Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Blogg


Mats Reimers blogg Publicerad 2013-04-09

Elsanerade vårdcentraler ett mål för Centerpartiet Västra Götaland?

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

Jag ifrågasätter inte att de som upplever sig elöverkänsliga lider svårt. Men vi hjälper dem inte på lång sikt genom att jamsa med och låtsas som om deras rädsla är välgrundad. Tvärtom riskerar vi att skapa fler elfobiker genom att "elsanera" och på andra sätt behandla detta som en äkta överkänslighet. Jag är verkligen besviken på politiker och tjänstemän inom min egen region som inte kan stå upp för vetenskap och rationalitet, även om jag förstår att det kan vara obekvämt i möten med patientföreningen.

Västra Götalandsregionen breddade för två år sedan sin handikappkommitté till att bli Kommittén för rättighetsfrågor som lyder direkt under regionstyrelsen, och skall "utifrån ett helhetsperspektiv främja alla människors möjligheter att delta i samhället på lika villkor". Ett utopiskt mål som få kan invända mot. Under kommitténs vingar finns en samrådsgrupp mellan regionen och handikapporganisationerna.

Rådet för funktionshinderfrågor tog vid sitt möte 14 februari upp frågan hur man skall underlätta för elöverkänsliga att besöka vårdinrättningar. Centerpartiets Stig-Olov Tingbratt avrapporterade från ett möte med de elöverkänsligas förening. Tingbratt verkar uppfatta de elöverkänsligas besvär som lika verkliga, men också lika missförstådda, som de "personer som tidigare hade olika fysiska problem som visade sig bero på amalgamfyllningar i tänderna". På sätt och vis kan jag hålla med honom. Det mesta talar för att amalgamsjukan också är somatisering.

Enligt protokollet anser rådet det är fakta att när den som är elkänslig "vistas i lokaler med elektromagnetiska fält kan följande hända: Blodtrycket stiger ... [man får] Lågt PH ... Båda dessa tillstånd är svåra att behandla medicinskt eftersom de endast uppträder i samband med exponering av höga elektromagnetiska fält." Det tror jag inte stämmer. Blir man väldigt rädd brukar väl blodtrycket stiga, men det kan också falla rejält i en vasovagal reaktion. Och oro brukar tvärtom leda till hyperventilation och stigande pH när kolsyran vädras ut. Dessutom är det övertygande visat att de upplevt elkänsliga får sina symtom när de tror att de utsätts för påverkan av EMF, oberoende av om exponeringen är av eller på.

Med på mötet med de elöverkänsliga hade också tjänstemannen Marianne Salén varit. Hon jobbar på Rättighetskomitténs kansli och är ansvarig för Tillgänglighetsdatabasen där bland annat alla regionens vårdinrättningar måste lista vilka handikappanpassningar som gjorts vid varje enhet. Det elsanerade vårdrummet på Falköpings sjuhus blev ett misslyckande och används knappt alls. Rådet för funktionshinderfrågor vill istället att alla vårdcentraler skall ha strålningsskärmande baldakiner, en sänghimmel med inspunnen metalltråd.

"Möjligheten att kunna använda nät, baldakin runt britsen i vårdrummet under det tillfälle den elöverkänslige patienten vistas i rummet, kan vara en enkel lösning och inte heller särskilt kostnadskrävande. Rådet frågade om det skulle vara möjligt att erbjuda dessa nät på varje vårdcentral. Ett förslag är att ta med detta i det kommande revideringsarbetet "Tillgängliga och användbara miljöer – riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet" samt att följa upp med hjälp av TD tillgänglighetsdatabasen."

En baldakin för sjukvårdsbruk kostar drygt 30 000 kronor. Om vi skall köpa in sådana till alla regionens 200 vårdcentraler och 170 folktandvårdsmottagningar blir kostnaden 11 miljoner kronor, och de pengarna kunde nog användas på bättre sätt.

Som en extra påminnelse om att rådet tar elallergi på fullt allvar avslutas protokollets text om elkänslighet med att "Från rådet påpekas att det finns exempel på en person i Europa som har fått elöverkänslighet klassat som arbetsskada." Vad jag förstår syftar man på ett mycket kontroversiellt beslut i italiensk domstol förra året. Innocente Marcolini drabbades av en tumör i ganglion trigemini nära örat och domstolen avgjorde efter överklaganden att detta skall anses bero på att Marcolini, som vad jag läst är botad efter operation, i jobbet använt mobiltelfon. Rådet rör därmed samman frågan om akuta besvär av EMF (som visats inte bero på EMF) med frågan om EMF kan ge cancer (vilket verkar allt mer osannolikt, men svårare att helt utesluta).

Ironiskt nog sammanfaller Västra Götalands planer på skärmande baldakiner på varje vårdcentral med att SBU:s Upplysningstjänst svarat på frågan om vilka studier som finns om elöverkänslighet och elsanering av vårdrum. Man uttrycker sig försiktigt på SBU, väger sina ord på guldvåg. "Upplysningstjänsten tar inte ställning för eller emot elöverkänslighet, utan redovisar endast identifierad litteratur."

"Upplysningstjänsten har identifierat en [norsk] systematisk översikt där man inte hittar några studier om vilken effekt elsanerade rum på sjukhus har. I samma översikt gjorde man också en metaanalys över provokationsstudier, där försökspersonerna försökte bedöma om de var exponerade för elektromagnetiska fält eller inte. Författarna drar slutsatsen att elöverkänsliga inte kan avgöra om de exponeras för elektromagnetisk strålning, bättre än förväntat vid ren gissning."

"Vi identifierade också en systematisk översikt där man studerade fysiologiska reaktioner hos personer, både elöverkänsliga och icke elöverkänsliga, som utsattes för elektromagnetiska fält. Författarna slutsats är att det inte finns stöd för att elektromagnetiska fält har fysiologisk påverkan på personer som identifierar sig som elöverkänsliga."

Man får säga att frågan är så väl besvarad som vetenskapliga frågor kan bli inom miljömedicin. Och då är det dags att politiker, tjänstemän och övriga handikapporganisationerna slutar upp med att behandla de elöverkänsligas förenings krav som legitima. Det liknar på något sätt situationen med personer med OCD som kan ha renlighetsnoja; tar man bacillskräcken på allvar och medverkar i deras ritualer blir det inte bättre, tvärtom är det en björntjänst där man blir medskyldig till att ytterligare krympa deras värld. Ingen verkar veta hur vi kan hjälpa dem som redan är bergfast övertygade om sin elöverkänslighet; det är kanske obotligt för många av dem. Men jag tror att vi kan minska antalet nya personer som drivs in i denna vanföreställning genom att kalla en spade för en spade.

Kommentarer

 • Stellan Gustafsson 2013-04-22 11:59:00

  Dr Magda Havas - Associate Professor of Environmental & Resource Studies at Trent University Om bl a elöverkänslighet http://www.youtube.com/watch?v=HT1POQuyw50 Biografi http://www.magdahavas.com/biography/

 • Mats Reimer 2013-04-18 18:04:00

  Stellan, du får du sluta spamma. Annars tror jag moderatorn kommer med kvasten.

 • Stellan Gustafsson 2013-04-18 10:37:00

  Vi berörs alla Artikel av Kalle Hellberg på ledarplats i Miljömagasinet nr 35 31/8-2012 Det finns forskning som visar att den strålningsdimma vi i dag har runt omkring oss mycket väl kan ha del i ett antal olika moderna sjukdomar såsom ADHD, kronisk trötthetssyndrom, Alzheimers, allergier, hjärtsjukdomar, slaganfall, diabetes, sömnlöshet, depression, sterilitet, leukemi, bröstcancer, hjärntumörer, missfall, missbildningar och ett antal andra sjukdomstillstånd för att inte nämna elöverkänslighet. Redan 2002 sa tyska läkare detta http://www.org.feb.nu/NEWS/Freiburg-upprop-v1-20021023.doc Runt 1997 gjordes den första riktigt stora utbyggnaden av mobilnätet i Sverige. I Aktuellt i december år 2002 säger Riksförsäkringsverkets chef Anna Hedborg efter att man gjort en stor kartläggning av ohälsan i Sverige att man med förvåning konstaterat att ”något har inträffat någon gång runt 1997 som gjort att folk börjar bli sjuka över hela Sverige oavsett yrke, bransch eller boendekommun.” Har den här mannen rätt så förklarar det sambandet. The Health Crisis Of Our Time - Dr. Dietrich Klinghardt http://www.youtube.com/watch?v=b_wxM6IAF1I&feature=colike Den är 43 minuter lång, men väl värd att se i sin helhet. Efter 8 minuter har du fått helhetsbilden om du inte vill se hela filmen.

 • Stellan Gustafsson 2013-04-16 10:07:00

  Har det inte alltid varit så - och det av naturliga skäl - att verkligheten ligger före forskning och vetenskap? Har det inte alltid varit så att människor har drabbats av sjukdom och först långt senare har forskare fullt ut förstått orsak och samband? Görs det inte ständigt nya upptäckter? Får vi inte ständigt ny förståelse och insikt? - Det tog tio år från de första misstankarna till dess att man officiellt erkände radonets farlighet. - Röntgen ansågs till en början vara ofarligt. - Ignaz Semelweiss ansågs galen när han kom med sin teori om bakterier och deras farlighet. - Rachel Carson fick utstå mycket hård kritik från samtida kollegor när hon kom ut med boken ”Tyst vår” , men hon hade rätt och det blev starten till hela miljörörelse. - Asbest farlighet känner vi numera till. - Hur länge sa inte läkare att magsår hade psykiska orsaker och berodde på stress, oro osv. Idag vet vi att det beror på en bakterie. - AIDS/HIV var i början ett mysterium - Varför visste ingen att vaccinet mot svininfluensa kan ge upphov till narkolepsi? Listan kan göras lång. Nej vad det handlar om är helt enkelt att forskning och vetenskap ännu inte fullt ut förstått varför elektromagnetisk strålning påverkar vår hälsa.

 • Stellan Gustafsson 2013-04-16 10:05:00

  Forts. Den brittiske fysikern Gerard Hyland "– Kroppen kontrollerar biokemi och nervimpulser med elektriska signaler, och vi är sårbara för yttre signaler som har samma frekvenser, säger den brittiske fysikern Gerard Hyland (63). – Därför är påverkan från mobiltelefoner och basstationer ohälsosam. Vi blir utsatta för olika typer av elektromagnetiska fält i vårt moderna samhälle, säger Hyland. – Detta är en helt ny form av miljöpåverkan som vi inte blivit exponerad för tidigare. Evolutionen skedde helt utan de elektromagnetiska frekvenser som används i modern teknik, och speciellt de i mobilteknik. När levande organismer i sina interna regleringsprocesser baserar sig på frekvenser som också förekommer i den yttre miljön, kan inre elektromagnetiska aktiviteter som är avgörande för liv och hälsa störas, fortsätter han..."

 • Stellan Gustafsson 2013-04-16 10:03:00

  Alla forskare är inte överens med Strålskyddsmyndigheten Bertil Persson, professor i medicinskstrålningsfysik, Lund ”All strålning är bärare av energi. Då vi exponeras för strålning överförs den absorberade energin till molekylära biologiska system vilka reagerar på helt olika sätt beroende på strålningens frekvens. Strålningens frekvens eller våglängd är avgörande för vilken biologisk effekt som uppträder. I det lågfrekventa området kan frekvensen vara i resonans med de elektrokemiska processor som normalt sker i kroppens egna elektromagnetiska system. I mikrovågsområdet påverkas cellmembraners och arvsmassans (DNA/RNA) egenskaper. Vi är i själva verket en ytterst komplicerad elektronisk manick som inte ens den mest sofistikerade dator eller mobiltelefon kan tävla med. Naturligtvis kan vi liksom känslig elektronik registrera påverkan av svag elektromagnetisk strålning, men kroppen kan också effektivt filtrera bort ovidkommande signaler. Det finns dock en gräns för vad systemet kan klara av och vissa individer upplever att de registrerade elektromagnetiska signalerna skapar ohälsa. Att man hos ansvariga myndigheter och marknaden inte vill förstå dessa molekylära fenomen, beror på att de i hög grad styrs av ekonomer och ingenjörer utan biomedicinsk och biomolekylär kompetens.” Den brittiske fysikern Gerard Hyland "– Kroppen kontrollerar biokemi och nervimpulser med elektriska signaler, och vi är sårbara för yttre signaler som har samma frekvenser, säger den brittiske fys

 • Stellan Gustafsson 2013-04-16 10:01:00

  Borde inte detta gälla även i Sverige? LG 2011-2 Europarådet: Medlemsstaterna bör ta hänsyn till elöverkänsliga Lågstrålande områden bör inrättas och andra åtgärder vidtas för att skydda elöverkänsliga personer i Europa. ”pay particular attention to “electrosensitive” people who suffer from a syndrome of intolerance to electromagnetic fields and introduce special measures to protect them, including the creation of wave-free areas not covered by the wireless network”. Det skriver Europarådet i en resolution som gäller som rekommendation i 47 medlemsstater. Resolutionen är mycket radikal. Förutom att hänsyn ska tas till elöverkänsliga, säger man att länderna ska göra allt som rimligen går för att minska exponeringen för hela befolkningarna. I skolorna ska mobilanvändande regleras strikt. Fasta uppkopplingar ska användas före trådlösa. http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_NewsManagerView.asp?ID=6685&L=2

 • Stellan Gustafsson 2013-04-15 15:28:00

  Varför skulle någon lämna ett arbete som man trivs med, lämna arbetskamrater man tycker om, lämna en bra lön och tvingades acceptera en betydligt sämre sjukpension. Fördärva tillvaron för sin fru och sina barn. Inte kunna följa med dem ut i samhället. Inte kunna resa och uppleva saker tillsammans. Inte kunna umgås med vänner och bekanta. Tvingades till social isolering pga alla strålningskällor i dagens trådlösa samhälle. Skulle du kunna utsätta dig och din familj för detta utan en verklig orsak?

 • Stellan Gustafsson 2013-04-15 15:10:00

  Varför skulle en ung kille på 13 år hitta på detta? ”Pelle Rossow bor i Lidköping, är 13 år och går på Fredriksdalskolan. I februari drabbades han av överkänslighet mot strålning från mobiltelefoner, datanätverk och andra elektroniska apparater och tvingades stanna hemma. Nu vill han tillbaka till skolan, men förutsättningen är att klasskamraterna stänger av mobilerna. Pelle har fram till nu levat som vilken 13-åring som helst. Han gillar att spela fotboll och keyboard och lite tv-spel ibland på fritiden. I januari fick han låna sin systers 3G-mobil. Han ringde inte så mycket men lyssnade till musik på den. I januari skaffade också skolan bärbara datorer med trådlöst nätverk. Det var i skolan Pelle först märkte att han blivit överkänslig. – Jag hade suttit vid en dator och skrivit på en uppsats. När jag slutade kom det direkt, berättar han. Hans hud blev irriterad och han fick utslag. Dagen efter satt han nära en dator i klassrummet och kände sig mycket konstig. Det kändes som om blodet kokade och ådrorna surrade. När han hjälpte en kompis och tog i datormusen kändes det som om det kokade i armen och den svullnade. Den tredje dagen satt de andra eleverna och arbetade vid datorerna och Pelle satt i samma rum. – Jag kände mig svimfärdig, berättar han..." Lidköpings Tidning 080428) Återfinns även i http://www.gt.se/nyheter/1.1154588/pelle-13-tal-inte-stralning

 • Stellan Gustafsson 2013-04-15 15:01:00

  UR: Strålning, forskning och heta hjärnor http://www.youtube.com/watch?v=V5W1tAv_uF0

 • Mats Reimer 2013-04-13 13:39:00

  Hej Stellan, du får tipsa SBU som tydligen inte tagit hänsyn till den forskning du visar till. Vad tror du det kan bero på?

 • Stellan Gustafsson 2013-04-13 09:49:00

  Forskningssammanställning http://monanilsson.se/page07.htm http://mobiltelefoni.tv/category/forskning/ Se även http://www.stralskyddsstiftelsen.se/

 • Stellan Gustafsson 2013-04-12 11:18:00

  ”Grovt fel att avfärda strålningens effekt på celler” REPLIK Om vi läkare ska följa vetenskap och dessutom vår läkaretik gentemot våra patienter, så är det grovt fel att avvisa elkänslighet som ”bara tro”, skriver Wilhelm Jülke. http://www.dagensmedicin.se/debatt/grovt-fel-att-avfarda-stralningens-effekt-pa-celler/

 • Stellan Gustafsson 2013-04-12 11:09:00

  Visst finns det forskning som påstås visa att det inte finns några samband mellan symtom och strålningen. Men varför skulle de vara mer trovärdiga än miljontals människors samstämmiga erfarenheter och den forskning som ger dem stöd? ”Det finns gott om belägg för elöverkänslighet” REPLIK Arvin Yarollahi har fel. Det finns gott om belägg som visar att elektromagnetiska fält skadar människor, djur och celler, skriver Eva Andersson-Wilks. http://www.dagensmedicin.se/debatt/det-finns-gott-om-belagg-for-eloverkanslighet/

 • Stellan Gustafsson 2013-04-12 11:08:00

  Visst finns det forskning som påstås visa att det inte finns några samband mellan symtom och strålningen. Men varför skulle de vara mer trovärdiga än miljontals människors samstämmiga erfarenheter och den forskning som ger dem stöd? ”Det finns gott om belägg för elöverkänslighet” REPLIK Arvin Yarollahi har fel. Det finns gott om belägg som visar att elektromagnetiska fält skadar människor, djur och celler, skriver Eva Andersson-Wilks. http://www.dagensmedicin.se/debatt/det-finns-gott-om-belagg-for-eloverkanslighet/

 • Mats Reimer 2013-04-11 17:20:00

  Hej Stig-Olov, tack för att du svarar. Har jag missförstått protokollet jag läste? Det verkade som om ni alla i rådet tyckte likadant, att ni bedömer elöverkänslighet som en fysisk överkänslighet som ger fysiska symtom och till och med kan vara en arbetsskada. Hjälp mig gärna tolka denna mening: "Rådet frågade om det skulle vara möjligt att erbjuda dessa nät på varje vårdcentral." VEM är det som rådet skall tillfråga om detta med baldakiner på varje VC är möjligt?

 • Stig-Olov Tingbratt 2013-04-11 13:55:00

  Rättighetskommitténs uppdrag i Västra Götaland handlar om hur vi ska bemöta människor med funktionsnedsättning och underlätta för deras väl och ve. Elöverkänslighet är ingen medicinsk diagnos. Däremot ska det anses som en funktionsnedsättning. I den egenskapen har vi uppdraget att lyssna och ta del av deras berättelser, precis som vi lyssnar till andras berättelser. Sedan gör politiken en avvägning av vad som är rimligt och rätt. Nej, självklart är inte elsanerade vårdcentraler varken rimligt eller byggt på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är inget som centerpartiet varken krävt, jobbat för eller lagt förslag om. Icke desto mindre måste denna grupp bemötas med respekt precis som alla andra patienter i sjukvården, oavsett sitt funktionshinder. Sedan får medicinen och vetenskapen ta vid. Vårdcentralerna är fria att själva bestämma över sina lokaler och sin utrustning, och om en skärm kan vara ett sätt att möta denna lilla patientgrupp för behandling så kan mycket vara vunnit – både för den enskilde och för samhället i stort.

 • Mats Reimer 2013-04-11 06:23:00

  Hej Stig, varför tror du att Socialstyrelsen inte anser de rapporter du hänvisar till är trovärdiga?

 • Bantarstig 2013-04-10 21:46:00

  Det finns flera studier som visar hur möss blir infertila och människor drastiskt sänker sina testosteronhalter vid närkontakt med mobilstrålning och t.ex. om man har en notebook i knät. Det finns dessutom tusentals studier som påvisar amalgamsjuka, även många svenska studier från 60-70-talet. De är inte ogooglebara. Men man väl har antagligen förbjudit amalgam av politiska skäl...

 • Enough is enough 2013-04-10 09:05:00

  Socdepartementet borde rimligen ge i uppdrag till SBU att en gång för alla kartlägga fältet och komma ut med yttrande om detta inklusive yttrande om ifall det kan bnehövas ngn ytterligae provokationsstudie. "Elkänsligas" förespråkare brukar ju skriva att det är allehanda fel på de studier som utförts och att det är därför de inte ger utslag. Ett sådant projekt borde inte om väl genomtänkt med ngra pigga sjukhusingenjörers hjälp kunna vara till hjälp. Bjud sen in ngra ur elföreningen att ha input i studien innan den genomförs så att invändningar kan tas hänsyn till innan utförande. Bör kosta några mille med det kunde det vara värt. Förutsätter att man kommer att komma till Mats slutsats opch därmed kanske övertyga några förvirrade politiker och hindra dem från att slösa gemensamma miljoner på overksamma åtgärder men är givetvis öppen för andra fynd- hittar man nåt får man omvärdera. Mats börja lobba på "Soc-deppet". Lämpligt är förstås om de som ska utföra studien INTE är medelmmar i VoF.

 • Mats Reimer 2013-04-10 07:04:00

  @DrB: när du skriver att smutsig el kan störa "även" känslig elapparatur, skall man tolka det som att du tror/anser att "smitsig el" påverkar folks hälsa?

 • Mats Reimer 2013-04-09 19:42:00

  Hej DrB, vilken slags Dr är du egentligen? Hoppas du inte är leg.läkare ifall din kunskap kommer från YouTube. Den du länkar till är Dr Magda Havas, varken läkare eller fysiker utan biolog. Hennes varningar för "smutsig el" verkar inte särskilt trovärdiga http://verminderstraling.nl/pdf/Havas2006%20dirty%20electricity.pdf

 • Dr B 2013-04-09 18:19:00

  Hittade dessa referenser i en annan kommentar: 2 minuter om hur blodet påverkas av trådlös teknik http://www.youtube.com/watch?v=L7E36zGHxRw&feature=relmfu 6 minuter om DECT-telefoner och hjärtat http://www.youtube.com/watch?v=_EI9fZX4iww&feature=channel Är detta något som är seriöst eller ej..?

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Nyhets- och redaktionschef:
Katarina Ekspong 072-252 14 80

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61
Sara Heyman 073-558 66 71

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier