Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla jobb

Doktorand i vårdvetenskap till Högskolan i Borås

Högskolan i Borås, Borås

Ansök nu

Forskarutbildning inom forskningsområdet Människan i vården bedrivs inom ämnet vårdvetenskap. Området förankras teoretiskt inom humanvetenskap med ett tydligt patientperspektiv som grund för vårdandet. Att vårda och bedriva forskning med utgångspunkt ur ett livsvärldsperspektiv. Det handlar om att från vårdarens sida försöka att se, förstå och beskriva samt analysera och förklara hälsa, sjukdom, lidande och vård, så som det erfars av människan. För att vården skall bli vårdande, i den mening att den stödjer och stärker hälsa och välbefinnande, krävs vårdvetenskaplig kunskapsutveckling som beaktar ett patientperspektiv.

Forskning inom vårdvetenskap riktas mot frågeställningar kring mänskliga aktiviteter inom olika vårdverksamheter, inte bara som patient, närstående eller vårdare, utan också som chef, medarbetare eller student. Fokus riktas på vårdande och hälsa, vilket inbegriper patientperspektiv, existentiella frågor, kommunikation och vårdande samtal och möten.

Högskolan i Borås söker doktorand i vårdvetenskap till kommande forskningsprojekt. Forskningsprojektet avser att bidra till kunskaper om vårdande för patienter inom anestesisjuksköterskans område.

Vid akademin för vård, arbetsliv och välfärd vid Högskolan i Borås bedrivs forskning inom vårdvetenskap, vilket har resulterat i en gedigen kunskapsbas som bland annat rör mänskliga erfarenheter av hälsa, välbefinnande, ohälsa, sjukdom, utövande av en vårdprofession samt möten med olika vårdmiljöer. Forskning med existentiella vårdfrågor och lärande i fokus har under åren bedrivits inom många olika vårdsammanhang då ohälsa och sjukdom utmanar människans existens, vilket behöver beaktas i vårdandet.

Följande forskningsprojekt avser att bidra till kunskaper om vårdande för patienter inom anestesisjuksköterskans profession:

Ett av människans primära behov är att undvika kyla och därmed bibehålla sin normala kroppstemperatur. Emellertid påverkas möjligheten att själv åtgärda behovet i samband med en operation relaterat till regional eller generell anestesi men också pga. faktorer i den högteknologiska miljö som en operationssal utgör. Det är därmed av vikt inom den anestesiologiska omvårdnaden att bibehålla patientens normala kroppstemperatur för att förhindra vårdlidande samt allvarliga komplikationer. För att stärka patientsäkerheten behövs mer kunskap om temperaturmätning, mätmetoder, värmebevarande insatser och patientens och operationsteamets upplevelser, då det inom området endast finns sparsam forskning.

Arbetsbeskrivning
Doktorandanställningen ägnas till minst 80 % åt forskarstudier och avhandlingsarbete. Därutöver ingår undervisning och administration upp till en omfattning om maximalt 20 % av heltid. Forskningsprojektet/avhandlingsarbetet kommer att bedrivas i en etablerad forskargrupp. Avhandlingsarbetet kommer att innefatta genomförande av fyra delstudier i ett projekt inom ovan angivna inriktning. Inledningsvis utarbetas projektplan och forskningsetisk ansökan. Institutionstjänstgöringen kan bestå av undervisning och handledning av examensarbeten inom akademins program, fristående kurser och/eller uppdragsutbildning.

Anställning sker under förutsättning att den sökande uppfyller kraven och blir antagen som forskarstuderande. Antagning sker vid Högskolan i Borås. Doktorander erbjuds att gå kurs i Högskolepedagogik vid Högskolan i Borås. Läs om livet som doktorand vid Högskolan i Borås.

Kvalifikationer
Formella krav:
- Avlagd examen på avancerad nivå (magisterexamen eller masterexamen) i vårdvetenskap eller motsvarande.
- Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
- Goda kunskaper i engelska (motsvarande 3-årig gymnasienivå) i tal och skrift

Övriga krav
Följande bedömningsgrunder används som urval bland behöriga sökande: 
-  sökandes självständighet och planering av tidigare arbeten
-  sökandes tidigare visade förmåga att slutföra arbeten inom avsatta ramar
-  sökandes förmåga att kunna formulera undersöknings- och problemområden
   både i tidigare arbeten och i forskningsplanen för det planerade avhandlingsarbetet
-  grad av metodologisk och vetenskaplig mognad i tidigare utförda arbeten,
  samt i forskningsplanen, och förmåga till kommunikation, både skriftligt och muntligt

 Meriterande:
- Erfarenhet av patientnära arbete inom det forskningsområde som beskrivits ovan
- Erfarenhet av vetenskapligt arbete och forskning
- Arbetslivserfarenhet och undervisning inom respektive område

Anställningsform: Anställning som doktorand i enlighet med HF kapitel 5 §7. Studietiden motsvarar högst fyra års heltidsstudier. Den första anställningsperioden omfattar ett år och förnyas i normalfallet med ett år i taget. Om det ingår institutionstjänstgöring förlängs forskarutbildningstiden i motsvarande omfattning, dock högst till fem år.

Sysselsättningsgrad: Anställning som doktorand omfattar heltid under fem år i enlighet med Högskoleförordningen kap 5. Heltid, 80 % ägnas åt forskarstudier och återstående tid, 20 % innefattar tjänstgöring vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Borås
Diarienummer: PA2022/136

Kontakt 
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Katarina Karlsson via e-post katarina.karlsson@hb.se. Fackliga företrädare är Magnus Sirhed, OFR-ST och Matilda Johansson, Saco-S, de nås via högskolans växel tfn 033-435 40 00.

Ansökan
Du ansöker om anställningen via vår hemsida genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Skriv tydligt i din ansökan vad du söker för anställning och ange diarienummer. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:

1. Ansökningsbrev med beskrivning av din bakgrund och intresse för forskarutbildningen (max 2 sidor)
2. CV
3. Kortfattad beskrivning om forskningsområdet utifrån tidigare forskning inom området.
Vilka kunskapsluckor finns inom området och på vilket sätt kan forskningen bidra till utveckling av vårdverksamheten (max 3 sidor)
4. Självständiga arbeten på avancerad nivå
5. Publikationer du i övrigt vill åberopa (t.ex. forskningsrapporter eller vetenskapliga artiklar, max 3 st)
6. Betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
7. Referenser

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Välkommen med din ansökan senast 2022-09-15.

Högskolan i Borås eftersträvar jämn könsfördelning hos medarbetarna och värdesätter mångfald i verksamheten.Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Publicerad 2022-06-10

Ansök nu