Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Om media ger en negativ bild av statiner verkar fler patienter avbryta behandlingen, enligt ny forskning.

Om media ger en negativ bild av statiner verkar fler patienter avbryta behandlingen, enligt ny forskning. Bild: Thinkstock

Statinstopp kopplas till mediernas rapportering

Att exponeras för negativa nyheter om statiner verkar kunna få patienter att sluta använda läkemedlet, enligt en ny studie i tidskriften European Heart Journal. 

Annons:

Statiner är en grupp läkemedel som sänker halten kolesterol i blodet och minskar risken för hjärt-kärlsjukdom. Men behandlingen kan leda till bieffekter såsom muskelsvaghet och muskelvärk. När media rapporterar om sådana biverkningar verkar det kunna påverka patientens inställning till läkemedlet, enligt danska forskare.

Bland patienter som tog del av negativa nyheter om statiner, både regionala och nationella, fanns det en liten ökad benägenhet att inte hämta ytterligare en förpackning efter sex månaders behandling. Detta jämfört med individer som fortsatte att ta ut läkemedlet.

Det omvända sågs när det gällde positiva nyheter. Då tenderade fler till att hämta statiner efter ett halvår.

Forskarna undersökte den danska nyhetsrapporteringen om läkemedelsgruppen mellan 1995 till 2010, och fann 1 931 artiklar som handlade om statiner. Artiklarna graderades som negativa, neutrala eller positiva. De identifierade även 647 900 danskar som använde läkemedlet, och följde dem från 1995 och 16 år framåt.

Mellan 1995 till 2010 var det många som valde att avbryta behandlingen, siffran steg från 6 procent till 18 procent. Mellan de aktuella åren ökad även antalet artiklar om statiner, från 30 stycken per år till fler än 400 årligen. Majoriteten klassades som neutrala, och näst vanligast var positiva nyheter.

Studien är av observationstyp och därmed går det inte att dra några orsakssamband utifrån resultatet. Men enligt forskarna pekar fynden på att det behövs någon form av insats för att förbättra följsamheten bland patienter som nyligen påbörjat en statinbehandling.

Läs mer i abstract:

Kommentarer

 • Björn Hammarskjöld 2016-04-01 11:27:30

  @Klinisk apotekare: Redan Linné påpekade 1732 att ”lapparna ännu i 60-årsåldern med lätthet sprungo på fjället till skillnad från de feta och brödätande skåningarna”. Naturfolk har minst samma förväntad livslängd = medellivslängd då man bortser från dödsfall av olyckor/skador samt antibiotikabehandlingsbara infektioner. Det är den minskade barnadödligheten som ökat vår medellivslängd. Det är mellan 30 och 46 % av alla män över 65 år i Sverige som står på statiner. Sedan vet man att statiner inte ökar överlevnaden, statiner ger energibrist i celler inklusive hjärnans celler, statiner ger sockersjuka, statiner ger muskelvärk, statiner ger inom en månad minskad minnesförmåga, allt på grund av kolesterolbrist. http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2301148

 • Anna 2016-03-31 16:00:13

  Är inte livskvalitet viktigt medan man lever? Det är en myt att statiner inte ger biverkningar. Läkartidningen går just nu ut med det påståendet. Förstår inte envisheten- att de flesta ska ta statiner.

 • Sven Román 2016-03-31 11:14:34

  Tack, Uffe Ravnskov, för din mycket klargörande kommentar. Den säger allt som behöver sägas.

 • Uffe Ravnskov 2016-03-31 10:36:33

  Förklaringen till att många ”patienter” slutar med statinbehandlngen är troligen den, att de plötsligt förstår, att deras många besvär beror på statinbehandlingen. Statinernas biverkningar uppstår nämligen i de flesta fallen först efter en längre tids behandling, varför vare sig patienten eller den ordinerande läkaren förstår att de kan bero på medicinen. Påståendet att hjärtkärldödligheten ökar, om man slutar behandlingen i förtid är dessutom fyllt med bias. Man har nämligen uteslutit alla under 40, alla som behandlats med andra kolesterolsänkare, alla som fått höga statindoser och alla, som dött under de första 6 månaders behandling. Den viktigaste informationen, om behandlingen kan förlänga livet, saknas dessutom. Anledningen kan endast vara den, att det inte förelåg någon skillnad eller att risken till och med var högre bland de behandlade. Att uppge vinsten i procent istället för i procentenheter är en vanlig metod, som användas i statinexperimenten för att förbättra effekten. Läs till exempel vår artikel i Expert Reviews of Clinical Pharmacology: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25672965

 • Uffe Ravnskov 2016-03-31 09:43:26

  Författarna av denna artikel påstår, att artiklar i massmedier med negativ information resulterar i att patienter slutar med behandlingen och att de därmed ökar risken för att dö i förtid av en hjärtkärlsjukdom. Men den risken är obetydlig. Enligt en tabell i artikeln är risken endast 1.1% högre. Men i en intervju i den danska tidningen Politiken den 2 december säger Børge Nordestgaard (en av de två författarna och chef på den avdelning varifrån artikeln utgår) följande: ” Personer, som stopper behandlingen med statiner før tid, har 26% øget risiko for at få et hjerteanfald og 18% øget risiko for at dø som følge af en hjertekarsygdom, sammenlignet med de personer, som fortsætter behandlingen.” (!!!). Förklaringen till denna förvridning av sanningen kan vara den, att Børge Nordestgaard har starka bindningar till läkemedelsindustrin. I avsnittet Conflicts of interest kan man läsa följande: "B.G.N. has received consultancy fees and/or lecture honoraries from Astra Zeneca, Pfizer, Merck, Amgen, Sanofi, Regeneron, Omthera, Dezima, ISIS Pharmaceuticals, Aegerion, Fresenius, B. Braun, Kaneka, Lilly, Kowa, and Denka Seiden."

 • Klinisk Apotekare 2016-03-30 07:48:19

  @Nisse: Kontrollfråga - Vad har dessa ursprungsfolk för förväntad livslängd? Det är inte många decennier sedan som vi även i Sverige dog knall och fall och slapp ålderskrämpor eftersom knall och fall inträffade före 70 års ålder. Läkarvetenskapen har som bekant adderat många år till vår livslängd. Tyvärr är det inte alltid så friska år det handlar om.

 • Nisse 2016-03-29 22:35:34

  Idag kan man skylla nästan alla sjukdomar och krämpor som äldre människor råkar ut för på "normalt åldrande". Likadant säger man normalförloppet om diabetikers följdsjukdomar, alldeles som att det är oundvikligt. Läser just nu en bok om ursprungfolk som är friska tills dom dör en naturlig död. Mycket intressant.

 • Jonas 2016-03-29 14:32:55

  @Anna: Eller kan det bero på normalt åldrande + bättre möjligheter komma i kontakt med sjukgymnast?

 • Anna 2016-03-29 14:10:25

  Var och varannan äldre person går med rollator idag. Kan det bero på att de är behandlade med statiner?

 • Sven Román 2016-03-29 12:05:25

  @Dr Nilsson: Det gläder mig att öppenheten tycks öka. Jag är inte odelat positiv till Gøtzsches bok, tycker till exempel att han hela tiden har ett väldigt högt tonläge och att hans text därför blir ganska enformig och tjatig. Något liknande kan sägas om till exempel Roberto Savianos bok om den italienska maffiagruppen Gomorran. Jag tycker inte heller att alla hans slutsatser stämmer när jag jämför med mina kliniska erfarenheter. Han kritiserar till exempel kraftigt forskningsunderlaget för behandling med centralstimulantia mot ADHD-symtom och hans slutsats tycks vara att sådan behandling helt ska upphöra. Han kan ha helt rätt i att studierna är bristfälliga, men jag möter dagligen minst en, ofta flera, barn som har fått ett påtagligt förbättrat liv efter insättning av centralstimulantia. Jag förstår att läkemedelsbolagen måste forska på de läkemedel som de tar fram, det är självklart och ska ju också ske för att minska risken för att patienter skadas. Men utvärderingen av läkemedels effekter, liksom utvärdering av andra behandlingsinterventioner, måste skötas av helt oberoende organ, annars står inte den forskningen fri och blir inte trovärdig. Och slutligen: både Gøtzsches och Savianos böcker må ha sina skavanker. men det ligger mycket i deras budskap, som är alldeles för viktiga för att inte tas på allvar.

 • Haqvin 2016-03-29 10:03:21

  @Dr Nilsson: Den medicinska forskningen måste frigöras från läkemedelsindustrin, som är ett ekonomiskt partsintresse i sammanhanget. P.g.a. industrins ekonomiska inflytande är nästan all medicinsk forskning inriktad mot att "hitta nya läkemedel", när den egentligen borde vara inriktad mot att hitta lösningar på medicinska problem och bästa förebyggande insatser. Att stoppa i sig symtomlindrande, syntetiska kemikalier är den absolut sämsta nödlösningen för i princip alla medicinska problem.

 • Dr Nilsson 2016-03-29 09:17:58

  Jag är ytterst tveksam till aktiv placebo, dels för att det bara är tillämpbart inom smala terapiområden (det man i själva verket gör är ju att testa nytt läkemedel mot "gängse behandlingsmetoder" (standard of care)) och dels eftersom ett läkemedels nytta definieras som "balansen mellan nytta och risk". På samma sätt behöver läkare som förskriver resonera "Vad är den troliga individuella nyttan för min patient med statinbehandling givet risken?"

 • Dr Nilsson 2016-03-29 09:16:57

  @Sven Romeus. Kort om Gøtzsche's bok som jag bara bläddrat igenom men inte läst i detalj: Varje fall av oetisk forskning eller marknadsföring är förstås ett fall för mycket och därför är läkemedels och medicinteknikbranschen hårdare reglerad än andra sektorer som exempelvis energi eller IT och företag aktiva inom branschen har ett eget tydligt regelverk. Eftersom det förekommer exempel likt de Gøtzsche tar upp har ambitionerna inte uppnåtts än vilket naturligtvis är förkastligt. Från årsskiftet har företag och akademi rätt att begära ut individuella (men anonymiserade) data från prövningar av produkter som lanserats enligt gemensamt beslut från den Europeiska branschorganisationen EFPIA vilket ytterligare förbättrar öppenheten. Samtidigt är Gøtzsche's bok ett fall av "anektdotisk bevisföring" dvs. om man inte beskriver alla de gånger läkemedel utvecklas efter de principer som bör råda dvs. med öppenhet och hög integritet så kan man egentligen inte dra några slutsatser. Man bör också skilja på forskning och marknadsföring som drivs av helt andra grenar av företagen. Samverkan mellan industri, sjukhus och akademi sker ju framförallt inom tidig forskning. I senare faser har ju prövningarna en oberoende vetenskaplig kommittee så det ska överhuvudtaget inte vara möjligt att mörka biverkningar i en fas 3 prövning. Exempelvis stoppades Pfizers prövning av Torcetrapib tack var snabbt ingripande från kommitteen.

 • Veritas 2016-03-29 08:43:37

  Kan rekommendera filmerna Station Nation (http://www.statinnation.net/) och säger som Sven Román nedan- om en bråkdel av vad som framkommer är sant så är det en präktig skandal.

 • BE 2016-03-28 12:03:03

  Jag förstår patienterna! Självklart måste negativ rapportering om en medicin minska följsamheten i att stoppa i sig dem! Som doktor har till och med jag börjat fundera på om statiner verkligen är så bra och kanske har jag, som mina patienter påverkats av media. Frågan är just vad som vi egentligen påverkar med statiner!? Vi vet ju faktiskt inte säkert vilken uppgift kolesterol verkligen har i kroppen. När jag utbildade mig till läkare kom statinerna. Det var en stor upptäckt och jag minns en av mina lärare säga katedralt till oss läkarstudenter att man borde blanda statinerna i dricksvattnet för att alla skulle få i sig det! Haussen avseende statinerna var enorm. De skulle frälsa världen och inga fler hjärtinfarkter skulle mera ske och läkemedelsindustrin skulle tjäna enorma pengar! Nu efteråt vet vi att de studierna vi fick presenterade kanske inte var riktigt hela sanningen eftersom vissa andra studier med inte riktigt lika bra resultat för läkemedelsindustrin och statinerna aldrig då blev redovisade för oss. Nu när media rapporterar har de ibland grävt fram mer fakta i ämnet och plötsligt känns det inte riktigt lika värdefullt med statinbehandling. Men som doktor tvingas jag ändå sätta in statiner, därför att jag följer de vårdprogram jag är tillsagd att följa. Däremot tycker jag att det är bra att patienter själv tänker och ifrågasätter. Jag brukar motivera mig själv genom att tänka att de åtminstone kan ha en antiinflammatorisk effekt som ger den större nyttan.

 • Sven Román 2016-03-28 00:08:40

  Ett ord i min kommentar om "aktiv placebo" föll bort. När sådan används är skillnaden mellan ett läkemedel och placebo mindre, läkemedlets effekt blir alltså sämre. Gøtzsche menar att man bara borde godkänna läkemedel som testats mot "aktiv placebo", men idag gör läkemedelsbolagen aldrig det. Han menar också att läkemedelsindustrin använde betydligt mer hederliga metoder fram till början av 1980-talet, men då tog marknadsföringen över och vetenskapen hamnade i skymundan. Han berättar bland annat om hur den vältrenommerade svenske hjärtspecialisten Lars Werkö slängdes ut ur styrelsen för Astra när han protesterade mot den okunniga vd:n som var säljare och ville satsa på hostmedicin och andra meningslösa produkter istället för att fortsätta satsa på att rädda liv med medicin mot hjärtinfarkter och stroke.

 • Sven Román 2016-03-27 11:59:58

  Här är en länk till Läkartidningens recension 15 oktober 2015 av Gøtzsches bok: http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Kultur/recensioner/2015/10/Obekvam-text-om-lakemedelsindustrins-metoder/

 • Sven Román 2016-03-27 00:35:39

  Ff. Ovanstående artikel handlade om statiner. Gøtzsche skriver utförligt om hur läkemedelsbolagen förskönade forskningen och vilseledde läkarna genom att påstå att primärprevention minskar dödligheten kraftigt och biverkningarna är diskreta. Han visar att primärpreventionens effekt är tveksam - NNT (Number Needed to Treat) är mycket höga 222, dvs så många patienter måste behandlas för att en enda ska få effekt. Detta tal kommer från en Cochranegenomgång från åtta olika försök, bara ett av dessa offentligt finansierat. Det stora offentligt finansierade ALLHAT-LTL-försöket, som inte ingick i sammanställningen, fann ingen nedgång i dödlighet med statiner. Biverkningar underrapporterades, många får t ex muskelsmärtor o/e muskelsvaghet och en artikel från 2012 beskriver 20% av män och 40% av kvinnor att de efter motion upplever försämrad energi eller trötthet. Det står om statiner på flera ställen i boken, jag rekommenderar läsning av sidorna 75 (från andra stycket) till sidan 77. Fotsätt gärna att läsa på sid. 77, Gøtzsche beskriver där att man bör använda "aktiv placebo" (inte placebo som är aktiv mot sjukdomen, utan som ger en biverkning som motsvarar den aktiva substansen). När sådan placebo används är skillnaden mellan läkemedel och placebo. Av denna anledning använder inte läkemedelsbolagen aktiv placebo.

 • Sven Román 2016-03-27 00:33:28

  Dr Nilsson, har du läst Gøtzsches bok? Om inte, gör det och återkom gärna med dina reflektioner. Gøtzsche radar upp exempel efter exempel på hur de amerikanska läkemedelsbolagen systematiskt mörkat negativa läkemedelsstudier, skrivit kontrakt med sina forskare om att inga studier får publiceras utan bolagens godkännande, vidgat indikationerna för förskrivnlng av läkemedel etc. De tycks kallt kalkylera med att få betala stora skadestånd. Ett exempel är neuroleptikumet olanzapin, mest känt som varumärket Zyprexa. Det har mycket allvarliga biverkningar: kraftig viktuppgång, diabetes på både kort och lång sikt, metabola biverkningar, hjärtsvikt, kognitiv påverkan etc, etc. Det ska bara användas vid psykossjukdom och ibland vid maniska skov (förekommer vid bipolärt syndrom typ 1). Men Lilly vidgade indikationerna till äldre och barn. För barn är biverkningarna ännu värre, t ex en genomsnittlig viktuppgång på 2 kg. Per vecka! För denna otillbörliga marknadsföring fick de 2009 betala 1,4 miljarder dollar. Tills dess var försäljningssiffrorna för Zyprexa cirka 40 miljarder dollar.

 • Haqvin 2016-03-26 23:48:47

  @Dr Nilsson: Till att börja med är det mycket få mediciner som botar. De fungerar i stället som ekonomiskt ideala symtomlindrare. För det andra är läkemedelsbolagens yttersta syfte att sälja sina preparat och tjäna pengar. Deras yttersta syfte är inte alls att lösa medicinska problem.

 • Dr Nilsson 2016-03-26 23:00:33

  @Haqvin och Sven Roman: Som forskare med lång erfarenhet av både industri och akademi kan jag berätta att ni har fel. Den samverkan som sker mellan partners som har hälsorelaterad verksamhet är helt nödvändig för att driva forskning framåt och slutligen ge patientnytta. En stor del av samverkan med universitet gäller prekompetitiv grundforskning dvs långt bort från marknaden. De allra flesta läkemedel, diagnostik, medicinteknik mm har fötts ur sådan samverkan, och utan dessa verktyg skulle läkare möjligtvis kunna trösta men knappast bota. @Sven Romeus angående boken. Alla bransher har haft tveksamheter eller rentav skandaler tack vare att det är människor som driver den och människor är som bekant inte ofelbara. Samlar man alla dessa i en bok kan det se graverande ut om man inte samtidigt redovisar de många gånger fler exempel på läkemedelsutveckling med hög integritet. Även böcker behöver läsas kritiskt som en vetenskaplig artikel.

 • Haqvin 2016-03-26 20:31:42

  Se exempelvis Sven Romans inlägg, Svar på tal.

 • Svar på tal 2016-03-26 20:18:02

  @Haqvin, jag vet inte hur tydlig JAG behöver bli, ge mig ett konkret exempel. Har du någonting från diabetesvärlden eller kanske gällande antiepileptika? Jag väntar med spänning!

 • Haqvin 2016-03-26 18:37:42

  Jag gav just exempel på de korrupta kopplingarna mellan sjukvården och läkemedelsindustrin, Svar på tal. Det blir lite fånigt att låtsas som om du inte känner till dem.

 • Svar på tal 2016-03-26 16:07:28

  @Kusin vitamin, så ursprungsbefolkning som undvikit den västerländska livsstilen och tack vare det har låga LDL-värden, är dementa och muskelsvaga?

 • Kusin Vitamin 2016-03-26 14:43:40

  Låga nivåer LDL ger förutom muskelsvaghet även demens. Kolesterol är vitalt för hjärnans och kroppens funktion. Vitamin B3 eller B3-derivat är bättre än statiner eftersom dessa förutom att sänka nivån av LDL även ökar nivån av HDL.

 • Svar på tal 2016-03-26 14:11:56

  @Haqvin, återigen de här svepande anklagelserna och citationstecken, ge något konkret exempel så att vi har något konkret att diskutera.

 • Haqvin 2016-03-26 12:01:32

  @Svar på tal och @Jonas: Otillbörlig påverkan handlar inte bara om mutor och ersättning för förskrivning (som numera sällan inträffar), utan om det omfattande "samarbete" som sker mellan sjukvård, universitet och läkemedelsindustri, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. I varje annat sammanhang i samhället skulle det betraktas som långtgående korruption, men inom sjukvården och den medicinska forskningen är det ingen som säger flaska.

 • Anna 2016-03-26 11:22:48

  Vad kan det vara för fördel att bli orörlig på grund av svaga muskler vid statinbehandling för hjärta/kärl?

 • Sven Román, barn och ungdomspsykiater 2016-03-26 11:17:27

  Läkemedelsindustrins inverkan på läkemedelsförskrivningen är ett gigantisk problem. Alla läkare och alla personer intresserade av sjukvård bör läsa internmedicinaren och professorn Peter C. Gøtzsches bok "Dödliga mediciner och organiserad brottslighet". Han menar att efter hjärtkärlsjukdom och cancer är läkemedelsbiverkningar den vanligaste dödsorsaken i västvärlden. Han anser att läkemedelsindustrin använder rena maffiametoder. Om bara en bråkdel av det som Gøzsche hävdar är sant så är det en präktig skandal. Den svenska läkarkåren har länge ignorerat eller demoniserat den danske läkaren, men i höstas skedde något av ett trendbrott. Då fick hans bok en positiv recension i Läkartidningen och renderade en stor mängd uppskattande kommentarer, i flera fall från professorer och sakkunniga med lång erfarenhet av arbete i läkemedelskommittéer.

 • Dr 2016-03-26 09:46:15

  Alltså vart är vi på väg? Slutar patienterna med läkemedel i större utsträckning om de får höra dåliga saker om dem? Ibland förvånas man över vad som anses nödvändigt att få evidens på där sunt förnuft inte räcker. Det är ju bara en ytterligare dimension på ansvarslösheten som husgud i sjukvården. "Är arbetsmiljön dålig, det tror jag inte, jag har inte sett avvikelserapport eller någon utredning som pekar på det" som cheferna säger främmande från verkligheten.

 • lärare 2016-03-26 07:59:41

  Kanske beror den dåliga följsamheten på att statiner faktiskt ger otrevliga biverkningar hos många patienter även i verkligheten, inte bara i media.

 • Jonas 2016-03-25 21:27:08

  Haqvin, jag har jobbat som sjukgymnast 5 år innan läkarutbildningen där jag nu går termin 8 och alltså har träffat patienter regelbundet som kandis i snart 2 år. Sammantaget är min erfarenhet av patienter att majoriteten har bra upplevelser av sjukvården, och nästan alla läkare jag träffat har ett bra empatiskt förhållningssätt. Din bild av överförmynderi är skev. Dina konspirationsteorier om LM-industrins inflytande verkar mest syfta till att elda på ditt läkarförakt. Dina svepande generaliseringar om en massa människor du aldrig träffat (presumtivt maktgalna lättmutade doktorer) gör att det blir svårt att ta dig på allvar.

 • Svar på tal 2016-03-25 17:51:39

  @Haqvin, ja, du skall ta det på allvar. Jag har verkat som läkare 10år+ och jag har aldrig fått någon fördel av att förskriva något preparat. Jag följer dessutom de riktlinjer som Region Skåne har, så ja, Haqvin, upplys mig hur jag och mina kollegor får någon fördel från läkemedelsindustrin? Nu har du chansen!

 • Haqvin 2016-03-24 22:18:29

  @Svar på tal: Vet inte om jag skall ta din fråga på allvar. Bara att du ställer den skulle kunna tyda på djup aningslöshet. @Jonas: Inget annat har drabbat mig, än vad som drabbar de flesta patienter. Det krävs inte mer än en översiktlig orientering i den medicinska forskarvärlden för att se hur verkligheten ser ut.

 • Jonas 2016-03-24 22:05:30

  Haqvin, vad har du råkat ut för egentligen som gett dig en så svart syn på en hel yrkesgrupp?

 • Svar på tal 2016-03-24 20:09:05

  @Haqvin, hur menar du "olämpliga lojalitetsförbindelser"? Menar du att läkare får något för att man skriver ut ett specifikt preparat?

 • Haqvin 2016-03-24 15:18:07

  @Daniel: Jag instämmer helt i vad du säger sist. Problemet är att man aldrig kan lita på att man får "rätt information" av sin läkare. Även läkaren kan dessvärre ha illa uppdaterade kunskaper och, än värre, den information man får kan vara distorderad av olämpliga lojalitetsförbindelser med läkemedelsbolag.

 • Daniel 2016-03-24 14:54:50

  Problemet är att debatten kring statiner är så polariserad, Man blandar dessutom ofta ihop primär- och sekundärprevention. Stödet för primärprevention är ganska svagt där man behöver behandla stort antal patienter för att rädda enstaka från hjärt/kärlhändelser. Vid sekundärprevention tex efter hjärtinfarkt är bilden en annan med klart större nytta med behandling. Patienten avgör själv om den vill ta ordinerad medicinering men ska ju då göra det med rätt information till grund för detta.

 • Haqvin 2016-03-24 13:18:04

  Det är dags för den s.k. läkarvetenskapen att lämna det här tramset om "följsamhet" på historiens sophög. Läkare är inte patienternas förmyndare! Det är patienten själv som avgör, utifrån sammanvägd information, om han eller hon vill fortsätta med en ordinerad medicinering. Det är bara för sjukvården och läkarkollektivet att tugga i sig!

 • pelle 2016-03-24 12:59:30

  Statiner är väl ett väldigt bra exempel på modern Svensk(?) sjukvård. Vad man fick lära sig under utbildningen var att om man hade ytterligare minst en (1 st) riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom då skulle förhöjda kolesterolvärden behandlas. Idag tas kolesterol på diverse patienter i samband med olika hälso-kontroller etc. Jag skulle tro att de flesta som äter statiner i dag inte har någon riktig indikation utan enbart förhöjda kolesterolvären utan någon annan verifierad riskfaktor. Studier med statiner är gjorda på patienter med kända riskfaktorer och ofta är det prevention av hjärt-kärlsjukdom inom några år som brukar vara endpoint. Att börja äta statiner i 25 års ålder är ett stort frågetecken, i synnerhet hos kvinnor utan annan riskfaktor. Sen finns en mer eller mindre "religiös" övertygelse hosett antal pensionerade Professorer emeritus inom de kirurgiska specialiteterna som tillsammans med vissa kollegor inom LCHF-sekten som är övertygade motståndare. Osv osv. Det finns evidence för att personer med annan riskaktor för hjärt-kärlsjukdom skyddas av statinbehandling. Att behandla generellt med statiner är inte studerat och genererar säkerligen mer negativa effkter än positiva. Amen

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier