Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Bild: Thinkstock

Ny föreskrift ska ge säkrare läkemedelshantering

Socialstyrelsens styrelse beslutade på onsdagen om en ny läkemedelsföreskrift.

Annons:

– Målet med den nya föreskriften är att den ska stödja hälso- och sjukvården i arbetet för en säker läkemedelshantering. Nu förtydligas vårdgivarens ansvar, öppen- och slutenvården får gemensamma regler och kraven på kunskap och uppföljning höjs, säger Lisa van Duin, projektledare vid Socialstyrelsen, i ett uttalande på myndighetens hemsida.

Socialstyrelsen har efter synpunkterna i remissrundan gjort flera förtydliganden i föreskriften. Till exempel får delegering av läkemedel endast ske när en rad krav är uppfyllda. Vårdgivaren måste bland annat ange i vilka situationer och under vilka förutsättningar som det är förenligt med god och säker vård att delegera, skriver myndigheten.

Delegering får heller inte ske på bekostnad av patientsäkerheten och ska därför alltid ske utifrån patientens behov. ”För den enskilda yrkesutövaren som delegerar en enskild arbetsuppgift ska det vara tydligt när och hur delegering får ske och samma sak gäller för den som tar emot en delegering”, skriver Socialstyrelsen.

Målet med den nya föreskriften är att minska antalet läkemedelsrelaterade skador, som enligt Socialstyrelsen i dag står för cirka tio procent av vårdskadorna. För att underlätta implementeringen håller Socialstyrelsen regionala seminariedagar och publicerar en ny handbok. Den nya föreskriften träder i kraft den 1 januari 2018.

Läs den nya föreskriften här.

Så ska patientsäkerheten öka med den nya läkemedelsföreskriften

 • De nya reglerna ska öka patientsäkerheten i alla led i läkemedelshanteringen, från ordination till uppföljning av patientens läkemedelsbehandling.
 • Vid ordination måste en behovsbedömning och en lämplighetsbedömning göras, där man bland annat väger in de diagnoser patienten har och eventuellt redan pågående behandling.
 • Kraven skärps för kontroller vid iordningställande och administrering/överlämnande av läkemedel.
 • När läkemedel ska ordineras till barn ställs särskilda krav på säkerheten.
 • Delegering av läkemedelshantering får ske endast när det är för patientens bästa samt när en rad säkerhetskrav är uppfyllda. Vårdgivaren ansvarar för att det finns rutiner för vid vilka situationer delegering får ske och vilken kompetens och kunskap den som får en uppgift måste ha.
 • Samma regler för hantering av läkemedel gäller alla vårdgivare i öppen- och slutenvården.

Kommentarer

Jag är ingen robot:   3 + 6 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler