet och prioritering.
Ytterligare indikatorer kan läggas till.

– Den tekniska lösningen gör det enkelt för vårdcentralerna att koppla upp sig till systemet med bara några knapptryckningar, förutsatt att de har ett utdataverktyg som kan hämta data ur journalen, berättar Ulrika Elmroth.

Eftersom landstingen varit delaktiga i arbetet med systemet hoppas hon att det snabbt får genomslag och att primärvården även får resurser att använda sig av uppgifterna i sitt kvalitets- och förbättringsarbete.

– Det är viktigt att medarbetarna inom primärvården får tid och möjlighet att använda sig av NPK-systemet. Det kan bidra till en mer jämlik primärvård.

Det nationella systemet för primär­vårds­kvalitet skiljer sig från traditionella kvalitetsregister eftersom det på nationell nivå behandlar aggregerade data i stället för individ­data. Det kan delas upp i två samverkande delar, en lokal och en nationell. Verksamheterna kan både se nationella genomsnittsvärden och ha ett verktyg för uppföljning av enskilda patienter på vårdcentralen.

NPK är finansierat av staten via Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och utvecklat av professionsorganisationer tillsammans med akademin.

Kommentarer

 • Karin Träff med flera 2016-01-26 11:43:12

  forts. Med läkarbrist är det också svårt genomföra årliga läkarbesök för patienter med kronisk sjukdom. Vi välkomnar tanken på att få med strukturindikatorer så som enhetens resurser, avstånd till sjukhus etc och vill gärna fortsätta den diskussionen. Vi ser däremot inte något motsatsförhållande i ett stöd till NPK och att ge landstingen underlag och stöd att fullgöra sitt lagstadgade ansvar för vårdcentralernas läkarförsörjning. Istället är vår förhoppning att NPK ska driva på ett sådant arbete. Karin Träff Nordström, ordförande SFAM Ove Andersson, ordförande DLF Malin André, allmänläkare, docent, representant för arbetsgruppen NPK

 • Karin Träff med flera 2016-01-26 11:42:54

  Det Nationella systemet för primärvårdskvalitet (NPK) är ett projekt som SFAM stöttat i flera år och som Distriktsläkarföreningen hela tiden varit väl informerad om. NPK är inte ett traditionellt kvalitetsregister utan använder automatiskt uthämtade journaldata, som återförs till vårdenheten och samlas i aggregerad form nationellt. Vi har idag få data om primärvårdens innehåll och kvalitet och sådana data är nödvändiga för att medarbetare i primärvården ska kunna förbättra verksamhetens kvalitet och prioritera sina resurser. Vi är helt eniga med Svante Pettersson att en tillräcklig fast allmänläkarbemanning är viktigast och avgörande för primärvårdens kvalitet och att dagens bristsituation är oacceptabel. Några av de utvalda indikatorerna speglar också tillgången till läkare. Kontinuitetsindex blir lägre på enheter med bristande fast allmänläkarbemanning. FORTS.

 • Svante Pettersson 2016-01-22 10:22:08

  Läkarförbundets enkät till vårdcentralernas specialistläkare visar att alla aspekter av service och kvalitet i primärvården är nästan fånigt starkt kopplade till om det finns tillräckligt många specialistläkare som är mer fast knutna till vårdcentralen. Självfallet ska primärvården ha kvalitetsregister men SKL:S prioritering är obegriplig. Om det finns möjlighet att sätta av i utvecklingsresurser för att bidra till att primärvården ska utveckla sin kvalitet borde de i rimlighetens namn inriktas mot att ge landstingen underlag och stöd att fullgöra sitt lagstadgade ansvar för vårdcentralernas läkarförsörjningen. Att jämföra kvalitet mellan vårdcentraler i dagens primärvård är som att jämföra prestanda på bilar som bara har två eller tre däck i stället för de fyra de är designade för. Ett anständighetskrav är att datainsamlingen måste omfatta uppgifter om vårdcentralernas resurser/bemanning så att det går att beskriva vad som kan tänkas bero på detta och på andra lokalt påverkbara faktorer.

 • Ulrika Elmroth 2016-01-22 06:13:47

  Det ingår även indikatorer för infektionssjukdomar, baserade på Folkhälsomyndighetens MIRA-arbete: http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/MIRA-Matt-och-indikatorer-for-rationell-antibiotikaforbrukning/

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier