Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Blogg


Mats Reimers blogg Publicerad 2012-10-16

Miljöpartiet reder ut vad de tycker om elöverkänslighet

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

Helene Öberg är sammankallade i partistyrelsen och har nu på sin blogg publicerat en text avsedd att förklara hur partiets åsikt, uttryckt vid de tre senaste kongresserna, skall uttolkas i den kniviga frågan om de upplevda symtom som vissa personer hänför till exponering för svaga elektromagnetiska fält. Öbergs resumé av "sju motioner med sammanlagt tjugoåtta att-satser om mobilstrålning och elöverkänslighet" visar att de antagna motionerna ibland slår in öppna dörrar eller består av missuppfattningar och motsägelser.

Miljöpartiets kongress fattade beslut om att de vill öka information om mobilstrålning, och att tillverkaren av telefoner skall vara tvungen att ange SAR-värdet. Specific Absorption Rate är ett mått på hur mycket energi från telefonens radiovågor som absorberas av kroppen och blir till värme när telefonen hålls mot örat och sänder på högsta effekt.

Öberg skriver att "Kongressen vill inte att det ska vara tillåtet att sälja mobiltelefoner utan angivet SAR-värde eller för högt värde." Strålsäkerhetsmyndigheten meddelar att "Alla mobiltelefoner som säljs inom EU har lägre SAR-värde än gränsvärdet 2 watt per kilogram kroppsvävnad. Gränsvärdet bygger på kunskap från omfattande forskning. Det är satt med god säkerhetsmarginal till säkerställda hälsoeffekter. SAR-värdet finns i manualen till din mobiltelefon." Det som skall göras är allaredan gjort.

"Kongressen vill att PTS mäter och kartlägger den elektromagnetiska strålningen från basstationer och andra radiofrekventa strålningskällor i landet." Post- och telestyrelsen sysslar med kommunikation och inte med eventuella hälsorisker med trådlösa nät, det uppdraget ligger på SSM. Och vad jag kan förstå gör SSM redan det som Miljöpartiet vill uppdra åt PTS.

"Exponeringen från basstationer för mobiltelefoni är alltid lägre än från den egna mobilen under samtal. ... Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer därför att exponeringen från basstationer inte orsakar några skadliga hälsoeffekter och inte innebär några risker från strålskyddssynpunkt. Myndigheten har genomfört mätningar av strålning från basstationer för mobiltelefoni i olika utomhusmiljöer. Resultaten visar att den summerade signalstyrkan från frekvenserna som används för mobiltelefoni normalt uppgår till mellan en miljondel och en tusendel av myndighetens referensvärde."

Partiets inställning till "lågstrålande områden" tycks mig lite motsägelsefull. "Kongressen vill också stärka skyddet för lågstrålande områden ... Kongressen vill däremot inte att lågstrålande områden skapas ... Offentliga miljöer ska inte göras så strålningsfria som möjligt och mobiltelefon ska inte förbjudas i kollektivtrafiken eller på skolor och förskolor. Kongressen har också avslagit yrkanden på att det ska tillsättas en oberoende grupp som granskar forskning om strålning. Kongressen har ansett förslag på ökad forskning om elöverkänslighet och utvecklade behandlingsmetoder för elöverkänsliga, som besvarade. Att-satsen om att partiet ska följa försiktighetsprincipen anses vara besvarad."

Man saknar ett rakt svar på denna enkla fråga: anser miljöpartiet att de elöverkänsligas upplevda symtom, som utgör ett högst reellt lidande, egentligen beror på exponering för elektromagnetiska fält?

Kommentarer

 • Mats Reimer 2012-10-23 16:58:00

  Hej Jan, trevligt att du ville kommentera. Jag menar förstås att patienten är expert på sina symtom, vad han eller hon upplever, och jag ifrågasätter aldrig patientens upplevelse. Däremot är patienten inte expert på att ställa rätt etiologisk diagnos, och i fallet med elöverkänslighet visar provokationsförsöken att det handlar om förväntanseffekter. Det du gör är att på svaga grunder i din motion hävda att det skulle finnas en mängd patienter i landet som är "strålskadade" som om du i detta fallet skulle veta bättre än SSM och SoS.

 • Jan Lindholm 2012-10-23 08:34:00

  Helene Öberg, partistyrelseledamot med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, har beskrivit vilka kongressbeslut Miljöpartiet fattat i ämnet utifrån Mats Reimers blogginlägg om en motion om ickejoniserande strålning. Jag lämnar här, som undertecknare av motionen, några ytterligare kommentarer. Till att börja med så borde Mats Reimer inte ställa frågan om huruvida Miljöpartiet anser att ett visst symptom eller en viss sjukdomsbild beror på exponering för elektromagnetiska fält eller inte. Inget politiskt parti i en demokrati har den uppgiften och jag tvivlar på att något parti har kompetensen att fastslå något sådant. Det framstår som att Mats Reimer har missuppfattat vilken funktion politiken har. Riksdagens uppgift är att stifta lagar, fördela statens medel och granska att syften uppnås på ett rimligt sätt. När politiker uppmärksammar brister på ett visst område så är det inte ovanligt att företrädare för området i fråga intar försvarsställning. Ur det perspektivet antar jag att Mats Reimer gör sitt jobb. (Forts följer i nästkommande kommentar.)

 • Mats Reimer 2012-10-22 22:41:00

  Hej Jon, tack för ditt svar. Det enda jag inte helt förstod var om det är Miljöpartiets linje att områden i Sverige med dålig mobiltäckning och TV-mottagning inte bör få bättre mottagning i framtiden utan hellre förbli "existerande lågstrålande zoner"?

 • Jon Karlfeldt 2012-10-22 22:01:00

  Jag ska försöka ge ett rakt svar på den enkla frågan. Jag gör det med reservationen att jag inte är utsedd talesperson för partiet, varför mitt svar kan inte kan ses som partilinjen som sådan, utan endast som min uttolkning av densamma. Det korta svaret på din fråga är nej. Det något längre är att vi strävar efter att så långt möjligt driva en kunskapsbaserad politik. Det innebär att på områden där det - genom exempelvis vetenskap eller beprövad erfarenhet - finns kunskap om hur saker faktiskt förhåller sig så försöker vi ta till oss den kunskapen och utforma vår politik med den som grund. Samtidigt har vi en medvetenhet om att kunskap sällan är helt säker och än mer sällan absolut. Det är därför viktigt dels att ta hänsyn till inte bara vilken kunskap som finns utan också hur säker den är, dels att ständigt vara beredd att ompröva tidigare gjorda ställningstaganden. En konkret konsekvens av detta är att när forskningen inte definitivt har kunnat avgöra en fråga, men tydligt lutar åt ett visst håll, då är vår målsättning att bygga vår politik utifrån det som är mest sannolikt, men att göra det med en ödmjukhet inför att vi kan ha fel - och vid behov gardera oss mot detta. I den här aktuella frågan innebär det att vi accepterar rådande vetenskapligt konsensus om att det saknas ett orsakssamband, men efterfrågar mer forskning för att förbättra kunskapsläget om såväl orsaker som behandlingar. Jon Karlfeldt Forskningspolitiskt ansvarig i partistyrelsen

 • Stockafia 2012-10-21 13:17:00

  MP skulle nog behöva internutbildning om elöverkänslighet och risker med EMF för at förhoppningsvis få en bättre samsyn på problemet och hur och varför de ska agera i frågan . I Österrike, Tyskland och Frankrike finns läkargrupper som arbetar med att hitta diagnos- och behandlingsmetoder för elöverkänslighet. Franska forskare har nyligen visat att elektromagnetiska fält ger märkbara förändringar i blod- och hjärnfysiologin hos elöverkänsliga personer, och påverkan på dessa biologiska markörer ökar och minskar med exponeringsgraden, dos-espons. ”Vi vet att EHS inte är psykosoma-tiskt”,berättar professor Dominique Belpomme. Belpommes team har utarbetat en diagnosmetod som baseras på blodtester och en speciell typ av elektroencephalogram (pulsad doppler ekografik (?)) vilket ger dem möjlighet att få en visuell bild av blodflödet i hjärnan. ”Dessa patienter har verkligen problem med hjärnans blodkärl”, säger cancerläkaren. Sen maj 2008 har Belpommes team studerat det han kallar Intolerans Syndrom mot Elektromagnetiska fält. (fr.SICEM) ”Jag har 450 patienter och jag träffar upp till 20 nya patienter per vecka, inklusive barn, med huvudvärk, minnesförluster, koncentrations- och talsvårigheter. Vi har det största klustret av elkänsliga patienter i Europa. Det är ett betydande folkhälsoproblem.” Dominique Belpomme är professor i cancerforskning vid Paris Descartes universitet och styrelseordförande i Organisationen för Forskning och Behandling av Cancer, ARTAC.

 • Josef Boberg 2012-10-20 13:15:00

  IT-myntet har en förskräckande baksida - och då särskilt för barn och tonåringar - som jag ser det.

 • Mats Reimer 2012-10-18 22:02:00

  Hej Helene, jag vet att enskilda motioner inte behöver följa en partilinje. Men det är lite påfallande att 9 av era riksdagsmän oroar sig för "elsmog"...

 • Helene Öberg 2012-10-18 11:39:00

  Hej! Att alla frågor inte får svar i min bloggtext beror på att den är en sammanställning av vad kongressen beslut. Och kongressen har inte beslutat om allt, utan bara om det som medlemmarna valt att formulera i motioner. Vill uppmana alla partier att vara lika öppna och redovisa sina kongressbeslut. Det är tokigt att fel myndighet pekas ut, men det är inte så konstigt om enskilda medlemmar inte har alla myndigheters olika ansvar helt klart för sig.

 • Hästen 2012-10-18 11:35:00

  "DDT är en helt ofarlig substans och det finns ingen som helst anledning att belägga den med restriktioner av något slag oavsett användningsområde". Myndigheter och forskare på 50-talet.

 • Mats Reimer 2012-10-17 21:32:00

  Hej Inga, jag hoppas Helene Öberg är glad över att få lite fler kommentarer. Det tråkigaste är när ingen verkar läsa eller bry sig.

 • Inga 2012-10-17 21:11:00

  Många med samma åsikter som Reimer och Ingvar har varit inne och kommenterat på Helene Öbergs blogg. Hur det nu kan komma sig! Tror ju inte någon av kommentatorerna är en potent miljöpartist! :) Ärligt talat Mats Reimer, än en gång, om vi nu skall tala om Björntjänster så gör du DET gentemot alla mobil och elöverkänsliga. Du verkar ju tom. inte tro på amalgamförgiftning fastän det nu förbjudits i vårt och i många andra länder. Vetenskapen(studier) säger att amalgam i munnar ständigt avger kvicksilverångor vilket förstås ackumuleras i våra kroppar och kan ge sig till känna hos än fler med tiden. Inte är väl då faran över trots förbudet? Sanningen om amalgamets farlighet genom förbud verkställdes i vårt land först efter 20 år arbete av "informations och sanningsmänniskor"! Självklart kan vi inte stoppa ny teknik(mobiler mm.) utan frågan är istället - " Hur skall vi bättre kunna skydda oss!" Tom. vissa av mobilindustrins egna forskare har med tiden fått byta arbetsplats beroende på besvär..... Vad gäller det amalgamet så blundar fortfarande våra myndigheter(stoppar huvudet i sanden) när det nu fortfarande betraktas som ofarligt vid slutförvaring i våra munnar, men väl därifrån så är det jättefarligt. Var är logiken, Mats Reimer? Och var är logiken bakom din Björntjänst?

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Nyhets- och redaktionschef:
Katarina Ekspong 072-252 14 80

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61
Sara Heyman 073-558 66 71

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier