Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Tidig behandling gav lägre liv vid spridd prostatacancer

Nu kommer stöd för att ytterligare två av den nya typen av hormonläkemedel mot prostatacancer kan användas som initial behandling vid metastaserad sjukdom, tillsammans med konventionell hormonbehandling.

Annons:
Jan-Erik Damber
Bild: C-M Hake

− Det här är resultaten är viktiga, inte minst för att de öppnar för att man kan anpassa behandlingen bättre till varje patient, säger Jan-Erik Damber, professor i urologi vid Göteborgs universitet.

De nya typerna av hormonläkemedel mot prostatacancer har öppnat nya behandlingsmöjligheter för patienter med spridd sjukdom. Ursprungligen visade studier att de kunde ge ökad överlevnad till patienter som prövat flera andra behandlingar tidigare.

Nyare resultat har visat att de även kan ha en plats tidigare i behandlingen. För två år sedan lyftes till exempel resultat på Asco-kongressen som visade att abirateron (Zytiga) gav ökad överlevnad om de gavs tillsammans med den initiala vanliga hormonterapin.

Nu presenteras två studier med liknande upplägg och i stort samma patientgrupp som visar att de mycket snarlika läkemedlen enzalutamid (Xtandi) och apalutamid (Erleada) ger liknande vinst i överlevnad om de adderas till den första hormonterapin:

  • Efter tre års uppföljning var överlevnaden bland patienter som fått enzalutamid 80 procent, jämfört med 72 procent i kontrollgruppen. Biverkningar var främst trötthet och även ökad risk för kramper.
  • Efter två års uppföljning var överlevnaden bland patienter som fått apalutamid 82 procent, jämfört med 74 procent i placebogruppen. På biverkningssidan var apalutamid främst kopplat till ökad risk för hudrodnad.

Studierna skiljde sig åt bland annat i att samtidig behandling med cytostatikumet docetaxel var mycket vanligare i enzalutamidstudien, vilket enligt forskarna kan ha lett till möjlig sämre effekt av enzalutamid och ökad risk för biverkningar.

I bägge studierna syntes effekten av tillägget med den nyare hormonbehandlingen vara oberoende av hur stor metastasbörda patienterna hade. Detta är ett viktigt fynd, enligt Jan-Erik Damber.

− Vi vet att tidig behandling med docetaxel bara gynnar dem med stor metastasbörda. Här finns alltså nya alternativ för dem som har mindre metastasbörda eller inte tål docetaxel, säger han.

Vilket av de nya läkemedlen som man i praktiken ska välja kan styras av patientrelaterade faktorer, enligt Jan-Erik Damber.

− Abirateron kan passa bra bland dem med nedsatt njurfunktion medan enzalutamid till exempel kan vara att föredra hos patienter med hjärtsjukdom, säger han.

I dagsläget är tidig behandling, enligt de nu aktuella studierna, inte subventionerad med varken enzalutamid eller apalutamid. Motsvarande tidig behandling med abirateron är subventionerad hos patienter där docetaxel inte är lämpligt.

Läs abstract till studierna:

Relaterat material

Kommentarer