Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

Ingen ökad risk för autism med antidepressiva under graviditet

Forskning har tidigare pekat på en koppling mellan användning av antidepressiva läkemedel under gravidideten och en ökad risk för autismspektrumstörning och adhd hos avkomman. Men enligt en ny svensk studie verkar det inte finnas ett orsakssamband.

Annons:

Denna slutsats baseras på en uppföljning av nästan 1,6 miljoner barn som fötts i Sverige mellan 1996 och 2012.

Visserligen fann forskarna ett samband mellan användning av antidepressiva läkemedel under den tidiga graviditeten och negativa konsekvenser hos barnen, nämligen ökad risk för förtidig födsel, onormalt låg födelsevikt samt senare diagnos på antingen autismspektrumstörning eller adhd.

Men efter justering för en mängd andra möjliga störfaktorer både hos modern och fadern, som ålder, utbildning och eventuell brottslighet, kvarstod enbart en liten ökad risk att barnet skulle födas för tidigt.  

Resultaten överensstämmer enligt forskarna med en hypotes att det snarare är ärftliga faktorer och/eller miljöfaktorer som ger ökad risk för autism och adhd hos avkomman, snarare än exponering för antidepressiva läkemedel under fostertiden.

En av flera begränsningar i studien som forskarna lyfter fram är att man inte kan dra säkra slutsatser om orsakssamband i observationsstudier. 

Studien publiceras i tidskriften Jama, där även en annan nordamerikansk undersökning kommer fram till en liknande slutsats gällande kopplingen mellan användning av antidepressiva under graviditeten och risk för barnet att få autism.

Läs abstract till studien:

Kommentarer