Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Den rettsmedisinske kommisjon

Om Den rettsmedisinske kommisjon
Den rettsmedisinske kommisjons primære oppgave er å kvalitetskontrollere rettsmedisinske erklæringer og uttalelser avgitt av sakkyndige i straffesaker. Kommisjonen veileder og bistår også retten, påtalemyndigheten, forsvarere, bistandsadvokater, sakkyndige, justismyndigheter, helsemyndigheter og andre aktuelle myndigheter i rettsmedisinske spørsmål. Kommisjonen er videre ansvarlig for gjennomføring av årlig kurs i strafferett og straffeprosess (B-kurs). 

Den rettsmedisinske kommisjon består av leder, nestleder, gruppeledere og kommisjonsmedlemmer fordelt på fire faggrupper. Gruppene er inndelt etter fagområdene rettspatologi og klinisk rettsmedisin, toksikologi, genetikk og psykiatri. Kommisjonsleder, gruppeledere og medlemmer oppnevnes for en periode på inntil fire år.Statens sivilrettsforvaltning utøver sekretariatsfunksjon for kommisjonen, og yter juridisk, faglig og administrativ bistand.

Statens sivilrettsforvaltning har kontorsted i Oslo, hvor også kommisjonsleder har tilbud om kontorplass.