Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Blogg


Mats Reimers blogg Publicerad 2011-12-04

Miljöförvaltningen i Mora har utrett mobilstrålning i fem år

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

År 2003 köpte en man som fått diagnosen elallergi (med intyg av professor Öckerman) en tomt i byn Venjan i Mora kommun. Han byggde ett hus i denna glesbygd i förhoppningen att han där hittat en plats som skulle ge honom mindre besvär med elektromagnetiska fält. Men efter några år upplevde han att mobilnätens utbyggnad hunnit ifatt honom.

I ett brev till kommunen 2006 hävdade mannen att hans förvärrade kroppsliga symtom berodde på mobilstrålningen och krävde åtgärder från kommunen så att strålningen runt hans hus kunde minimeras. Miljöförvaltningen tog både hans uppgivna besvär och hans orsaksförklaring på stort allvar, och så startade en process som fem år och många skattekronor senare utmynnat i det förslag om rejält sänkta gränsvärden som politikerna i miljönämnden snart tar ställning till vid årets sista sammanträde.

 

Den elallergiske mannen vill att miljönämnden ålägger Tele2, Telenor, TeliaSonera och Teracom (som driver marknätet för radio och TV) att sänka effekten på näten så att Venjan kan bli en lågstrålande zon. Under ett par år handlades ärendet på tjänstemannanivå, tills den politiska miljönämnden i januari 2009 beslutade att ”genomföra en mätning av strålmiljön” på mannens fastighet. Uppdraget att mäta gick till en ”oberoende konsult”: TeLoRay Systems i Mockfjärd.

Helt oberoende i frågan kanske inte TeLoRay kunde anses vara eftersom företaget ägdes av en elingenjör som varit ordförande i Elöverkänsligas förening i Dalarna. Även den advokat som miljönämnden anlitat är sedan tidigare engagerad för de elöverkänsligas sak. Mats Dämvik på Juristfirman Unité har skrivit flera debattartiklar tillsammans med docent Olle Johansson där de varnat för mobilstrålning. Juristen Dämvik har även JK-anmält Statens Strålskyddsinstitut eftersom han anser att SSI gör en ”felaktig och vilseledande riskbedömning” av mikrovågsstrålning.

Miljönämnden var osäker på om man lokalt hade rätt att införa egna rejält sänkta gränsvärden för elektromagnetiska fält. Därför fick Mats Dämvik i uppdrag att 2009 författa en skrivelse: ”Fråga till EG-domstolen: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Mora kommun hemställer om förhandsavgörande beträffande tolkningen av rådets rekommendation 1999/519/EG i förhållande till artikel 174.2 i EG-fördraget. Frågan är om de referensnivåer för elektromagnetiska fält som anges i rekommendationen ska tolkas så att de ska vara vägledande vid tillämpning av försiktighetsprincipen, eller om denna princip utgör ett komplement till rekommendationen?

EU-domstolen avvisade tidigare i år kommunens begäran. Domstolen konstaterade att bara en nationell domstol kan begära förhandsavgöranden i EU-domstolen. Man kan tycka att det för en jurist borde vara tämligen uppenbart miljönämnden inte är en domstol utan en kommunal nämnd. Nämndens beslut kan överklagas till länsstyrelsen och dess beslut kan i sin tur överklagas och först då hamnar ärendet i en nationell domstol. Denna domstol kan gå till EU-domstolen om man för att kunna döma i målet behöver hjälp med tolkningen av något EU-fördrag. (Om jag har fattat det rätt.) Mats Dämvik tolkar EU-domstolens avvisande annorlunda och skriver i ett mail till miljökontoret att ”Enligt min mening är problemet att själva sakfrågan är för känslig och att domstolen därför inte vill uttala sig om denna.”

Den tjänsteman på miljökontoret som jobbat med frågan är Niklas Sjödin, som förutom Mats Dämvik också hade hjälp av en kontaktperson från Elöverkänsligas Riksförbund när han planerade hur nämnden skulle skriva till EU-domstolen. Till DN sade Niklas Sjödin nyligen att Mora kommun använder sig av försiktighetsprincipen. ”Det kan finnas någon biologisk effekt som vi inte känner till. Om det visar sig att vi kan använda oss av försiktighetsprincipen öppnar det upp för andra kommuner att fatta liknande beslut.”

När DN undrade hur miljökontoret vet att mobilnäten kommer att fungera även om man skruvar ned sändarna så att effekttätheten understiger 50 nanowatt per kvadratmeter vid den känslige mannens hus svarar Niklas Sjödin att ”Vi har tittat i litteraturen och kommit fram till det. Vi har googlat och läst lite inlägg.”

Jag skulle tro att ledamöterna i miljönämnden är under hård press när nu frågan uppmärksammats nationellt. Vänsterpartiet och Miljöpartiet kommer säkert att stå fast vid att inrätta en lågstrålande zon, för det verkar vara de lokala partiorganisationernas åsikt. Värre är det nog för nämndens borgerliga ledamöter och nämndens socialdemokratiske ordförande som inte verkar ha stöd i kommunledningen för sina tidigare ställningstaganden i frågan om elallergi.

Även andra kommunala nämnder i Mora lär få strålningsfrågan på sina bord eftersom den elallergiske mannen har en plan B. Han har till kommunen fört fram en begäran om att göra Venjan till en ”ekoby” där strömmen inte går i luftledning och bredbandet går i fiber istället för i etern. (Många elallergiska menar att de kan använda datorer om den är ”elsanerad”.)

Miljönämnden anser vidare att Dan Bengtsson begäran om att göra Venjan till en ekoby är ett bra förslag. Medborgarförslaget handlar till stora delar om att underlätta för elöverkänsliga att ha en frizon där strålnivåer hålls på en så låg nivå som möjligt. Enligt förslaget är stommen i ekologiskt tänkande en miljövänlig infrastruktur i form av jordkabelförlagt elnät och snabbt fiberoptiskt multimedianät. Miljönämnden har ett pågående men ännu inte avgjort ärende där tillämpningen av miljöbalkens försiktighetsprincip på mobilbasstationer ska prövas.”

Tack till Annika Rullgård för hjälp med research.

Kommentarer

 • Michael 2011-12-08 12:00:00

  Intressant är också att de magnetfält från ledningar som nu skulle påverka elallergiker är svgare än jordens magnetfält. Stackars människor, allergiska mot sin hemplanet!

 • Dr B 2011-12-06 21:03:00

  Jo det är mycket psykologi inblandat i fenomenet "elallergi". Eller inte? Det enda som bevisats är att de undersökningar som hittills gjorts inte kunnat visa något samband. Ingenting annat. Vad som ofta missas är att det inte handlar om ett och samma fält i olika styrkor och exponeringstider. Vad som är intressant är det breda frekvensområde som numera används i etern. Elektromagnetisk strålning har ju många olika effekter breoende på frekvens. Ljus, värme, solbränna, uppvärmning och jonisering är välkända exempel från olika frekvenområden. Det omfattande frekvensområde som används innebär svårigheter att skapa en experimentsituation som är representativ för just det som påverkar. Man kan även fundera över om olika frekvenser skapar en agonistisk effekt som saknas i forskningssituationen. Bara en av många hypoteser. Men detta är vetenskapens uppgift. Att inte dra för snabba slutsatser utan istället med envishet undersöka tills kunskapen uppenbaras. Inte alltid så lätt. T'änker er en stor låda med bollar. Vi plockar ut en och en och konstaterar gång på gång att det bara är röda bollar och först då alla bollar plockats fram vet vi med säkerhet att alla är röda. Det är sannolikt, men inte bevisat, att det bara finns röda bollar tills vi plockat ur allihop.

 • Dr.Dängrot 2011-12-06 19:46:00

  Jag hade en patient i norrland en gång, i glesbygden. Han levde med föreställningen att hans smärtor orsakades av att han var förgiftad av kicksilver från sina amalganfyllningar. Efter att ha utrett mannen inom ramar för reumatologiska orsaker och exceptionellt ovanliga medicinska orsaker (d-vitamin brist) till hans värk och sökt finna samförstånd kring att dessa fynd inte förklarade hans värk så tyckte jag det var intressant att söka belägg för hans påstående. Efter ett samtal med verksamhetschefen och labbansvariga kollegor fick jag möjligheten att ta blod- och urinprover och få bekräftat om det förelåg höga halter av kvicksilver eller ej i mannens kropp. Min tanke var att så att säga gå till mötes och svaren visade på att mannen paradoxalt nog inte hade några farliga halter av kvicksliver. En del människor har en mager vardag, som domineras av ensamhet. En del människor har stora trauman bakom sig i livet. En del människor har ärftlig sårbarhet för ångest- och depressionssjukdomar och en del drar på sig ett somatiserande beteende eller en agiterad depression som ter sig uttryck i att man söker förstärka sin självkänsla, ofta en kantstött sådan, genom att bli patient, vara medlem i en patientförening, att slåss mot samhället. Då är man någon, man får en identitet, en mening och kan ägna stor kraft och energi till detsamma för att stärka självkänslan och det är inte helt ovanligt en stark orsak som är mycket svår att penetrera, men det går a la Kirkegaard.

 • Mats Reimer 2011-12-06 17:55:00

  Hej Carl, även du blandar samman frågan om svaga fält kan ge akuta symtom (vilket upprepade blindade provokationsförsök visat att de inte kan, mer än via förväntanseffekter) med frågan om eventuella hälsoeffekter på lång sikt. De elöverkänsliga menar att de får akuta symtom, men det är deras hjärnor som spelar dem ett spratt när de tror att de utsätts för "mobilstrålning". Alltså en noceboeffekt.

 • Per Olsson 2011-12-06 13:08:00

  Stewartrapport från 2005 framhöll att europeisk forskning visar på potentiella risker med mobilmaster och rekommenderar att barn inte ska använda mobiltelefoner. Rapporten föranledde det Danska Cancerförbundet och Hälsoministeriet att rekommendera att barn under 10 år inte ska tala i mobiltelefon. I Ryssland avråds sedan år 2000 barn under 16 år och gravida kvinnor från att använda mobiltelefon. ågra av de få i Sverige som studerat kring effekterna av mobilstrålning är en forskargrupp i Lund. Under ledning av professor Leif Salford har gruppen fört fram bevis på att blodhjärnbarriären skadas och hjärnceller dör hos råttor som är 12 och 26 veckor gamla efter 2 timmars mobilstrålning av en styrka som kan uppmätas 180 meter från en mobilmast eller en tusendel av det godkända gränsvärdet. Åldern på råttorna är jämförbar med tonåringar.

 • Naturvetaren 2011-12-06 10:43:00

  Det jag tycker är beklagligt i den här historien är att alla förstärker mannens föreställning om att han skulle vara elöverkänslig, när elöverkänslighet är en psykosomatisk åkomma och mannen bör träffa en terapeut istället.

 • pens psyk 2011-12-05 23:58:00

  Man behöver inte anse sig vara elöverkänslig för att vara skeptisk till att vi utsätts för all den strålning som nu anses "nödvändig" för att våra mobiler ska fungera. Tycker att det låter vettigt med försiktighetsprincipen, och att man tydligen kan minska strålningen enligt Bengt Håkanssons resonemang. Tack!

 • Chris Bingefors 2011-12-05 22:36:00

  Det finns ju ett stort antal platser i Sverige där mobiltelefoner helt saknar täckning, jag bor på en! Varför kan inte denne man flytta till en sådan plats?

 • Bengt Håkansson 2011-12-05 22:11:00

  Jag utgår från vad PTS kräver och vad tekniken klarar av. Det är märkligt att Yngve Hamnerius kommer till slutsatsen att mobiltelefoni nätt och jämnt skulle fungera vid 50 nanowatt per kvadratmeter (nW/m2) när telefonerna är konstruerade för att fungera ner till 0,011 nW/m2. PTS krav är satta så att tekniken ska fungera inomhus där signalstyrkan reduceras av väggarna. Till Aftonbladet http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13986201.ab säger Hamnerius "om det är tio källor får de bara en tiondel var, och med berg och hus i vägen kan det bli problem." Han tänker sig tydligen att sändarna ska stå i Venjan och täcka omgivningarna, och då går det ju inte att hålla sig under 50 nW/m2 i Venjan. Ställer man sändarna i omgivningarna går det bra. TV kan behöva nya sändare i periferin om uteffekten från Eldris 2,2 mil från Venjan måste sänkas. Vilka förändringar av sändarna som verkligen krävs går bara att se efter att miljönämnden fattat sitt beslut då man vet hur stort område och vilka frekvenser det gäller samt strålningen blivit mätt i Venjan.

 • Mats Reimer 2011-12-05 20:06:00

  Hej Bengt, jag undrar varför du kommer till en helt annan slutsats än Yngve Hamne­rius, professor i elektromagnetik vid Chalmers tekniska högskola? http://www.dn.se/nyheter/sverige/eloverkanslig-man-kan-orsaka-tv-skugga-i-mora

 • Bengt Håkansson 2011-12-05 18:54:00

  50 nanowatt per kvadratmeter (nW/m2) räcker till täckning från 30 mobilmaster för GSM eller 3G inom tätort, eller 188 mobilmaster för 3G utanför tätort. Om man nöjer sig med Post- & telestyrelsens, PTS, krav för täckning vill säga. För TV och FM-radio räknar PTS med ungefär samma signalstyrka som för GSM, d v s minst 1,6 nW/m2. 5 FM-radio plus 2 GSM plus 2 3G plus 7 TV blir 25,6 nW/m2. Återstoden upp till 50 nW/m2 lär räcka till för 4G och en del annat samt klara PTS krav med marginal. Med andra ord skulle vi alla kunna ha det som Mora miljönämnd tänker besluta om - av försiktighetsskäl.

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Nyhets- och redaktionschef:
Katarina Ekspong 072-252 14 80

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61
Sara Heyman 073-558 66 71

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier