Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Paolo Macchiarini.

Paolo Macchiarini. Bild: Oskar Kullander/Bildbyrån

Paolo Macchiarini – detta har hänt

Läs om KI-fallet i kronologisk ordning.

Annons:

2010. Den världskände kirurgen Paolo Macchiarini rekryteras som gästprofessor till Karolinska institutet. Dagens Medicin har senare avslöjat att anställningen skedde trots dåliga referenser från två tidigare sjukhus han arbetat på.

2011 i juni. Patient nummer ett opereras på Karolinska universitetssjukhuset. Patienten, som är från Eritrea men bor på Island, blir därmed först i världen med att få en konstgjord luftstrupe. Den är av plast, besådd med hans egna stamceller.

2011 i november. Patient nummer två, en man från USA, opereras på sjukhuset. Samma månad publicerar Paolo Macchiarini en rapport i Lancet som beskriver utfallet av patient nummer ett efter fem månader. Enligt artikeln hade patienten ”inga större komplikationer”.

2012 på våren. Patient nummer två avlider. I augusti samma år opereras patient nummer tre, en patient från Turkiet, på Karolinska universitetssjukhuset.

2013 i juli. Patient nummer tre opereras om efter att ha fått allvarliga komplikationer. I augusti larmar den ansvariga läkaren på Island om att den första patientens luftrör bara blir sämre och sämre. Patienten flyttas till Sverige.

2013 i oktober. Paolo Macchiarini får operationsförbud på thoraxkliniken på Karolinska universitetssjukhuset efter att ett läkarmöte hållits där kirurgen fått redovisa utfallet av operationerna som gjorts med metoden.

2014 i januari avlider patient nummer ett.

2014 i augusti. Fyra läkare på Karolinska universitetssjukhuset anmäler Paolo Macchiarini till KI:s rektor Anders Hamsten för att ha förvanskat resultaten av operationerna i sex vetenskapliga artiklar. Anmälan görs senare även till Läkemedelsverket och Centrala etikprövningsnämnden, som överlåter ärendet till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. En belgisk forskare, Pierre Delaere, anmäler även Paolo Macchiarinis artikel i Lancet för forskningsfusk.

2014 i november. New York Times publicerar de första artiklarna om anklagelserna mot den berömde läkaren. Samma månad ger Karolinska institutets rektor Anders Hamsten en extern utredare, professor emeritus Bengt Gerdin, uppdraget att utreda läkarnas anmälan mot Paolo Macchiarini. Rektorn beslutar också att inhämta yttrande från etikrådet med anledning av den belgiske forskarens anmälan.

2015 i mars. Karolinska institutets etikråd skriver till rektor Anders Hamsten att de inte anser att Macchiarini gjort sig skyldig till oredlighet. Rektorn beslutar samma sak en tid senare. Paolo Macchiarini frias därmed från fuskanklagelserna från den belgiske professorn.

2015 i april. Läkemedelsverket polisanmäler brott mot läkemedelslagen, eftersom det inte inhämtats tillstånd för klinisk prövning före operationerna. Åklagare inleder sedan en förundersökning om grovt vållande till annans död och grovt vållande till kroppsskada.

2015 i maj. Den externa utredaren Bengt Gerdin redovisar åtskilliga fall av oredlighet i artiklar i form av bristande överrens­stämmelse med journaldata.

Den 28 augusti 2015. Paolo Macchiarini frias från forskningsfusk av KI:s rektor Anders Hamsten, även om han anses ha agerat oaktsamt. Det slås dessutom fast att Paolo Macchiarini inte ägnat sig åt forskning, utan åt sjukvård. Den externe granskaren Bengt Gerdin har inte sett hela materialet, och är kritisk till detta.

2016 i januari har den externa granskaren Bengt Gerdin satt sig in det underlag han tidigare inte fått tillgång till och vidhåller sin bedömning att det rör sig om oredlighet i forskning. Tidningen Vanity Fair skriver en artikel om stjärnkirurgens privatliv där det även framkommer uppgifter om felaktigheter i cv:t. Karolinska institutet uppger att meritförteckningen ska granskas.

Den 13 januari 2016 sänder SVT första avsnittet i Dokument inifråns serie om Paolo Macchiarini, Experimenten. Efter program två kallar KI:s rektor Anders Hamsten omständigheterna kring Macchiarinis operationer i Ryssland för ”oacceptabla”. Den 27 januari sänds tredje och sista delen. Två dagar senare säger rektor Anders Hamsten till Dagens Medicin att den världskände kirurgen inte kan vara kvar. Samtidigt aviserar han att KI ska fatta beslut om en extern granskning av hanteringen av misstankarna om forskningsfusk och hela Macchiarinis tid på KI.  

Den 3 februari 2016 tillsätter Karolinska universitetssjukhuset en egen granskning av operationerna som ska ledas av sjukhusets egen chefläkare, Nina Nelson Follin. Beslutet får skarp kritik och redan senare samma dag meddelas att utredningen ska utföras av en extern granskare.

Den 4 februari 2016 fattas de formella besluten. Rektor Anders Hamsten beslutar att Paolo Macchiarinis anställning inte ska förlängas. Konsistoriet beslutar om haverikommissionen och preciserar vad den ska utreda. Här ingår dock inte de delar som berör den medicinskt vetenskapliga delen, eftersom detta ska ligga utanför konsistoriets beslutsområde. Det ligger fortfarande på Anders Hamsten att i så fall fatta beslut om en utredning av den frågan.

Den 7 februari 2016 avgår Urban Lendahl som sekreterare för Nobelförsamlingen vid KI och Nobelkommittén för fysiologi eller medicin. Angiven orsak: Han kommer att granskas i Macchiarini-fallet.

Den 9 februari 2016 offentliggörs att Sten Heckscher ska leda granskningen av KI. Heckscher har tidigare varit rikspolischef och ordförande i Högsta Förvaltningsdomstolen. 

Den 12 februari meddelar Karolinska universitetssjukhuset att utredningen kring Paolo Macchiarinis operationer ska utföras av den externe granskaren Kjell Asplund, professor emeritus i medicin samt ordförande i Smer, Statens medicinsk-etiska råd. 

Den 13 februari klockan 00.00 meddelar rektor Anders Hamsten att han ställer sin plats till förfogande, i ett meddelande från KI. Lars Leijonborg, styrelsens ordförande, tackar av rektorn och prorektor Karin Dahlman-Wright kommer att fullgöra rektors uppgifter fram till dess att en ny rektor är utsedd. 

Den 16 februari meddelade Karin Dahlman-Wright att KI ämnar lämna över ärendet kring Paolo Macchiarini och oredlighet i forskning till CEPN, Centrala Etiksprövningsnämnden, för ett yttrande.

Den 22 februari aviserar KI att institutet avser att avskeda Paolo Macchiarini inom två veckor. Forskarens fackförförbund är kontaktat i frågan. Tidigare i februari togs beslutet att han inte skulle få förlängd anställning när hans förordnande tar slut 30 november i år.

Samma dag begär dekanus för forskning, Hans-Gustaf Ljunggren, entledigande från sitt uppdrag.

 Den 25 februari. Det kritiserade rektorsrådet, Jan Carlstedt-Duke, avpolletteras av den nya och vikarierande rektorn för Karolinska institutet, Karin Dahlman-Wright. Hon avskaffar rektorsrådet och berättar om det vid ett informationsmöte på KI.

Den 29 februari utses Henrik Grönberg till vikarierande prorektor på Karolinska institutet (KI). Han är professor i cancerepidemiologi vid KI sedan 2005 och överläkare vid Radiumhemmet på Karolinska universitetssjukhuset.

Den 3 mars. Regeringen beslutar att byta ut delar av Karolinska institutets styrelse, konsistoriet. Beslutet är en direkt följd av turerna kring skandalkirurgen Paolo Macchiarini och hans forskning. Exakt hur många eller vilka av de nuvarande styrelseledamöterna som får gå avgörs av nomineringsgruppen, även om beslutet fattas av regeringen. Nomineringsgruppens förslag ska redovisas senast den 1 april.

Den 23 mars. Personalansvarsnämnden på Karolinska institutet fattar beslut om att Paolo Macchiarini ska få sparken.

Den 3 juni. Etikprövningslagen ses över, meddelar Helene Hellemark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning. Utredare blir Gudmund Toijer, justitieråd i Högsta domstolen.  Utredaren ska bland annat granska regleringen för verksamhet som befinner sig i gränsområdet mellan sjukvård klinisk forskning och föreslå hur det säkerställs att forskning som har sitt ursprung i sjukvård genomgår etikprövning. 31 augusti 2017 ska uppdraget redovisas.

I juni delges också Paolo Macchiarini misstanke om brott gällande grovt vållande till annans död och grovt vållande till kroppsskada för transplantationerna av luftstrupar samt grovt vållande till kroppsskada i samband med annan operation som utfördes i Huddinge våren 2011.

Den 31 augusti. Professor emeritus Kjell Asplund presenterar den oberoende granskningen av Karolinska universitetssjukhusets agerande i Macchiarini-fallet. Den ger sjukhuset skarp kritik för bland annat oföljsamhet till lagar och etiska riktlinjer.  Sjukhusdirektör Melvin Samsom bad drabbade patienter och anhöriga om ursäkt och sa att händelseförloppet var "exceptionellt och oacceptabelt". Två höga chefer, Ulf Lockowandt och Bo Tideholm - verksamhetschefer på kliniker där operationsbeslut fattades, fick timeout i två veckor.

Den 2 september. Lars Leijonborg meddelar att han avgår som ordförande i KI:s styrelse, konsistoriet. Han säger att rapporten som väntas några dagar senare inte ligger till grund för beslutet.

Den 5 september. Kritiken mot Karolinska institutet, KI, om hur ärendena kring kirurgen Paolo Macchiarini hanterats var svidande i den externa utredning som presenterades av Sten Heckscher

De båda KI-rektorer som tjänstgjort under den period Macchiarini varit knuten till KI har arbetat på ett sätt som varit ”skolexempel på dåligt ledarskap”. KI:s agerande kritiseras med ord som ”slafsigt”, ”nonchalant” och ”allvarliga brister”. Referenser hade, inför rekryteringen av Macchiarini 2010, beskrivit honom som vårdslös, lögnaktig och han påstods lida av hypomani. De anmärkningsvärt negativa referenserna dokumenterades inte och föranledde inga vidare åtgärder. KI kan inte heller frias från ansvar för operationerna med plaststrupar som utfördes på Karolinska universitetssjukhuset. 

Som en följd av utredningen får tidigare KI-rektor Harriet Wallberg samma dag sparken som universitetskansler.

Den 6 september. Nobelförsamlingen uppmanar KI:s tidigare rektorer Harriet Wallberg och Anders Hamsten att lämna sina uppdrag efter Macchiarini-affären.

Den 9 september. Paolo Macchiarinis medforskare vid en studie på råttor stängs av från Karolinska institutet efter att Centrala etikprövningsnämnden, CEPN, samma dag kraftigt kritiserat forskningsarbetet i ett yttrande. Alla som medverkat i studien ska, enligt CEPN, ha gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning. Karolinska institutet ska som en följd dessutom gå igenom Macchiarinis samtliga arbeten som rör djurförsök.

Den 20 december. För första gången fälls Paolo Macchiarini för forskningsfusk, enligt ett beslut av Karolinska institutets vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright. Fallet gäller studien av konstgjorda matstrupar på råttor, som CEPN tidigare fällt. Av övriga 23 medförfattare fälls dock bara 3 för oredlighet.

Den 20 februari 2017. Besked kommer att den sista patienten som fick en platstrupe på Karolinska universitetssjukhuset har avlidit. Patienten vårdades på ett sjukhus i USA, där hon i maj 2016 genomgick en stor transplantation med bland annat en donerad luftstrupe. Innan patienten flyttades till USA hade hon fått intensivvård på Karolinska universitetssjukhuset i tre år. 

Den 21 mars 2017. Karolinska institutet friar formellt visselblåsaren Karl-Henrik Grinnemo från anklagelser om forskningsfusk/plagiat genom att den tillförordnade rektorn Karin Dahlman-Wright ändrar ett tidigare beslut.

Maj 2017. Det står klart att Paolo Macchiarini inte får fortsätta sin verksamhet vid universitetetet i Kazan, Ryssland, där han var chef för laboratoriet för bioingenjörskap och regenerativ medicin.

Den 31 maj 2017. De externa experterna Martin Björck i Uppsala och Detlev Ganten i Berlin lämnar en rapport till expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden. De två granskarna anser att det varit oredlighet i forskning i fem av sex publicerade arbeten som berör struptransplantationerna på Karolinska universitetssjukhuset, bland annat det centrala arbetet i Lancet från november 2011. Orsaken är bland annat att problem med transplantatet och anra komplikationerna ska ha förminskats hos den först opererade patienten.

Den 12 oktober 2017. Åklagaren Jennie Nordin lägger ner förundersökningen i samtliga fyra fall där Paolo Macchiarini stod misstänkt. Det har inte gått att bevisa att Macchiarini skulle vara skyldig till varken vållande till annans död, eller vållande till kroppsskada.

Den 30 oktober 2017. Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden kommer fram till att oredlighet förelegat i samtliga sex vetenskapliga publikationer om struptransplantatationer som visselblåsarna ursprungligen anmälde 2014. Samtliga medförfattare, inklusive tre av fyra visseblåsare, anses ha ett större eller mindre ansvar för oredligheten. Yttrandet ska ligga till grund för slutgiltigt beslut av KI:s rektor.

Den 6 november 2017. En isländsk utredning riktar kritik på flera punkter mot hur den första patienten, som då bodde på Island, fick en konstgjord luftstrupe på Karolinska universitetssjukhuset. Bland annat ska patientens mänskliga rättigheter ha kränkts.

Den 9 november 2017. Universitetskanslerämbetet riktar hård kritik mot Karolinska institutet hanterande av Paolo Macchiarini och de anmälningar som kommit in mot honom.

Den 30 januari 2018. Karolinska institutet fäller Paolo Macchiarini och tre medarbetare för oredlighet i forskning gällande en artikel i tidskriften Respiration från 2015. Där beskrevs en experimentell cellbehandling till en svårt lungsjuk patient. 

Den 25 juni 2018. Karolinska institutet fäller Paolo Macchiarini och sex andra forskare, däribland en av de så kallade visselblåsarna som slog larm, för oredlighet i forskning. 31 forskare anses dessutom vara klandervärda, enligt rektors beslut. Det handlar om sex vetenskapliga artiklar med bäring på de konstgjorda luftstrupar som opererades in på tre patienter på Karolinska universitetssjukhuset 2011–2012

Den 28 juni 2018. En genomgående kritik i den slutförda oredlighetsutredningen mot Paolo Macchiarini är att medförfattarna till den centrala publikationen i Lancet borde ha reagerat på en orimlig tidsangivelse. Dagens Medicins granskning visar dock att tidsangivelsen inte var felaktig. 

Här finns alla Dagens Medicins artiklar i Macchiarini-ärendet.

 

 

Relaterat material
KI-forskare krävde genvägar för Macchiarini
KI:s ledning granskas av oberoende utredning

Kommentarer

Jag är ingen robot:   4 + 7 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler