Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Blogg


Vårdtrojkan –Rehnqvist, Örtendahl och Åbergs blogg Publicerad 2018-04-06

Dö som man vill

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

Dö i lugn och ro när det är dags

Denna blogg handlar om våra behov under dödsprocessen och rör enbart dödsfallen på grund av långsamma sjukdomar.

Under den långsamma dödsprocessen förlorar vi ofta flera förmågor som är typiska för en frisk individ, att röra sig självständigt, äta själv, kommunicera med sin omgivning och att fatta egna beslut. Dödsprocessen är helt olika för olika individer, vissa behåller sin förmåga att tänka intakt, andra vandrar in i den svåra hjärnskadans töcken, vissa kan bli helt stumma och orörliga. 

Palliativ vård. Basala behov i denna situation är avsaknad av smärta och ångest, något som sjukvården kan ge nästan alla patienter – men inte alla. Den terminala palliativa vården är olika utbyggd i landet och den individuella hanteringen av patienten är helt beroende av lokala förhållanden. De som förespråkar en utbyggd palliativ vård hävdar att det kommer att lösa alla frågor kring dödsprocessen eller åtminstone att man bör börja med att införa en god och likformig palliativ vård innan man börjar fundera över dödshjälp. Vi är inte av den uppfattningen.

Respekterar den svenska sjukvården patientens beslutsrätt? I flera bloggar har vi påpekat att modern svensk sjukvård inte respekterar individen och hens behov tillräckligt, trots lagstiftning som haft till avsikt att göra just detta. PAL-reformen misslyckades. Patriarkalism är bakgrunden till många klagomål. Vi har också påpekat att en klar trend bland allmänhet och lagstiftare är att patientens ställning måste stärkas. Individens självbeslutanderätt är i ett utvecklat samhälle en absolut rättighet, något man skall ha fullgod anledning att gå emot. Det finns sådana situationer och de flesta är väl beskrivna i lagstiftningen, till exempel. när man får ta ett barn ifrån föräldrarna. Men principen om människans egen beslutanderätt måste styrkas och upprätthållas.

Konsekvenser av förstärkt beslutsrätt. Med stor aktning för individens självbestämmanderätt kan man inse att de få patienter med kroniska, obotliga, invalidiserande sjukdomar med svåra symptom bör ha full rätt att efter en säkerhetsprocedur få hjälp med att avsluta sitt liv. Likaledes bör en individ vid sina sinnens fulla bruk få bestämma om vad hens kropp skall stå ut med när individen blivit djupt dement. Individens beslut om att inte bli ytterligare behandlad måste respekteras oberoende av att den interkurrenta sjukdom som hotar patienten är tämligen lättbehandlad med moderna medel.

Några ofta framförda åsikter bland äldre är dels att man vill behålla sin värdighet så länge som möjligt samt att man inte i onödan vill vara någon till last. Vilka är vi att ställa oss över dessa åsikter?

Frågan om individens behov under dödsprocessen beror förstås på hens åsikter. De generella instruktioner som står till buds är 1. Att låta tiden ha sin gång med fortsatta medicinska insatser, 2. Avstå från återupplivningsförsök, 3. Avstå från behandling när inga utsikter till förbättring finns, 4. Ge smärtlindring och annat i så höga doser att de tar men kan leda till att man slutar andas, 5. Ge patienten droger att själv ta i avsikt att ta sitt liv och 6. Ge en dödlig dos. Hos trojkans medlemmar finns flera åsikter representerade.

Det måste bli en rättighet att i ett lagligt bindande dokument få deklarera sitt beslut. I Oregon har man infört bestämmelser som reglerar hjälp till självhjälp, dvs. punkt 5 ovan. Efter tjugo års erfarenheter har bestämmelserna spritts till flera andra områden i världen. Smer har nyligen beskrivit dem. Har frågan mognat även i Sverige?

Ansvar hos Regering och Riksdag. Regering och riksdag har ett stort ansvar att via lagstiftning klargöra dessa situationer. Patientens ställning måste stärkas, assisterat döende tillåtas hos patienter med bibehållen beslutsförmåga och individen måste få rättighet att i förväg besluta om sjukvårdens insatser under den egna dödsprocessen. 

Kommentarer

 • Gunnar Eckerdal 2018-04-09 14:57:06

  4. Lagligt bindande livstestamente är inte så enkelt som det låter. Vilket straff ska den läkare få som förlänger en människas liv? Att lämna en höftfraktur obehandlad, vilket skulle leda till mycket stora plågor även om behandling också skulle medföra en förlängning av livet, vore inhumant, men ändå i strid mot eventuellt livstestamente som innebär att läkaren ska avstå livsuppehållande behandling. Jurister jag talat med är helt avvisande till lagändring i detta ärende. Läkare bör redan i dag följa livstestamenten, men med klokskap – se ovan punkt 1. 5 Trojkan menar tydligen att assisterat suicid endast ska komma ifråga om personen är beslutskapabel. Vem ska avgöra detta? Vilken vetenskaplig metod rekommenderar ni? Hur stor felmarginal kan man acceptera? 10%? 20%? Idag finns inga studier som belyser andelen beslutsinkompetenta som mot regelverket dött till följd av assisterat suicid i de länder där metoden tillämpas. Lär av Machiariniaffären! Först vetenskap, sedan introduktion!

 • Gunnar Eckerdal 2018-04-09 14:54:29

  2. Att ge ”smärtlindring och annat i så höga doser att de tar men kan leda till att man slutar andas” är verkligen inte God vård! Vetenskapligt underbyggd och korrekt genomförd symtomlindring ger effekt utan att innebära mer risk för andningspåverkan än en lång rad andra vanliga behandlingar. I stort sett all medicinsk vård innebär risk. 3. Att ge patienten ”droger att själv ta i avsikt att ta sitt liv” är inte heller God vård. Inget läkemedel som är tillgängligt i Sverige lämpar sig för suicid, de medicinerna förbjöds för många år sedan. Visst finns det livsfarliga mediciner, men suicid med dessa innebär dels risk att döden föregås av mycket svårt lidande, dels att läkemedlen kräks upp och proceduren misslyckas. De två läkarna i trojkan borde veta detta!

 • Gunnar Eckerdal 2018-04-09 14:52:51

  2 av de 3 i trojkan är läkare. De borde trots att det var länge sedan de var kliniskt aktiva förhålla sig mer till gällande författning och till vetenskap och beprövad erfarenhet innan de så kategoriskt uttalar sig. 1. Dementa behandlas enligt samma principer som alla andra. Om patienter uttrycker, eller tidigare har uttryckt att livsförlängande medicinska åtgärder inte ska sättas in ska läkaren respektera detta. Att tacka nej till behandling är en grundlagsfäst rättighet. En person som tillhört Jehovas liv hela sitt liv och som alltid nekat blodtransfusion blir respekterad för denna hållning även i situationer med nedsatt beslutskapacitet. När det gäller denna punkt behövs inte lagändring. Däremot bättre demensvård och bättre läkarkontinuitet!

 • Sven Román, barn ungdomspsykiater 2018-04-09 12:54:11

  Oregonmodellen fungerar inte. Den har många häpnadsväckande brister. Initialt deklarerades att endast de med högst sex månaders återstående livslängd trots behandling skulle få läkarassisterat självmord (PAS, physician-assisted suicide). Men idag kan en person i Oregon som avslutar sin behandling och därmed har högst sex månader kvar att leva få PAS. Det kan röra sig om till exempel en 20-åring som har diabetes, och som skulle kunna ha 60 till 70 år kvar att leva (https://www.svd.se/risk-att-suicidala-ges-dodshjalp-med-oregons-modell). Från Nederländerna vet vi att över hälften av de som önskar dödshjälp har ett psykiatriskt tillstånd (se "Hotet mot värdigheten").Hur kan det komma sig att bara 5 av 218 personer i Oregon som 2015 önskade PAS -2,3 procent - remitterades till bedömning av en psykiater? (se "Debatten om läkarassisterat suicid speglad i Läkartidningen"). Vidare är överensstämmelsen för två psykiatriker om en diagnos väldigt låg, till exempel bara 28 procent för depression.

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier